Съдържание

НОВА­ТА ВЪЛНА

Крат­ки нови­ни от Ейд­ри­ън Уейн

Пат­рул за ада: 2 в 1 от Ейд­ри­ън Уейн

Въве­де­ние в Аба­но­со­вия Дра­ко от Ал Торо

ИГРИ

Роле­ви

Роле­ви­те игри – позна­то­то непоз­на­то хоби от Асен Р. Георгиев

Настол­ни

The Lord of the Rings – the Living Card Game от  Танер Али­ос­ма­нов – SatanicSlayer

Виде­о­иг­ри

Виде­о­иг­ри­те за кон­зо­ли: Бърз исто­ри­чес­ки преглед от Калин „Soul Raiser” Димитров

ПРЕД­СТА­ВЯ­МЕ

Раз­ка­зи-игри

Пътят на Свет­ли­на­та от Рони Мейдей

Поро­бе­на­та прин­це­са от Питър Вейл и Нол Келдън

Затво­ре­ни­те анге­ли (бонус игра към „Пътят на свет­ли­на­та”) от Рони Мейдей

Илюс­т­ра­ции

Coblin King

Ивай­ло Или­ев – Shin

Раз­ка­зи

Конан и забра­ве­ни­те бого­ве (про­лог, I и II) от Ерик Харпър

МАТЕ­РИ­А­ЛИ

Интер­вю­та

Интер­вю с Любо­мир Нико­лов (част 1) от Ейд­ри­ън Уейн

Ста­тии

Как се пра­ви клуб за игри в Бъл­га­рия? (1) от Дамян „Yann” Христов

Рецен­зии

Убийс­т­во в Бел­с­кейд (Вален­си­ан­с­ки хро­ни­ки 4) от Ал Торо

Тъй Рече Кни­га­та…” (Епи­зод 1 – Нощ­та на Вър­ко­ла­ка) от Алтор Белулф де Маладига

Тъй Рече Кни­га­та… (Часът на Вам­пи­ра) от Рони Мейдей

ИЗКУС­Т­ВА

Фил­ми

Фан­тас­тич­но­то кино през 2012‑а (яну­а­ри-март) от Ейд­ри­ън Уейн

Три­ло­ги­я­та “The Millennium Series” от Ал Торо

Лите­ра­ту­ра

До Ада и назад от Бра­ни­мир Събев

Музи­ка

Groove от Cutthroat

Eyes Set To Kill – Reach от Рони Мейдей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *