карибски вълни книга-игра
Кори­ца на кни­га­та игра Кариб­с­ки вълни

Макар да стар­ти­ра послед­на, ини­ци­а­ти­ва­та за изда­ва­не на кни­га­та-игра „Кариб­с­ки въл­ни” пър­ва достиг­на до заклю­чи­тел­ния си етап. Към момен­та на напис­ва­не на тази ста­тия само авто­рът и един от инвес­ти­то­ри­те не са си полу­чи­ли брой­ки­те. Всич­ко по кам­па­ни­я­та про­те­че в напрег­на­то тем­по като в деня пре­ди вли­за­не в печат се пра­ви­ха послед­ни­те корек­ции по тек­с­та. Пари­те се съби­ра­ха на ръка, през клуб­че­то на Парен­сов и по бан­ков път. Ока­за се че PayPal сис­те­ма­та взи­ма звер­с­ки коми­си­он­ни за наши­те геог­раф­с­ки шири­ни и вед­нъж вка­ра­ни в нея, пари­те могат един­с­т­ве­но да се хар­чат, но не и да се теглят.
В край­на смет­ка отпе­ча­тих­ме 206 броя, като поло­ви­на­та от тях бяха пред­ви­де­ни за инвес­ти­то­ри­те, но поч­ти всич­ки се отка­за­ха от дяло­ве­те си в пол­за на каузата.
За момен­та книж­ка­та се про­да­ва сво­бод­но в мага­зин­че­то на Парен­сов по 3 лв. А по раз­лич­ни­те съби­тия, като пана­и­ра на кни­га­та и утреш­но­то пред­ста­вя­не на жан­ра в Хам­ба­ра ще бъде на про­мо­ци­о­нал­на цена от 2 лева.

Авто­рът на про­из­ве­де­ни­е­то е Недял­ко Пет­ров, познат още като Хаме­ле­о­на. В “Кариб­с­ки въл­ни” ще тряб­ва да се спра­ви­те с пре­пят­с­тви­я­та, съпът­с­тва­щи живо­та на про­хож­даш, или, по-пра­вил­но, пропла­ващ мор­с­ки вълк. Като нача­ло тряб­ва въоб­ще да ви взе­мат някак сред пират­с­ка­та дру­жин­ка, след това ви пред­стои набег за пляч­ка, а накрая, ако оцел­ле­е­те някак, ще тряб­ва да про­ве­ри­те може­те ли сами да превзе­ме­те испан­с­ка кара­ве­ла. За най-амби­ци­оз­ни­те е пред­ви­де­на и оцен­ка на играта.
Все­ки, кой­то заку­пи брой­ка от Кариб­с­ки­те въл­ни, ще знае, че е помог­нал за раз­ви­ти­е­то на жан­ра, за да могат да се появят и дру­ги таки­ва про­из­ве­де­ния и да се даде на мла­ди­те авто­ри сти­мул да тво­рят и да ни рад­ват с твор­чес­т­во­то си.

Игри­те с вас!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *