Една умо­пом­ра­ча­ва­ща ста­тия за мани­а­ци от Дамян „Yann” Христов

И така, по един или друг начин вече си наме­рил поме­ще­ние за игра, решил си как­во ще се пра­ви в него и си му измис­лил име. Дотук чудес­но! Сега пред­стои най-важ­но­то – тряб­ва да попу­ля­ри­зи­раш клу­ба си така, че в него да дой­дат и хора. Цака­та оба­че е не само някой да дой­де, а и да оста­не да играе там за посто­ян­но. Така в клу­ба ще се пра­ви тра­фик и неща­та ще се завър­тят – пове­че посто­ян­ни игра­чи, пове­че извес­т­ност, пове­че слу­чай­ни гос­ти, пове­че обо­рот, ако се про­да­ва нещо вът­ре, пове­че съб­ра­на член­с­ка так­са и т. н.

Ето защо в тази част на ста­ти­я­та ще разис­к­ва­ме точ­но това – как да напра­виш клу­ба си извес­тен и попу­ля­рен в насе­ле­но­то ти мяс­то. Очак­вай тре­та­та, послед­на част на тази ста­тия, в коя­то ще обяс­ня за раз­лич­ни­те хват­ки при програ­ми­ра­не и гра­фи­ка на заня­ти­я­та в клу­ба. А сега да си пред­ста­вим, че вече имаш клуб и тър­сиш начин как да изпък­неш с него. Ето някол­ко задач­ки, над кои­то можеш да помис­лиш на пър­во време:

Зада­ча I: Съз­дай си сайт на клу­ба в Интернет!

Вече всич­ки зна­ем злат­но­то пра­ви­ло в биз­не­са, че кой­то днес не е в Интер­нет, утре няма да бъде никъ­де дру­га­де. Ето защо като зада­ча 1, коя­то тряб­ва да придви­жиш от своя стра­на, ще бъде да съз­да­деш сайт на клу­ба си в Интер­нет. За справ­ка, това може да бъде и блог, дори Фейс­бук стра­ни­ца, а най-доб­ре и три­те! Цел­та е ясно, да започ­неш да наби­раш член­с­ка маса още онлайн, а защо не и да имаш свой елек­т­ро­нен адрес, кой­то да обя­виш нався­къ­де след това (виж по-ната­тък). Като съдър­жа­ние на сай­та можеш да раз­ка­жеш за игри­те, кои­то ще се игра­ят в клу­ба ти, можеш да помес­тиш сним­ки от при­мер­ни сесии, можеш да изве­деш гра­фик на съби­ра­ни­я­та и т.н. Като при­ме­рен сайт на клуб можеш да раз­гле­даш бло­га: http://arkhosia.blogspot.com/

Зада­ча II: Не под­це­ня­вай Фейс­бук, Туи­тър и Скайп!

Кога­то гово­рим за Интер­нет и сай­то­ве, има два по-спе­ци­ал­ни мес­та, кои­то не бива по ника­къв начин да про­пус­каш – това са Фейс­бук и Туи­тър. Вто­ри­ят не тол­ко­ва, но пър­ви­ят е просто задъл­жи­те­лен. Съз­дай стра­ни­ца, съз­дай гру­па на клу­ба онлaйн, напъл­ни я със съдър­жа­ние, сло­жи сним­ки, лого­та, видео и т.н. Пока­жи на све­та, че имаш клуб­че във вашия град и спо­де­ли с всич­ки свои при­яте­ли тази акту­ал­на инфор­ма­ция. Не про­пус­кай да оста­виш дан­ни за клу­ба си по сте­ни­те във Фейс­бук на раз­лич­ни учи­ли­ща и мла­деж­ки орга­ни­за­ции, кои­то със сигур­ност ще про­явят инте­рес към тази нова ини­ци­а­ти­ва в гра­да си. Свър­жи се с адми­нис­т­ра­то­ри на дру­ги (напри­мер, на фен­тъ­зи) гру­пи и стра­ни­ци и ги помо­ли да обър­нат вни­ма­ние на сво­и­те потре­би­те­ли и към тво­я­та група/ стра­ни­ца на клу­ба. Изоб­що бъди акти­вен в Интер­нет и тър­си въз­мож­нос­ти за попу­ля­ри­за­ция на съби­ти­я­та, кои­то (ще) пра­виш сега и после в клу­ба си. Не на послед­но мяс­то – напра­ви си нов и спе­ци­а­лен ака­унт в Скайп само и екс­клу­зив­но от име­то на клу­ба си (така няма да мога да те обви­ня­ват после, че зади­раш непъл­но­лет­ни лица за раз­лич­ни кау­зи от няка­къв си там про­фил с име на няка­къв си там чич­ко  Скай­път, кой­то ще съз­да­деш, е имен­но, за да се свър­з­ваш с игра­чи и да спо­де­ляш инфор­ма­ция до всич­ки, а не да си гово­риш за музи­ка и фил­ми с тях, нали? И накрая нещо мно­го важ­но, вни­ма­вай как­ви про­фил­ни сним­ки си сла­гаш (във Фей­са, в Скайп и т.н.) – кога­то един бъдещ млад член на клу­ба, още тий­ней­джър реши да види що за чудо е клу­бът ти в Интер­нет, той не очак­ва да открие там про­фил с голи мац­ки, цици, лого на фут­бо­лен отбор, или сним­ка на извес­тен актьор, нали?! Така че пол­з­вай неут­рал­ни кар­тин­ки, или таки­ва, кои­то се асо­ци­а­ли­зи­рат спе­ци­ал­но с игри (заро­ве, кар­тин­ки от фен­тъ­зи кар­ти, сним­ки от сесии, фен­тъ­зи герои с мечо­ве и т.н.). Бъди и без­к­рай­но вни­ма­те­лен с кого и как общу­ваш в нета във връз­ка с клу­ба си и осо­бе­но бъди бди­те­лен как се отна­сяш към по-мал­ки деца, те са по-чув­с­т­ви­тел­ни като цяло.

Зада­ча III: Нале­пи пла­ка­ти за откри­ва­не на клу­ба си!

Да не си мис­лиш, че като си съз­дал гру­па във Фейс­бук и вече си готов! Напро­тив, голя­мо­то тре­пе­не едва сега започ­ва! Тряб­ва ти яко изглеж­дащ пла­кат и съби­тие в клу­ба си, с кое­то да откри­еш забав­ле­ни­е­то. Да пове­деш хоро­то, така да се каже, или да биеш тъпа­на, това също ще е вяр­но. Ще са ти необ­хо­ди­ми поне 15 пла­ка­та, и веро­ят­но мал­ко пове­че, ако си софи­я­нец. Раз­ле­пи ги на клю­чо­ви мес­та, учи­ли­ща и мла­деж­ки цен­т­ро­ве, биб­ли­о­те­ки и т.н. Качи ги в сай­та си и във Фейс­бук, за да се обсъ­дят и там. На пла­ка­та ясно тряб­ва да ста­ва как­во си замис­лил, за как­во е клу­бът, кога е откри­ва­не­то му, дали ще се запла­ща нещо, къде се нами­ра мяс­то­то и как­во точ­но ще се пра­ви (напри­мер дали ще има почер­п­ка за гос­ти­те?). Изоб­що бъди кре­а­ти­вен и дай мак­си­мал­но­то от себе си при дизай­на на пла­ка­та (или се свър­жи с про­фе­си­о­на­лен гра­фи­чен дизай­нер, ако имаш труд­нос­ти за това). Имай пред­вид, че най-веро­ят­но пла­ка­тът ще бъде най-пър­во­то (и може би един­с­т­ве­но­то нещо, кое­то ще се види от клу­ба) на пър­во вре­ме. Ето защо този пла­кат тряб­ва да бъде изпи­пан и наис­ти­на да привли­ча (да не е гро­зен, неуг­ле­ден, с пра­во­пис­ни греш­ки и про­чее  Сега, кога­то имаш готов пла­кат, поста­вен на клю­чо­ви мес­та, можеш да помис­лиш за…

Зада­ча IV: Свър­жи се с мес­т­ни­те меди­и­те и ги пока­ни на откриването!

Нали зна­еш, че ако нещо не се отра­зи в меди­те, то зна­чи, че просто не се е слу­чи­ло! Ето защо от пър­вос­те­пен­на важ­ност за теб е да под­гот­виш пер­фек­т­но прес-съоб­ще­ние пока­на до всич­ки мес­т­ни и реги­о­нал­ни медии и да им го изпра­тиш по поща­та (ако не ги позна­ваш лич­но, в този слу­чай им се оба­ди дирек­т­но). Те може би ще ти се оба­дят, за да раз­пи­тат за теб, а някои от тях може би ще се анга­жи­рат да дой­дат и да те отра­зят като нови­на. Това би било чудес­но, опи­тай се да вле­зеш мак­си­мал­но нався­къ­де и да заемеш по-голя­ма площ и пове­че вре­ме за гледане/ слу­ша­не. Вес­т­ни­ци, радио, спи­са­ния, дори теле­ви­зия, не се спи­рай пред нищо и се опи­тай да блес­неш с чудес­но пред­ста­вя­не там. Давай интер­вю­та и т.н. Така ще стиг­неш до мак­си­мал­но мно­го нови хора (нали за това са меди­и­те), ще можеш да раз­чи­таш на нови запи­са­ли се, нови постъп­ле­ния от так­си и т.н. За справ­ка виж виде­о­то от откри­ва­не­то на клуб „Арко­зия” в град Разград.

Зада­ча V : Напра­ви сил­но откри­ва­не и блог­вай след това!

Така сега всич­ки стъп­ки са спа­зе­ни. Оста­ва само да дой­дат хора и да откри­еш клу­ба си за всич­ки. Не забра­вяй да раз­да­ваш фла­е­ри, да почер­пиш с кока-кола и соле­ти гос­ти­те, или дори да отво­риш шам­пан­с­ко и да осве­тиш клу­ба, ако инвес­ти­ци­я­та е по-голя­ма като цяло. Не забра­вяй демон­с­т­ра­ци­он­ни­те игри с пред­ва­ри­тел­но под­гот­ве­ни воде­щи-инс­т­рук­ту­ри и гост-игра­чи! Нека все­ки да раз­бе­ре как­во и как ще се играе в клу­ба ти, ако тряб­ва изпол­з­вай и пре­зен­та­ция на Пау­ър Поинт с про­ек­тор и видео сте­на, за да демон­с­т­ри­раш за въз­мож­нос­ти­те на игри­те, кои­то ще се игра­ят в клу­ба. Ако смя­таш да взе­маш на учас­т­ни­ци­те клуб­на так­са, или изоб­що да искаш пари някак­ви, това тряб­ва да се обя­ви още на само­то откри­ва­не. То вече мина ли? Ако е така, блог­вай до при­па­дък – напъл­ни сай­та си с инфор­ма­ция и сним­ки как е мина­ло всич­ко, обя­ви новия клуб като съби­тие и програ­ма във Фейс­бук, пра­ти бла­го­дар­ност на всич­ки, дошли и запи­са­ли се за клу­ба в тех­ния скайп, ако вече им го имаш, съби­рай фийд­бяк, или с две думи:

ЧЕС­ТИТ НОВ КЛУБ И ПРИ­ЯТ­НИ ИГРИ В НЕГО ЗАНАПРЕД!!!

ЗА КОН­ТАК­ТИ И ВРЪЗ­КА С АВТО­РА НА СТА­ТИ­Я­ТА: damyann@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=Z1uKngEXeRs

2 thoughts on “Как се прави клуб за игри в България? — Част <span class="caps">II</span>”
  1. Пътят на пър­вия е вина­ги най-тру­ден. С тази ста­тия пра­виш по-лес­но за всич­ки, кои­то искат да те последват. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *