Може би мно­зи­на от вас ще го опре­де­лят като суе­ве­рие, но изглеж­да, че по праз­ни­ци­те наис­ти­на ста­ват чуде­са. Как­то обик­но­ве­но, също и този път най-обла­го­де­тел­с­т­ва­ни са най-мал­ки­те, а имен­но защо­то нова­та кни­га-игра (или по-точ­но “при­каз­ка-игра”) е точ­но за тях.

Днес в Ста­ра Заго­ра се със­тоя пре­ми­е­ра­та на това исто­ри­чес­ко за жан­ра изда­ние — инте­рак­тив­но приклю­че­ние, ори­ен­ти­ра­но за мал­чу­га­ни на въз­раст меж­ду 3 и 8 годин­ки! Без никак­ви съм­не­ния деца­та ви вед­на­га ще бъдат запле­не­ни от при­каз­ния текст, кар­тин­ки­те на цяла стра­ни­ца до все­ки епи­зод, раз­лич­на­та поука, коя­то ги очак­ва на все­ки един от два­де­се­ти­на­та края (раз­би­ра се, тук няма неус­пеш­ни) и удо­вол­с­т­ви­е­то да се отда­дат на въоб­ра­же­ни­е­то си и да учас­т­ват в опре­де­ля­не­то на това, кое­то се случ­ва в приказката.

Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че” блес­ти и със своя изклю­чи­тел­но лук­со­зен дизайн (твър­да кори­ца, дебе­ли и изця­ло цвет­ни стра­ни­ци, шита под­вър­зия) и с това, че може­те да я про­че­те­те напъл­но без­п­лат­но, ако няма­те въз­мож­ност­та да под­кре­пи­те авто­ра и да си я купи­те или пък още има­те съм­не­ния, че може и да се наме­ри по-при­ят­на изне­на­да за някое дете.

Автор е наши­ят при­ятел Нико­ла Рай­ков, кой­то ни изне­на­да при­ят­но по Коле­да със “Неве­ро­ят­ни­те приклю­че­ния на дядо Коле­да”, но как­то за него, така и за книж­ка­та може­те да научи­те мно­го пове­че на сай­та на “Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че”. Оттам може­те и да поръ­ча­те книж­ка­та, тъй като засе­га няма да може­те да я наме­ри­те по книжарниците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *