Доб­ре дошли в Сред­на­та земя! Мяс­то на хоби­ти, елфи, джу­дже­та, въл­шеб­ни­ци и хора, кои­то насе­ля­ват земи­те от Граф­с­т­во­то до опас­ния Мра­ко­лес и пус­тош­та. Земя­та на могъ­щи­те крал­с­т­ва на Рохан и Гон­дор, кои­то водят веч­на бит­ка сре­щу опас­ни­те чудо­ви­ща вър­лу­ва­щи, уни­що­жа­ва­щи и пляч­кос­ва­щи тези тери­то­рии. Освен  сре­щу тях те се борят и сре­щу най-древ­ни­ят, зъл и могъщ враг — гос­по­да­рят на мра­ка и  вла­де­тел на Мор­дор  — Саурон.

The Lord of the Rings – the Living Card Game е една игра на герои, изклю­чи­тел­ни приклю­че­ния и пъте­шес­т­вия из  тери­то­ри­и­те на Сред­на­та земя  от  „Влас­те­ли­нът на пръс­те­ни­те „ на Дж. Р. Р. Тол­кин  —  едно от най-епич­ни­те фен­тъ­зи про­из­ве­де­ния, напи­са­ни няко­га, вдъх­но­ви­ло  мно­го поко­ле­ния писа­те­ли след него.

Исто­ри­я­та се раз­ви­ва в седем­най­сет годиш­ни­ят про­меж­ду­тък от вре­ме – от 111-годиш­ни­на­та на Бил­бо Бегинс (и от 33-годиш­ни­на­та на Фро­до),  до напус­ка­не­то на Под­хъл­мо­во от стра­на на Фро­до, за да започ­не него­во­то голя­мо пъте­шес­т­вие с най-опас­ни­ят товар, кой­то може да съществува.
През тези годи­ни гру­па герои, ръко­во­де­ни от веща­та ръка на игра­чи­те  пре­ми­на­ват през куп опас­нос­ти за да достиг­нат завет­на­та цел и тъй като сама­та игра е игра на мисии, цели­те въоб­ще не са мал­ко на брой – от пре­ми­на­ва­не­то на зло­ве­щия Мра­ко­лес, до гонит­ба­та  и зала­вя­не­то на Ам-Гъл пре­ди слу­ги­те на Сау­рон да го настиг­на­ли,  от опи­ти­те да се про­ник­не в Мор­дор, до пре­ми­на­ва­не­то през руи­ни­те на Андуин.

Тези мисии са със сте­пе­ни на труд­ност оце­не­ни по десе­то­бал­на­та сис­те­ма, като най-висо­ка­та труд­ност е 10-та сте­пен (Миси­я­та “Руи­ни­те на Анду­ин” за мен е десе­та сте­пен и мога да ви гаран­ти­рам, че е доста труд­на въп­ре­ки, че от Fantasy Flight Games твър­дят, че е сте­пен­та на труд­ност е 7 или 8), а 1‑ва сте­пен си е най-лес­на и се пре­по­ръч­ва за хора­та, кои­то тепър­ва се запоз­на­ват с игра­та, защо­то мес­т­нос­ти­те, кои­то се мина­ват са по-лес­ни, а про­тив­ни­ци­те са по-слаби.

Но за да започ­нем  сама­та игра, е нуж­но наис­ти­на да се запоз­на­ем и с чети­ри­те фрак­ции с кои­то ще игра­ем. Точ­но и за това са сла­би­те мисии, за да раз­бе­рем потен­ци­а­ла им и кои от тях ще са най-под­хо­дя­щи за сти­лът ни на игра.

 

Leadership — лидер­с­т­во­то под­чер­та­ва хариз­ма­тич­ност­та и вдъх­но­вя­ва­що­то вли­я­ние на геро­и­те и потен­ци­ал­но­то им въз­дейс­т­вие вър­ху оста­на­ли­те съюз­ни­ци. Бла­го­да­ре­ние на лидер­с­ки­те си уме­ния те раз­по­ла­гат с опит­ни­те ска­у­ти и стрел­ци, кои­то със сво­и­те скри­ти уме­ния пома­гат за пре­одо­ля­ва­не­то на опас­нос­то­ти­те по пътя.

Lore – инте­лек­та, позна­ни­е­то, опи­та и спе­ци­а­ли­зи­ра­но­то обу­че­ние е в осно­ва­та на тази фрак­ция, а заед­но с под­кре­па­та на елфи­те, кои­то пома­гат за  цели­те да бъдат пре­одо­ля­ни бър­зо и без­п­роб­лем­но.  Най-голе­ми­те помощ­ни­ци тук са лечи­те­ли­те, кои­то под­кре­пят и леку­ват  геро­и­те  и съюз­ни­ци­те ни.

 

Tactics –так­ти­ка­та изпол­з­ва воля­та и войн­с­ка­та сила за пре­одо­ля­ва­не на труд­ни предиз­ви­ка­тел­с­т­ва, пред кои­то биха мог­ли да се изпра­вят игра­чи­те по вре­ме на приклю­че­ни­е­то. Харак­те­ри­зи­ра се със сил­ни­те герои и съюз­ни­ци. Мощ­ни бро­ни и оръ­жия. Освен това тук при­със­т­ват и фрак­ци­я­та на орли­те, кои­то ни пома­гат със стра­хот­на­та си сила и защита.

Spirit –реши­тел­ност­та, кура­жа, лоял­ност­та и сил­на­та воля  под­дър­жат духа на геро­и­те и съюз­ни­ци­те. Крал­с­то­во  Рохан пред­ла­гат сво­я­та помощ и не пес­ти ресур­си, кога­то тряб­ва да изпъл­ним миси­я­та си. На наша  стра­на са и тайн­с­т­ве­ни­те рейн­джъ­ри, чии­то спе­ци­ал­ни уме­ния ни пома­гат за бър­зо­то придвиж­ва­не из местностите.

Но има и герои, кои­то ни пома­гат зара­ди свои лич­ни моти­ви и не са свър­за­ни с нито една от избро­е­ни­те чети­ри фракции.

Ган­далф Сиви­ят – вели­ки­ят и мъдър магьос­ник, кой­то вина­ги с поява­та  си ни пома­га, неза­ви­си­мо дали  ни се нала­га по-бър­зо  да достиг­нем на цел­та или да уни­що­жим  ужас­ни­те про­тив­ни­ци изпре­чи­ли се на пътя на геро­и­те ни.

Рада­гаст – бра­тов­че­да на Ган­далф, кой­то освен, че е магьос­ник е и при­зо­ва­тел, а с маги­и­те бора­ви доста по-зло­ве­що – мъл­ни­и­те, кои­то изпра­ща наля­во и надяс­но могат да изпла­шат и назгул в съня му.

Но дори и да се научим да игра­ем с една от чети­ри­те фрак­ции, това е само нача­ло­то на игра­та. Истин­с­ка­та игра започ­ва, като се сме­сят две или дори три от тях и се напра­ви едно хуба­во и мно­го сил­но тес­те кар­ти, с кое­то да се проб­ва­ме да достиг­нем край­на­та цел на миси­я­та, с коя­то сме се заели. Мини­му­мът на едно тес­те е от 50 кар­ти, като от даден вид може да има мак­си­мум по 3. Повяр­вай­те ми това е доста труд­но начи­на­ние, защо­то от вся­ка една фрак­ция има поне по 35 наис­ти­на стой­нос­т­ни кар­ти и при сме­си­ца­та на раз­лич­ни­те видо­ве тес­те­то може да набъб­не  до 70 и пове­че кар­ти.  Това е и слад­ки­шът на този тип игри – да си напра­ви­те соб­с­тве­но уни­кал­но тес­те, с кой­то да се проб­ва­те да пре­ми­не­те през опас­нос­ти­те на играта.

Неза­ви­си­мо от това кои фрак­ции сте избра­ли кар­ти­те, с кои­то се играе  игра­та са чети­ри вида – hero, ally, attachment и event.

 

hero (герой)– те са осно­ва­та на вся­ко тес­те, тъй като те гени­ри­рат ресурс, с кои­то може да се игра­ят  кар­ти­те от ръка­та. Освен това с тях­на помощ  се уни­що­жа­ват про­тив­ни­ци и се пре­ми­на­ва през даде­на област.

 

Ally (съюз­ни­ци) – не вина­ги геро­и­те могат да изпъл­ня­ват всич­ко. Поня­ко­га се появя­ват пре­ка­ле­но мно­го про­тив­ни­ци, кои­то пра­вят пре­ка­ле­но мно­го мизе­рии  — поня­ко­га  вкар­ват мно­го щети , а и освен това уве­ли­ча­ват труд­ност­та за пре­одо­ля­ва­не на даде­на област. Точ­но в таки­ва момен­ти идват на помощ съюз­ни­ци­те , кои­то могат да леку­ват геро­и­те,  да пома­гат за цели­те на миси­я­та, да се изпол­з­ват за защи­та,  а също така и да да напа­дат вся­как­ви противници.

 

Attachment (еки­пи­ров­ка) – неза­ви­си­мо дали геро­и­те или съюз­ни­ци­те ви са сил­ни, нищо не пре­чи да ги напра­ви­те още по-мощ­ни, като им зака­чи­те по някоя нова бро­ня или оръ­жие,  да им даде­те пове­че позна­ние или с тях­на помощ  да научи­те нещо пове­че за облас­ти­те през кои­то мина­ва­те. Може също така да зака­чим някои вре­ден и огра­ни­ча­ващ пред­мет на някой про­тивнк или да сло­жим в някоя област полез­но за нас усло­вие, кое­то да ни помог­не след като я преминем.

 

Event (съби­тие) – това са кар­ти­те, кои­то пома­гат в доста напе­че­ни слу­чаи. Всич­ки зна­ят кол­ко пъти са спа­ся­ва­ли орли­те Ган­далф нали? Подоб­на кар­та има и тук, но това не е всич­ко. Може да напра­вим така, че вед­на­га да сло­жим Ган­далф на поле­то нищо, че е само за една фаза, но пък като си изпъл­ни уме­ни­е­то  след това ще си го вър­нем пак в ръка­та си… Или дру­га кар­та, коя­то ни позво­ля­ва да си вър­нем някой умрял съюз­ник или герой обрат­но в игра. Някои кар­ти пък пови­ша­ват сила­та или защи­та­та до края на хода, така наши­те  герои и съюз­ни­ци имат доста пове­че сили за този ход за да претре­пят про­тив­ни­ци­те, кои­то са ни налазили.

 

Но пък и е ред­но да спо­ме­на и сре­щу как­во наис­ти­на се борим.

 

Борим се да пре­ми­на­ва­ме раз­лич­ни мисии, като някои от тях са офор­ме­ни като по-мащаб­но приклю­че­ние и смис­ло­во пре­ми­на­ват от една в дру­га.  Напри­мер има три мисии, в кои­то зада­ча­та ни е да хва­нем Ам-Гъл, като пър­ва­та мисия е да наме­рим сле­ди­те му, вто­ра­та да го зало­вим, а тре­та­та да го измък­нем от мяс­то­то, къде­то се е забил.… проста рабо­та ще кажат някои и аз ще потвър­дя това сти­га раз­ни орки, тро­ли и въл­ци посто­ян­но да не се проб­ва­ха също да го хва­нат. В дру­га мисия пък тряб­ва да пре­ми­нем през Мра­ко­лес за да извес­тим лей­ди Галад­ри­ел за опас­ност­та, коя­то идва от Дол Гул­дур. В тре­та мисия пък тряб­ва да осво­бо­дим някой от геро­и­те, кой­то сме „пре­жа­ли­ли”  в нача­ло­то на игра­та от под­зе­ми­я­та на сами­ят Дол Гул­дур, а накрая дори си има­ме бит­ка с един от Назгу­ли­те… Раз­но­об­ра­зи­е­то е голя­мо, кое­то дава въз­мож­ност игра­та да се пре­иг­ра­ва на мно­го нива. Тези, за кои­то дори това не е доста­тъч­но, могат лес­но да наме­рят допъл­ни­тел­ни мисии съз­да­де­ни от фено­ве и помес­те­ни в интернет.

 

Ето вече си има­ме тес­те кар­ти, кое­то сме си напра­ви­ли в нача­ло­то на игра­та, вре­ме е да се спус­нем да изпъл­ня­ва­ме миси­и­те и да се срещ­нем с опас­нос­ти­те, кои­то деб­нат из Сред­на­та земя, а за да раз­бе­рем как­ви опас­нос­ти има е нуж­но пър­во да сфор­ми­ра­ме и тес­те­то сре­щу, кое­то ще се изпра­вим. За раз­ли­ка от наши­те тес­те­та,  про­тив­ни­ко­во­то тес­те бър­зо се сфор­ми­ра, като само гле­да­ме икон­ки­те, кои­то се нами­рат долу вдяс­но на съот­вет­на­та мисия. След като напра­вим  това вече сме гото­ви да мели­ме лошковците.…..или те да ни смелят.

 

Има три вида кар­ти в про­тив­ни­ко­во­то  тес­те —  Location, creature, event.

 

- Location (облас­ти) – кога­то се проб­ва­ме да достиг­нем до глав­на­та цел, обик­но­ве­но ни се изпреч­ват облас­ти, през кои­то тряб­ва да пре­ми­нем. Тези облас­ти си имат сте­пен на труд­ност, коя­то тряб­ва да пре­одо­ле­ем, за да можем крач­ка по крач­ка да стиг­нем там къде­то сме тръг­на­ли и да изпъл­ним основ­на­та си задача.

 

- Creature (същес­т­ва) – про­тив­ни­ци­те в даде­ни­те облас­ти. Някой са сла­бич­ки, като гоб­ли­ни­те, но пък има доста сил­ни, като тро­ли­те, орки­те, раз­ни гъсе­ни­ци и тук таме по някой хвър­чащ назгул с капи­та­на си.

 

- Event (съби­тие) – Също как­то при наши­те кар­ти, но с доста по зло­ве­щи неща, като напри­мер, да уби­еш някой съюз­ник, или по всчки герои и съюз­ни­ци да нане­се  някак­ва щета. За нас тези кар­ти никак не са здравословни.

Меха­ни­ка­та на игра е доста доб­ре замис­ле­на.  Герой или съюз­ник може да се изпол­з­ва само за едно от три­те дейс­т­вия – да изпъл­ня­ва миси­я­та, да се защи­та­ва или да ата­ку­ва про­тив­ник.  Доста раз­ми­съл пада точ­но в тези момен­ти и игра­та наис­ти­на при­до­би­ва доста солид­на доза стра­те­гия, защо­то тряб­ва да се изчис­лят, кои герои и съюз­ни­ци за кое от тези три дейс­т­вия да се изпол­з­ват.  Ако това също не ви е доста­тъч­но си има сис­те­ма за точ­ку­ва­не за това, кол­ко доб­ре сте се спра­ви­ли, кое­то пра­ви даде­на­та мисия да се пре­иг­рае отно­во, отно­во и отно­во дока­то най-накрая не се изпи­та удов­лет­во­ре­ние от изка­ра­ни­те точ­ки. Може би това в бъде­ще ще поло­жи и осно­ва­та на орга­ни­зи­ра­не на турнири.

 

Как­во може да кажем за арта на тази игра.

 

Виж­дал съм хора, кои­то като видят гроз­ни кар­тин­ки или илюс­т­ра­ции вед­на­га да набе­дят, че даде­на игра е ска­па­на или тъпа и въоб­ще не сядат да я игра­ят. Тук ще ги успо­коя, защо­то илюс­т­ра­ци­и­те на кар­ти­те на игра­та е на доста добро ниво да не кажа дори стра­хот­но. Лежа­щи хоби­ти, прикри­ти рейн­джъ­ри, Прин­цът на Мра­ка въз­сед­нал назгул, кръ­вож­да­ни орки, сви­ре­пи тро­ли, глад­ни въл­ци чака­щи да раз­къ­сат нев­ни­ма­тел­ни приклю­чен­ци, облас­ти­те през кои­то тряб­ва да се пре­ми­на­ват.… всич­ко е тол­ко­ва кра­си­во нари­су­ва­но, като всич­ки кар­ти до една са илюс­т­ри­ра­ни по опи­са­ние от твор­чес­т­во­то на Тол­кин и не са взе­ти от филмите.

Може­те да започ­не­те да игра­е­те и само с базо­ва­та игра , коя­то идва с по 3 героя и с по 29 кар­ти от даде­на фрак­ция, 4 брой­ки от Ган­далф, а заед­но с тях има­те и 3 мисии, кои­то са със сте­пен на труд­ност в после­до­ва­тел­ност  1, 4 и 7. Със стар­те­ра оба­че няма да може­те да си напра­ви­те хуба­во и сил­но тес­те от 50 кар­ти, с кое­то да мине­те миси­и­те и да се насла­ди­те на раз­но­об­ра­зи­е­то на игра­та. За да си кон­с­т­ру­и­ра­те качес­т­ве­но тес­те ви тряб­ват поне 3 от екс­пан­жъ­ни­те, като все­ки един от тях не само ви при­ба­вя по 2 раз­лич­ни кар­ти от даде­на фрак­ция (все­ки един вид от тези кар­ти са по 3 брой­ки, кое­то озна­ча­ва, че са 6 кар­ти за фрак­ция), но и по 1 нов герой и по 3 допъл­ни­тел­ни брой­ки от неут­рал­ни­те карти.

Игра­та е доста при­ят­на, като може да се играе и самос­то­я­тел­но от един играч, макар че кога­то го проб­вах  ми беше адс­ки скуч­но (но е ред­но да спо­ме­на, че вина­ги като играя подо­бен тип игри сам вина­ги ми е скуч­но), но пък кога­то бях­ме два­ма игра­чи за бли­зо 10 часа нон стоп игра минах­ме 6 мисии и исках­ме още да игра­ем. Умо­ра­та  оба­че си каза дума­та, и тряб­ва­ше да пре­къс­нем. За три­ма и за чети­ри­ма  игра­чи игра­та също е доста ста­бил­на и дори ста­ва доста труд­на, защо­то по прин­цип кар­ти­те, кои­то изли­зат на поле­то са рав­ни на броя на учас­т­ни­ци­те и ако се прък­нат да речем два пла­нин­с­ки тро­ла и още една гади­на може да ста­не маза­ло и въоб­ще да не можем да стиг­нем края миси­я­та и да не напра­вим никак­ви точки.
Но пък при игра, кога­то са чети­ри­ма игра­чи за по-труд­но нека все­ки се проб­ва само с два­ма героя да побе­ди и ако го напра­вят лич­но ще ги наме­ря да им стис­на ръце­те, защо­то точ­но тога­ва наис­ти­на игра­та ста­ва адс­ки труд­на и поч­ти невъз­мож­на за минаване.

 

 

Про­из­во­ди­тел –Fantasy Flight Games (FFG) http://www.fantasyflightgames.com/
Игра­чи – от 1 до 4
Вре­мет­ра­е­не  — в зави­си­мост от миси­я­та – от 30 мину­ти до 1 час
Оцен­ка за пре­иг­ра­ва­е­мост — 8
Оцен­ка на игра­та – 8
Илюс­т­ра­ции и дизайн – 9

Тази рецен­зия включ­ва базис­т­на­та игра Lord of the Ring – the Living Card Game, заед­но с про­дъл­же­ни­я­та  Conflict at the Carrock, the Hunt for Gollum, the Hills Emyn Mill, the Dead Marshes,the Massing at Osgilliath.

 

 от  Танер Али­ос­ма­нов — SatanicSlayer

корек­тор и помощ­ник тес­тър — Мария Нико­ло­ва — SilverWolf

Спе­ци­ал­на бла­го­дар­ност на Кън­чо от Пик­ко Геймс

За пове­че инфор­ма­ция: brainpuller@mail.bg

4 thoughts on “The Lord of the Rings – the Living Card Game”
  1. Инте­рес­но зву­чи! Ако няко­га ми се при­ис­ка да проб­вам игра по Влас­те­ли­на, ще обмис­ля да си взе­ма тази. Това с тес­те­то за миси­и­те зву­чи по-доб­ре, откол­ко­то игра при някои Водещи!
    (Е, ако ми пад­не въз­мож­ност, не бих отка­зал и игра по The One Ring RPG, но това е дру­га тема).
    Все пак, това си е срав­ня­ва­не на чуш­ки с кар­то­фи. Ясно е аз как­во бих пред­по­чел по прин­цип и защо, но и въз­мож­ност­та за самос­то­я­тел­на игра не е за изпускане!

  2. Здра­вей­те,

    тази игра про­да­ва ли се в Бъл­га­рия и ако да — къде?

    Боян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *