Oчак­вай­те изли­за­не­то на пър­ва­та за 2012‑а нова кни­га-игра: „Пат­рул за ада 2в1”. Дебе­ло­то том­че съдър­жа как­то кла­си­чес­ко­то хумо­рис­тич­но приклю­че­ние „Пат­рул за ада”, сери­оз­но пре­ра­бо­те­но и допъл­не­но, така и нико­га неиз­да­ва­но­то му про­дъл­же­ние „Пат­рул за ада 2: Муха­та отвръ­ща на уда­ра” — тоест, точ­но двой­но пове­че от ста­ри­те кни­ги-игри. И две­те кни­ги са писа­ни съв­мес­т­но от Робърт Блонд (Бог­дан Русев) и Ейд­ри­ън Уейн (Алекс Сул­та­нов) още по вре­ме на Пър­ва­та въл­на на кни­ги­те-игри. Под­роб­нос­ти може­те да наме­ри­те в руб­ри­ка­та ни От Кухнята.

***
Един от извес­т­ни­те авто­ри на кни­ги-игри от мина­ло­то, Май­къл Майнд­крайм, в край­на смет­ка също може да напи­ше нова кни­га-игра. За цел­та жела­е­щи­те него­ва кни­га чита­те­ли тряб­ва да събе­рат 6000 лева до края на яну­а­ри. Може­те да раз­гле­да­те сай­та на ини­ци­а­ти­ва­та на някол­ко от фено­ве­те му, как­то и да се вклю­чи­те, ако жела­е­те, в съби­ра­не­то на сред­с­тва­та тук:
http://mindcrimeprojectinfo.com

***
Запа­ле­ни­ят гей­мър и орга­ни­за­тор Дамян „Yann Gamgee” Хрис­тов, един от съз­да­те­ли­те на сай­та knigi-igri.net, откри новия си гейм-клуб в род­ния си Раз­град. Всич­ки фено­ве на роле­ви­те и бор­до­ви игри, игри­те с кар­ти и кни­ги­те-игри в окол­ност­та, могат да поглед­нат за под­роб­нос­ти и да се при­съ­е­ди­нят на:
http://arkhosia.blogspot.com/

/автор: Ейд­ри­ън Уейн/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *