Загла­вие: Шоу на Смъртта

Авто­ри: Ейд­ри­ън Уейн и Робърт Блонд

Изда­тел­с­т­во: Плеяда

Годи­на: 1993

Кори­ца и офор­м­ле­ние на поре­ди­ца­та — Димо

Илюс­т­ра­ции — Ивай­ло Иванчев

112 стр., 50 еп.

Ано­та­ция:

– Тряб­ва да раз­бе­реш, Джийн. Майлс го напра­ви. Той открад­на клю­чо­ве­те и кода за базо­вия ком­пю­тър и след това ги е вър­нал. Стра­ху­вал се е да не го издам, кога­то се при­бе­ра и зато­ва е побър­зал да ме изпре­ва­ри… – поех си дъл­бо­ко въз­дух, пре­ди да про­дъл­жа. – Моля те, опи­тай се да ми повяр­ваш. Вече е къс­но, Джийн. Зако­пан съм. Но не искам да живе­еш с лъжа­та. Искам поне ти да зна­еш, че съм невинен.

Тя ста­на, опит­вай­ки се да скрие съл­зи­те си. Вра­та­та на затво­ра се затръш­на помеж­ду ни и нико­га пове­че не я видях…

***

Сигур­но всич­ки си зада­ва­ме въп­ро­са как­во е бъде­ще­то на жан­ра. За момен­та, отго­во­ри­те на Вто­ра­та въл­на са едноз­нач­ни. Акцен­тът пада вър­ху дъл­ги­те епи­зо­ди и срав­ни­тел­но по-мал­кия брой избори.

В про­дъл­же­ни­е­то на Пътят на Свет­ли­на­та, кое­то ще се появи в след­ва­щия брой, съм се опи­тал да стиг­на една идея по-далеч в тази посо­ка, вдъх­но­вен от едно изказ­ва­не на Джордж М. Джордж.

Исти­на­та е, че сла­бо инте­рак­тив­ни про­из­ве­де­ния е има­ло още в зора­та на пър­ва­та въл­на, и Шоу на Смърт­та е пър­вия пред­ста­ви­тел. Не е ясно как­во е нака­ра­ло мла­ди­те (тога­ва) Уейн и Блонд да сме­нят ряз­ко сти­ла си – пре­диш­ни­те им две кни­ги са Вар­вар­с­ки­ят Бог и Прин­цът на Алки­рия (и две­те със силен игра­лен еле­мент — бит­ки с хвър­ля­не на зарче­та, богат инвен­тар и про­чие). Но резул­та­тът е с мно­го сил­но въздействие.

Сюжет

Глав­ни­ят герой — Крис­то­фър Морис е адво­кат, кой­то след пре­да­тел­с­т­во от стра­на на пар­т­ньо­ра му попа­да в затво­ра със седем годиш­на при­съ­да за слу­жеб­на изма­ма и уни­що­жа­ва­не на дока­за­тел­с­т­ва. Той е един от пре­тен­ден­ти­те, избра­ни да учас­т­ват в “Отвъд решет­ки­те” – жес­то­ка игра, в коя­то пети­ма опас­ни престъп­ни­ци се пус­кат в град­с­ки­те под­зе­мия. Този, кой­то достиг­не пръв до край­на­та цел, пече­ли сво­бо­да­та си и огром­на парич­на награ­да. Бру­тал­но­то наси­лие се явя­ва задъл­жи­те­лен елемент.

Герои

Оста­на­ли­те чети­ри­ма учас­т­ни­ци са изклю­чи­тел­но опас­ни. Хар­ви Рупърт е осъ­ден на смърт за 17 изна­сил­ва­ния и убийс­т­ва. Хосе Мен­до­са е масов уби­ец. Огром­ни­ят негър Кийт “Пра­се­то” Гарет е отнел само чети­ри човеш­ки живо­та. На тех­ния фон, теж­ки­те оби­ри на Люк Френ­сис Осу­алд го карат да изглеж­да като домо­шар паци­фист. Но и той е не по-мал­ко опа­сен, тъй като вън­ш­ни­ят вид лъже. Как­то може би и в слу­чая с Мендоса.

В туне­ли­те деб­нат и дру­ги опас­нос­ти. Хора… и не съв­сем. А в спо­ме­ни­те (и не само там) се прокрад­ват измам­ни­кът Майлс и любов­та Джийн.

Сетинг

Дейс­т­ви­е­то се раз­ви­ва в близ­ко­то бъде­ще, докол­ко­то може да се съди от над­пис на зад­на­та кори­ца. Явно риа­ли­ти игри­те са достиг­на­ли своя апо­гей, как­то и кръ­во­жад­ност­та на зрителите.

Стил

Сти­лът е опи­са­те­лен и дра­ма­ти­чен. Изклю­чи­тел­но труд­но е в тол­ко­ва малък обем да се съз­да­де пъл­нок­ръ­вен герой, но Уейн и Блонд успя­ват. Зна­ем как­во измъч­ва героя и за как­во копнее.

Игра

Игра­та не е осно­вен еле­мент, но бро­ят на избо­ри­те се ком­пен­си­ра с качес­т­во­то им. Про­тив­ни­ци­те имат раз­ли­чен под­ход към схват­ки­те, така че пре­мах­ва­не­то на все­ки от тях е предизвикателство.

Заклю­че­ние: Шоу на смърт­та е кни­га-игра изпре­ва­ри­ла вре­ме­то си. Адре­на­ли­нов екшън с кап­ка роман­ти­ка, в кой­то исто­ри­я­та е в пре­вес над интерактивността.

Рони Мей­дей

 

2 thoughts on “Шоу на Смъртта”
  1. Шоу на смърт­та” ми беше доста стран­на. Хем не ми беше мно­го инте­рес­на, хем помня, че някол­ко пъти съм я изиг­ра­вал. Явно са про­яви­ли Уейн и Блонд усет, тъй като 10 годи­ни след тях Manhunt ста­на голям хит във видео игрите 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *