Q#1: Would you like to give us a short description of what your company is doing with regard to game-books?

Tin Man Games is creating brand new gamebooks called Gamebook Adventures that are designed solely for digital platforms such as the iPhone, iPad, Android and more. Our gamebooks are presented real gamebooks on the digital devices with page turning, interactive choices, realistic dice rolling and character sheets. We are not striving to create computer games based on gamebooks – we really want you to feel like you are reading a gamebook that was popular in the 80s and 90s – with some added extras of course which can be handled by the computer!

Currently we have 8 gamebooks available on iPhone and iPad. 7 of these are set within the same fantasy world and all play along a world timeline, although you can easily play them in any order. Our latest 8th gamebook, Infinite Universe is our first journey into the genre of science-fiction!

Рони: Би ли опи­сал накрат­ко с как­во се зани­ма­ва ком­па­ни­я­та, в кон­тек­с­та на книгите-игри?

Нийл:
Tin Man Games пуб­ли­ку­ва кни­ги-игри, поре­ди­ца наре­че­на Gamebook Adventures, кои­то са насо­че­ни само за диги­тал­ни плат­фор­ми като iPhone, iPad, Android и дру­ги. Наши­те кни­ги-игри са пред­ста­ве­ни реа­лис­тич­но – с отгръ­ща­не на стра­ни­ци, инте­рак­тив­ни препрат­ки, реа­лис­тич­ни хвър­ля­ния на заро­ве и днев­ни­ци на геро­и­те. Не се опит­ва­ме да съз­да­дем ком­пю­тър­ни игри, бази­ра­ни на кни­ги-игри – наис­ти­на иска­ме да се чув­с­т­ваш все едно четеш кни­ги­те-игри, кои­то са били попу­ляр­ни през 80-те и 90-те – раз­би­ра се, с някои доба­ве­ни екс­три, кои­то могат да бъдат под­дър­жа­ни от компютър.
В момен­та пред­ла­га­ме 8 кни­ги-игри за iPhone и iPad. В 7 от тях дейс­т­ви­е­то се раз­ви­ва в един и същ фен­тъ­зи свят, хро­но­ло­гич­но, макар че могат да бъдат изиг­ра­ни в про­из­во­лен ред. Послед­на­та ни 8‑ма кни­га-игра, Infinite Universe е пър­во­то ни пъте­шес­т­вие в жан­ра науч­на фантастика!

Q#2: The article Why will 2012 be”The year of game-book” caused a lot of excitement on our forum. Do you really believe game-books will regain the popularity they had in the 80s and 90s?

No, sadly I don’t think gamebooks will ever have the same prominence as they did back then. That was an era before “good” adventure computer and video gaming so there were not many opportunities for “good” interactive story-telling experiences. These days there are so many options for fans to get an adventure gaming fix!

Having said that, I still think gamebooks have an important part to play in adventure gaming and I truly believe we are at the beginning of a new (if very much smaller) gamebook revolution. Digital devices such as the iPad are perfect platforms for interactive story-telling and e‑books are becoming more popular all the time. The trick is to realize that gamebooks are a niche market and try and build out in to new markets and genres to bring gamebooks to people that previously wouldn’t have been interested.

Рони: Ста­ти­я­та “Защо 2012 ще бъде Годи­на­та на кни­ги­те-игри” предиз­ви­ка доста въл­не­ние на фору­ма ни. Наис­ти­на ли вяр­ваш, че кни­ги­те-игри ще си въз­вър­нат попу­ляр­ност­та, коя­то има­ха през 80-те и 90-те?

Нийл: Не, за съжа­ле­ние не мис­ля, че кни­ги­те-игри няко­га ще успе­ят да достиг­нат това ниво. Беше епо­ха пре­ди “доб­ри­те” приклю­чен­с­ки ком­пю­тър­ни и видео игри, така че няма­ше мно­го въз­мож­нос­ти за “доб­ри” пре­жи­вя­ва­ния, свър­за­ни с инте­рак­тив­но раз­каз­ва­не на исто­рия. В наши дни има мно­го начи­ни фено­ве­те да полу­чат доза­та си приклю­чен­с­ко забавление.

Въп­ре­ки това, все пак мис­ля, че кни­ги­те-игри игра­ят важ­на роля в приклю­чен­с­кия гей­минг и наис­ти­на вяр­вам, че сме в нача­ло­то на нова (макар и мно­го по-мал­ка) рево­лю­ция на кни­ги­те-игри. Диги­тал­ни­те уст­ройс­т­ва като iPad са иде­ал­ни плат­фор­ми за инте­рак­тив­но раз­каз­ва­не на исто­рии и елек­т­рон­ни кни­ги и посто­ян­но ста­ват по-попу­ляр­ни. Номе­рът е да се раз­бе­ре, че кни­ги­те-игри са ниша и да се опи­та да се пре­не­сат в нови паза­ри и жан­ро­ве, за да може да стиг­нат до хора, кои­то ина­че не биха се инте­ре­су­ва­ли от тях.

Q#3: What do you think is the most perspective target group? Teenagers or people who grew up with game-books?

Both! The nostalgic gamebook 30–40 year olds are obviously a big market, but there are young people who have never heard of gamebooks before. These young people might play World of Warcraft or Skyrim for example, but they probably also enjoy reading too! If we can get the message out to them that gamebooks are fun, then they will be the more likely to pick up that baton and start running with it.

Рони: Коя е най-пер­с­пек­тив­на­та целе­ва гру­па? Тиней­джъ­ри или хора, израс­на­ли с книгите-игри?

Нийл: И две­те! 30- 40 годиш­ни­те с нос­тал­гия към кни­ги­те-игри са оче­вид­но голям пазар, но има и мла­ди хора, кои­то не са чува­ли за кни­ги-игри. Тези мла­де­жи може би игра­ят на Све­та на Уор­к­рафт или Скай­рим, напри­мер, но сигур­но оби­чат и да четат. Ако успе­ем да им пре­да­дем посла­ни­е­то, че кни­ги­те-игри са забав­ни, те веро­ят­но ще поемат щафетата.

Q#4: Game-books can be defined as a hybrid between a game and a story. Which aspect do you believe to be more important?

Story is most important. A compelling and rich narrative is key to sucking in the reader and making the decisions feel so important! While game design is also important, it is just a bunch of logic ordering and stat organization without a good story.

Рони: Кни­ги­те-игри са хиб­рид меж­ду игра и исто­рия. Кое от две­те е по-важ­но, спо­ред теб?

Нийл:
Исто­ри­я­та. Завла­дя­ва­щи­те и бога­ти опи­са­ния са клю­ча към това чита­те­лят да се почув­с­т­ва погъл­нат и избо­ри­те да изглеж­дат съд­бо­нос­ни. Дока­то гейм-дизай­нът е също важен, той е просто логи­чен ред и орга­ни­за­ция на пока­за­те­ли без доб­ра история.

Q#5: What do you think should the role of luck (dice rolling) be in a game-book. In this respect, there are two systems that take radically different approaches. In FF, the reader needs to roll dices tens of times. In the Virtual Reality game-books, only the skills the reader chooses at the beginning of the adventure and his or her decisions matter. Which do you think is more fun? 

Both can be fun. I think there is room for many different types of games mechanics. The trick is making sure that the writer/designer is able to make those mechanics work in a fun way – which is a very hard thing to do. Writing gamebooks is a bit of a dark art!

Рони: Как­ва тряб­ва да бъде роля­та на къс­ме­та (хвър­ля­не на заро­ве) в кни­ги­те-игри. В това отно­ше­ние, има две сис­те­ми с про­ти­во­по­ло­жен под­ход. При Бит­ки Без­б­рой, чита­те­лят тряб­ва да хвър­ля заро­ве десет­ки пъти. В Избе­ри Сво­е­то Приклю­че­ние, зна­че­ние имат един­с­т­ве­но пред­ва­ри­тел­но избра­ни­те уме­ния и взе­ти­те реше­ния. Кой под­ход, спо­ред теб, носи пове­че удоволствие?

Нийл: И два­та могат да бъдат забав­ни. Мис­ля, че има мяс­то за раз­лич­ни типо­ве игро­ви меха­ни­ки. Номе­рът е че писа­те­лят / дизай­не­рът може да напра­ви така, че меха­ни­ка­та да рабо­ти по заба­вен начин – кое­то е мно­го труд­но. Писа­не­то на кни­га-игра е до някъ­де тъм­но изкуство.

Q#6: What would you think about what we call game-books with limited interactivity? We are still experimenting with the idea. Basically, these are game-books with no (or almost no) adventure sheet, a low number of sections, with a mean length of a section being around 500 words. Would you publish something like that?

Yes potentially. We have smaller gamebooks with no dice or rules currently being developed. The problem with those kinds of books is that they are over quickly. In the digital age where a game like Angry Birds costs $1 and gives 10 hours of gameplay, we need to find ways of justifying our prices which usually means rich, deep gamebooks with lots of gameplay.

Рони: Как­во мис­лиш за сла­бо инте­рак­тив­ни­те кни­ги-игри? Все още екс­пе­ри­мен­ти­ра­ме с иде­я­та. В основ­ни линии, това са кни­ги-игри (поч­ти) без днев­ник, малък брой епи­зо­ди, със сред­на дъл­жи­на на епи­зо­ди­те от 500 думи. Бих­те ли пуб­ли­ку­ва­ли нещо тако­ва? (Бел. Рони: Мис­ля, че с това опи­са­ние мал­ко го обърках.)

Нийл: Да, има потен­ци­ал. Мал­ки кни­ги-игри без хвър­ля­не на заро­ве и пра­ви­ла се пишат за нас в момен­та.. Проб­ле­мът с този тип кни­ги е, че свър­ш­ват бър­зо. В циф­ро­ва­та ера, в коя­то игра като Angry Birds стру­ва 1 долар и дава 10 часа игра, тряб­ва да нами­ра­ме начин да оправ­да­ем цени­те ни, кое­то озна­ча­ва бога­ти, задъл­бо­че­ни кни­ги-игри с мно­го геймплей.

Q#7: We heard that Jonathan Green will be writing for you, which is great. Should we expect Dave Morris, Oliver Johnson, Jamie Thompson or Mark Smith to join your team?

No comment, but I can say that I have met two of those from your list and had constructive discussions.

Рони: Чух­ме, че Джо­на­тън Грийн пише за вас, кое­то е стра­хот­но. Да очак­ва­ме ли Дейв Морис, Оли­вър Джон­сън, Джей­ми Том­сън или Марк Смит да се при­съ­е­ди­нят към еки­па ви?

Нийл: Не мога да комен­ти­рам, но мога да кажа, че съм се сре­щал с два­ма от избро­е­ни­те и сме има­ли кон­с­т­рук­тив­ни дискусии.

Q#8: Do you plan putting out game-books for PC?

Yes.

Рони: Пла­ни­ра­те ли кни­ги-игри за PC?

Нийл:
Да.

Q#9: What would you think of untypical game-books (based on sports, running a band… or parodies of popular titles)?

Great! In fact we have a few strange gamebook ideas in the pipeline not too far away from the examples you have given.

Рони: Как­во би казал за нети­пич­ни кни­ги-игри (спор­т­ни, музи­кал­ни, паро­дии на попу­ляр­ни заглавия)?

Нийл: Стра­хот­но! Всъщ­ност в поточ­на­та ни линия има­ме идеи за някол­ко стран­ни кни­ги-игри, кои­то не са мно­го дале­че от посо­че­ни­те примери.

Q#10: What do you think about short game books? Our magazine is aimed at promoting such short interactive stories. Do you think they are a form that needs to be explored in order to find out its true potential?

Short stories are great I think for magazines but not so great for published books mainly because you need to justify a price as I mentioned earlier.

Рони: Как­во мис­лиш за раз­ка­зи­те-игри? Спи­са­ни­е­то ни е насо­че­но към пуб­ли­ку­ва­не­то на таки­ва крат­ки инте­рак­тив­ни исто­рии. Мис­лиш ли, че те са фор­ма, коя­то тряб­ва да се раз­ра­бо­ти, за да се раз­крие ней­ни­ят истин­с­ки потенциал?

Нийл: Крат­ки­те исто­рии са стра­хот­ни за спи­са­ния, но не тол­ко­ва под­хо­дя­щи за пуб­ли­ку­ва­не, защо­то цена­та тряб­ва да бъде оправ­да­на, как­то казах преди.
Q#11: What is your favourite game-book?

Tough one! In the Fighting Fantasy series it is probably House of Hell. I do have a soft spot for the Grail Quest series though as well.

Рони: Коя е люби­ма­та ти книга-игра?

Нийл: Тру­ден въп­рос. От поре­ди­ца­та Бит­ки Без­б­рой, може би House of Hell. Имам и спе­ци­ал­но отно­ше­ние към поре­ди­ца­та Grail Quest.

Q#12: Do you keep in touch with communities of game-book fans from other countries around the world?

Yes! That is how I got in touch with many if our writers.

Рони: Под­дър­жа­те ли връз­ка с общ­нос­ти от фено­ве на кни­ги-игри от дру­ги страни?

Нийл: Да! Така се свър­зах с мно­го от наши­те писатели.

Q#13: If you happen to come to Bulgaria, would you like to meet us?

Of course! I would love to make this happen. 

Рони: Ако имаш път през Бъл­га­рия, би ли искал да се срещ­неш с нас?

Нийл: Раз­би­ра се. Бих се рад­вал това да се случи. 

Q#14: I am pretty sure the answer of this question would be negative, but… do you know anything about Bulgarian game-books? More than 200 titles were published in Bulgaria between 1992 and 1998, the majority of which were written by local authors.

No. I only learned about your rich gamebook history two weeks ago! I was completely shocked and in awe of your industry’s achievements. I wish there was a way of reading these gamebooks (many of which are amazing or so I’m told), but I don’t speak Bulgarian sadly.

Рони: Сигу­рен съм, че отго­во­рът на този въп­рос ще е отри­ца­те­лен, но… зна­еш ли нещо за бъл­гар­с­ки­те кни­ги-игри? Над 200 загла­вия са изда­де­ни в Бъл­га­рия меж­ду 1992 и 1998, пове­че­то от кои­то напи­са­ни от мес­т­ни автори.

Нийл: Не, научих за бога­та­та ви исто­рия на кни­ги­те-игри едва пре­ди две сед­ми­ци. Бях шоки­ран от пости­же­ни­я­та на отра­съ­ла. Иска ми се да има начин да про­че­та тези кни­ги-игри (мно­го от кои­то са стра­хот­ни, или поне така съм чувал), но за съжа­ле­ние не гово­ря български.

Q#15: Would you like to say anything to the fans of game-books in Bulgaria? Or the writers, who will probably send you their works pretty soon?

Gamebooks ROCK! Seriously, you guys need to somehow get your gamebooks out to English speakers and readers somehow. There is a market for gamebooks – and I want to read them!

Рони: Би ли искал да кажеш нещо на фено­ве­те на кни­ги-игри в Бъл­га­рия? Или на писа­те­ли­те, кои­то сигур­но ско­ро ще ти изпра­тят свои произведения?

Нийл: Кни­ги­те-игри кър­тят мив­ки! Сери­оз­но, мом­че­та, тряб­ва да наме­ри­те начин да пред­ста­ви­те ваши­те кни­ги-игри на чита­те­ли­те, пол­з­ва­щи­те анг­лийс­ки. Има пазар за кни­ги-игри – а и аз искам да ги прочета.

Q#16: What is the best question regarding your company or game-books in general and how did you answer?

Many people often ask where our company name, Tin Man Games comes from. I moved from the UK to Australia in 2008 and set up TMG. I needed a good name and thought of a good tagline “Oz has a new developer”. Oz being the nickname for Australia and also the world in which the Tin Man lived seemed perfect!

Рони: Кой е най-доб­ри­ят въп­рос свър­зан с ком­па­ни­я­та или по прин­цип с кни­ги­те-игри, кой­то са ти зада­ва­ли, и как отговори?

Нийл: Чес­то ме питат от къде идва име­то на ком­па­ни­я­та – Тин Ман Геймс (бел. Рони – тене­ки­ен човек). През 2008 се пре­мес­тих от Вели­коб­ри­та­ния в Авс­т­ра­лия и осно­вах ТМГ. Нуж­да­ех се от под­хо­дя­що име и ми хрум­на мото­то “Оз си има нов раз­ра­бот­чик”. Оз е сък­ра­ще­ние от Авс­т­ра­лия и освен това е све­тът, в кой­то Тене­ки­е­ни­ят Човек живее.

Автор: Иво

2 thoughts on “Интервю с Нийл Ренисон от Тин Ман Геймс”
  1. Ок, добро интер­вю, добър пре­вод по бър­зия преглед, кой­то хвър­лих. Само накрая Оз не е сък­ра­ще­ние а пря­кор на Австралия. 

    Ина­че — браво!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *