ФАН­ТАС­ТИЧ­НО­ТО КИНО ПРЕЗ 2012‑а

(Пред­пре­ми­ер­но Представяне)

Зимен Сезон (яну­а­ри-март)

Яну­а­ри

Един от два­та най-умре­ли месе­ца спо­ред щат­с­ко­то кино­раз­п­рос­т­ра­не­ние. Обик­но­ве­но само раз­ни ужа­си (и бук­вал­но) пус­кат тога­ва. При нас се губи този ефект доней­де, защо­то някои от сил­ни­те праз­нич­ни загла­вия при нас идват точ­но тогава.

1. The Darkest Hour 6/10

Вед­на­га след праз­ни­ци­те ни докар­ват поред­но­то холи­вуд­с­ко тво­ре­ние на Бек­мам­бе­тов (този път само като про­ду­цент), кой­то вече се е дока­зал, дори само с Wanted. Изглеж­да нис­ко­бю­джет­но и доста тъпо нашес­т­вие на извън­зем­ни (поред­но­то!) + гру­па тий­ней­джъ­ри, боре­щи се да оце­ле­ят — но поне е в Мос­к­ва и има някои инте­рес­ни идеи/ефекти. Емил Хирш е добър актьор освен това.

2. Red Tails 7/10

Това се води исто­ри­чес­ки вое­нен филм за пър­ва­та бой­на гру­па от цвет­но­ко­жи (чер­ни) пило­ти — но съдей­ки по учас­ти­е­то на Джордж Лукас и трей­лъ­ра, напра­во ще си е нещо като Меж­дуз­вез­д­ни Вой­ни през Вто­ра­та Све­тов­на. Кое­то мен иде­ал­но ме устройва.

3. Underworld 4 7/10

Аман вече. Не се спря­ха. В инте­рес на исти­на­та вто­ри­ят филм има­ше неве­ро­ят­но доб­ри екшън сце­ни (още помня под­зем­но­то преслед­ва­не-бит­ка с два­та огром­ни и бър­зи вър­ко­ла­ка-мутан­ти), но тре­ти­ят беше такъв мръч­кав ужас, че трай­но ми раз­ва­ли вку­са от сери­я­та. Все пак сегаш­ни­ят е в нови режи­сьо­ри и трей­лъ­рът му изглеж­да обе­ща­ващ (поне на ниво­то на послед­ния Зараз­но Зло — кое­то нищо не е, но все пак), така че дано се тър­пи. Но сил­но се надя­вам да не им хрум­не да пра­вят пети филм и в два­та нис­ко­бю­джет­ни хорър-екшън фран­чай­за — щото вече хеп­тен няма накъ­де. Срамота.

Фев­ру­а­ри

Тук вече неща­та вина­ги види­мо се ожи­вя­ват — и освен пре­тен­ден­ти­те за Оскар, до нас сти­гат и сред­ни­те като амби­ции фан­тас­ти­ки (в очак­ва­не на раз­би­ва­щия март).

4. Chronicle  6/10

Инте­ре­сен поглед към безум­но изчер­па­на­та идея за тиней­джъ­ри + супер­си­ли. Трей­лъ­рът напом­ня на мно­го дру­ги фил­ми (Кло­вър­фийлд и даже Аки­ра), но е обещаващ.

5. The Woman in Black 5/10

Атмос­фе­ри­чен хорър-три­лър с не кого да е, ами самия Дани­ъл Рад­клиф в пър­вия му пост-Потър опит за воде­ща роля. Защо пък не?

6. Beauty and the Beast 3D 9/10

Доб­ра въз­мож­ност да се пре­жи­вее отно­во маги­я­та на кла­си­чес­ко­то Дис­ни на голям екран. Че и в . Точ­но тази ани­ма­ция съм я гле­дал само един път, навре­ме­то — така че ще ми е напра­во като нов филм. Дано да вка­рат и оста­на­ли­те по този начин. Цар Лъв напра­ви страш­ни пари наскоро.

7. Star Wars — The Phantom Menace 3D 6/10

Като гор­но­то, но в слу­чая с Лукас не съм мно­го сигу­рен, че иде­я­та е чак тол­ко­ва доб­ра. Пър­ви­ят при­ку­ъл няма НИЩО дру­го освен съм­ни­тел­ни­те си (още през ’99-та) ефек­ти — а те едва ли изглеж­дат по-доб­ре 13 годи­ни по-къс­но. Нищо, все пак двой­ни­ят дуел с Дарт Мол си е там и може би си заслу­жа­ва дву­ча­со­во­то Джар-Джар мъчение.

8. Silent Hill: Revelation 3D 5/10

Така и не гле­дах пър­вия (не са ни го вна­ся­ли на голям екран), но знам, че е една от мал­ко­то чита­ви екра­ни­за­ции по игри — как­то и доб­ре изглеж­дащ и напрег­нат фан­тас­ти­чен хорър. Дано това тук про­дъл­же­ние наис­ти­на дой­де при нас и си заслужава.

9. Journey 2: the Mysterious Island 4/10

На този пък му гле­дах пър­вия филм — и беше очак­ва­но ужа­сен (но аз гле­дам на кино всич­ко с ефек­ти). Про­дъл­же­ни­е­то раз­ме­ня Брен­дън Фрей­зър със Ска­ла­та (кое­то не съм сигу­рен, че е пече­ливш ход за зри­те­ли­те — но все тая). Като цяло при­ли­ча на оне­зи тъпи Аймакс поло­вин­ча­со­ви филм­че­та с дино­зав­ри и тем подоб­ни — само че раз­тег­нат до час и половина.

10. Ghost Rider: Spirit of Vengeance 6/10

Хуба­во­то в пър­вия филм беше, че Кейдж беше в топ-фор­ма и му личе­ше кол­ко се забав­ля­ва. Така че от вто­рия също може да се очак­ва да е едно стъ­па­ло над стан­дар­т­ни­те и доста ужас­ни Би-муви Кейдж фил­ме­та — но това не е голя­мо призна­ние така или иначе.

Март

Послед­ни­те годи­ни март се пре­вър­на в новия май. Тъй като май и оста­на­ли­те лет­ни месе­ци вече не са доста­тъч­ни да побе­рат всич­ки мегап­ро­дук­ции, някои от най-голе­ми­те вече по тра­ди­ция оку­пи­рат чети­ри­те (или пет) мар­тен­с­ки уикен­да — и поня­ко­га наис­ти­на пече­лят от това си пози­ци­о­ни­ра­не (Али­са напра­ви мили­ард като на шега). Така че, ако гово­рим за сил­ни месе­ци в годи­на­та, това са точ­но: май-юни-юли (май най-вече), ноем­в­ри-декем­в­ри (Коле­да) и — наред с тях — самот­ни­ят март.

11. Dr. Seuss’ the Lorax 8/10

Поред­на­та обе­ща­ва­ща ани­ма­ция (след пре­дел­но забав­ния, кра­сив и раз­чув­с­т­ващ Хор­тън) по аме­ри­кан­с­кия кла­сик. Пре­по­ръч­вам с чис­та съвест, дори само въз осно­ва на визи­я­та в трей­лъ­ра, да не гово­рим за пре­диш­ни­те филми.

12. Hansel and Gretel: Witch Hunters 8/10

След мина­ло­го­диш­ни­те Прин­цът на Пер­сия и Сблъ­съ­кът на Тита­ни­те, кой ли не би искал да види Дже­ма Артър­тън в поред­ния при­ка­зен блок­бъс­тър? И дока­то този не изглеж­да тол­ко­ва скъп и маща­бен, поне има инте­ре­сен сюжет, екшън-коме­ди­ен уклон и бър­зо изгря­ва­щия Дже­ре­ми Ренър в дру­га­та глав­на роля. Един от най-чака­ни­те фил­ми за годи­на­та ми е, макар че пре­ди да съм видял трей­лъ­ра, не ми се рис­ку­ва мно­го с прехласвания.

13. John Carter 10/10

Като гово­рим за скъ­пи и мащаб­ни фен­тъ­зи епо­си, ето тук точ­но можем да си дой­дем на дума­та. Просто виж­те трей­лъ­ри­те, кол­ко­то и предубе­де­ни да сте. Да, и аз не смя­там, че е доб­ра идея да се хвър­лят тол­ко­ва пари (не иска­те да зна­е­те) за екра­ни­за­ция по Едгар Бъро­уз, за бога — но поне режи­сьо­рът е един от най-доб­ри­те в Пик­сар, така че това корен­но про­ме­ня изгле­ди­те. Обя­вя­вам го отсе­га за съби­ти­е­то на сезо­на и смя­там, че има шанс за успех (не чак кол­ко­то подоб­ния му Ава­тар, раз­би­ра се) — или поне няма да е мизе­рен про­вал, как­то смя­та мно­зин­с­т­во­то (те и за Ава­тар така смя­та­ха). Кол­ко­то и тъпа да нами­рам иде­я­та на кни­ги­те и исто­ри­я­та, все пак да си дадем смет­ка, че са писа­ни ПРЕ­ДИ всич­ки дру­ги исто­рии — и са ги повли­я­ли зна­чи­тел­но. Абе, оста­ве­те дру­го­то, ВИЗИ­Я­ТА е раз­маз­ва­ща: ето така тряб­ва­ше да изглеж­да Дюн, да речем.

14. The Raven 8/10

Джон Кюсак по прин­цип хич не ме кефи като водещ актьор, но всич­ко дру­го относ­но този филм зву­чи просто прекрас­но. Едгар Алън По като гла­вен герой, рефе­рен­ции към всич­ки­те му кул­то­ви раз­ка­зи (пря­ко впле­те­ни в сюже­та), напрег­нат три­лъ­ров сюжет и раз­маз­ва­ща мрач­на визия. Може би се целят в пуб­ли­ка­та на Шер­лок Холмс (макар и без май­та­пи­те) — и им стис­кам пал­ци да успе­ят. Исто­ри­чес­ки­те фил­ми (и три­лъ­ри­те с фен­тъ­зи еле­мент най-вече) са твър­де ряд­ко и цен­но нещо. А пукан­ко­яд­на­та теж­ко­то­вар­на масо­ва аме­ри­кан­с­ка пуб­ли­ка обик­но­ве­но ги загроб­ва в бок­со­фи­са, за кое­то има пожиз­не­но­то ми презрение.

15. Mirror, Mirror 7/10

Пър­ви­ят от два­та фил­ма за Сне­жан­ка идна­та годи­на. И как­то всич­ки очак­вах­ме, по-доб­ри­ят (дори само защо­то е на Тар­сем Сингх, а в дру­ги­ят „играе” омраз­на­та на мно­зи­на Бела от Здрач) — но наско­ро излез­ли­те трей­лъ­ри и на два­та РЯЗ­КО обър­на­ха очак­ва­ни­я­та. Ока­за се, че дру­ги­ят (ще види­те в след­ва­ща­та ста­тия) изглеж­да заше­ме­тя­ва­що, а този тук… е няка­къв безу­мен боли­вуд­с­ки мюзи­къл-коме­дия с актьо­ри-джу­дже­та и тъпи май­та­пи. Все пак имам вяра във визи­я­та на Тар­сем — а и мис­ля, че ново­из­г­ря­ва­ща­та звез­да Арми Хамър (прин­цът) и желяз­на­та Джу­лия Робъртс (зла­та кра­ли­ца) могат да се пре­бо­рят с наглед иди­от­с­кия сце­на­рий и да напра­вят доб­ри коме­дий­ни роли. За веж­дес­та­та Лили Колинс виж (Сне­жан­ка) уви нямам осо­бе­ни надеж­ди — осо­бе­но след като послед­но я гле­дах в ужа­ся­ва­щия Abduction с дру­го­то дър­во от Здрач, Тей­лър Лоут­нър — но може просто онзи филм да си е бил тол­ко­ва ужа­сен, че да е завля­къл и нея, а тук моми­че­то да полу­чи доб­ра въз­мож­ност да блесне.

16. The Hunger Games 5/10

Тук бих отстъ­пил въз­мож­ност­та за раз­го­ре­ще­ни фен­гърл­с­ки очак­ва­ния на хора­та, кои­то са чели кни­ги­те. Аз не съм и доста се изумя­вам от целия хайп, осо­бе­но зад оке­а­на. Трей­лъ­рът само затвър­ди лоши­те ми очак­ва­ния. Дано се лъжа и исто­ри­я­та наис­ти­на е тол­ко­ва доб­ра, кол­ко­то я изкар­ват — защо­то нищо дру­го привле­ка­тел­но не виж­дам в този про­ект. Изглеж­да като сме­си­ца на Здрач с Бяга­щи­ят мъж, а това хич не е хуба­во. Ина­че го водят след­ва­щия голям комер­си­а­лен хит и нача­ло на фран­чайз поре­ди­ца, но аз не мис­ля така. Ще видим.

17. The Pirates! 7/10

След току що излез­лия (и уви разоча­ро­ващ като бок­со­фис резул­та­ти) при­ятен Arthur Christmas (Тай­ни­те служ­би на Дядо Коле­да), сту­дио Аар­д­ман се завръ­щат към това, кое­то пра­вят най-доб­ре: стоп-моу­шън ани­ма­ция със сар­кас­тич­но-иро­ни­чен хумор (Бяг­с­тво­то на пиле­то, Уол­тър и Гро­мит, Flushed Away и т.н.). Трей­лъ­рът демон­с­т­ри­ра леко забав­на, ако не и осо­бе­но инте­рес­на глед­на точ­ка към нашу­ме­лия пират­с­ки жанр. Забе­ля­зал съм оба­че, че при опре­де­ле­ни ани­ма­ции (Шрек най-вече) трей­лъ­ри­те изглеж­дат МНО­ГО по-тъпи от реал­ния филм (кол­ко­то и абсур­д­но да зву­чи това отна­ча­ло — всъщ­ност просто трей­лъ­рът сли­за на най-масо­во­то ниво с цел про­даж­би), така че смея да пред­по­ло­жа, че този филм тук ще си заслу­жа­ва отвсякъде.

18. Wrath of the Titans 7/10

Пър­ви­ят беше изнер­вя­що тъп — но ряд­ко ефек­тен, въз­дейс­т­ващ и кра­сив на мес­та в екшън сце­ни­те си, така че го гле­дах цели 4 пъти на безум­но скъ­по . Така че този труд­но може да ме разоча­ро­ва — даже се надя­вам да е по-добър от пър­вия като исто­рия и герои. Щото няма мно­го накъ­де да пада в това отно­ше­ние. Сам Уър­тинг­тън съм му голям фен в Ава­тар (и осо­бе­но в Тер­ми­на­тор — хей­тъ­ри­те да имат мно­го позд­ра­ви), но тук чес­т­но каза­но обра­зът му беше ужа­сен — с или без него­ва помощ.

Очак­вай­те във вто­ри брой на Спи­са­ни­е­то след празниците:

РАЗ­МАЗ­ВА­ЩИЯ ПРО­ЛЕ­ТЕН СЕЗОН (април-юни)

Ейд­ри­ън Уейн

2 thoughts on “Фантастичното кино през 2012‑а (януари-март)”
  1. Е, сти­га де — оцен­ки по десе­то­бал­на­та, още в пред­ва­ри­те­лен преглед. Мега­не­се­ри­оз­но е.
    Освен това, все пак ста­ва дума за мате­ри­ал в интер­нет: пове­че кар­тин­ки, видео (или поне лин­ко­ве към видео) и т.н. не са просто доб­ре дошли, а прак­ти­чес­ки задължителни.

  2. Инте­рес­но ревю като гле­дам, наис­ти­на щеше да е доб­ре да има мал­ко пове­че мате­ри­а­ли (напъл­но съм съг­ла­сен с _Nocturnal). За някои от фил­ми­те не съм мно­го съг­ла­сен с оцен­ки­те, но така или ина­че пове­че­то са чис­то субективни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *