Month: August 2012

Островът на Белязания Чък (кратък откъс от Абаносовия Дракон)

Сиви­те зъбе­ри на ост­ро­ва се изди­га­ха поч­ти вер­ти­кал­но от глад­ка­та повър­х­ност на оке­а­на и нару­ша­ва­ха пра­вил­ния овал на хори­зон­та, с кой­то бях тол­ко­ва при­вик­нал послед­ни­те месе­ци. Въл­ни­те се раз­би­ва­ха в…