Съдържание

НОВА­ТА ВЪЛНА

Приклю­чи Кон­курс №2 на отдел Дигитализация

Кота­ра­кът и Аба­но­со­вия Дра­кон“ – откъс от мор­с­ка бит­ка от Ал Торо

Някол­ко думи от Редак­то­ра от Ейд­ри­ън Уейн

Наис­ти­на крат­ки нови­ни от Ейд­ри­ън Уейн

ИГРИ

Роле­ви

Фела – домът на фелините

Настол­ни

Чети­ри евро­иг­ри за зари­бя­ва­не на невер­ни­ци от Питър Вейл

Виде­о­иг­ри

DISCIPLES III: Resurrection – Раз­ра­бот­чик: Akella от Парци

ПРЕД­СТА­ВЯ­МЕ

Раз­ка­зи-игри

Люл­ка­та от Тhorn

Хуа­ранг и куми­хо от Лейд­рин Суийвър

Пра­хос­ни­кът от Огне­на­та пла­ни­на от Дзве­ри Брат’чед

Пътят на Предопре­де­ле­ни­е­то от Рони Мейдей

Сгнарк Намръ­ще­ния и ками­те на Дра­ко­на от Нико­лай Николов

Илюс­т­ра­ции

Загад­ка за наблю­да­тел­ни­те от кра­ля на гоблините

Вилорп и него­ви­те карти

МАТЕ­РИ­А­ЛИ

Интер­вю­та

Интер­вю с Нийл Рени­сон от Тин Ман Геймс

Ста­тии

Как се пра­ви клуб за игри в Бъл­га­рия? – Част II от Дамян „Yann” Христов

Рецен­зии

Тъй Рече Кни­га­та… (Часът на Вам­пи­ра) от Рони Мейдей

Пътят на Тигъ­ра” – нин­джа не се ста­ва, или си нин­джа… от Дамян „Yann” Христов

Под­зе­ме­лья Чёр­но­го замка от Нели­не­ен Фанатик

На покло­не­ние до Олта­рът на Тъга­та от Питър Вейл

На раз­ход­ка до пла­не­та­та на смърт­та от Кирил Иванов

Хумор: Пъте­во­ди­тел с Кър­вав Меч в ръка от Чаво

Хумор: Кни­ги­те от ста­ра­та въл­на в по чети­ри изре­че­ния от Чаво

Сър­це що камен­но туп­ти от Питър Вейл

ИЗКУС­Т­ВА

Фил­ми

Артис­тът и Хюго – Два­та оска­ро­ви гран­да на 2011-та от Ал Торо

Крат­ки кино­ре­вю­та от послед­ния месец от Ейд­ри­ън Уейн

Музи­ка

Саунд­трак на Пътят на Свет­ли­на­та от Рони Мейдей

10 пес­ни, изтъ­ка­ни от еро­ти­ка от Ал Торо

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *