автор Хамелеона

Маге­лан 1 — Днев­ник — *.doc файл
След като се запоз­на­е­те с пра­ви­ла­та може да мине­те и на сама­та Игра.


Мисия на Магелан

 

Пра­ви­ла на играта:

 

Едно предуп­реж­де­ние, чита­те­лю, това е Кни­га-Игра. В нея не четеш по нор­мал­ния начин, освен това съби­ти­я­та са под­влас­т­ни на тво­и­те реше­ния. В нея започ­ваш от нача­ло­то (епи­зод 1), но след това не про­дъл­жа­ваш как­то в нор­мал­на кни­га. Вмес­то това на края на все­ки епи­зод имаш ука­за­ние в стил “мини на епи­зод Х”. Просто нами­раш номе­ра на епи­зо­да и четеш него. 

Някой път ще тряб­ва да пра­виш избо­ри меж­ду някол­ко неща. Избо­рът вина­ги е в кра­ят на епи­зо­да, макар да може да е пред­ста­вен раз­лич­но. Може да е просто:

Тряб­ва­ше ли да побяг­на? (на 23)

Или тряб­ва­ше да оста­на и да се бия? (на 33)

Съот­вет­но, ако искаш геро­ят ти да бяга – мина­ваш на 23. Ако искаш да се бие – на 33. Просто и ясно. Във всич­ки слу­чаи, освен при пра­ве­не­то на про­вер­ки (виж по-долу) избо­ри­те са препле­те­ни в лите­ра­тур­ния текст, макар и в послед­ни­те изречения.

Като цяло в кни­га­та има два вида избо­ри – кон­к­рет­ни (в кои­то героя се чуди как­во да напра­ви) и насоч­ва­щи (в кои­то героя просто под­би­ра линия на дейс­т­вие). Пове­че­то избо­ри в кни­га­та са кон­к­рет­ни. Насоч­ва­щи­те избо­ри се сре­щат в ситу­а­ции, в кои­то се очак­ва поре­ди­ца от вза­и­мос­вър­за­ни дейс­т­вия (в раз­го­во­ри, при­мер­но) и дават насо­ка на героя ти, как­во точ­но да свър­ши – при­мер­но, ако избе­реш да напра­виш ком­п­ли­мент, най-веро­ят­но след­ва­щи­те три-чети­ри реп­ли­ки няма да са под твой кон­т­рол, до момен­та в кой­то няма въз­мож­ност за смя­на на тема или посо­ка на раз­го­во­ра или не се нало­жи да отго­во­риш на зна­чим за исто­ри­я­та въпрос. 

 

Днев­ник на Играта

Вся­ка Кни­га-Игра има днев­ник. Доб­ре де, поч­ти вся­ка. Тази има доста голям такъв. Даже, реал­но два – един пра­зен (за геро­ят ви) и един по-малък и попъл­нен за спът­нич­ка­та му, с коя­то също ще можеш да игра­еш, макар и за мно­го по-крат­ко. По-долу е обяс­не­но за как­во слу­жи вся­ка гра­фа в него.

 

Най-важ­на­та гра­фа в днев­ни­ка на игра­та е тази с кодо­ве­те. Ще забе­ле­жиш, че се със­тои от мал­ка таб­лич­ка с бук­ви, сре­щу кои­то ще запис­ваш опре­де­ле­ни циф­ри. Всич­ки кодо­ве започ­ват като 0!

Дейс­т­ви­я­та с раз­лич­ни­те кодо­ве са след­ни­те (за по-удоб­но давам при­мер с А)

КОД “А” = Х – при­да­ваш стой­ност Х на код А, неза­ви­си­мо от пре­диш­на­та му стойност.

КОД “А” +Х – при­ба­вяш Х към насто­я­ща­та стой­ност на А1, дори тя да е 0.

КОД “А” ‑Х – изваж­даш Х от насто­я­ща­та стой­ност на А1. Ако резул­та­тът е отри­ца­те­лен го запис­ваш като такъв!

 

Вто­ра е гра­фа­та “Вре­ме”. Започ­ваш с 0 еди­ни­ци вре­ме. Вся­ка еди­ни­ца вре­ме отго­ва­ря на гру­бо 1 час. Не се бави излиш­но, защо­то не зна­еш, как ще се про­ме­ни так­ти­чес­ка­та ситу­а­ция след вре­ме, макар и да нямаш кра­ен срок, зада­ден от Щаба. С напред­ва­не­то на исто­ри­я­та пока­за­те­ля може да про­ме­ни леко зна­че­ни­е­то си, но вина­ги е доб­ре да не тру­паш излиш­ни точ­ки “Вре­ме”

 

Вто­ра­та сек­ция, на коя­то тряб­ва да обър­неш вни­ма­ние е тази с лич­ни­те дан­ни на Джо­на­тан Гри­фин. Героя ти има общо-взе­то след­ни­те характеристики:

 

Физи­ка – опре­де­ля­ща като цяло физи­чес­ки­те спо­соб­нос­ти на героя ти. Нещо в кое­то Джо­на­тан няма проб­ле­ми, като бивш десант­чик – започ­ваш с Физи­ка 3.

Пси­хи­ка – отра­зя­ва като цяло умс­т­ве­ни­те спо­соб­нос­ти на героя – въз­мож­ност­та да раз­ли­ча­ва лъжи, да ги при­ла­га, бър­зи­на­та на мис­ле­не и т.н. Джо­на­тан започ­ва с 3 в тази ста­тис­ти­ка – мал­ко над средното.

Ръко­па­шен Бой – отра­зя­ва спо­соб­ност­та на героя да убие няко­го с голи ръце или хлад­но оръ­жие. Като бивш десант­чик, Джо­на­тан и тук има висо­ка оцен­ка – 3

Стрел­ба – кол­ко си точен с пис­то­ле­та? Е, тази ста­тис­ти­ка показ­ва точ­но това. Отно­во пора­ди десан­т­но­то си обу­че­ние, Джо­на­тан започ­ва като мно­го над сред­ния инди­вид – с 3 стрелба. 

Пило­ти­ра­не – спо­соб­ност­та да се управ­ля­ват мал­ки и не тол­ко­ва мал­ки кора­би и пре­воз­ни сред­с­тва. Опре­де­ле­но не е люби­ма­та дис­цип­ли­на на нашия герой, кой­то поч­ва с едва 1 точ­ка на това си умение. 

Прак­тик – ком­п­лек­с­но уме­ние, кое­то отра­зя­ва, кол­ко е добър героя ти в прости­те чис­то прак­тич­ни неща – сгло­бя­ва­не на пис­то­лет, нами­ра­не на заслон сред при­ро­да­та, лов, прости поп­рав­ки по раз­лич­на тех­ни­ка и имп­ро­ви­зи­ра­не на прости меха­низ­ми. Гри­фин е добър в това – започ­ва с 3 точки.

Инже­нер – общо взе­то отра­зя­ва зна­ни­я­та на героя във вис­ши­те науч­ни деб­ри – от поп­ра­вя­не на дели­кат­ни­те лазер­ни меха­низ­ми, през програ­ми­ра­не и хакер­с­т­во, чак до про­уч­ва­не на свойс­т­ва­та на даде­но рас­те­ние. Джо­на­тан не е от зани­ма­ва­щи­те се с вис­ши науки – започ­ва с 1 точка.

Поч­ваш с висо­ки пока­за­те­ли, а имаш и допъл­ни­тел­но въз­мож­ност да раз­пре­де­лиш меж­ду тях още 20 Допъл­ни­тел­ни Точ­ки (ДТ), как­то ти харес­ва, само спаз­вай­ки пра­ви­ло­то, че не може да имаш харак­те­рис­ти­ка с оцен­ка над 7. Ако не ти се зани­ма­ва с раз­пре­де­ля­не на точ­ки – просто пол­з­вай някой от гото­ви­те днев­ни­ци помес­те­ни в При­ло­же­ние 3.

До тези харак­те­рис­ти­ки се нами­рат два доста важ­ни пока­за­те­ля – Здра­ве и Разум. Едно­то отра­зя­ва физи­чес­ко­то му със­то­я­ние, дру­го­то – мен­тал­но­то му тако­ва. Вни­ма­вай, ако някоя от тези ста­тис­ти­ки достиг­не нула (а те ще се про­ме­нят, повяр­вай ми) геро­ят ти е мър­тъв или луд и игра­та приключ­ва. Гад­но, но все­ле­на­та крие мно­го опас­нос­ти. Здра­ве­то е рав­но на 4 пъти оцен­ка­та за Физи­ка, Разумът – на 4 пъти оцен­ка­та за Психика.

Ще тряб­ва да пра­виш про­вер­ки за някои от гор­ни­те пока­за­те­ли. Все­ки път това ще е запи­са­но като Напра­ви про­вер­ка за (Пока­за­те­ля Х). В такъв слу­чай, просто мяташ зарче, съби­раш стой­нос­ти­те на зарче­то и уме­ни­е­то си и след­ваш указанията. 

В лич­ния днев­ник на героя ти оста­на един-един­с­т­вен нео­бяс­нен пока­за­тел – Бро­ня. Бро­ня­та нама­ля­ва със стой­ност­та си всич­ки поне­се­ни от героя ти щети. Т.е. ако имаш 3 точ­ки Бро­ня и поне­сеш 7 точ­ки щети, ще нама­лиш Здра­ве­то си само с 4 точки. 

 

Бит­ки.

 

Героя ти ще тряб­ва да вле­зе в бит­ка в един или друг момент от игра­та. В нача­ло­то на вся­ка бит­ка ще запис­ваш след­ни­те неща в Днев­ни­ка на битката:

Епи­зод – това е епи­зо­дът, на кой­то тряб­ва да отидеш, щом про­тив­ни­кът ти е мъртъв. 

Живот – кога­то тази стой­ност достиг­не до 0, про­тив­ни­ка ти е мър­тъв. Ако достиг­не по сре­да­та на някой епи­зод, това не пре­мах­ва ситу­а­ци­я­та в епи­зо­да – т.е. ще поне­сеш всич­ки щети, кои­то про­тив­ни­ка ти е нанесъл. 

Бро­ня – дейс­т­ва по същия начин, как­то твоята.

Щети – все­ки път, кога­то про­тив­ни­ка ти те уце­ли в тек­с­та ще е отбе­ля­за­но с (!). Ако про­тив­ни­ка ти има две оръ­жия, пър­во­то се отбе­ляз­ва с една уди­ви­тел­на (!), вто­ро­то с две (!!). 

След като запи­шеш тези неща си готов да поч­ваш бит­ка­та. В нея има някол­ко гра­фи от днев­ни­ка на игра­та, кои­то са ключови:

 

Гра­фа Оръ­жие – героя ти носи опре­де­лен брой оръ­жия, като вся­ко си има свои ста­тис­ти­ки – Ата­ка, Щети, Муни­ции и Енергия. 

Ата­ка­та на оръ­жи­е­то се при­ба­вя към пока­за­те­ля на героя ти. На прак­ти­ка, това показ­ва, кол­ко е удоб­но (или неу­доб­но) за изпол­з­ва­не оръ­жи­е­то, как­то и кол­ко лес­но е да уце­лиш нещо с него. Все­ки път, кога­то пра­виш про­вер­ка за Бой­ни Уме­ния или Стрел­ба, Ата­ка­та на оръ­жи­е­то се при­ба­вя към тях. 

Щети­те на оръ­жи­е­то показ­ват, с кол­ко точ­ки нама­ля Живо­та на про­тив­ни­ка пред теб при успеш­на ата­ка. По прин­цип се изпол­з­ва зар за опре­де­ля­не­то им, но в ско­би зад всич­ки щети е даде­на сред­на­та им стойност.

Муни­ци­и­те на оръ­жи­е­то отра­зя­ват, кол­ко пъти можеш да стре­ляш с него. Чис­ло­то там е ори­ен­ти­ро­въч­но – ако имаш Муни­ции 10, това не зна­чи, че имаш 10 пат­ро­на в пъл­ни­те­ля, а че можеш да стре­ляш 10 пъти по мише­на­та. За вся­ко оръ­жие това са раз­лич­но коли­чес­т­во пат­ро­ни. Нама­ля­ваш муни­ци­и­те на оръ­жи­е­то си с 1 за все­ки знак (*), кой­то видиш в края на про­че­те­ния епизод.

Енер­ги­я­та на оръ­жи­е­то отра­зя­ва, кол­ко енер­гия от тази на ска­фан­дъ­ра губи героя ти, кога­то го изпол­з­ва за ата­ка. Оста­неш ли без енер­гия не можеш да изпол­з­ваш нито едно оръ­жие с Енер­гий­ност над 0. Оръ­жи­я­та с Енер­гий­ност 0 не изис­к­ват никак­ва енер­гия за пол­з­ва­не. За все­ки знак (*) в края на епи­зо­да, кой­то четеш, нама­ля­ваш Енер­ги­я­та си с Енер­гий­ност­та на оръ­жи­е­то, кое­то ползваш.

 

Гра­фа­та Ска­фан­дър – героя ти е еки­пи­ран с десан­тен ска­фан­дър, кой­то му дава доста хуба­ви неща. Как­ви точ­но ще раз­бе­реш в пър­ви­те епи­зо­ди на игра­та, кога­то ще избе­реш моде­ла на ска­фан­дъ­ра си, кой­то ще опре­де­ли ста­тис­ти­ки­те ти:

Бро­ня – всъщ­ност точ­но ска­фан­дъ­ра ти дава бро­ня­та на героя ти. За това, как­во пра­ви Бро­ня­та виж по-горе.

Енер­гия – коли­чес­т­во­то енер­гия, кое­то има в ска­фан­дъ­ра ти. Това е и цяло­то коли­чес­т­во енер­гия, с кое­то раз­по­ла­га героя ти. 

Пре­за­реж­да­не – на все­ки ход от бит­ка­та, енер­ги­я­та на ска­фан­дъ­ра ти се пре­за­реж­да с тол­ко­ва точ­ки, кол­ко­то има в тази гра­фа. Кога точ­но ста­ва това ще ти бъде ука­за­но в нача­ло­то на епизодите

Оръ­жие – ска­фан­д­ри­те имат едно-един­с­т­ве­но оръ­жие – метал­но ост­рие вгра­де­но в пред­миш­ни­ца­та на дяс­на­та ръка, кое­то не изис­к­ва никак­ва енер­гия за използване.

Усил­ва­не – все­ки ска­фан­дър пови­ша­ва опре­де­ле­ни пока­за­те­ли. Запи­са­но­то тук е само инфор­ма­тив­но, тъй като в сек­ци­я­та на днев­ни­ка за Лич­ни дан­ни има коло­на за тези бонуси.

 

След всич­ко изпи­са­но, вече сигур­но си се досе­тил, как рабо­тят бит­ки­те – изби­раш дейс­т­ви­е­то си, на след­ва­щия епи­зод ще ти се нало­жи да напра­виш про­вер­ка, след това ще про­че­теш, как­во се случ­ва. Ако видиш (!), зна­чи, че про­тив­ни­кът ти е нане­съл щети. Ако срещ­неш (!)(!), зна­чи си поне­съл два пъти щети. Ако срещ­неш (!)(!)(!), зна­чи ти е нане­съл три пъти щети. Тези зна­ци ще са вина­ги на края на епи­зо­да, за да не изпус­неш слу­чай­но някой. 

За да няма обър­к­ва­не, кога­то геро­ят ти нане­се щети, те ще се отбе­ляз­ват с (#) в края на епи­зо­да. Така, ако след про­вер­ка­та отидеш на епи­зод, в чий­то край, пре­ди пре­хо­да има (!)(!)(!)(#)(#) – то това зна­чи, че про­тив­ни­ка ти нана­ся три пъти щети­те си, а ти нана­сяш два пъти. Ако изпол­з­ва­те гра­на­ти или “Теж­ка лазер­на кара­би­на Л28Б “Матил­да””, не може­те да нане­се­те пове­че от еднок­рат­на щета за вся­ка (*) в епи­зо­да. Ако има пове­че (*) от (#), то зна­чи изстрелът/гранатата не са нанес­ли никак­ви щети.

Има и някол­ко дру­ги струк­тур­ни осо­бе­нос­ти в бит­ки­те. На пър­во мяс­то, щом пре­ми­неш на побед­ния епи­зод можеш да въз­ста­но­виш всич­ка­та енер­гия на ска­фан­дъ­ра си. На вто­ро мяс­то е фак­то­рът Мей Ли.

Мей Ли вина­ги щом може ще учас­т­ва в бит­ка­та. Нався­къ­де ще е запи­са­но, че тя нана­ся 2зара щети, но това е мал­ко под­веж­да­що. Ако по някак­ва при­чи­на успе­еш да я снаб­диш с по-добро оръ­жие (за жалост десан­т­ни­те таки­ва са й непот­реб­ни), щети­те ще се про­ме­нят. При­мер­но, ще се пови­шат на 3зара ако й наме­риш плаз­ме­на кара­би­на. Просто го запом­ни, а и в тек­с­та на игра­та ще ти бъде напомнено.

Мис­ля, че това е всич­ко, кое­то ти тряб­ва да зна­еш, за да започ­неш играта.

 

Мей Ли

Млад­ши лей­те­нант Мей Ли е пило­та ти за тази мисия. За да е по-инте­рес­но освен това е дъл­го­го­диш­на при­ятел­ка на глав­ния герой. Ще видиш, че ней­ния днев­ник е даден до твоя. Това е така, пора­ди фак­та, че може да ти се нало­жи от вре­ме на вре­ме да игра­еш с нея, а не с основ­ния герой. 

Лини­и­те, в кои­то раз­ка­за мина­ва през очи­те на Мей Ли са отбе­ля­за­ни в нача­ло­то и в края си. В края на тази сек­ция ще видиш три вари­ан­та за пока­за­те­ли­те на Мей Ли – избе­ри един, запи­ши го в днев­ни­ка си и вече си готов за игра.

 

Стил на игра.

Как­то би се изра­зил един познат: “Тази игра ви дава уни­кал­на­та въз­мож­ност да игра­е­те по цели Х начи­на!”. Аз бих казал, че има за все­ки по нещо, като сис­те­ма­та лес­но се про­ме­ня спо­ред вкуса. 

За про­тив­ни­ци­те на шанса!

Не е нуж­но да пол­з­ва­те заро­ве за да игра­е­те тази игра! Може­те да пол­з­ва­те два начи­на за пре­мах­ва­не на шан­са – еди­ни­ят е да при­ба­вя­те на вся­ка про­вер­ка 3 (труд­но) или 4 (лес­но), вмес­то да мята­те зарче. 

Вто­ри­ят вари­ант (и мой личен фаво­рит) е да раз­пре­де­ли­те след­ни­те чис­ла по пока­за­те­ли­те си, един­с­т­ве­но пра­вей­ки си смет­ка, че тези допъл­ни­тел­ни стой­нос­ти не пови­ша­ват Здра­ве­то и Разум на героя ви:

4, 4, 4, 4, 3, 3, 3

Неза­ви­си­мо, кой вари­ант пред­по­че­те­те, ще тряб­ва да го при­ло­жи­те и за Джо­на­тан Гри­фин и за Мей Ли. И гото­во – вече няма да мята­те заро­ве, кога­то пра­ви­те про­вер­ки, а просто ще срав­ня­ва­те стой­ност­та на пока­за­те­ля с изискваната.

Всич­ки щети имат даде­на в ско­би зад тях сред­на­та им стой­ност – ако не жела­е­те щети­те да зави­сят от шан­са – пол­з­вай­те нея.

 

А ако не ви се зани­ма­ва със сис­те­ма може­те просто да изиг­ра­е­те игра­та без нищо дру­го, освен кодо­ве. Боя се, че те са задъл­жи­тел­ни във все­ки вариант.

 

Мини на При­ло­же­ние 1 – Ска­фан­д­ри, за да въо­ръ­жиш героя си.

 

При­ло­же­ние 1: Десан­т­ни скафандри.

 

Ска­фан­дъ­ра е основ­на­та част от въо­ръ­же­ни­е­то на един десант­чик. Освен, че го защи­та­ва от ваку­ум, хими­чес­ки и био­ло­ги­чес­ки оръ­жия, сред­ни дози ради­а­ция и екс­трем­ни тем­пе­ра­ту­ри, ска­фан­дъ­ра оси­гу­ря­ва на носе­щия го живо­то под­дър­жа­щи сис­те­ми, със запа­си за десет дена, как­то и малък ядрен реак­тор, кой­то захран­ва всич­ки­те му оръ­жей­ни системи.

Всич­ки ска­фан­д­ри имат аку­му­ла­тор­на сис­те­ма, коя­то скла­ди­ра част от про­из­ве­де­на­та енер­гия от реак­то­ра. Енер­ги­я­та в аку­му­ла­то­ри­те може да бъде израз­ход­ва­на доста бър­зо, ако десант­чи­ка не вни­ма­ва – задейс­т­ван на пъл­на мощ­ност един ска­фан­дър не може да се захран­ва сам. 

Всич­ки ска­фан­д­ри имат огра­ни­че­но мяс­то за оръ­жия и муни­ции, кое­то може да бъде изпол­з­ва­но. Всич­ки ска­фан­д­ри имат вгра­де­но под­ла­кет­но ост­рие, кое­то играе роля­та на послед­но­то оръ­жие достъп­но за десантчика. 

Три­те вида ска­фан­д­ри се раз­ли­ча­ват драс­тич­но като сила и дават раз­ли­чен стил на игра – лекия ска­фан­дър има мно­го енер­гия, но вся­ко оръ­жие от кара­би­на наго­ре е опас­но за него. Теж­кия от дру­га стра­на труд­но се пла­ши от как­ви­то и да е оръ­жия, но има мини­мал­ни коли­чес­т­ва енер­гия. Стан­дар­т­ния ска­фан­дър е някъ­де по сре­да­та като въз­мож­нос­ти и не напраз­но е най-чес­то изпол­з­ва­ния такъв. 

Всич­ки ска­фан­д­ри дават бонус към опре­де­ле­ни пока­за­те­ли на носе­щия ги. Тези бону­си са запи­са­ни в гра­фа­та Усил­ва­не. Освен това, всич­ки ска­фан­д­ри могат да уве­ли­чат Физи­ка­та на носе­щия ги с +1 за 10 Енергия.

 

Лекия ска­фан­дър дава някол­ко неща – бър­зи­на, енер­гия и малък раз­мер. Може би най-удоб­ния ска­фан­дър за обхож­да­не на кос­ми­чес­ка стан­ция, в коя­то ряд­ко се нами­рат теж­ки оръжия. 

Бро­ня: 6

Енер­гия: 60

Пре­за­реж­да­не: 6

Усил­ва­не: +1 Стрел­ба за постоянно.

Оръ­жие: Под­ла­кет­но острие. 

Ата­ка: -1

Щети: 3 + 1зар + Физи­ка.

 

Стан­дар­т­ния ска­фан­дър се харак­те­ри­зи­ра с някол­ко неща: Дебе­ла бро­ня, добър реак­тор и ста­би­лен меха­ни­зъм и при­цел­ва­ща сис­те­ма. Той бе съз­дал обра­зът на десант­чи­ци­те по холо-видеото.

Бро­ня: 8

Енер­гия: 50

Пре­за­реж­да­не: 5

Усил­ва­не: +1 Стрел­ба и Ръко­па­шен Бой за постоянно.

Оръ­жие: Под­ла­кет­но острие. 

Ата­ка: -1

Щети: 3 + 1зар + Физи­ка.

 

Теж­кия ска­фан­дър всъщ­ност е най-теж­кия боен кос­тюм на раз­по­ло­же­ние на десан­т­ни­те час­ти. Бро­ня­та му е с дебе­ли­на съпер­ни­че­ща си дори на някои леки бой­ни маши­ни, кое­то позво­ля­ва на носе­щия го да издър­жи огром­но коли­чес­т­во обстрел. Недос­та­тъ­ка е нали­чи­е­то на мно­го мал­ко коли­чес­т­во сво­бод­на енер­гия – основ­на част от нея отива за задвиж­ва­не­то на екзос­ке­ле­та позво­ля­ващ на десант­чи­ка изоб­що да се движи. 

Бро­ня: 12

Енер­гия: 30

Пре­за­реж­да­не: 3

Усил­ва­не: +2 Физи­ка, +1 Стрел­ба и Ръко­па­шен Бой за постоянно.

Оръ­жие: Под­ла­кет­но острие. 

Ата­ка: -1

Щети: 3 + 1зар + Физи­ка.

 

Неза­ви­си­мо, какъв ска­фан­дър избе­реш, ще можеш да взе­меш само 5 оръ­жия или помощ­ни пред­ме­та. Оръ­жи­я­та са опи­са­ни в след­ва­що­то При­ло­же­ние 2 — Снаражение. 

 

При­ло­же­ние 2: Снаряжение

 

Сна­ря­же­ни­е­то достъп­но на един десант­чик е мно­го­об­раз­но. Можеш да избе­реш 5 от след­ни­те оръ­жия и пред­ме­ти, кои­то да взе­меш със себе си. 

 

1. Оръ­жия.

Оръ­жи­я­та се делят на три гру­пи и два типа. Три­те гру­пи оръ­жия са Пис­то­ле­ти, Кара­би­ни и Хлад­ни, спо­ред това как се изпол­з­ват. Пис­то­ле­ти са всич­ки дале­ко­бой­ни оръ­жия, доста­тъч­но леки, за да се изпол­з­ват с една ръка. Кара­би­ни са всич­ки дале­ко­бой­ни оръ­жия, за изпол­з­ва­не­то на кои­то са нуж­ни две ръце. Хлад­ни са всич­ки оръ­жия за бли­зък бой. Оръ­жи­я­та в спи­съ­ка са раз­де­ле­ни по този признак.

Два­та типа са Кине­тич­ни и Енер­гий­ни, Кине­тич­ни­те оръ­жия ата­ку­ват с твърд обект – бил той кур­шум, ост­рие или нещо дру­го. Енер­гий­ни­те оръ­жия ата­ку­ват с чис­та енер­гия – плаз­ма или лазе­рен лъч. За вся­ко оръ­жие е отбе­ля­за­но, какъв тип е. Основ­на­та раз­ли­ка меж­ду оръ­жи­я­та е сила­та на ата­ка­та им – маг­нит­ни­те оръ­жия нана­сят по-посто­ян­на щета от плаз­ме­ни­те, а лазер­ни­те оръ­жия нана­сят вина­ги една и съща.

Длъж­ни сте да избе­ре­те плаз­ме­ния пис­то­лет П55А, но освен него има­те пра­во на още 4 неща от спи­съ­ка по-долу.

 

Пис­то­ле­ти:

 

Плаз­мен пис­то­лет П55А – Раз­но­вид­ност на основ­ния пис­то­лет на въо­ръ­же­ние в целия Импе­ри­ум. Лек и смър­то­но­сен. Спо­со­бен да се спра­ви с мал­ко пове­че уси­лия с лека броня.

Ата­ка: 0

Щети: 4 + 2зара (11)

Муни­ции: 0

Енер­гия: 2

 

Маг­ни­тен пис­то­лет МГ1 “Сю” – пред­по­чи­та­но резер­в­но оръ­жие за десант­чи­ци­те, “Сю” е тежък пис­то­лет, кой­то е спо­со­бен да се спра­ви дори с по-дебе­ла броня.

Ата­ка: 0

Щети: 9 + 1зар (12)

Муни­ции: 25

Енер­гия: 1

 

Кара­би­ни:

 

Теж­ка маг­нит­на кара­би­на МГ11 “Болт” – голям и тежък маг­ни­тен авто­мат, кой­то е спо­со­бен да сва­ли дори десант­чик в теж­ка бро­ня. Посло­вич­но­то лич­но оръ­жие на десантчиците.

Ата­ка: +1

Щети: 12 + 1зар (16)

Муни­ции: 25

Енер­гия: 2

 

Плаз­ме­на кара­би­на М22П “Анна” – основ­но­то оръ­жие на леги­о­не­ри­те, “Анна” е нис­ко­е­нер­гий­на, ско­рос­т­рел­на и с при­лич­на пора­зя­ва­ща сила.

Ата­ка: +1

Щети: 5 + 2зара (12)

Муни­ции: -

Енер­гия: 2

 

Теж­ка лазер­на кара­би­на Л28Б “Матил­да” – може би най-добро­то опи­са­ние на това оръ­жие е ръч­но оръ­дие. Огром­на пора­зя­ва­ща сила, но на не мал­ка цена в енергия.

Ата­ка: ‑2

Щети: 25 (25)

Муни­ции: -

Енер­гия: 7

 

Хлад­ни оръжия:

 

Десан­тен меч – срав­ни­тел­но лек меч, напом­нящ на дву­ръч­ни­те сред­но­ве­ков­ни таки­ва, изра­бо­тен от изклю­чи­тел­но здра­ви нано-ниш­ки. Чес­ти избор за десан­чи­ци­те, ако очак­ват про­дъл­жи­тел­на мисия.

Ата­ка: +1

Щети: 5 + 1зар (8) + Физика.

Муни­ции: -

Енер­гия: 0

 

Диа­ман­те­на брад­ва – лека брад­ва, ана­лог на меча. Пред­по­чи­та­на, зара­ди по-висо­ка­та ефек­тив­ност спря­мо бро­ни­ра­ни противници.

Ата­ка: 0

Щети: 6 + 1зар (9) + Физика.

Муни­ции: -

Енер­гия: 0

 

Дру­ги оръжия:

 

Плаз­ме­ни гра­на­ти С22 – ефек­тив­ни сре­щу живи, неб­ро­ни­ра­ни мише­ни, плаз­ме­ни­те гра­на­ти са мал­ки метал­ни топ­ки пъл­ни с екс­пло­зив, уни­що­жа­ва­щи всич­ко в ради­ус от 2 мет­ра от мяс­то­то си. Пора­зя­ват голя­ма площ.

Ата­ка: ‑3

Щети: 5зара (18)

Муни­ции: 5

Енер­гия: 0

 

Азот­ни гра­на­ти С51 – едни от мал­ко­то гра­на­ти, ефек­тив­ни сре­щу бро­ни­ран про­тив­ник. Теч­ния азот превръ­ща и най-дебе­ла­та бро­ня в кре­хък лед. Пора­зя­ват голя­ма площ.

Ата­ка: ‑3

Щети: 1зар (нама­ля с тол­ко­ва бро­ня­та) + 4зара (3 + 14) 

Муни­ции: 5

Енер­гия: 0

 

Плаз­ме­на мина С33 – вли­за в стан­дар­т­но­то въо­ръ­же­ние на все­ки десант­чик. Уни­вер­сал­на мина, раз­по­ла­га­ща с доста­тъч­но мощ да пре­ми­не през бро­ня­та на лека бро­не­бой­на маши­на. Може да се изпол­з­ва само на упо­ме­на­ти в тек­с­та места.

Ата­ка: Спе­ци­фич­но.

Щети: Спе­ци­фич­но.

Муни­ции: 1

Енер­гия: 0

 

Помощ­ни предмети:

 

Пре­но­сим щит К1 – енер­гий­ни­те щито­ве по прин­цип ряд­ко се изпол­з­ват за пер­со­нал­на защи­та, пора­ди висо­ка­та цена в енер­гия за под­дър­жа­не­то им, но все пак десан­т­ни­те сили изпол­з­ват своя мал­ка пор­та­тив­на вер­сия. Щита заема мяс­то­то на едно оръ­жие в инвен­та­ра ти. Може­те да взе­ме­те само един.

Ефект: Все­ки път, кога­то ви ата­ку­ват с Енер­гий­но оръ­жие може­те да поха­би­те енер­гия, за да абсор­би­ра­те поне­се­на­та щета. Тряб­ва да абсор­би­ра­те или всич­ко или нищо на цена­та от 2 Енер­гия за 1 Щета. 

 

Муни­ции – още пъл­ни­те­ли с муни­ции за маг­нит­на­та кара­би­на и маг­нит­ния пис­то­лет. За жалост заемат мяс­то­то на едно оръ­жие в инвен­та­ра ти. Могат да се взе­мат няколко.

Ефект: Утро­я­ва муни­ци­и­те на всич­ки маг­нит­ни оръжия.

 

Пре­но­сим гене­ра­тор – малък гене­ра­тор, кой­то пови­ша­ва енер­гий­ни­те коли­чес­т­ва на ска­фан­дъ­ра. Чес­то изпол­з­ван сред десат­чи­ци­те. Заема мяс­то­то на едно оръ­жие в инвен­та­ра ти. Може да се взе­ме само един.

Ефект: +10 Енер­гия и +1 Презареждане.

 

 

 

 

 

При­ло­же­ние 3: Гото­ви дневници.

 

Джо­на­тан Гри­фин — Вари­ант 1: Офицер

 

Пока­за­телБазаСка­фан­дърПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка6 4102416
Пси­хи­ка4 37
Ръко­па­шен Бой61411
Стрел­ба71412
Пило­ти­ра­не4 37
Прак­тик5 49
Инже­нер5 38

 

 Ска­фан­дър
Ска­фан­дърСтан­дар­тен
Бро­ня8
Енер­гия50
Пре­за­реж­да­не5
Оръ­жиеПод­ла­кет­но острие
Ата­ка-1
Щети3+1зар (6) + Физика

 

Оръ­жия:

Оръ­жиеПлаз­мен пис­то­лет П55АОръ­жиеМГ11 “Болт”
Ата­ка0Ата­ка+1
Щети4+2зара (11)Щети12 + 1зар (16)
Муни­ции-Муни­ции50
Енер­гия1Енер­гия2

 

Оръ­жиеПлаз­ме­ни гра­на­ти С22Оръ­жиеПре­но­сим щит К1
Ата­ка-3Ата­ка

-

Щети5зара (18)Щети

-

Муни­ции5Муни­ции

-

Енер­гия0Енер­гия

-

 

Оръ­жиеМуни­ции
Ата­ка

-

Щети

-

Муни­ции

-

Енер­гия

-

 

Джо­на­тан Гри­фин – Вари­ант 2: Десантник

 

Пока­за­телБазаСка­фан­дърПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка724132820
Пси­хи­ка5 38
Ръко­па­шен Бой71412
Стрел­ба71412
Пило­ти­ра­не3 36
Прак­тик4 48
Инже­нер4 37

 

 Ска­фан­дър
Ска­фан­дърТежък
Бро­ня12
Енер­гия30
Пре­за­реж­да­не3
Оръ­жиеПод­ла­кет­но острие
Ата­ка-1
Щети3+1зар (6) + Физика

 

Оръ­жия:

Оръ­жиеПлаз­мен пис­то­лет П55АОръ­жиеМГ11 “Болт”
Ата­ка0Ата­ка+1
Щети4+2зара (11)Щети12 + 1зар (16)
Муни­ции-Муни­ции50
Енер­гия1Енер­гия2

 

Оръ­жиеПлаз­ме­ни гра­на­ти С22Оръ­жиеДесан­тен меч
Ата­ка-3Ата­ка+1
Щети5зара (18)Щети5 + 1зар (8) + Физика
Муни­ции5Муни­ции

-

Енер­гия0Енер­гия

-

 

Оръ­жиеМуни­ции
Ата­ка

-

Щети

-

Муни­ции

-

Енер­гия

-

 

Джо­на­тан Гри­фин – Вари­ант 3: Тактик

 

Пока­за­телБазаСка­фан­дърПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка

5

48

20

16
Пси­хи­ка4 37
Ръко­па­шен Бой6 410
Стрел­ба61411
Пило­ти­ра­не5 38
Прак­тик6 410
Инже­нер5 38

 

 Ска­фан­дър
Ска­фан­дърЛек
Бро­ня6
Енер­гия60
Пре­за­реж­да­не6
Оръ­жиеПод­ла­кет­но острие
Ата­ка-1
Щети3+1зар (6) + Физика

 

Оръ­жия:

Оръ­жиеПлаз­мен пис­то­лет П55АОръ­жиеМ22П “Анна”
Ата­ка0Ата­ка+1
Щети4+2зара (11)Щети5 + 2зара (12)
Муни­ции-Муни­ции-
Енер­гия1Енер­гия2

 

Оръ­жиеПлаз­ме­ни гра­на­ти С22Оръ­жиеПре­но­сим щит К1
Ата­ка-3Ата­ка-
Щети5зара (18)Щети

-

Муни­ции5Муни­ции

-

Енер­гия0Енер­гия

-

 

Оръ­жиеМГ1 “Сю”
Ата­ка0
Щети9 + 1зар (12)
Муни­ции25
Енер­гия1

 

 

Мей Ли – Ста­тис­ти­ки (Вари­ант 1)

 

Пока­за­телСтой­ностПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка3361216
Пси­хи­ка437
Ръко­па­шен Бой336
Стрел­ба347
Пило­ти­ра­не7411
Прак­тик448
Инже­нер6410

 

 

Мей Ли – Ста­тис­ти­ки (Вари­ант 2)

 

Пока­за­телСтой­ностПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка235820
Пси­хи­ка538
Ръко­па­шен Бой235
Стрел­ба448
Пило­ти­ра­не7411
Прак­тик347
Инже­нер6410

 

 

Мей Ли – Ста­тис­ти­ки (Вари­ант 3)

 

Пока­за­телСтой­ностПро­вер­каОбщоЗдра­веРазум
Физи­ка3361220
Пси­хи­ка549
Ръко­па­шен Бой235
Стрел­ба336
Пило­ти­ра­не7411
Прак­тик246
Инже­нер7411

 

Мей Ли – Екипировка 

 

Пилот­с­ки скафандър

Бро­ня: 3

Енер­гия: 0

Пре­за­реж­да­не: 0

Усил­ва­не: няма

Оръ­жие: няма

 

Плаз­мен пис­то­лет П55

Ата­ка: 0

Щети: 2зара (7)

Муни­ции: 0

Енер­гия: 0

 

 

 

След като се запоз­на­е­те с пра­ви­ла­та може да мине­те и на сама­та Игра.

One thought on “Мисия на Магелан — правила на играта”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *