Ето ни отно­во след колед­ния пър­ви брой на Спи­са­ни­е­то. Този път, в резул­тат на Кон­кур­са на сай­та, има­ме цели 5 раз­ка­за-игри от чети­ри­ма авто­ра, а откъ­сът от “Кота­ра­кът и Аба­но­со­ви­ят дра­кон” на Ал Торо е доста по-маща­бен и въл­ну­ващ. Раз­ка­зът на Джордж М. Джордж може­те да очак­ва­те в след­ва­щия брой, а про­дъл­же­ни­е­то на рома­на за Конан на Еле­на Пав­ло­ва още в този (с леко закъснение).

В руб­ри­ка­та Игри има­ме доста мащаб­ни мате­ри­а­ли от нови авто­ри, като еди­ни­ят от тях (обе­ща­ва­щи­ят ни автор Питър Вейл) заслу­же­но измес­т­ва демо­на на настол­ни­те игри Танер Али­ос­ма­нов – SatanicSlayer, кой­то ще ни зарад­ва отно­во в тре­ти брой. Рецен­зи­и­те за кни­ги-игри отно­во са осем, но този път включ­ват доста пове­че загла­вия. Хумо­рът тук (след без­ми­лос­т­ния “Тъй рече кни­га­та” на Ал Торо в пър­ви брой) е в непод­ра­жа­е­мия стил и сло­во­ред на новия ни сът­руд­ник Чаво. 🙂

След успеш­но­то интер­вю с Любо­мир Нико­лов (част 2 от кое­то пред­стои да видим в след­ващ брой), тук под­хва­ща­ме може би още по-инте­рес­ни и акту­ал­ни теми, пре­дос­та­вяй­ки дума­та на авс­т­ра­лийс­ки­те ни коле­ги от “Тин­Ман Геймс”: воде­ща­та в момен­та ком­па­ния за пуб­ли­ку­ва­не на елек­т­рон­ни кни­ги-игри като при­ло­же­ния (с гра­фи­ка, музи­ка и всич­ко оста­на­ло) за Айпад, Анд­ро­ид и др. Въз­мож­нос­ти­те в това поле са без­к­рай­ни, така че вяр­ва­ме, че всич­ки ще изче­тат интер­вю­то с инте­рес. Очак­вай­те в мно­го близ­ко бъде­ще все пове­че и все по-близ­ки кон­так­ти с анг­ло­е­зич­ни­те ни коле­ги от всич­ки кра­и­ща и спек­т­ри на Нова­та въл­на на кни­ги­те-игри, коя­то се нади­га плав­но от годи­на по целия свят.

Още вед­нъж при­ят­но чете­не от мен и целия ни екип и очак­вай­те про­лет­та и тре­ти брой!

Ейд­ри­ън Уейн

One thought on “Няколко думи от Редактора”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *