5000 години той е очаквал своя час. Сега е готов да унищожава! Можеш да го спреш само ти!

Сюжет и сетинг

Про­че­тох и изиг­рах тази кни­га-игра с голям енту­зи­а­зъм, като върл почи­та­тел на фан­тас­ти­ка­та. Дейс­т­ви­е­то се раз­ви­ва в далеч­но­то бъде­ще, чове­чес­т­во­то е напред­на­ло в раз­ви­ти­е­то си и се е засе­ли­ло на мно­жес­т­во пла­не­ти в Галак­ти­ка­та, обра­зу­вай­ки Феде­ра­ция. Глав­ни­ят герой е лей­те­нант от десан­т­на­та бри­га­да на Стар Рейн­джърс, кой­то по вре­ме на изпи­та­ние на нов тип оръ­жие на кос­ми­чес­ки край­цер вне­зап­но се оказ­ва в кри­тич­на ситу­а­ция. Отдав­на изчез­на­ла импер­с­ка кос­ми­чес­ка стан­ция напа­да сис­те­ма­та, в коя­то ти е запо­вя­да­но да про­ве­деш уче­ние, като уни­що­жа­ва коман­д­ния със­тав и оста­вя съд­ба­та на край­це­ра и цяла­та сис­те­ма в тво­и­те ръце. За щас­тие в този момент на пове­ре­ния ти кораб е мон­ти­ра­но ново­то оръ­жие на Феде­ра­ци­я­та – „Свръ­хе­нер­гия”, кое­то ще ти помог­не в опас­ни­те битки.
В нача­ло­то на кни­га­та чита­те­лят може да се обър­ка от мно­жес­т­во­то тех­ни­чес­ки тер­ми­ни, с кои­то ни засип­ва авто­рът. Но с мал­ко тър­пе­ние дейс­т­ви­е­то наби­ра ско­рост и вне­зап­но се оказ­ваш в раз­га­ра на кос­ми­чес­ки прест­рел­ки, взри­во­ве, гонит­би, десант и опас­ни пре­го­во­ри с пощу­рял киборг.

Схема

Игра­та пред­ла­га мно­жес­т­во вари­ан­ти за чита­те­ля, голя­ма сво­бо­да на так­ти­чес­ки­те реше­ния и някол­ко пътя към край­ния успех. Избо­ри­те са логич­ни, даже бих казал на момен­ти пред­ви­ди­ми, кое­то пра­ви игра­та по-лес­на, откол­ко­то ми се иска.
Инте­ре­сен похват в кни­га­та е и така наре­че­на­та от авто­ра Тем­по­рал­на корек­ция или връ­ща­не на вре­ме­то, като това ста­ва чрез раз­мя­на на послед­ни­те две чис­ла на епи­зо­да, в кой­то се нами­раш, и пре­ми­неш на новия епи­зод. При­мер: Епи­зод 236 те връ­ща назад във вре­ме­то. Пре­ми­на­ваш на епи­зод 263.

Минуси

За съжа­ле­ние мно­го­то вари­ан­ти на игра­та водят до сък­ра­ща­ва­не­то на обе­ма. Пред­по­ла­гам, че Джордж е бил огра­ни­чен от изда­тел­с­т­во­то откъм брой стра­ни­ци. Тък­мо кога­то очак­ваш още пове­че екшън и пре­пят­с­твия и.…край. Оста­нах жаден за още. Исто­ри­я­та е инте­рес­но замис­ле­на, но недос­та­тъч­но разгърната.
Геро­и­те в кни­га­та сто­я­ха някак си без­лич­ни, така и не можах да съп­ре­жи­вея тех­ни­те мис­ли, емо­ции и чув­с­т­ва. Нямах усе­ща­не за плът­ност на характерите.
Днев­ни­кът и някои от пока­за­те­ли­те в него ми се сто­ри­ха недоб­ре балан­си­ра­ни и вгра­де­ни в игра­та. При пър­во­то ми изиг­ра­ва­не пове­че­то от тях така и не ги използвах.

Общо­то ми усе­ща­не от тази кни­га-игра е в поло­жи­тел­на насо­ка, най-вече зара­ди доб­ра­та логи­ка на пред­ста­ве­ни­те избо­ри. Не видях излиш­ни или нез­на­чи­тел­ни ситу­а­ции, кои­то да слу­жат само за обем.
За финал искам да позд­ра­вя худож­ни­ка на кори­ца­та – дори и сега, осем­на­де­сет годи­ни по-къс­но, илюс­т­ра­ци­я­та изглеж­да зашеметяващо.

Автор: Кирил Иванов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *