Точ­но ти, кой­то в този момент раз­гръ­щаш елек­т­рон­ни­те стра­ни­ци на пър­во­то по рода си спи­са­ние за инте­рак­тив­ни фор­ми и фан­тас­ти­ка. Това обръ­ще­ние има за цел да те запоз­нае с нас и с поня­ти­е­то инте­рак­тив­на лите­ра­ту­ра. Просто след­вай указанията!
Ако искаш да раз­бе­реш кои сме ние — мини на 1.
Ако искаш да научиш пове­че за инте­рак­тив­ни­те лите­ра­тур­ни фор­ми – иди на 2.

1.

Ние сме пред­ста­ви­те­ли на сай­та, фору­ма и общ­ност­та на knigi-igri.net. Наше­то мото „Приклю­че­ние е да си спом­ниш!“, как­то и “Приклю­че­ни­е­то започ­ва отно­во!”, гово­рят доста­тъч­но ясно за основ­на­та ни цел — а тя е да въз­ро­дим инте­рак­тив­ния лите­ра­ту­рен жанр в България.

Вяр­ва­ме че тази лите­ра­тур­на фор­ма има сво­е­то мяс­то у нас, защото:
Чете­не­то на кни­ги е пре­ди всич­ко удоволствие.
Този жанр дава въз­мож­ност за пря­ка наме­са от стра­на на читателя.
Сдо­би­ва­не­то с нови зна­ния под фор­ма­та на игра е далеч по-ефикасно.
Иска­ме да запоз­на­ем днеш­ни­те деца и мла­де­жи (мал­ки и не тол­ко­ва мал­ки) с един уни­ка­лен вид забавление.
Жела­ем да ги нака­ра­ме да се вър­нат към кни­ги­те и да им помог­нем да раз­бе­рат, че чете­не­то не е скуч­но занимание.

За да изпъл­ним цел­та си, а имен­но да си спом­ним за приклю­че­ни­е­то да игра­еш с кни­га, ние:
Съз­да­дох­ме сайт отда­ден изця­ло на този вид литература.
Оси­гу­рих­ме форум­но прост­ран­с­т­во, къде­то всич­ки люби­те­ли и любо­пит­ни да могат да общуват.
С общи уси­лия съз­да­дох­ме насто­я­ще­то спи­са­ние Нова Вълна.
Осно­вах­ме пър­во­то по рода си изда­тел­с­т­во за инте­рак­тив­на лите­ра­ту­ра „ИККИ“.
Изда­дох­ме пър­ви­те две нови кни­ги-игри за послед­ни­те два­на­де­сет години.

Наши­те зада­чи са:
Да оси­гу­рим нови инте­рак­тив­ни кни­ги от ста­ри и дебю­ти­ра­щи автори.
Да под­дър­жа­ме пери­о­дич­ност­та на насто­я­ще­то издание.
Да раз­ши­рим люби­тел­с­ка­та ауди­то­рия на инте­рак­тив­ния жанр в България.

Защо го правим?
Защо­то е приклю­че­ние да си спом­ниш за книгите–игри и още по-голя­мо приклю­че­ние е да при­об­щиш към това забав­ле­ние нови хора. Заслу­жа­ва си!

Ако искаш да научиш пове­че за инте­рак­тив­на­та лите­ра­ту­ра – иди на 2.
Ако си запоз­нат с това поня­тие – пре­ми­ни на 3.

2.

Кни­ги­те-игри са инте­рак­тив­ни исто­рии, в кои­то ТИ, чита­те­лю, сам опре­де­ляш избо­ри­те на своя герой. Раз­де­ле­ни са на крат­ки, номе­ри­ра­ни гла­ви, обик­но­ве­но нари­ча­ни епи­зо­ди. Започ­ваш от епи­зод 1 и след­ваш ука­за­ни­я­та в края на все­ки епи­зод. (Ако в края на епи­зод 1 пише, напри­мер, „Мини на 10“, исто­ри­я­та про­дъл­жа­ва на епи­зод 10, а не на епи­зод 2.) Все­ки път кога­то стиг­неш до избор за героя ти, дейс­т­ви­е­то може да поеме в раз­лич­на посо­ка. В зави­си­мост от жела­ни­я­та ти и послед­с­тви­я­та от избо­ра за твоя герой, игра­та про­дъл­жа­ва на един от някол­ко раз­лич­ни въз­мож­ни епи­зо­да. Цел­та е да стиг­неш до успеш­ния край на исто­ри­я­та. При неус­пех можеш да започ­неш отна­ча­ло и да потър­сиш раз­лич­ни избори.

Ако искаш да раз­бе­реш кои сме ние — иди на 1.
Ако не, или вече си го напра­вил — пре­ми­ни на 3.

3.

Щом си стиг­нал дотук зна­чи вече си въо­ръ­жен с необ­хо­ди­ми­те зна­ния и можеш сме­ло да раз­гър­неш Спи­са­ни­е­то пред теб! Нека приклю­че­ни­е­то започне!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *