Month: December 2011

Интервю с Любомир Николов (част 1)

Интер­вю-раз­го­вор на Ейд­ри­ън Уейн (Алекс Сул­та­нов) с Колин Уолъм­бъ­ри (Любо­мир Нико­лов), извес­тен писа­тел-фан­таст, пре­во­дач от анг­лийс­ки и автор на кни­ги-игри, по повод изли­за­не­то на пър­ви брой на пър­во­то онлайн спи­са­ние…

Кратки новини

  Oчак­вай­те изли­за­не­то на пър­ва­та за 2012‑а нова кни­га-игра: „Пат­рул за ада 2в1”. Дебе­ло­то том­че съдър­жа как­то кла­си­чес­ко­то хумо­рис­тич­но приклю­че­ние „Пат­рул за ада”, сери­оз­но пре­ра­бо­те­но и допъл­не­но, така и нико­га…

Въведение в Абаносовия Дракон

Някол­ко думи от авторa Здра­вей­те при­яте­ли и доб­ре дошли отно­во в кожа­та на Кота­ра­ка. В този откъс може­те да напра­ви­те една крат­ка раз­ход­ка по бор­да на „Аба­но­со­вия дра­кон” (всъщ­ност това…

Coblin King

Пред­ста­вя­ме един от худож­ни­ци­те на общ­ност­та Коб­лин Кинг с илюс­т­ра­ции към Пат­рул за ада, Бонан­за и др.

До Ада и назад

Дами и гос­по­да, изклю­чи­тел­но огром­но удо­вол­с­т­вие за мен е да ви пред­ста­вя току-що изляз­ла­та от печат един­с­т­ве­на и нес­рав­ни­ма по рода си анто­ло­гия на бъл­гар­с­кия хорър – сбор­ни­кът с раз­ка­зи…

Тъй Рече Книгата…” (Епизод 1 – Нощта на Върколака)

-        Здра­вей книж­ке, аз съм читателят. -        Здра­вей чита­те­лю, аз съм книж­ка­та „Нощ­та на Вър­ко­ла­ка” на Колин Уолъм­бъ­ри, но при­яте­ли­те ме нари­чат „Нощ­та на бра­тя­та де Маладига”. -        При­ят­но ми…

За домашните любимци

За домашните любимци  Ал Торо   Закъс­ня­вах вече пове­че от две мину­ти. По това вре­ме на деня, ходе­не­то в цен­тъ­ра беше мно­го труд­но зара­ди задръс­т­ва­ни­я­та, а и адс­ки неп­ри­ят­но. Беше…