Hush don’t speak a word about the dreams that I live for
It hurts to reach you when I’m down
Don’t speak again, I’m still waiting for my turn
It hurts to reach you when I’m down

My dreams are growing into
Frustrations when I hear your voice
(feeding me till I’m choking)
My ears are ringing louder
Repeating words that bring me down
(ringing, my ears are bleeding)

So hold your breath and spare me
The pointless conversation, I’m running out of patience
Don’t blame me for trying to reach

Hush don’t speak a word about the dreams that I live for
It hurts to reach you when I’m down
Don’t speak again, I’m still waiting for my turn
It hurts to reach you when I’m down

As you are moving forward
I feel as if I can’t catch up
(trying so hard to reach you)
I’m stuck here at the bottom
You’re too high up to come back down
(trying so hard to reach you)

So hold your breath and spare me
The pointless conversation, I’m running out of patience
Don’t blame me for trying to reach

Hush don’t speak a word about the dreams that I live for
It hurts to reach you when I’m down
Don’t speak again, I’m still waiting for my turn
It hurts to reach you when I’m down

Silence your harsh words my dear
My ears are ringing of this
I can’t stop thinking of it
(I try to reach you but I fall)

Hush don’t speak a word about the dreams that I live for
It hurts to reach you when I’m down
Don’t speak again, I’m still waiting for my turn
It hurts to reach you when I’m down

 

            Чес­то изпол­з­вам музи­ка­та катo източ­ник на вдъх­но­ве­ние. Или просто като сред­с­тво да се наст­роя на въл­на писа­не. Може би в някоя след­ва­ща ста­тия ще изброя всич­ки пар­че­та, кои­то съм слу­шал (може би десет­ки пъти), дока­то печа­тах Пътят на Свет­ли­на­та. И ще опи­ша как­во точ­но ми е дало вся­ко от тях. Но сега искам да пого­во­ря за една уни­кал­на песен, с не по-мал­ко въз­дейс­т­ващ клип.

            Сти­лът е труд­но опре­де­лим Хиб­рид, заста­нал по сре­да­та — с еди­ния крак в моми­чеш­кия поп в стил Селе­на Гомез (там при­ли­ка­та се засил­ва и от фак­та, че осно­ва­тел­ка­та и вока­лист­ка на  Eyes Set to Kill носи дру­га попу­ляр­на лати­но фами­лия – Род­ри­гез). С дру­гия – в теж­кия метъл с вика­щи “гро­ул” вокали.

            Спе­ци­ал­но мъж­кия гро­ул е най-при­ят­ния, кой­то съм чувал. За съжа­ле­ние, спо­ред Уики­пе­дия, изпъл­ни­те­лят се е преста­рал и е нара­нил глас­ни­те си стру­ни, при кое­то е тряб­ва­ло да напус­не гру­па­та. Жал­ко за всич­ки фено­ве на този вид музи­ка. Успя­ва да се наме­ри дос­то­ен замес­т­ник все пак, но това е дру­га тема.

            Тази пилот­на песен от пър­вия цялос­тен албум на Eyes Set to Kill е и кръс­то­път за раз­ви­ти­е­то на фронт моми­че­то Алек­са Род­ри­гез, коя­то дости­га до две­те край­нос­ти. Мело­дич­ност с осо­бе­на дъл­бо­чи­на в гла­са – осо­бе­но в пар­че­то Тhe World Outside и самос­то­я­тел­ния си про­ект, къде­то се под­ви­за­ва като Lexia (Let me in е уни­кал­на песен). И доста по-плъ­тен и дрез­гав в новия албум на гру­па­та White Lotus.

            Но, да се вър­нем на Reach. Тек­с­тът е наси­тен с емо­ции, как­то тряб­ва да се очак­ва от вся­ка теж­ка песен. Гру­бост, любов, лип­са на толе­ран­т­ност, меч­ти. Всич­ко това изпя­то за 3 мину­ти и 40 секун­ди, на фона на откро­я­ващ се звук от акус­тич­на китара.

            Дейс­т­ви­е­то в кли­па се раз­ви­ва в мал­ка дър­ве­на къщич­ка със сим­во­лич­но бари­ка­ди­ра­ни вра­ти и про­зор­ци и пери­о­дич­но изгас­ва­щи лам­пи. Шоки­ра­ща е визи­я­та на горес­по­ме­на­тия гро­ул вока­лист – сякаш току що е бил ста­тист от сни­мач­на­та пло­щад­ка на Док­тор Куийн Лечи­тел­ка­та. Поред­ния детайл, кой­то под­сказ­ва, че е мно­го труд­но точ­но това музи­кал­но про­из­ве­де­ние да бъде сло­же­но в как­ви­то и да било рамки.

            За мом­че­та­та тиней­джъ­ри също може да пред­став­ля­ва инте­рес фак­та, че Алек­са Род­ри­гез се води one of the hottest chicks in metal. За стар човек като мен е просто едно моми­че, кое­то порас­т­ва и успя­ва да изпол­з­ва емо­ци­и­те от съз­ря­ва­не­то си, за да син­те­зи­ра въз­дейс­т­ва­ща музика.

            При­ят­ни мину­ти / часо­ве в ком­па­ни­я­та на Eyes Set to Kill!

 

Рони Мей­дей

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *