Конкурс №2

Изис­к­ва­ния:
Раз­ка­за тряб­ва да отго­ва­ря на едно от след­ни­те условия:
а) да е 20 епи­зо­да +/- 10
или
б) да е под 7500 думи +/- 3000
Раз­ка­зи­те, отго­ва­ря­щи на усло­ви­я­та, ще имат +1 при рав­ни дру­ги оценки.
Раз­ка­зи­те, неот­го­ва­ря­щи на усло­ви­я­та, няма да се връщат.
Раз­ка­зи­те да са в тек­с­тов файл и се изпра­щат по ЛС на Вилорп. Ако са твър­де голе­ми като обем, се кач­ват в нета и се дава линк за сва­ля­не. Въз­мож­но е да се пра­тят по скайп или по елек­т­рон­на­та поща, като за цел­та се свър­же­те с орга­ни­за­то­ра чрез сис­те­ма­та за лич­ни съобщения.

Кри­те­рии за оценка:
1. Пра­во­пис 1–6 — няма как без него
2. Лите­ра­тур­ност 1–6 — до кол­ко избяг­ва­те тав­то­ло­ги­я­та при­мер­но и глад­ко ли тече мисъл­та ви.
3. Опи­са­тел­ност 1–6 — ори­ен­ти­ра ли се игра­ча в ситуацията
4. Сис­те­ма 1–6 — ако има така­ва до кол­ко работи
5. Пре­иг­ра­ва­е­мост 1–6 — посо­че­те спо­ред вас как­ва е сте­пен­та в проценти
6. Кефо­ме­тър 1–10 — в общи линии най-важ­ния кри­те­рии, до кол­ко се е харе­сал раз­ка­за на читателя.
***
Раз­каз 1: Ред­ни­кът от Тре­та рота
Автор: Кирил Ива­нов (кирил)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 19 епи­зо­да; 1500 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 2: Пътят на Предопре­де­ле­ни­е­то (Зилот)
Автор: Ива­и­ло Дас­ка­лов (Ронин)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 23 епи­зо­да; 14 050 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 3: Якоб
Автор: Ива­и­ло Дас­ка­лов (Ронин)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 150 епи­зо­да; 13 200 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 4: Сгнарк и ками­те на дракона
Автор: Нико­лай Нико­лов (козия)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 92 епи­зо­да; 10 280 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 5: Люлката
Автор: Гаме­бу­кар (гаме­бу­кер)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 29 епи­зо­да; 5 128 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 6: Изкуплението
Автор: Йо йо вец (йойо­вец)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 41 епи­зо­да; 10 242 думи; пре­да­ден след пър­вия срок;
***
Раз­каз 7: Игра на сенки
Автор: Джордж М. Джордж (Геор­ги Миндзов)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 43 епи­зо­да; 24 463 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 8: Пра­хос­ни­кът от огне­на­та пла­ни­на 1/2
Автор: Гаме­бу­кар (гаме­бу­кер)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 55 епи­зо­да; 7 512 думи; пре­да­ден в срок;
***
Раз­каз 9: Аре­на Магика
Автор: Гена (“Regina”) Франгина
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 76 епи­зо­да; 10 435 думи; пре­да­ден след пър­вия срок;
***
Раз­каз 10: Нео­би­чай­на Церемония
Автор: Мас­тер М (Мас­тер М)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 22 епи­зо­да; 6 508 думи; пре­да­ден след пър­вия срок;
***
Раз­каз 11: Схе­ма­та на схемите
Автор: Ивай­ло Цеков и Милан Чернев
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 20 епи­зо­да; 2 394 думи; пре­да­ден след пър­вия срок;
***
Раз­каз 12: Хуа­ранг и Кумихо
Автор: Све­тос­лав Геор­ги­ев (Лейд­рин)
Тех­ни­чес­ки харак­те­рис­ти­ки: 104 епи­зо­да; 31 362 думи; пре­да­дан след пър­вия срок;

123 000 думи, 674 епи­зо­да, 10 авто­ра, 8 рецен­зен­та, 35 дни!

2 thoughts on “Приключи Конкурс №2 на отдел Дигитализация”
 1. Това е кон­кур­са, кой­то предиз­ви­ка най-голям инте­рес във фору­ма. Доб­ре орга­ни­зи­ран, стра­хот­ни рецен­зии за всич­ки участници.

 2. КРАЙ­НО КЛА­СИ­РА­НЕ В КОН­КУРСНОМЕР ДВЕРАЗКАЗ” :

  1.
  Раз­каз: Хуа­ранг и Кумихо
  Автор: Све­тос­лав Геор­ги­ев (Лейд­рин)
  Общо:33

  2.
  Раз­каз: Люлката
  Автор: Гаме­бу­кар (гаме­бу­кер)
  Общо: 32,83

  3.
  Раз­каз: Пра­хос­ни­кът от огне­на­та пла­ни­на 1/2
  Автор: Гаме­бу­кар (гаме­бу­кер)
  Общо:32,5

  4.
  Раз­каз: Якоб
  Автор: Ива­и­ло Дас­ка­лов (Ронин)
  Общо: 32,33

  5.
  Раз­каз: Игра на сенки
  Автор: Джордж М. Джордж (Геор­ги Миндзов)
  Общо: 32

  6.
  Раз­каз: Изкупление
  Автор: Йо йо вец (йойо­вец)
  Общо: 30

  7.
  Раз­каз: Пътят на Предопре­де­ле­ни­е­то (Зилот)
  Автор: Ива­и­ло Дас­ка­лов (Ронин)
  Общо: 29,5

  8.
  Раз­каз: Сгнарк и ками­те на дракона
  Автор: Нико­лай Нико­лов (козия)
  Общо: 29

  9.
  Раз­каз 9: Аре­на Магика
  Автор: Гена (“Regina”) Франгина
  Общо: 29

  10.
  Раз­каз 1: Ред­ни­кът от Тре­та рота
  Автор: Кирил Ива­нов (кирил)
  Общо: 27.98

  11.
  Раз­каз 10: Нео­би­чай­на Церемония
  Автор: Мас­тер М (Мас­тер М)
  Общо: 25

  12.
  Раз­каз 11: Схе­ма­та на схемите
  Автор: Ивай­ло Цеков и Милан Чернев
  Общо: 19,75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *