Една умо­пом­ра­ча­ва­ща ста­тия за мани­а­ци от Дамян „Yann” Христов

Част I

Така, да кажем, че по един или друг начин вече сте мина­ли пери­о­да, в кой­то ахках­те и обсъж­дах­те и игра­ех­те игри с при­яте­ли­те си. Вече сте на този етап, в кой­то иска­те сами ВИЕ да сте при­чи­на за това, кое­то се случ­ва око­ло Вас. Ето защо веро­ят­но в момен­та вече гле­да­те на игри­те не с очи­те на гей­мър, а най-мал­ко­то с очи­те на пред­при­е­мач, изоб­ре­та­тел и инвес­ти­тор. Бра­во, имам доб­ра нови­на за Вас! След като про­че­те­те тази ста­тия, ще ви дой­дат доста идеи как­во може­те да пра­ви­те. Напри­мер, защо не си напра­ви­те свой соб­с­твен клуб за игри? Мяс­то, в кое­то във Вашия град да се съби­рат мла­де­жи и да игра­ят, а Вие да сте тех­ния програ­ма­тор, мени­джър или изоб­що човек, кой­то ги снаб­дя­ва, инс­т­рук­ти­ра и учи как се игра­ят игри? Как да се спра­вим с тази зада­ча ще ста­не ясно от след­ва­ща­та ста­тия J

Предиз­ви­ка­тел­с­т­во I: Какъв клуб искам аз да направя?

Оче­вид­но ста­ва дума за гей­мър­с­ки клуб, но не от типа такъв с ком­пют­ри, а зала с маси, по кои­то игра­ят мла­де­жи, а игри­те им чис­то настол­ни. Някол­ко идеи към този контекст:

Клуб за Dungeons & Dragons

Д&Д е игра­та на игри­те в све­то­вен мащаб. Тази игра се е дока­за­ла за пове­че от 35 годи­ни и при нали­чи­е­то на поне 4‑ма игра­чи и читав Водещ, Вие сте гото­ви, за да изжи­ве­е­те неве­ро­ят­ни приклю­че­ния, кои­то нямат край и рам­ка. Осно­ва­ва­не­то на клуб по ДнД във Вашия град ще престиж­но зани­ма­ние, кое­то не може да се срав­ни по маща­би с нищо дру­го игро­во, пра­ве­но досе­га в област­та. От Вас се иска да наме­ри­те и обу­чи­те поне 2–3 Воде­щи, кои­то после да пус­не­те по маси­те, за да игра­ят с мла­де­жи­те. И успе­хът на клу­ба е гаран­ти­ран за годи­ни напред!

Клуб за Magic: The Gathering

Кар­ти­те Меджик са дру­га­та голя­ма мания в момен­та. Като цяло ще са ви необ­хо­ди­ми по-мал­ки и по-ком­пак­т­ни маси и веро­ят­но пове­че на брой. Ще тряб­ва да се снаб­ди­те с кутии с кар­ти, с кои­то да зареж­да­те гру­пи­те. Тях може­те да ги взе­ме­те с отстъп­ка и после да ги про­да­ва­те на учас­т­ни­ци­те на по-висо­ка цена. Така ще си гене­ри­ра­те печал­ба, дока­то това в Днд не ста­ва тол­ко­ва лес­но, тъй като кни­ги­те там се про­да­ват по-труд­но. Като цяло Меджик също е доста нало­жен като сто­ка (осо­бе­но по вече същес­т­ву­ва­щи­те софийс­ки клу­бо­ве) и със сигур­ност ще има­те доста запа­ле­ни играчи!

Клуб за съв­ре­мен­ни и раз­лич­ни бор­до­ви игри

Ако не харес­ва­те нито Днд, нито Меджик, същес­т­ву­ват мно­го на брой тър­гов­ци, кои­то вна­сят легал­но раз­лич­ни бор­до­ви игри, вся­ка една с раз­лич­но офор­м­ле­ние, стра­те­гия на игра, брой на учас­т­ни­ци и жанр. Може­те да игра­е­те дори и кни­ги-игри в клу­ба, или стра­те­ги­чес­ки таки­ва. Изоб­що бъде­те ори­ги­нал­ни, един гейм клуб не зна­чи точ­но меджик, всич­ко, кое­то се играе на маса, може да се тес­т­ва и във Вашия клуб!

Все­общ гейм клуб

Тук е ясно, просто не изби­ра­те насо­ка на клу­ба. В него може да се играе всич­ко – от Днд, през Меджик и бор­до­ви игри, до кни­ги-игри, че дори и шах и таб­ла. Пра­ви­те мяс­то­то и го пъл­ни­те с народ, това е важ­но­то, а как­во ще се играе вът­ре вина­ги може­те да реши­те впос­лед­с­твие. Кала­ба­лък да става!

Предиз­ви­ка­тел­с­т­во II: От къде да наме­ря помещение?

Това да ви е проб­ле­мът. Може­те да мине­те и тън­ко и скъ­по, но със сигур­ност има­те къде да напра­ви­те един такъв клуб. За справ­ка, виж­те след­ни­те опции:

 

Във Вас

Вина­ги може­те да започ­не­те да игра­е­те и да тър­си­те игра­чи ВЪВ Вас на пър­во вре­ме. Напри­мер, ако иска­те да има­те истин­с­ки клуб за Днд и Ви тряб­ват опит­ни Воде­щи, те тряб­ва да са игра­ли и някъ­де дру­га­де пре­ди това (т.е. пре­ди да дой­дат да игра­ят в клу­ба). Изпол­з­вай­те вре­ме­то за игра във Вас, за да натру­па­те истин­с­ки опит, кога­то неща­та ста­нат сери­оз­ни и си напра­ви­те истин­с­ки клуб!

 

Наеме­те помещение!

Това всъщ­ност е ста­би­лен, но доста скъп вари­ант, а печал­би­те няма да дой­дат вед­на­га. Във все­ки слу­чай може да се помис­ли за това. Про­ве­ре­те в нета за под­хо­дя­що поме­ще­ние, кое­то се отда­ва под наем, то може да е евти­ни и мал­ко, а може да е голя­мо и скъ­по, но да си заслу­жа­ва. Изоб­що помис­ле­те кол­ко солид­но сте реши­ли да инвес­ти­ра­те и ата­ку­вйте фрон­тал­но. И все пак пър­во виж­те и оста­на­ли­те варианти.

Изпол­з­вай­те без­п­лат­но поме­ще­ние в някоя мла­деж­ка организация!

Във Вашия град със сигур­ност има мла­деж­ки струк­ту­ри, напри­мер Цен­тър за рабо­та с деца, Цен­т­ро­ве за Уче­ни­чес­ко твор­чес­т­во, чита­ли­ща, мла­деж­ки домо­ве и др. Свър­же­те се с тях и им дай­те план за съз­да­ва­не на гейм клуб с тях­на­та под­кре­па. Те ще оси­гу­рят всич­ко нуж­но като поме­ще­ния и маси, вкл. могат да отпус­нат някой лев за игро­ви посо­бия и/или хоно­рар на орга­ни­за­то­ри­те, осо­бе­но ако опе­ри­рат с бюдже­ти и суб­си­дии. Тези цен­т­ро­ве са наис­ти­на идея, защо­то те така или ина­че тър­сят мла­де­жи, с кои­то да рабо­тят. А Вие ще им даде­те на теп­сия нещо инте­рес­но, с кое­то те да се отли­чат от дру­ги­те подоб­ни орга­ни­за­ции в гра­да ВИ.

Изпол­з­вай­те познат бар, учи­лищ­на биб­ли­о­те­ка, или бивш шах­мат или друг клуб

А защо пък във Вашия квар­тал да няма заве­де­ние с мно­го маси, кое­то в неде­ля вечер да стои праз­но? Или пък в даде­но учи­ли­ще да се наме­ри мяс­то в тамош­на­та биб­ли­о­те­ка през сед­ми­ца­та. Или да се потър­си поме­ще­ние във вече бивш и напр. изос­та­вен клуб по шах или нещо дру­го. Идеи кол­ко­то иска­те, важ­но­то е поме­ще­ние да се наме­ри, а от там да дой­дат и игра­чи! Със сигур­ност, ако се потър­си, все ще се наме­ри нещо.

Предиз­ви­ка­тел­с­т­во III: Как да кръс­тя клуба?

Така, да кажем, че по един или друг начин вече сте реши­ли за как­во ще бъде клу­ба и къде ще се поме­ща­ва. Сега оста­ва най-слад­ка­та част – да реши­те как той ще се каз­ва! Бъде­те без­к­рай­но ори­ги­нал­ни в измис­ля­не­то на име­то. Не забра­вяй­те, че име­то ще бъде свър­за­но с рек­ла­ма­та акция офлайн и онлайн след това. Да не ста­не така, че да избе­ре­те име, кое­то вече е заето като сайт в Интер­нет напри­мер? За идея може­те да пол­з­ва­те наиме­но­ва­ния от мес­та из све­то­ве от игри или подоб­но. Може­те да събе­ре­те игра­чи­те в него и лич­но да ги пита­те как иска да се каз­ва клу­ба им. И т.н. бъде­те кре­а­тив­ни и ще има­те супер име за клуб. И клуб, кой­то да се нало­жи да популяризирате!

Как да попу­ля­ри­зи­ра­те клуб, кой­то вече има­те, това ще научим след­ва­щия път!

КРАЙ НА ПЪР­ВА ЧАСТ

Дамян „Yann” Христов

3 thoughts on “Как се прави клуб за игри в България? (1)”
  1. Ами ето точ­но за подо­бен род клу­бо­ве пас­ва иде­ал­но похо­до­вия ми футбол. 🙂

  2. Умът ми не беше осо­бе­но помра­чен — сега не знам да се рад­вам ли или да недоволствам.
    Във все­ки слу­чай не мис­ля, че музи­ка­та от WoW е доста­тъч­но дра­ма­тич­на за кад­ри на хора, кои­то мес­тят пион­ки вър­ху таб­ло. Дру­гия път опи­тай­те с Lux Aeterna.

  3. Мно­го хуба­ва статия.Има ли жела­ние всич­ко се пости­га ти си точ­ни­ят при­мер за мен 🙂 очак­вам след­ва­щия път с нетърпение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *