Нова ини­ци­а­ти­ва за изда­ва­не на бъл­гар­с­ка кни­га-игра наби­ра ско­рост. Този път авто­рът е Геор­ги Кара­джов, а тема­та, геро­и­те и сти­лът на кни­га­та са ясни отсе­га: чита­те­лят ще може сам да изжи­вее без­к­рай­но инте­рес­ния и важен (осо­бе­но за нас бъл­га­ри­те) живот на цар Кало­ян. Необ­хо­ди­ма­та обща сума този път е само 3000лв., а под­роб­нос­ти за целия про­ект и за сво­е­то евен­ту­ал­но учас­тие в него може­те да наме­ри­те в нашия форум или на сай­та на ини­ци­а­ти­ва­та: http://kaloyanproject.com/

***

Радос­т­ни са и резул­та­ти­те от вто­рия кон­курс за Раз­ка­зи-Игри на нашия сайт. Вклю­чи­ха се мно­го от ста­ри­те авто­ри и нови­те надеж­ди, като пове­че­то от отли­че­ни­те раз­ка­зи може­те да изиг­ра­е­те точ­но в този вто­ри брой на Спи­са­ни­е­то. (Оста­на­ли­те може­те да наме­ри­те на фору­ма ни.) При­ят­но чете­не и не забра­вяй­те да напи­ше­те мне­ни­е­то си за тези раз­ка­зи в нашия форум — или поне в комен­та­ри­те под все­ки раз­каз тук в Спи­са­ни­е­то. За все­ки автор, осо­бе­но сега изли­за­щи­те на сце­на­та, мне­ни­е­то на пуб­ли­ка­та е мно­го важно.

Ейд­ри­ън Уейн

2 thoughts on “Наистина кратки новини”
  1. То загла­ви­е­то е крас­но­ре­чи­во, макар да ми се иска­ше мал­ко пове­че новос­ти да бъдат спо­де­ле­ни с пуб­ли­ка­та. Като кон­курс три и чети­ри на Отдел диги­та­ли­за­ция, вто­рия от кой­то е похва­лен тук. =/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *