Призра­чен ездач 2” (супергеройски/екшън/ужаси) — най вече послед­но­то, наис­ти­на е ужасен 🙄
Ужас ви каз­вам! Не ходе­те. Поне да го бяха вка­ра­ли в , а то и тва го няма. Ако си мис­ли­те, че пър­ви­ят беше зле (аз го харе­сах) тва тука е ДЕСЕТ пъти по-зле. Невелдин/Тейлър (режи­сьо­ри­те) бяха супер в Кранк, ама тук докар­ват всич­ко на всич­ко 2–3 забав­ни момен­та (и то дъл­жи­ми на Кейдж глав­но, кой­то съв­сем е изпер­кал) — оста­на­ли­те час и поло­ви­на от фил­ма са пъл­на скръб. Сни­ман е в Тран­сил­ва­ния и Капа­до­кия и дори само това би тряб­ва­ло да гаран­ти­ра, че пей­за­жи­те поне ще си заслу­жа­ват — но явно са кара­ли с румън­с­ки сни­ма­чен екип за по-евти­но и всич­ко е кал­но, мръч­ка­во и гнус­но от нача­ло­то до края (без да е тър­сен ефект). А — и ужас­но евти­но на вид. Тва си е за ДВД дирек­т­но. Идрис Елба е готин как­то вина­ги, Кейдж — пълен пси­хо­пат, има един-два куул екшън момен­та (всич­ки­те в трей­лъ­ра) — и тва е. Пъл­на дуп­ка — осо­бе­но като взе­ме се взи­ма на сери­оз­но. Дори ина­че нело­ша­та мац­ка изглеж­да­ше ужасно. 

4/10

Шпи­он­с­ки свал­ки” (комедия/романтичен/екшън)
Вмес­то това вър­ве­те на този! Кри­ти­ци­те яко се изло­жи­ха тоя път, бъл­вай­ки един през друг по фил­ме­ца. Не ги слу­шай­те: фил­мът е нео­чак­ва­но при­ятен, заба­вен и най-вече сме­шен. От иде­я­та (макар и изтър­ка­на наглед) до готи­ни­те пичо­ве в глав­ни­те роли, кои­то освен визия си имат и стра­хот­на химия и коме­ди­ен тай­минг. Смях се с глас на мно­го мес­та — и цяла­та зала с мен. И това от човек, кой­то беше оти­шъл глав­но зара­ди някол­ко­то минут­ки екшън (пове­че­то в трей­лъ­ра), защо­то отхвър­ля коме­ди­и­те и роман­ти­ка­та (осо­бе­но на голям екран ги нами­рах за 100% без­смис­ле­ни). Тук оба­че всич­ко си рабо­ти на макс. Не про­пус­кай­те: на кино, с гадже­то — или най-доб­ре в голя­ма ком­па­ния. МНО­ГО смех, стра­хот­но тем­по, кра­си­во напра­ве­но. Мак­Джи мно­го незас­лу­же­но го плю­ят чове­ка (осо­бе­но от супер здра­вия Терминатор4 насам). “Кри­ти­ци”? Хейтъри! 🙄 

7/10(За такъв жанр не вър­ви повече.)

Мок­ри поръч­ки” (трилър/екшън)

В ника­къв слу­чай не ходе­те. Фил­мът е като лоша шега на иди­о­та Содър­бърг, на кого­то едва ли ско­ро ще се излъ­жа пак да гле­дам филм.
1. Безум­но кра­тък — и същев­ре­мен­но без­к­рай­но скучен.
2. Няма край.
3. Исто­ри­я­та е смеш­на към лип­с­ва­ща, а фил­мът същев­ре­мен­но се пра­ви на голя­ма­та работа.
4. Глав­на­та геро­и­ня е “изиг­ра­на” от няк­ва кечист­ка с излъч­ва­не­то и вън­ш­ния вид на тух­ла-чет­вор­ка и с едно един­с­т­ве­но изра­же­ние (на тухла-четворка).
5. Гла­сът й е дуб­ли­ран — и си личи ужас­но. В пове­че­то кад­ри я дават така, че да не й се виж­да лицето.
6. Кама­ра­та кул­то­ви актьо­ри не могат да напра­вят нищо, за да спа­сят фил­ма, просто се появя­ват без­по­мощ­но за мал­ко и си дигат гълъ­би­те с облекчение.
7. Няма саунд­трак — а къде­то има е няк­во отвра­ти­тел­но измис­ле­но джаз­че — за екшън филм!!
8. Изглеж­да като теле­ви­зи­о­нен филм, като нещо сни­ма­но с обик­но­ве­на камер­ка на пър­ви дубъл.
9. Псев­до­ре­а­ли­зъм на макс; няма нищо от това, кое­то пра­ви кино­то така кра­си­во: кине­ма­тог­ра­фия, къто­ве и шото­ве, сет-пий­со­ве, дра­ма, със­пенс, надъх­ва­ща музи­ка, завла­дя­ва­ща актьор­с­ка игра.
10. Екшън сце­ни­те с ръко­па­шен бой, зара­ди кои­то уж е цяла­та рабо­та и са всич­ки оста­на­ли ком­п­ро­ми­си, са мал­ко, крат­ки и — в край­на смет­ка — нищо особено.
11. Някой тряб­ва да обяс­ни на тоя тъпа­нар Содър­бърг, че кино­то НЕ Е реа­ли­зъм — а обрат­но­то. Надя­вам се това да напра­ви сама­та пуб­ли­ка с пор­т­фей­ли­те си — след като всич­ки друж­но пишат ДВОЙ­КА на този филм — и псу­ват кри­ти­ци­те, кои­то го сла­вос­ло­вят по инер­ция — просто нико­га пове­че да не отидат на подоб­на боза от същия.

Така че изча­кай­те на торент, дръп­не­те с при­яте­ли и го гле­дай­те на чаш­ка, сме­ей­ки се на цяла­та псев­до­ре­а­лис­тич­на идиотщина.

3/10

Двой­ник на дяво­ла” (драма/трилър)
Дру­ги­ят пре­ми­е­рен, за смет­ка на това, си заслу­жа­ва. Тама­хо­ри е взел мно­го инте­рес­на идея и я е изпол­з­вал поч­ти на макс. Кине­ма­тог­ра­фи­я­та е прекрас­на, има кра­си­ви мес­та, цве­то­ве и освет­ле­ние. Най-важ­но­то, раз­би­ра се, е раз­маз­ва­ща­та двой­на роля на нович­кия Доми­ник Купър, чие­то изпъл­не­ние в роля­та на сина-изрод на Сад­дам Хюсе­ин си заслу­жа­ва гле­да­не­то на фил­ма само по себе си (макар исто­ри­я­та леко да провлач­ва и бук­су­ва на моменти).

7/10

Ейд­ри­ън Уейн

2 thoughts on “Кратки киноревюта от последния месец”
  1. Някак­во безум­но дежа­вю на неща кои­то съм чел вече. Може­би ако бяха пре­ра­бо­те­ни и офор­ме­ни с една­къв стил а не копи­пас­на­ти от фору­ма щеше да бъде по-доб­ре. Поне има накъ­де да се расте. =)

  2. Вилор­пе, да си беше казал кри­ти­ка­та, пре­ди соб­с­тве­но­ръч­но да качиш материала. 😉

    Пус­кал съм ги на фору­ма, за да са по-полез­ни и акту­ал­ни, ина­че си бяха за тука. Но ето напри­мер точ­но днес е пре­ми­е­ра­та на вели­кия Джон Кар­тър, така че очак­вай­те още дове­че­ра екс­клу­зив­но мега-ревю САМО в Списанието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *