Кариб­с­ки Въл­ни II

Сък­ро­ви­ще­то на Вълчицата

Съкровището на Вълчицата
проектокорица

Пра­ви­ла на играта.

Здра­вей чита­те­лю и доб­ре дошъл отно­во в кариб­с­кия басейн. В след­ва­щи­те някол­ко стра­ни­ци пак ще поемеш кон­т­ро­ла над сър Джеймс Ели­ът — мла­деж, чий­то живот е поел по стра­нен курс – пър­во офи­цер от анг­лийс­кия флот, след това изгна­ник, капер и в край­на смет­ка – капи­тан на мал­кия слуп „Либер­ти”. Ако се инте­ре­су­ваш от пъл­на­та му исто­рия, съвет­вам те да про­че­теш пър­ва част от поредицата.

Геро­ят ти раз­по­ла­га с три пока­за­те­ля, все­ки от кои­то отра­зя­ва раз­ли­чен набор от умения:

Сила­та опре­де­ля спо­соб­нос­ти­те му в близ­кия бой.

Точ­ност­та опре­де­ля спо­соб­нос­ти­те му като стрелец.

Море­ход­с­тво­то опре­де­ля спо­соб­нос­ти­те му в управ­ля­ва­не­то на кораби.

Можеш да игра­еш с един от след­ни­те вари­ан­ти за показатели:

Вар. 1Вар. 2Вар. 3Вар. 4Вар. 5Вар. 6Вар. 7
Сила3322112
Точ­ност2131232
Море­ход­с­тво1213322

В про­це­са на игра ще тру­паш точ­ки „Отно­ше­ния” по една или дру­га при­чи­на. Запис­вай си ги внимателно.

Таб­ли­ца­та за Кодо­ви Думи (“КД”) е послед­но­то нещо, с кое­то тряб­ва да се запоз­на­еш, пре­ди да поемеш труд­ния път на кор­са­ря. В нея ще запис­ваш опре­де­ле­ни Кодо­ви Думи, кои­то ще пома­гат на игра­та да “помни”, как­во си извършил.

Е, чита­те­лю, попъ­тен вятър и на лек път.

Увод

Сабя­та потъ­ва с тъп звук в коло­на­та зад теб. С усмив­ка заби­ваш пред­па­зи­те­ля на сво­е­то оръ­жие в носа на про­тив­ни­ка си и се завър­таш, за да посрещ­неш зама­ха на при­яте­лят му. Навеж­даш се лов­ко под ата­ка­та и заби­ваш коля­но в сла­би­ни­те му. Хвър­ляш бърз поглед наоко­ло – хаос вър­лу­ва из зала­та. За поре­ден път се убеж­да­ваш, защо кръч­ма­ри­те мра­зят да допус­кат два еки­па­жа еднов­ре­мен­но в заве­де­ни­я­та си.
Започ­ваш бав­но да напред­ваш към вра­та­та, с иде­я­та да се измък­неш, пре­ди неща­та да са загру­бе­ли наис­ти­на, кога­то виж­даш инте­рес­на кар­тин­ка – нисък и стро­ен мла­деж се опит­ва да се спра­ви с ата­ки­те на огро­мен чер­но­кож моряк. Очи­те ти бър­зо забе­ляз­ват дреб­ни­те под­роб­нос­ти и реша­ваш да се наме­сиш, под­си­чай­ки негъ­ра и заби­вай­ки гла­ва­та му в близ­ка­та маса.
— Що не се заяж­даш с някой на твоя раз­мер! – изръм­жа­ваш и заби­ваш отно­во гла­ва­та му в маса­та. После се обръ­щаш и пода­ваш ръка на мла­де­жа. – Никой ли не ти е каз­вал да не се биеш с гиган­ти трой­но по-теж­ки от теб?
Мла­де­жът изсум­тя­ва раз­драз­не­но, но поема ръка­та ти и се изпра­вя. Ким­ваш му и се изниз­ва­те от кръч­ма­та, пре­ди да ти се е нало­жи­ло да се изпра­виш сре­щу съв­зе­ма­щи­ят се гигант. Все пак той е двой­но по-тежък от теб…
Щом се озо­ва­ва­те на ули­ца­та, мла­де­жът те поглеж­да и проговаря:
— Бла­го­да­ря ви, сър. Измък­нах­те ме от мно­го неп­ри­ят­на ситуация.
— Слу­жех във фло­та на Него­во Вели­чес­т­во… не можех да не се при­те­ка на помощ на дама в беда. – под­хвър­ляш забавно.
— Как… — очи­те й се раз­ши­ря­ват изненадано.
— О, дви­же­ни­я­та ви… а и широ­ка­та риза не прикри­ва осо­бе­но доб­ре фигу­ра­та ви. – сви­ваш раме­не. – Ще се изне­на­да­те, кол­ко жени се опит­ват да минат за мъже и да се вклю­чат в еки­па­жи­те. Човек се науча­ва да раз­ли­ча­ва мал­ки­те знаци.
— Доб­ре – тя раз­пер­ва ръце при­ми­ри­тел­но. – И как­во се очак­ва от мен сега?
— О, просто ми е любо­пит­но… как­во ви дове­де до тук?
Тя те оглеж­да отго­ре до долу и въздъхва.
— Няма да ми повяр­ва­те и да ви кажа.
— Сти­га да не се мис­ли­те за Жана Д’Арк… едва ли ще ме изненадате.
— Аз съм Мер­се­дес, дъще­ря на Въл­чи­ца­та. И си тър­ся екипаж.
Избух­ваш в смях. Изпра­вен пред намръ­ще­ни­ят й поглед се овла­дя­ваш и обясняваш:
— Може да сте дъще­ря и на Кро­му­ел, но ако няма­те кораб и пари… все едно! Никой не след­ва наслед­ни­ка на велик човек ей-така.
— Зна­чи при­ема­те, че съм дъще­ря й?
— Твър­де отка­че­но твър­де­ние е, за да сте си го измис­ли­ла. – мах­ваш с ръка. – Да не гово­рим, че имах въз­мож­ност­та да видя Чер­на­та Въл­чи­ца пре­ди годи­ни. При­ли­ча­те си.
— Е, но съм длъж­на да обяс­ня… не си тър­ся еки­паж за коман­д­ва­не. Тър­ся си капи­тан, кой­то да е скло­нен да ми помог­не да се сдо­бия с нуж­ни­те пари.
— Нека позная. – замис­ляш се дра­ма­тич­но. – Зна­е­те, къде е сък­ро­ви­ще­то й?
— Да.
— Няма лошо. Но май­ка ви дейс­т­ва­ше из Средиземноморието…
— Изка­ра годи­на и поло­ви­на в Кариб­с­кия басейн. И извър­ши нещо немис­ли­мо. – отвръ­ща само­до­вол­но тя. – Доб­ра се до Зла­тен гале­он. И аз знам, къде скри това, кое­то не може­ше да взе­ме със себе си.
Усмив­ка раз­цъф­ва на уст­ни­те ти.
— Милей­ди, мис­ля че току-що наме­рих­те своя кораб! – отвръ­щаш и се покла­няш леко. – Капи­тан Джеймс Ели­ът на ваши­те услуги.
Мини на 1

1

Наби­ра­не­то на еки­паж е основ­на част от под­го­тов­ка­та на пла­ва­не­то. Не можеш просто да зачис­лиш пър­вия попад­нал ти пия­ни­ца от кръч­ма­та, как­ва­то прак­ти­ка имат мно­го бой­ни и тър­гов­с­ки капи­та­ни. В откри­то море няма влас­ти, на кои­то да се опла­чеш, а все­ки е въо­ръ­жен до зъби. Тряб­ват ти хора, кои­то да са спо­соб­ни да се бият и да се спра­вят, как­то с таке­ла­жа, така и с оръ­ди­я­та, а ти сами­ят да ги рес­пек­ти­раш доста­тъч­но, за да след­ват запо­ве­ди­те ти.
Минал е око­ло час, откак си започ­нал наби­ра­не­то, кога­то гру­па от някол­ко души те прибли­жа­ват. Лица­та им са ти позна­ти от кръч­ми­те в гра­да — всич­ки са доб­ри бой­ци и точ­ни стрел­ци, но са посло­вич­ни със склон­ност­та си да съз­да­ват проб­ле­ми. Вода­чът им се каз­ва Питър Крис­тоф. И той като теб бивш офи­цер от Крал­с­кия Флот.
Извес­т­но вре­ме само се гле­да­те мъл­ча­ли­во, после той про­го­ва­ря пръв:
— Капи­тан Джеймс Ели­ът, рад­вам се, че ви виж­дам отно­во. Раз­брах, че съби­ра­те еки­паж, как­то и, че ваши­ят боц­ман е имал неп­ри­ят­нос­ти с някак­во моми­че от тавер­ни­те, в резул­тат на кое­то е забо­лял от ост­ра фор­ма на пре­ря­за­но гър­ло. Реших, че може би за мен и мом­че­та­та ми има мяс­то на кораб­че­то ви?
— Питър Крис­тоф, аз пък послед­но чух, че капи­тан Кийн се е отър­вал от Вас, защо­то сте под­ко­па­вал власт­та му. Как­во би ме нака­ра­ло да взе­ма някой като Вас на бор­да на моя кораб?
— Кийн беше един стар алчен глу­пак. – Крис­тоф сви­ва раме­не. – Иска­ше да нала­па по-голям залък от пола­га­що­то му се. Е, испан­ци­те се спра­ви­ха с него по тех­ния си начин. Ако бе послу­шал съве­та ми, и сега да е жив.
— Не оби­ча­те рис­ко­ва­ни задачи?
— Не оби­чам само­у­бийс­т­ве­ни зада­чи. Давам ви дума­та си на джен­тъл­мен, че ако не ни вка­ра­те в оче­ви­ден капан, ще ви слу­жа като вяр­но куче.
Ако оцен­ка­та ти за Сила е 3 – мини на 5.
Ако оцен­ка­та ти за Точ­ност е 3 – мини на 9.
Ако не отго­ва­ряш на кое да е от усло­ви­я­та – попа­даш на 13
2

— Нека се опи­та­ме да избя­га­ме. – реша­ваш. – Кора­бът му е бърз, но си мис­ля, че има с как­во да го изне­на­да­ме. Освен това еки­па­жът му не е свик­нал с мес­т­ни­те бури.
— Ти щото си свик­нал. – изсум­тя­ва фран­цу­зи­на. – Но, доб­ре, няма да спо­ря. Щом си решил, така да бъде. Да бягаме!
— Ще се опи­там да го повле­ка след мен. Пред­по­ла­гам ‚че щом види Мер­се­дес на палу­ба­та, ще се втур­не след нея. Ти сме­ни ряз­ко кур­са, все едно ме заряз­ваш. Ще се чака­ме в залив­че­то на острова.
Гас­кон се замис­ля за секун­да, поглеж­да те и кимва:
— Доб­ре, щом си решил, нека е така.
Не губиш вре­ме, а се прехвър­ляш обрат­но на “Либер­ти” със съща­та отка­че­на кас­ка­да. На палу­ба­та те посре­ща Мер­се­дес, стис­на­ла здра­во дале­ког­ле­да и сле­дя­ща фре­га­та­та на Лупин.
— Как­во решихте?
— Ще бяга­ме. – отвръ­щаш. – Либер­ти гази плит­ко, а спо­ред Крис­тоф се зада­ва и буря. Може да успе­ем да го под­ма­мим в плит­чи­ни­те край ост­ро­ва, къде­то да заседнат.
— А ако ни настиг­не? – при­тес­не­но пита тя.
— Е, тога­ва ще взе­мем въз­мож­но най-мно­го от хора­та му с нас. – сви­ваш раме­не. – Не се при­тес­ня­вай, отли­чен нави­га­тор съм.
— Надя­вам се. Ина­че сме мъртви.
Мал­ко по-къс­но “Кле­о­пат­ра” сме­ня ряз­ко кур­са и се отпра­вя към откри­то море. Мина­ва извес­т­но вре­ме, пре­ди да се убе­диш, че Лупин се е хва­нал на въди­ца­та и след­ва “Либер­ти”. Даваш бър­зи инс­т­рук­ции на еки­па­жа да опъ­нат всич­ки плат­на. Поглеж­даш на север, откъ­де­то вече се зада­ват гъс­ти, тъм­ни обла­ци. Пред­стои ти изклю­чи­тел­но въл­ну­ващ следобед.
Как­во ще пред­при­е­меш сега?
Ако пред­по­чи­таш да се насо­чиш дирек­т­но към буря­та, с надеж­да­та “Либе­ри” да се спра­ви по-лес­но с нея в откри­ти води – мини на 6
Ако пред­по­чи­таш да под­дър­жаш сегаш­ния курс, опит­вай­ки се да си въз­мож­но най-бли­зо до ост­ро­ва – мини на 10
3

Отва­ряш очи и при­ми­жа­ваш злоб­но сре­щу рака, кой­то се раз­хож­да точ­но пред лице­то ти. Изплю­ваш пясъ­ка от уста­та си и с мъка се нади­гаш, оглеж­дай­ки бре­га, на кой­то те е изхвър­лил океана.
Плаж­на­та иви­ца е осе­я­на с дър­ве­ни отлом­ки, а на север песъч­ли­ви­ят плаж отстъп­ва мяс­то на висо­ки ска­ли. Забе­ляз­ваш остан­ки­те от раз­би­тия кораб на Лупин. Усмих­ваш се кри­во на мисъл­та, че поне и той не се отър­ва нев­ре­дим от тази аван­тю­ра. Бър­зо про­ве­ря­ваш с как­во раз­по­ла­гаш: нож, мал­ко барут, теж­ка­та ти сабя, един пищов и люби­мия ти далекоглед..
Тък­мо да тръг­неш в тър­се­не на дру­ги оце­ле­ли или пък да се огле­даш за нещо полез­но, изхвър­ле­но на бре­га, кога­то едно крат­ко пробляс­ва­не откъм ска­ли­те привли­ча вни­ма­ни­е­то ти. За щас­тие, стък­ла­та на дале­ког­ле­да са още здра­ви, така че го раз­гъ­ваш и насоч­ваш на там. Забе­ляз­ваш как самия Лупин, пред­вож­дащ някол­ко души, пре­тър­с­ва бре­га за оце­ле­ли. Пред очи­те ти фран­цу­зи­нът заби­ва сабя­та си в тру­па на един от хора­та ти.
Сва­ляш дале­ког­ле­да и се замис­ляш за секун­да. Еки­па­жът ти от само­то нача­ло не бе мно­гоб­ро­ен, а мал­ко­то оце­ле­ли след буря­та сигур­но са раз­пръс­на­ти по целия плаж и биват изла­вя­ни и уби­ва­ни като живот­ни от Лупин и хора­та му. Отно­во вди­гаш дале­ког­ле­да и бър­зо оглеж­даш иви­ца­та пясък меж­ду теб и про­тив­ни­ци­те ти за дру­ги оце­ле­ли. Успо­ко­я­ваш се, като не виж­даш никой. Вре­ме е да помис­лиш над основ­ния проб­лем – как да се спра­виш с Лупин и хора­та му.
Можеш да про­учиш южна­та част на пла­жа, с надеж­да­та да наме­риш нещо, кое­то да ти помог­не – на 7
Можеш и да се опи­таш да им уст­ро­иш капан – на 11
4

— Бяг­с­тво­то ми се стру­ва рав­но на само­у­бийс­т­во – про­мър­мор­ваш. – Да ста­ва, как­во­то ще. Ще се бием.
— Ако ни връх­ле­ти буря­та, ще ста­не мно­го инте­рес­но. – засми­ва се Гаскон.
— По-доб­ре така, откол­ко­то да бяга­ме като напла­ше­ни деца. А и как­во можем да постиг­нем – той знае къде отиваме.
— Прав си. – фран­цу­зи­нът те потуп­ва по рамо­то и се усмих­ва довол­но. – Поч­ваш да мис­лиш като истин­с­ки мор­с­ки вълк. Какъв е пла­нът ти?
— Прест­ру­ва­ме се, че сме си про­ме­ни­ли реше­ни­е­то – ще му пре­да­дем Мер­се­дес в замя­на на част от пляч­ка­та. Щом се прибли­жи доста­тъч­но – бърз шрап­не­лен залп по оръ­дей­на­та им палу­ба и мята­ме абор­даж­ни­те куки. Ако си изиг­ра­ем пра­вил­но кар­ти­те, може и да сък­ра­тим пре­дим­с­т­во­то му за нула време.
— А ако не успеем?
— Бран­дер. – сви­ваш раме­не. – Хвър­лям фак­ла­та в барут­ния погреб на “Либер­ти” и я дър­жим доле­пе­на до фре­га­та­та на Лупин. Естес­т­ве­но, пър­во ще се опи­та­ме да я пото­пим, без да жер­т­ва­ме наш кораб, но това също е добър кра­ен вариант.
Обсъж­да­те още някол­ко дреб­ни под­роб­нос­ти по пла­на и след това, без да губиш вре­ме, се прехвър­ляш обрат­но на “Либер­ти” със съща­та отка­че­на кас­ка­да. На палу­ба­та стои Мер­се­дес, стис­на­ла здра­во дале­ког­ле­да и сле­дя­ща фре­га­та­та на Лупин.
— Как­во реших­те? – обръ­ща се към теб тя.
— Ще се бием! – отго­ва­ряш и набър­зо й опис­ваш пла­на. Мер­се­дес не е осо­бе­но оча­ро­ва­на от това да я изпол­з­ваш за стръв, но осъз­на­ва, че няма по-добър вари­ант. За секун­да през гла­ва­та ти пре­ми­на­ва мисъл­та дали наис­ти­на да не я пре­да­деш, но бър­зо се отказ­ваш – Лупин така или ина­че ще те убие.
През след­ва­щия час Крис­тоф и оста­на­ла­та част от еки­па­жа ти под­гот­вя­те “Либер­ти” за теж­ка бит­ка, ста­ра­ей­ки се вся­чес­ки да прикри­е­те истин­с­ки­те си наме­ре­ния. Забе­ляз­ваш как юнга­та изли­за от трю­ма, помък­нал тор­ба с пясък и го спи­раш с рязък жест – ако нещо дру­го не под­се­ти Лупин, то поси­па­на палу­ба с пясък вина­ги кре­щи “Бит­ка” в уши­те на моря­ка. Хора­та ти са доста­тъч­но опит­ни, за да се спра­вят и на хлъз­га­ва палуба.
Ско­ро фре­га­та­та попа­да в обсе­га на оръ­ди­я­та ви. Спог­леж­даш се с Мер­се­дес – сега е най-кри­тич­ни­ят момент. Ако изча­каш още, Лупин със сигур­ност ще поис­ка да се качи­те на бор­да на кора­ба му. Така “Кле­о­пат­ра” ще има пове­че вре­ме да заста­не на удоб­на за ата­ка пози­ция, но пък два­ма­та със спът­ни­ца­та ти ще сте уяз­ви­ми. От дру­га стра­на, ако избър­заш и не успе­еш да поме­теш оръ­дей­на­та му палу­ба с пър­вия залп, след това няма да има­те голям шанс за оцеляване.
Ако решиш да изча­каш – мини на 8
Ако решиш да ата­ку­ваш – мини на 12
5

Нади­гаш се бав­но от сто­ла и се прибли­жа­ваш до Крис­тоф. При­ко­ва­ваш го с най-твър­дия си поглед и му обяс­ня­ваш най-спокойно:
— В момен­та, в кой­то не ми харе­са служ­ба­та ти, обе­ща­вам, че ще те раз­по­ря от чата­ла до гър­ло­то. Теб и вся­ко от при­ятел­че­та­та ти, ако реши­те да ми съз­да­ва­те проб­ле­ми. Ясен ли съм?
— Крис­тал­но, капи­та­не. – очи­те му се присви­ват пре­це­ня­ва­що, но вече по-голя­ма част от Порт Роял е чува­ла за уме­ни­я­та ти със сабя­та. – Нито аз, нито някое от мом­че­та­та ми не би си помис­лил да ви съз­да­ва проб­ле­ми, сър.
Ким­ваш и даваш знак, че раз­го­во­рът ви е приклю­чил, а с него и наби­ра­не­то на екипаж.
Запи­ши си КД “Линия” и мини на 17.
6

Ако имаш КД “Линия” – мини на 14
Ако ли не – мини на 18
7

Тръг­ваш на юг, оглеж­дай­ки се за нещо полез­но сред остан­ки­те от “Либер­ти”. С кри­ва усмив­ка уста­но­вя­ваш, че от гор­дия слуп не е оце­ля­ло мно­го. Под остан­ки­те на една от спа­си­тел­ни­те лод­ки нами­раш тяло­то на моряк, все още стис­кащ мус­ке­та си. Дуп­ка­та от сач­ма в чело­то му обяс­ня­ва защо не го е хвър­лил след потъ­ва­не­то на кора­ба – бил е мър­тъв още пре­ди това.
Издър­п­ваш оръ­жи­е­то от вко­ча­не­ни­те пръс­ти на мър­т­ве­ца и бър­зо го пре­тър­с­ваш. Нами­раш още тор­бич­ка с мал­ко сач­ми и запе­ча­тан рог с мал­ко, но все пак сух, барут в него.
Запи­ши си КД “Мус­кет” и мини на 11
8

Прибли­жа­ва­не­то на фре­га­та­та сякаш отне­ма цяла веч­ност. Най-накрая кора­би­те са заста­на­ли успо­ред­но един до друг и вра­го­ве­те ви започ­ват да мятат абор­даж­ни куки, за да се прехвър­лят на “Либер­ти”. Забе­ляз­ваш как “Кле­о­пат­ра” изли­за на пози­ция удоб­на за стрел­ба и решаваш…
Да запо­вя­даш стрел­ба с оръ­ди­я­та, пре­ди да сте се вкоп­чи­ли в ръко­паш­на бит­ка – мини на 16
Да раз­чи­таш на шан­са си в ръко­паш­ния бой – мини на 20
9

Усмих­ваш се дру­же­люб­но на Крис­тоф, след кое­то за час­ти­ца от секун­да­та пис­то­ле­тът е вече в ръка­та ти. Изстре­лът про­кън­тя­ва в мал­ка­та приста­нищ­на улич­ка, а една чай­ка туп­ва в пра­хо­ля­ка на десе­ти­на крач­ки встра­ни от вас. През цяло­то вре­ме не си откъс­нал поглед от него­вия. Всич­ки наоко­ло са впе­чат­ле­ни от изстре­ла, а ти под­хвър­ляш спокойно:
— В момен­та, в кой­то си помис­лиш да ме пре­да­деш, знай че мога да те гръм­на, пре­ди още да си посег­нал към сабя­та си. Само споменавам.
Крис­тоф присви­ва пре­це­ня­ва­що очи и ти отговаря:
— Няма да има проб­ле­ми, капи­та­не. Няма да наме­ри­те по-доб­ре обу­чен и дис­цип­ли­ни­ран еки­паж от тези мом­че­та в целия град. Има­те дума­та ми!
Ким­ваш ряз­ко и с това дис­ку­си­я­та ви приключ­ва, а с нея и наби­ра­не­то на екипаж.
Запи­ши си КД “Линия” и мини на 17.
10

Реша­ваш да не рис­ку­ваш излиш­но кора­ба и еки­па­жа си, като навле­зеш в сама­та буря, къде­то фре­га­та­та ще има пре­дим­с­т­во. Къс­ме­тът ти, оба­че, е решил да изле­зе в отпуск, тъй като извед­нъж вятъ­рът се усил­ва ряз­ко и обла­ци­те ви се уст­ре­мя­ват към вас със ско­рост поч­ти тол­ко­ва голя­ма, кол­ко­то тази на кора­ба-преслед­вач. Измър­мор­ваш някол­ко бла­гос­ло­вии по адрес на вре­ме­то, къс­ме­та си и тър­се­не­то на сък­ро­ви­ща, после се заемаш да се спра­вяш със ситу­а­ци­я­та на място.
Как­то и пред­по­ла­гаш, буря­та ви удря с пъл­на сила, в момен­та, в кой­то фре­га­та­та е точ­но зад вас. Зло­ве­щи­ят флаг на капи­та­на й се вее бур­но на вятъ­ра, но надеж­ди­те ти, че про­тив­ни­кът ви ще при­бе­ре плат­на­та, за да се пред­па­зи от щор­ма бър­зо са попарени.
Щом виж­даш въл­не­ни­я­та око­ло рифа, обграж­дащ по-голя­ма част от ост­ро­ва, ти хрум­ва безум­на­та идея да се опи­таш да минеш през някоя от про­лу­ки­те. При мал­ко пове­че къс­мет, фран­цу­зи­нът може и да отве­де кора­ба си в някоя от под­вод­ни­те ска­ли. Ако оба­че допус­неш и най-мал­ка­та греш­ка или изва­диш коф­ти къс­мет, “Либер­ти” ще бъде спо­ле­тя­на от съща­та съдба.
Ако все пак решиш да рис­ку­ваш през рифа – мини на 22
Ако смя­таш, че тази идея е твър­де опас­на – мини на 26
11

Отпра­вяш се забър­за­но към прикри­ти­е­то на дър­ве­та­та, дока­то обмис­ляш как­во да предприемеш.
Най-прости­ят вари­ант би бил да се скри­еш в нача­ло­то на гора­та и, кога­то Лупин и хора­та му набли­жат, да се опи­таш да стре­ляш по тях с пис­то­ле­та си. През дале­ког­ле­да успя­ваш да раз­ли­чиш и въо­ръ­же­ни­е­то им: раз­по­ла­гат с два мус­ке­та и най-веро­ят­но все­ки има по един пищов, кое­то опре­де­ле­но им дава пре­дим­с­т­во, но пък не изглеж­дат като да са опит­ни буканиери.
Дру­га­та въз­мож­ност е да се опи­таш да зало­жиш някол­ко прости капа­ни в сама­та гора и да ги под­ма­миш към тях, дока­то те преслед­ват през нея. Този план не е от лес­ни­те, но в гора­та ще имаш по-добър шанс да влез­неш в дирек­тен ръко­па­шен сблъ­сък, как­то и да раз­чи­таш на изненада.
След кра­тък раз­ми­съл, скрит сред сен­ки­те на дър­ве­та­та, реша­ваш да:
Зало­жиш на заса­да­та като най-уда­чен вари­ант – мини на 15
Пред­по­че­теш капа­ни­те – мини на 19
12

Пус­каш Мер­се­дес и вди­гаш мус­ке­та, опрян на пери­ло­то до теб. Изстре­лът ти не уцел­ва Лупин, така как­то тай­нич­ко си се надя­вал, но послуж­ва като сиг­нал за еки­па­жа ти да открие огън. Оръ­ди­я­та на “Либер­ти” изска­чат свет­ка­вич­но от амб­ра­зу­ри­те и отпра­вят залп по фрегатата…
Кол­ко е оцен­ка­та ти за Точност?
Ако е 3 – мини на 24
Ако е по-мал­ко – мини на 28
13

— Бъде­те ми вер­ни и ще ви отру­пам със зла­то – отвръ­щаш. – Пре­дай­те ме и ще ви гоня и от Ада.
— Няма­ме наме­ре­ние да ви пре­да­дем, капи­та­не. – Крис­тоф се усмих­ва дру­же­люб­но. – Ако вие отвър­не­те на тази вяр­ност подо­ба­ва­що, няма да наме­ри­те по-доб­ри хора от мен и мом­че­та­та ми!
Ким­ваш ряз­ко и с това дис­ку­си­я­та ви приключ­ва, а с нея и наби­ра­не­то на екипаж.
Мини на 17
14

Крис­тоф те поглеж­да със сме­си­ца от изне­на­да и страх, след като му спо­де­ляш пла­на си, но реша­ва, че е без­смис­ле­но да спо­ри и само се прекръс­т­ва. Опре­де­ле­но така­ва манев­ра се нареж­да сред едно от най-безум­ни­те неща, опит­ва­ни няко­га от капи­тан на кораб, но си има и сво­и­те пре­дим­с­т­ва – буря­та все пак вър­ви с изклю­чи­тел­но силен вятър, кое­то ще ви даде пре­дим­с­т­во. Сти­га да не ви раз­бие на пар­че­та междувременно…
Усе­щаш леко стя­га­не в гър­ди­те си, дока­то чер­ни­те обла­ци закри­ват небе­то над вас, а огром­ни въл­ни започ­ват да се раз­би­ват в носа на кора­ба. Еки­па­жът на фре­га­та­та започ­ва да при­би­ра част от плат­на­та и след като нареж­даш на тво­и­те моря­ци да напра­вят също­то, заста­ваш на руля. След някол­ко мину­ти вече сте в само­то око на бурята…
Кол­ко е оцен­ка­та ти за Мореходство?
2 или 3 – мини на 30
Ако е 1 – попа­даш на 34
15

При­гот­вяш оръ­жи­я­та си и се скри­ваш зад едно дебе­ло коре­ни­ще. С мал­ко пове­че къс­мет ще можеш да про­из­ве­деш един-два изстре­ла, пре­ди Лупин и хора­та му да са те достигнали.
Изчак­ваш тър­пе­ли­во Лупин и хора­та му да навля­зат в обсе­га ти.
Ако имаш КД “Мус­кет” – мини на 23
Ако ли не – мини на 31
16

Раз­сто­я­ни­е­то меж­ду кора­би­те ви е по-мал­ко от пет крач­ки, кога­то пус­каш ряз­ко Мер­се­дес и вди­гаш под­пре­ния до теб мус­кет. Изстре­лът ти про­пус­ка Лупин, но по-важ­но е, че това е уго­во­ре­ния сиг­нал за ата­ка. Оръ­ди­я­та на “Либер­ти” и “Кле­о­пат­ра” ряз­ко изска­чат от амб­ра­зу­ри­те и про­из­веж­дат смър­то­но­сен залп.
Кол­ко е оцен­ка­та ти за Точност?
Ако е 2 или 3 – мини на 24
Ако е 1 – мини на 28
17

Тък­мо си се запъ­тил към кора­ба си заед­но с нови­те попъл­не­ния, кога­то се спи­раш при глед­ка­та на три­те тър­гов­с­ки кора­ба, вли­за­щи в зали­ва под ескор­та на мал­ка бой­на фре­га­та. Щом раз­ли­ча­ваш фла­га й, те полаз­ват тръп­ки – освен този на Него­во Вели­чес­т­во, на цен­т­рал­на­та мач­та се вее и още един, изоб­ра­зя­ващ черен вълк на чер­вен фон — зна­ка на Лупин.
Бър­зо изда­ваш запо­ве­ди да под­гот­вят “Либер­ти” за отпла­ва­не, а сами­ят ти се запът­ваш към тавер­на­та, в коя­то е отсед­на­ла Мер­се­дес. Вре­ме­то ви изтича.
Мини на 21
18

Мал­ко след като изда­ваш запо­ве­ди­те, осъз­на­ваш греш­ка­та си. Крис­тоф се намръщ­ва и пося­га към сабя­та си, кре­щей­ки в лице­то ти, че така­ва манев­ра е чис­то само­у­бийс­т­во. Пре­ди да си успял да го успо­ко­иш, сабя­та му изли­та от нож­ни­ца­та и той се спус­ка в ата­ка. Може би щеше да се спра­виш с него, ако при­ятел­че­та­та му не бяха ско­чи­ли в него­ва под­кре­па. За жалост уме­ни­я­та ти със сабя­та не са тол­ко­ва неве­ро­ят­ни, че да се спра­виш с цели осем про­тив­ни­ка еднов­ре­мен­но. Живо­тът ти приключ­ва на мок­ра­та палуба.
КРАЙ!
19

Бър­зо откри­ваш удоб­но мяс­то за заса­да. Издял­к­ваш някол­ко здра­ви дър­ве­ни шипа от мес­т­на­та рас­ти­тел­ност, кои­то после прикре­пяш към един осо­бе­но здрав клон. С помощ­та на увив­ни­те рас­те­ния наоко­ло огъ­ваш сил­но кло­на и капа­нът е готов.
С про­из­ве­де­ни­е­то си и мал­ко къс­мет се надя­ваш да се осво­бо­диш от поне един про­тив­ник. А дори и да не успееш….дано поне това да ги раз­сее доста­тъч­но и да ти спе­че­ли вре­ме. Как­во ще напра­виш в оста­ва­що­то вре­ме пре­ди да са стиг­на­ло до теб Лупин и хора­та му?
Ако искаш да израз­ход­ваш излиш­ния си барут и да си напра­виш имп­ро­ви­зи­ра­на гра­на­та – мини на 27
Ако смя­таш, че тол­ко­ва под­го­тов­ка ти е доста­тъч­на – мини на 35
20

Два­та кора­ба се сбли­жа­ват и глух тътен съп­ро­вож­да сре­ща­та на два­та бор­да. Повеж­даш Мер­се­дес с теб и се прехвър­ля­те на про­тив­ни­ко­вия кораб. Крис­тоф и още два­ма те послед­ват. Всич­ки сте въо­ръ­же­ни до зъби, но едва ли пред­став­ля­ва­те сери­оз­на запла­ха в очи­те на Лупин. Него­ва грешка.
Още щом той се появя­ва със само­до­вол­на усмив­ка на лице­то, пус­каш спът­ни­ца­та си и вадиш еди­ния си пис­то­лет. Фран­цу­зи­нът усе­ща, че е мише­на­та на ата­ка­та ти и успя­ва с котеш­ка пър­га­ви­на да отско­чи зад заста­на­лия до него моряк, а изстре­лът ти пора­зя­ва корм­чи­я­та му. По-важ­но­то е, че това е уго­во­ре­ния за ата­ка знак – оръ­ди­я­та на “Либер­ти” и “Кле­о­пат­ра” изска­чат от амб­ра­зу­ри­те и про­из­веж­дат залп поч­ти от упор в про­тив­ни­ко­вия кораб. Шрап­нел­ни­те заря­ди превръ­щат оръ­дей­на­та палу­ба в миш-маш от дър­ве­ни стър­го­ти­ни и пар­че­та от тела, а ти изваж­даш сабя­та си и посре­щаш ата­ка­та на най-близ­кия моряк.
Мини на 48
21

Отне­ма ти поч­ти час, дока­то наме­риш Мер­се­дес край една сер­гия за оръ­жия. Раз­каз­ваш й набър­зо ситу­а­ци­я­та и бук­вал­но я повли­чаш в посо­ка на приста­на. За жалост пла­нът ти да се измък­не­те тихо е осу­е­тен, кога­то се сблъс­к­ва­те с коло­на вой­ни­ци, ескор­ти­ра­щи мал­ка каре­та с три­ма души в нея: въз­рас­тен мъж в бла­го­род­ни­чес­ки дре­хи, кра­си­во мла­до моми­че и мъж в уни­фор­ма­та на капи­тан от Крал­с­кия флот.. Замръз­ваш на мяс­то, раз­поз­на­вай­ки два­ма от тях. Сякаш не ти сти­гат дру­ги­те проб­ле­ми, ами и това…
Бла­го­род­ни­кът е лорд Гарет Колинс, до пре­ди годи­на и поло­ви­на капи­тан от фло­та на Него­во Вели­чес­т­во, а мла­до­то моми­че до него – него­ва­та дъще­ря Кар­мен. Мла­деж­ка­та ви любов хич не зарад­ва баща и’, кой­то се опи­та да напра­ви всич­ко въз­мож­но да те види увис­нал на беси­ло­то. За щас­тие, успя да се измък­неш от него в Новия Свят.
Надеж­да­та ти, че няма да те раз­поз­на­ят, бър­зо е попа­ре­на, щом Кар­мен се изпра­вя ряз­ко, впи­ва изне­на­дан поглед в теб и се провиква:
— Джеймс!?
Баща й се обръ­ща към теб и усе­щаш изпе­пе­ля­ва­ща­та омра­за в погле­да му. Уни­фор­ме­ни­ят мъж също се втрен­ч­ва във вас. Той е висок и мус­ку­лест, око­ло три­де­сет­те, с тън­ки чер­ни мус­тач­ки и буй­на перу­ка, но това, кое­то те кара да изтръп­неш, е погле­дът му – очи на хищ­ник, очи на уби­ец. Несъм­не­но тряб­ва да е небе­зиз­вес­т­ни­ят Лупин – Въл­кът на Сре­ди­зем­но­мо­ри­е­то. Той, на свой ред, въз­клик­ва изне­на­да­но “Мер­се­дес?!”, щом съзи­ра спът­ни­ца­та ти. Един­с­т­ве­но лорд Колинс запаз­ва само­об­ла­да­ние и влас­т­но нареж­да на лей­те­нан­та до каретата:
— Арес­ту­вай­те ги!
Нямаш никак­во наме­ре­ние да увис­ваш на беси­ло­то, така че срит­ваш пър­вия препре­чил пътя ти вой­ник, блъс­ваш го към оста­на­ли­те и повли­чаш Мер­се­дес в близ­ка­та улич­ка. Някол­ко изстре­ла прозву­ча­ват зад вас, пре­къс­на­ти от вико­ве­те на Лупин да не стре­лят. Мис­ле­но бла­го­да­риш на све­те­ца, решил да ви даде шанс да избя­га­те, след кое­то отно­во ряз­ко сви­ваш в поред­на­та улич­ка. Зад вас се чува тро­пот на боту­ши – мяташ бърз поглед през рамо и виж­даш, че по пети­те ви са се спус­на­ли чети­ри войника.
Можеш да се обър­неш и да ги посрещ­неш – мини на 25
А можеш и да се опи­таш да им избя­гаш – мини на 29
22

Бър­зо изда­ваш някол­ко запо­ве­ди и еки­па­жът се заема да извър­ши про­ме­ни­те по таке­ла­жа. Крис­тоф само про­мър­мор­ва “Дано зна­еш, как­во пра­виш.”, а Мер­се­дес се вкоп­ч­ва здра­во в пери­ла­та на палу­ба­та. “Либер­ти” зави­ва ряз­ко наля­во и се насоч­ва към рифа.
Вни­ма­тел­но сле­диш лини­я­та на вода­та око­ло рифа. Бър­зо набе­ляз­ваш някол­ко безо­пас­ни за пре­ми­на­ва­не мес­та.. Пове­че­то опит­ни нави­га­то­ри биха мог­ли да се спра­вят със зада­ча­та ти, но не и в тако­ва вре­ме! Кори­ги­раш леко кур­са на кора­ба и започ­ваш да се молиш да си взел пра­вил­но­то решение…
Ако оцен­ка­та ти за Море­ход­с­тво е 3 – мини на 38
Ако слу­чая не е такъв – попа­даш на 46
23

При­цел­ваш се вни­ма­тел­но. Раз­сто­я­ни­е­то не е мал­ко, но не и за опи­тен. Задър­жаш дъх и натис­каш спусъка.
Изстре­лът на мус­ке­та про­кън­тя­ва като гръм над пла­жа и един от хора­та на Лупин пада, дър­жей­ки се за гър­ди­те. Понеч­ваш да сва­лиш пуш­ка­та и да я пре­за­ре­диш, кога­то забе­ляз­ваш тън­ка пук­на­ти­на в цев­та й – този мус­кет е изжи­вял дни­те си. Чист къс­мет е , че мус­ке­тът не е избух­нал в лице­то ти по вре­ме на изстре­ла. Захвър­ляш без­по­лез­но­то оръ­жие и изваж­даш пис­то­ле­та си.
Мини на 35
24

Шрап­нел­ни­ят заряд поми­та оръ­дей­на­та палу­ба на фре­га­та­та, изби­вай­ки по-голя­ма част от хора­та там. Две от оръ­ди­я­та все пак успя­ват да отвър­нат на огъ­ня, но гюле­та­та им при­чи­ня­ват мини­мал­ни щети. Не си хабиш вре­ме­то да изда­ваш запо­ве­ди за пре­за­реж­да­не, а граб­ващ друг заре­ден мус­кет и стре­ляш по про­тив­ни­ка. Ско­ро про­тив­ни­ци­те ви са доста­тъч­но бли­зо, за да хвър­лят абор­даж­ни­те куки. В този момент “Кле­о­пат­ра” най-сет­не изли­за на под­хо­дя­ща за стрел­ба пози­ция и отпра­вя залп, сеей­ки смърт сред вра­го­ве­те ви. Със задо­вол­с­т­во наблю­да­ваш хао­са, обхва­нал еки­па­жа на Лупин и даваш послед­ни настав­ле­ния пре­ди абор­да­жа. Въп­ро­сът, оба­че, е къде ще се биеш?
Ако решиш да изча­ка­те про­тив­ни­ка на „Либер­ти” – мини на 32
Ако решиш да ата­ку­ва­те фре­га­та­та – мини на 36
25

Сви­ваш в поред­на­та улич­ка, обръ­щащ се и при­гот­вяш един от пис­то­ле­ти­те си. Щом преслед­ва­чи­те се появя­ват, натис­каш спу­съ­ка и прост­рел­ваш пър­вия вой­ник в гър­ди­те. След това захвър­ляш пис­то­ле­та, изваж­даш сабя­та и се нахвър­ляш вър­ху останалите.
Ако имаш Сила 2 или 3 – мини на 33
Ако ли не – попа­даш на 37
26

Задър­жаш кур­са в бли­зост до рифа, но не си чак тол­ко­ва луд, че да опи­таш да минеш през него в тако­ва бур­но море. За твой ужас, оба­че, фре­га­та­та бър­зо скъ­ся­ва раз­сто­я­ни­е­то помеж­ду ви и носо­ви­те й оръ­дия дават залп.
— Тоя луд ли е? – на Крис­тоф вече му се нала­га да вика, за да се чува­те. – Ника­къв шанс няма да ни уце­ли в тако­ва море!
— Не под­це­ня­вай къс­ме­та му. – изкре­щя­ваш в отго­вор. – Едно слу­чай­но попа­де­ние и ще загу­бим вся­ка­къв кон­т­рол над кораба!
— Тога­ва що не се опи­таш да го затруд­ниш в при­цел­ва­не­то, а?!
Изръм­жа­ваш ядо­са­но, но боц­ма­нът ти е прав – ако не манев­ри­раш доста­тъч­но, рано или къс­но ще отне­се­те някое гюле. Въп­ро­сът е дали можеш да се спра­виш с “Либер­ти” в това време?
Кол­ко е оцен­ка­та ти за Мореходство?
Ако е 1 – мини на 34
Ако е 2 – мини на 42
Ако е 3 – мини на 50
27

Извес­т­но вре­ме уму­ваш как да напра­виш гра­на­та с налич­ни­те ти мате­ри­а­ли, но бър­зо се отказ­ваш – нямаш доста­тъч­но здрав носи­тел за бару­та и шрап­не­ли­те. Но пък кухи­ят ствол на едно изсъх­на­ло дър­во привли­ча вни­ма­ни­е­то ти. “Пра­ве­не­то на имп­ро­ви­зи­ра­но оръ­дие би тряб­ва­ло да е по-труд­но.”, мис­лиш, дока­то при­вър­з­ваш „оръ­ди­е­то“ към близ­ко­то дър­во. Изсип­ваш излиш­ния барут на дъно­то му и напъл­ваш имп­ро­ви­зи­ра­на­та цев с дреб­ни камъ­че­та, изпол­з­вай­ки лис­та за уплътнение.
Отстъп­ваш назад и довол­но оглеж­даш тво­ре­ни­е­то си. Е, или ще гръм­не и ще те убие на мяс­то, или ще убие един от про­тив­ни­ци­те ти, така че все ще предиз­ви­ка смър­то­но­сен ефект. Във все­ки слу­чай няма как да зна­еш, пре­ди да си пробвал.
Запи­ши си КД “Оръ­дие” и мини на 31
28

Зал­път идва като гръм от ясно небе за про­тив­ни­ка ти, но му лип­с­ва точ­ност, за да постиг­не цел­та си – вмес­то, как­то си се надя­вал, да поме­те оръ­дей­на­та палу­ба, пар­че­та­та метал поми­тат еки­па­жа на гор­на­та така­ва, сбъд­вай­ки най-голе­ми­те ти стра­хо­ве и оста­вяй­ки въз­мож­ност за отве­тен залп. За жалост така и не успя­ваш да раз­бе­реш как­во се случ­ва след това, тъй като едно гюле сла­га край на живо­та ти.
КРАЙ!
29

Тича­те из тес­ни­те смрад­ли­ви улич­ки на Порт Роял, пре­пъ­вай­ки се в купи­ща­та бок­лук. Не изпит­ваш осо­бе­ни коле­ба­ния относ­но избо­рa си – все още не си извър­шил никак­ви престъп­ле­ния в самия Порт Роял и нямаш наме­ре­ние да започ­ваш с убийс­т­во­то на някол­ко войника.
Ско­ро успя­ва­те да се измък­не­те, като се доби­ра­те до пристана.
Мини на 41
30

Уме­ни­я­та ти се оказ­ват доста­тъч­ни, за да пред­па­зиш “Либер­ти” от раз­па­да­не, но за съжа­ле­ние корм­чи­я­та на фре­га­та­та зад вас се спра­вя също тол­ко­ва доб­ре. Няма да можеш още дъл­го вре­ме да удър­жаш кора­ба си в буря­та, а и носо­ви­те оръ­дия на про­тив­ни­ка започ­ват да обстрел­ват с гюле­та “Либер­ти”. Тряб­ва бър­зо да решиш:
Ще се насо­чиш към ска­ли­те на рифа – мини на 42
Ще се насо­чиш към плит­чи­ни­те край ост­ро­ва – мини на 54
31

Връ­щаш се обрат­но в нача­ло­то на гора­та, тък­мо кога­то Лупин и хора­та му вър­вят по плаж­на­та иви­ца пред теб. Вре­ме е да ги извес­тиш за при­със­т­ви­е­то си, а как­во по-хуба­во от един точен изстрел, за да осъ­щес­т­виш това.
Запи­ши си КД “Капан”
Ако имаш КД “Мус­кет” – мини на 23
Ако ли не – мини на 35
32

Граб­ваш друг заре­ден мус­кет и посре­щаш пър­вия напа­да­тел с изстрел в лице­то. Захвър­ляш без­по­лез­но­то вече оръ­жие и вадиш сабя­та си, точ­но навре­ме, за да пари­раш ата­ка­та на след­ва­щия. Еки­па­жът, отго­ва­рящ за оръ­ди­я­та, бър­зо изли­за на гор­на­та палу­ба и се включ­ва в нерав­нос­той­на­та битка.
Ско­ро осъз­на­ваш греш­ка­та си – “Кле­о­пат­ра” не може да ви помог­не с нищо, пре­ди да взе­ме на абор­даж, а дори и след това ще мине доста вре­ме, дока­то под­креп­ле­ни­я­та пристиг­нат. Как­во ще предприемеш?:
Да проб­ваш да се добе­реш до Лупин и да го уби­еш – мини на 40
Да се опи­таш да уби­еш ръко­во­де­щи­ят ата­ка­та боц­ман – мини на 44
33

Три­ма сре­щу един е доста неп­ри­ят­но съот­но­ше­ние на сили­те, дори за саб­льор с тво­и­те уме­ния, но освен пре­дим­с­т­во­то на изне­на­да­та, на твоя стра­на е и теж­ко­то им въо­ръ­же­ние – мус­ке­тът не е съз­да­ден за бой в тяс­на уличка..
Пър­ви­ят дори не усе­ща пора­зи­лия го удар, а вто­ри­ят се раз­ми­на­ва на косъм с обрат­ния замах. Без да губиш вре­ме, скъ­ся­ваш дис­тан­ци­я­та, заби­ваш коля­но в сла­би­ни­те му и сто­вар­ваш дръж­ка­та на сабя­та си в тила му. Пристъ­пяш в стра­ни и замръз­ваш на мяс­то, впе­рил поглед в насо­че­ния към теб пис­то­лет, но изстре­лът така и не идва. Вой­ни­кът пада назад, впил пръс­ти в щрък­на­ла­та от гър­ло­то му кама. Обръ­щаш се към Мер­се­дес, коя­то вече е изва­ди­ла вто­ра кама.
— Изглеж­да, че май­ка ти не те е оста­ви­ла без­за­щит­на. – под­хвър­ляш ти, дока­то при­би­раш оръ­жи­я­та си и срит­ваш в гла­ва­та един­с­т­ве­ния жив войник.
— Вина­ги ми е лип­с­ва­ла нуж­на­та за теж­ка­та сабя сила, но се научих да мятам ками, да стре­лям и вър­тя рапи­ра­та. – отвръ­ща ти тя. – Не мис­ли, че съм някоя лига­ва без­за­щит­на женичка.
Явно от това моми­че може да очак­ваш изне­на­ди. Дано поне да са все така при­ят­ни. Усмих­ваш й се дяво­ли­то и се отпра­вя­те към кейовете.
Запи­ши си КД “Уби­ец” и мини на 41
34

Даваш всич­ко от себе си, но явно то не е доста­тъч­но. Въп­ре­ки отча­я­ни­те опи­ти да избег­не­те това, една от въл­ни­те удря лошо “Либер­ти” стра­нич­но и кора­бът се пре­об­ръ­ща. Хва­щаш някак­во пар­че дър­во и с него­ва помощ се опит­ваш да преплу­ваш до ост­ро­ва, но не успя­ваш. Море­то е твър­де бур­но дори и за добър плу­вец като теб. Ско­ро сили­те ти те напус­кат и вода­та те поглъща…
КРАЙ!
35

При­цел­ваш се вни­ма­тел­но – раз­сто­я­ни­е­то до про­тив­ни­ци­те е сери­оз­но за изстрел с пис­то­лет, но все пак…
Ако имаш Точ­ност 2 или 3 – мини на 39
Ако ли не – мини на 43
36

Изваж­даш сабя­та си и с вик повеж­даш мал­кия си еки­паж в ата­ка. Завър­з­ва се ожес­то­че­на схват­ка око­ло бор­до­ве­те – хора­та ти опре­де­ле­но са по-доб­ри­те бой­ци, но съот­но­ше­ни­е­то на сили­те е бли­зо три пъти в пол­за на про­тив­ни­ка. Нямаш оба­че вре­ме да гле­даш как се спра­вят мом­че­та­та ти, тъй като още щом стъп­ваш на палу­ба­та на фре­га­та­та, сре­шу теб се нахвър­ля боц­ма­на й. Пари­раш пър­ва­та му ата­ка и:
Ако имаш Сила 3, просто кон­т­ра­а­та­ку­ваш – мини на 52
Ако имаш Точ­ност 3, можеш да го прост­ре­ляш – мини на 56
Ако ли не, избе­ри как ще отвърнеш:
С някой мръ­сен трик от кръч­мар­с­кия бой – мини на 60
Или ще се вкоп­чиш в дуел – мини на 64
37

Три­ма на един нико­га не е добро съот­но­ше­ние. Успя­ваш да посе­чеш пър­вия си про­тив­ник, но вто­ри­ят пари­ра твоя замах с мус­ке­та си и заби­ва прикла­да в носа ти. Стро­по­ля­ваш се на земя­та и послед­но­то нещо, кое­то виж­даш е как прикла­да се спус­ка за нов удар…
КРАЙ!
38

“Либер­ти” мина­ва на косъм покрай една ост­ра чер­на ска­ла и еки­па­жът ти нада­ва радос­т­ни вико­ве – сега Лупин няма как да ви настиг­не. Дока­то даваш запо­вед да пус­нат кот­ва, дочу­ваш изне­на­да­ния вик на Мерседес:
— Не може да е тол­ко­ва луд!
Обръ­щаш се и виж­даш как фре­га­та­та на Лупин навли­за в рифа. Не можеш да повяр­ваш, че ви е послед­вал, но явно е готов да рис­ку­ва кора­ба и еки­па­жа си, за да ви хва­не. Шан­со­ве­те му са мал­ки, но все пак реални.
— Е, а аз се при­тес­ня­вах, че ще виси и ще ни деб­не. – потуп­ва те успо­ко­и­тел­но по рамо­то Крис­тоф. – Сега поне няма да се при­тес­ня­ва­ме за това, а?
Тък­мо да му отвър­неш нещо хап­ли­во, кога­то те осе­ня­ва една идея. Граб­ваш бър­зо дале­ког­ле­да и се опит­ваш да раз­ли­чиш корм­чи­я­та на фре­га­та­та. Не успя­ваш да го раз­поз­на­еш, зато­ва пода­ваш дале­ког­ле­да на Кристоф:
— Позна­ваш ли кормчията?
— Да. – отго­ва­ря той след бърз поглед. – Ханс Йорен­сон. Добър е.
— Кол­ко­то мен?
— Може би дори мал­ко по-добър. – Крис­тоф сви­ва раме­не. – Не виж­дам, как­во толкова…
— Дяс­но на борд! – изкре­щя­ваш с пъл­но гър­ло. – Заре­ди оръдията!
Всич­ки се спус­кат да изпъл­ня­ват запо­ве­ди­те ти, а Крис­тоф заста­ва сре­щу теб с въп­ро­си­те­лен поглед.
— Аз мога да пре­ка­рам фре­га­та­та от там. Ще про­бия кор­пу­са, но не фатал­но. Не е лес­но и изис­к­ва мал­ко къс­мет, но не искам да рис­ку­ва­ме. – обяс­ня­ваш му ти.
— Доб­ре, къде искаш да е пър­ви­ят залп?
Замис­ляш се. “Либер­ти” има всич­ко на всич­ко чети­ри оръ­дия, кои­то могат да се прехвър­лят от борд на борд. Фре­га­та­та на Лупин има по пет­на­де­сет оръ­дия на борд и по две на носа и кър­ма­та. При това оръ­ди­я­та му със сигур­ност са по-нови и с по-голям калибър.
Фре­га­та­та вече навли­за меж­ду ска­ли­те на рифа и едва ли ще има­те шанс за вто­ри залп, така че тряб­ва мно­го вни­ма­тел­но да напра­виш своя избор:
Кол­ко е оцен­ка­та ти за Точност?
Ако е 1 – мини на 58
Ако е 2 – мини на 62
39

Изстре­лът ти за мал­ко про­пус­ка Лупин, но пък попа­да пра­во в чело­то на един от пира­ти­те му. Нямаш оба­че вре­ме да се рад­ваш на успе­ха си – про­тив­ни­ци­те ти отвръ­щат на огъ­ня и те при­нуж­да­ват да се сви­еш до дървото.
Бър­зо почис­т­ваш цев­та на пис­то­ле­та си, после започ­ваш позна­та­та до бол­ка про­це­ду­ра – барут, плат, сач­ма, натъп­к­ва­не, засто­по­ря­ва­не на удар­ни­ка и гото­во. „Кога ли ще измис­лят пис­то­лет, кой­то да се пре­за­реж­да бър­зо?“ Над­ник­ваш и виж­даш, че про­тив­ни­ци­те ти са вече само на някол­ко мет­ра от теб.
Вди­гаш пис­то­ле­та си и стре­ляш отно­во, отър­ва­вай­ки се от още един от пира­ти­те. За жалост нямаш вре­ме да заре­диш за нов изстрел, тъй като Лупин и един от спът­ни­ци­те му са на не пове­че от два-три мет­ра от теб с изва­де­ни саби.
Ако имаш КД “Мус­кет” – мини на 111
Ако нямаш КД “Мус­кет”, но имаш КД “Капан” – мини на 47
Ако нямаш нито една от две­те думи – мини на 51
40

Пра­виш две бър­зи крач­ки и със скок се озо­ва­ваш на палу­ба­та на про­тив­ни­ко­вия кораб. Поси­чаш пър­вия нещас­т­ник, изпре­чил се на пътя ти, навеж­даш се, взе­маш пис­то­ле­та му и гръм­ваш след­ва­щия, зати­чал се към теб, моряк.
Ако Точ­ност­та ти е 2 или 3 – мини на 68
Ако Сила­та ти е 2 или 3 – мини на 72
41

Щом сти­га­те до кея, виж­да­те, че “Кле­о­пат­ра” и “Либер­ти” вече са опъ­на­ли плат­на и са отвър­за­ни от доко­ве­те. Нови­ят ти боц­ман Крис­тоф с два­ма от еки­па­жа те очак­ват до една праз­на лодка.
— Мно­го сте се раз­бър­зал, капи­та­не. – под­хвър­ля с насмеш­ка той, дока­то ви пома­га да се качи­те на лод­ка­та. – Проб­ле­ми ли срещнахте?
— Огром­ни. – отвръ­щаш. – Ще ми е нуж­но вре­ме, за да ги раз­ре­ша, така че нека пър­во се мах­нем от тук час по-скоро.
Крис­тоф само сви­ва раме­не и дава знак на моря­ци­те да натис­нат греб­ла­та, а ти си поемаш дъл­бо­ко дъх и се просваш на пода на лод­ка­та. Какъв ден само…
Мини на 45
42

Да манев­ри­раш меж­ду висо­ки­те въл­ни на буря­та, ост­ри­те ска­ли на рифа и вра­жес­кия обстрел не е нещо, кое­то може да се опре­де­ли като лес­на зада­ча. Въп­ре­ки всич­ки­те ти уси­лия, отна­ся­те две гюле­та – пър­во­то откъс­ва само пар­че дъс­ка от носа на кора­ба ви, но вто­ро­то удря цен­т­рал­на­та мачта.
С ужас наблю­да­ваш как мач­та­та се пре­чуп­ва в осно­ва­та си, оста­вяй­ки „Либер­ти” изця­ло на милост­та на въл­ни­те. Отказ­ваш се от без­смис­ле­ни­те опи­ти да овла­де­еш кора­ба си и изда­ваш запо­вед за напус­ка­не­то му.
Мини на 46
43

Изстре­лът ти про­пус­ка всич­ки­теп­ро­тив­ни­ци. Изръм­жа­ваш ядо­са­но и се присви­ваш зад дър­во­то, щом пира­ти­те отвръ­щат на огъ­ня. Доб­ре, че не ги бива в стрел­ба­та пове­че от теб.
Бър­зо почис­т­ваш цев­та на пис­то­ле­та си, после започ­ваш позна­та­та до бол­ка про­це­ду­ра – барут, плат, сач­ма, натъп­к­ва­не, засто­по­ря­ва­не на удар­ни­ка и гото­во. „Кога ли ще измис­лят пис­то­лет, кой­то да се пре­за­реж­да бър­зо?“ Над­ник­ваш и виж­даш, че про­тив­ни­ци­те ти са вече само на някол­ко мет­ра от теб.
Вди­гаш пис­то­ле­та си и стре­ляш още вед­нъж, отър­ва­вай­ки се от един от пира­ти­те. За жалост нямаш вре­ме да пре­за­реж­даш, тъй като Лупин и друг от спът­ни­ци­те му са на не пове­че от два-три мет­ра от теб с изва­де­ни саби.
Ако имаш КД “Мус­кет” и КД “Капан” – мини на 55
Ако имаш само КД “Мус­кет” – мини на 51
Ако имаш само КД “Капан” – мини на 71
Ако нямаш нито една от две­те думи – мини на 59
44

Хвър­ляш се ярос­т­но в меле­то, поси­чай­ки три­ма, пре­ди да достиг­неш до боц­ма­на на фре­га­та­та, в мига, в кой­то той про­низ­ва един от хора­та ти. Кръ­во­жад­на усмив­ка раз­тег­ля уст­ни­те му, дока­то пари­раш с мъка пър­ва­та му ата­ка. Как ще отвърнеш?:
Ако имаш Сила 3, просто кон­т­ра­а­та­ку­ваш – мини на 52
Ако имаш Точ­ност 3, можеш да го прост­ре­ляш – отгър­ни на 56
Ако ли не, избе­ри как ще отвърнеш:
С някой мръ­сен трик от кръч­мар­с­кия бой – мини на 60
Или ще се вкоп­чиш в дуел – мини на 64
45

По-къс­но, вече стъ­пил на бор­да на “Кле­о­пат­ра”, вли­заш в каю­та­та на Гас­кон. При­яте­лят ти те поглеж­да любо­пит­но и момен­тал­но раз­га­да­ва изра­же­ни­е­то ти.
— Проблеми?
— Голе­ми! – отвръ­щаш, сто­вар­ваш се на еди­ния стол и отпи­ваш мощ­на глът­ка от бутил­ка­та с ром, поста­ве­на на маса­та. – Не ми сти­га фак­та, че Лупин е тук, ами се зася­кох и с един стар познат.
— Кой?
— Лорд Гарет Колинс. Баща­та на Кар­мен Колинс. Чове­кът издал запо­вед за обес­ва­не­то ми. За мал­ко да се сблъс­ка­ме с каре­та­та им.
— Защо има запо­вед за обес­ва­не­то ти? – пита любо­пит­но Мерседес.
— Не му се понра­ви аван­тю­ра­та ми с дъще­ря му. – пояс­ня­ваш спокойно.
— Ха! Не се учуд­вам! – отвръ­ща тя.
Хвър­ляш й намръ­щен поглед и опис­ваш на Гас­кон сблъ­съ­ка ви в Порт Роял. След като приключ­ваш раз­ка­за си, той се обля­га бав­но назад и вди­га рамене.
— Бла­го­род­ни­ци­те мис­лят само за две неща – пари и власт. Ако успе­ем в това приклю­че­ние ще успе­ем да под­ку­пим ста­рия лорд Колинс. Пове­че ме при­тес­ня­ва този Лупин. Него не бих­ме мог­ли да го купим.
— Можем просто да го уби­ем. – под­хвър­ля Мер­се­дес. – А ако се при­бе­рем в Порт Роял със сък­ро­ви­ще­то на май­ка ми… все­ки от нас ще може да си позво­ли да си купи кораб далеч по-голям от “Кле­о­пат­ра”. Ако се нала­га ще го пото­пим в откри­то море. Важ­но­то оба­че е, да се добе­рем до ост­ро­ва, къде­то е сък­ро­ви­ще­то, и после да се при­бе­рем с него обрат­но в Порт Роял.
— Тя е пра­ва, Джеймс. – Гас­кон се усмих­ва. – Няма сми­съл да се при­тес­ня­ваш за лорд Колинс в момен­та. Основ­на­та ни зада­ча е да се измък­нем от Лупин. Гаран­ти­рам ти, че най-къс­но до два-три часа ще е запа­сил кора­ба си с про­ви­зии и ще е отпла­вал от приста­на. Има­ме мал­ка пред­ни­на пред него, как­то и пре­дим­с­т­во­то на нощ­та, но все пак тряб­ва да бързаме…
Пре­кар­ва­те след­ва­щи­те часо­ве в пла­ни­ра­не на кур­са, а пре­ди да се е стъм­ни­ло съв­сем, два­ма­та с Мер­се­дес се прехвър­ля­те на “Либерти”.Следващите някол­ко дни пре­ми­на­ват спо­кой­но. Про­тив­но на пред­ста­ва­та на пове­че­то хора, капи­та­нът няма чак тол­ко­ва мно­го рабо­та на кора­ба си. Чудиш се с как­во да уплът­ниш сво­бод­но­то си време.
Можеш да се опи­таш да опоз­на­еш еки­па­жа си – на 49
Можеш да помо­лиш Мер­се­дес да те научи как да мяташ ножо­ве – на 53
А можеш и да научиш под­роб­нос­ти за нея сама­та, май­ка й и Лупин – на 57
46

Зло­вещ тря­сък на цепе­що се дър­во изпъл­ва въз­ду­ха и “Либер­ти” ряз­ко се кил­ва на една стра­на. Ужас­ни­те зву­ци се повта­рят и за секун­ди мал­ки­ят ти слуп зася­да в рифа. Затва­ряш очи и отпра­вяш бър­за молит­ва, пре­ди въл­ни­те да при­тис­нат кора­ба ти и той да се раз­бие на пар­че­та. Опит­ваш да се хва­неш за нещо, дока­то падаш към вода­та, но една рея те удря по гла­ва­та и губиш съзнание.
Запи­ши си КД “Риф” и мини на 3
47

Бър­зо хук­ваш по пъте­ка­та, преслед­ван по пети­те от про­тив­ни­ци­те си. Усмих­ваш се – тол­ко­ва са само­у­ве­ре­ни, че дори и за миг не се усъм­ня­ват, че бяг­с­тво­то ти може да е блъф. Дости­гаш мяс­то­то на капа­на, тък­мо кога­то пър­ви­ят пират е на някол­ко мет­ра зад теб. С къс замах със сабя­та пре­ряз­ваш въже­то, дър­жа­що клона.
Дебе­ли­ят поч­ти цяла длан клон блъс­ва пра­во в гър­ди­те пира­та зад теб. Зло­ве­що хру­ще­не огла­ся гора­та, щом наби­ти­те в дър­во­то шипо­ве раз­би­ват гръд­ния му кош. Спи­раш и ряз­ко се обръ­щаш, за да посрещ­неш Лупин със сабя­та си. Бър­зо си раз­ме­ня­те някол­ко уда­ра, дока­то все­ки се опит­ва да спе­че­ли пре­дим­с­т­во в тере­на. Накрая изли­за­те на широ­ка поля­на сред дърветата.
Отстъп­ва­те по крач­ка един от друг и си хвър­ля­те изпъл­не­ни с омра­за погле­ди, пре­ди да се спус­не­те един сре­щу друг.
Мини на 111
48

Бър­зо поси­чаш пър­вия си напа­да­тел и се обръ­щаш да посрещ­неш след­ва­щия, кой­то се оказ­ва не друг, а боц­ма­нът на фре­га­та­та. Пари­раш на косъм пър­ва­та му ата­ка и:
Ако имаш Сила поне 3, просто кон­т­ра­а­та­ку­ваш – мини на 52
Ако имаш Точ­ност поне 3, можеш да го прост­ре­ляш – отгър­ни на 56
Ако ли не, избе­ри как ще отвърнеш:
С някой мръ­сен трик от кръч­мар­с­кия бой – мини на 60
Или ще се вкоп­чиш в дуел – мини на 64
49

Пре­кар­ваш сво­бод­но­то си вре­ме в игра на заро­ве и кар­ти с моря­ци­те и Крис­тоф, придру­же­ни с неан­га­жи­ра­щи раз­го­во­ри и кон­су­ми­ра­не на довол­но коли­чес­т­во алко­хол. Бър­зо науча­ваш исто­ри­и­те им – пове­че­то са нес­рет­ни­ци или престъп­ни­ци, чий­то един­с­т­вен избор е бил бяг­с­тво към Новия Свят. Учуд­ва­що голям е бро­ят на бив­ши­те воен­нос­лу­же­щи, напус­на­ли фло­та по една или дру­га причина.
С вре­ме­то ста­ваш все по-бли­зък с Крис­тоф, чия­то исто­рия не е мно­го по-раз­лич­на от тво­я­та соб­с­тве­на. И той е бил офи­цер от фло­та, но вед­нъж изпус­нал нер­ви­те си и раз­бил носа на капи­та­на си, кое­то бър­зо приклю­чи­ло воен­на­та му кари­е­ра. След това се прехвър­лил в Порт Роял и започ­нал да слу­жи на раз­лич­ни пират­с­ки кора­би. За съжа­ле­ние, не успял да наме­ри при­ятел като Гас­кон, кой­то да му помог­не в спе­чел­ва­не­то на соб­с­твен кораб. С все­ки изми­нал ден, раз­го­во­ри­те ви ста­ват все по-дъл­ги и по-дъл­ги, а отно­ше­ни­я­та ви пре­рас­т­ват в иск­ре­но приятелство.
Ако нямаш КД “Линия”, можеш да си я запи­шеш, след това мини на 61
50

Избяг­ва­не на гюле­та, под­вод­ни ска­ли и дву­мет­ро­ви въл­ни не е рабо­та за ама­тьо­ри. Доб­ре, че ти не си такъв! Майс­тор­с­ки водиш кора­ба си, увли­чай­ки фре­га­та­та във все по-бър­зо преслед­ва­не. Очи­те ти не се отле­пят от вода­та, а всич­ки на “Либер­ти” са при­тих­на­ли в очак­ва­не на след­ва­ща­та ти запо­вед. В погле­ди­те им се чете въз­хи­ще­ние от уме­ни­я­та ти.
Ско­ро съзи­раш прекрас­на въз­мож­ност и бър­зо насоч­ваш „Либер­ти” мал­ко по-бли­зо до рифа. Зна­еш, че Лупин ще те послед­ва плът­но и кога­то нави­га­то­рът му забе­ле­жи зна­ци­те, вече ще е къс­но. Сами­ят ти си наст­ръх­нал в очак­ва­не на резул­та­та от маневрата.
Мини на 54
51

Изваж­даш сабя­та си и изли­заш от сен­ки­те на дър­ве­та­та – рас­ти­тел­ност­та там само би затруд­ня­ва­ла излиш­но дви­же­ни­я­та ти. Довол­но отбе­ляз­ваш наум, че Лупин и под­чи­не­ния му не носят огнес­т­рел­ни оръ­жия – поне тази опас­ност ти е спес­те­на. Но пък си изпра­вен сре­щу двама.
Ако имаш КД “Ками” – мини на 63
Ако имаш Сила 2 – мини на 67
Ако не отго­ва­ряш на нито едно от усло­ви­я­та – мини на 75
52

Сабя­та ти се завър­та око­ло него­ва­та и изби­ва оръ­жи­е­то от ръка­та му. Пристъп­ваш бър­зо напред и заби­ваш дръж­ка­та на сво­е­то в носа му, след кое­то про­дъл­жа­ваш дви­же­ни­е­то и пре­ряз­ваш гър­ло­то му. Тряб­ва свет­ка­вич­но да решиш какъв да бъде след­ва­щи­ят ти ход.
Мини на 96
53

Пър­во­на­чал­но мол­ба­та ти изне­над­ва Мер­се­дес, но ско­ро изне­на­да­та й бър­зо бива сме­не­на от енту­си­а­зъм. Пре­кар­ваш дни наред в хвър­ля­не на ками по дър­ве­на­та мише­на, ока­че­на на вра­та­та на каю­та­та ти. Бър­зо осъз­на­ваш, че да мет­неш нож не е труд­но. Труд­но­то идва, щом се опи­таш да го заби­еш някъде.
След десет дни пре­ка­ра­ни в упраж­не­ния вече можеш да уце­лиш без проб­лем мише­на раз­по­ло­же­на на шест крач­ки, кое­то си е добро пости­же­ние. Далеч си от спо­соб­нос­ти­те на кра­си­ва­та ти учи­тел­ка, коя­то без затруд­не­ние успя­ва да уце­ли всич­ко от носа до кър­ма­та на „Либер­ти”, но пък за чак тол­ко­ва отда­ле­че­на цел раз­по­ла­гаш с пищо­ви­те си.
Запи­ши си КД “Ками” и мини на 61
54

Поро­ят се усил­ва и под­ла усмив­ка плъз­ва по уст­ни­те ти. Секун­ди по-къс­но “Либер­ти” пре­ми­на­ва над гру­па­та под­вод­ни ска­ли, кои­то си набе­ля­зал пред мал­ко. Фре­га­та­та на Лупин, увле­че­на в гонит­ба­та, вече е скъ­си­ла твър­де мно­го раз­сто­я­ни­е­то помеж­ду ви и корм­чи­я­та й не съу­мя­ва навре­ме да реа­ги­ра и и да я откло­ни. Дори през воя на бур­ния вятър и тря­съ­ка на гръ­мо­те­ви­ци­те, успя­ваш да чуеш зло­ве­щия пукот на раз­це­пе­но дър­во. Мяташ бърз поглед назад. за да се насла­диш на глед­ка­та, как фре­га­та­та се завър­та стра­нич­но и се накла­ня застрашително.
Еки­па­жът ти нада­ва радос­т­ни въз­гла­си, кога­то огром­ни­те въл­ни­те поде­мат кора­ба на фран­цу­зи­на и го запо­кит­ват сред ска­ли­те на рифа. Сами­ят ти не губиш вре­ме да се рад­ваш, а насоч­ваш кора­ба към по-безо­пас­ни води – далеч от буря­та и в посо­ка зали­ва, къде­то тряб­ва да те чака Гаскон.
Мини на 94
55

Бър­зо хук­ваш по пъте­ка­та, а про­тив­ни­ци­те ти те послед­ват, сипей­ки ругат­ни и запла­хи. Усмих­ваш се – тол­ко­ва са само­у­ве­ре­ни, дори и за миг не се усъм­ня­ват, че бяг­с­тво­то ти може да е блъф. Дости­гаш мяс­то­то на капа­на, тък­мо кога­то пър­ви­ят пират е на някол­ко мет­ра зад теб. С къс замах пре­ряз­ваш въже­то дър­жа­що клона.
Зло­ве­що хру­ще­не огла­ся гора­та, щом наби­ти­те в дър­во­то шипо­ве раз­би­рат гръд­ния му кош. Вто­ри­ят пират успя­ва да залег­не навре­ме, избяг­вай­ки на косъм съща­та зло­ве­ща участ.
Ако имаш КД “Оръ­дие” и рис­ку­ваш с изпол­з­ва­не­то му – мини на 87
Ако ли не, ско­ро ти се нала­га да отстъ­пиш към пла­жа, за да можеш да сле­диш Лупин и спът­ни­ка му еднов­ре­мен­но. Мини на 51
56

Откло­ня­ваш ост­ри­е­то му встра­ни, дока­то със сво­бод­на­та си ръка вадиш един от пис­то­ле­ти­те. Про­тив­ни­кът ти осъз­на­ва твър­де къс­но, как­во го чака — виж­даш стра­ха в очи­те му, дока­то натис­каш спу­съ­ка и го пра­щаш в отвъд­но­то. Бит­ка­та е ожес­то­че­на и кър­ва­ва, а еки­па­жът ти започ­ва да се пре­чуп­ва. Тряб­ва бър­зо да действаш!
Мини на 96
57

През след­ва­щи­те дни раз­пит­ваш Мер­се­дес за живо­та й сред еки­па­жа на Чер­на­та Въл­чи­ца. Спът­нич­ка­та ти с удо­вол­с­т­вие спо­де­ля мно­го исто­рии и под­роб­нос­ти от пла­ва­ни­я­та на може би най-извес­т­на­та жена-пират.
В пират­с­ки­те сре­ди, а и не само, Кла­у­дия де Сан­чез бе спе­че­ли­ла сла­ва­та на жес­то­ка и без­скру­пул­на жена, поела по пътя на пира­та, след като съп­ру­гът й бил екзе­ку­ти­ран по нес­п­ра­вед­ли­ви обви­не­ния в дър­жав­на измя­на. Прозви­ще­то Въл­чи­ца­та се появи­ло зара­ди ожес­то­че­ност­та и без­стра­ши­е­то, с кое­то се хвър­ля­ла във вся­ка бит­ка, как­то и че така и не се наме­рил мъж, кой­то да я побе­ди в ръко­па­шен бой. А “чер­на­та” — зара­ди нави­ка й да изга­ря жив все­ки пле­нен от нея испан­с­ки бла­го­род­ник. Крайб­реж­ни­те села и тър­гов­ци­те тре­пе­ре­ха при спо­ме­на­ван на име­то й. И така до пре­ди око­ло годи­на, кога­то Крал­с­ки­ят Флот на Него­во Вели­чес­тео откри скри­ва­ли­ще­то й и Чер­на­та Въл­чи­ца бе пле­не­на заед­но с по-голя­ма част от еки­па­жа си.
Раз­ка­зи­те на Мер­се­дес ти раз­кри­ват и една по-мал­ко извес­т­на стра­на от харак­те­ра на Чер­на­та Въл­чи­ца – тази на любя­ща май­ка, гото­ва на всич­ко за две­те си дъще­ри, на сил­на и воле­ва жена, реши­ла да раз­бие поряд­ки­те на едно закос­те­ня­ло и прогни­ло общес­т­во. Лупин през цяло­то това вре­ме е бил като ней­на дяс­на ръка, а думи­те на спът­ни­ца­та ти потвър­ж­да­ват слу­хо­ве­те, за любов­на­та връз­ка меж­ду двамата.
Мер­се­дес твър­до отказ­ва да спо­де­ли под­роб­нос­ти за сес­т­ра си. Въп­ре­ки опи­ти­те ти да раз­бе­реш нещо пове­че за нея, тя упо­ри­то отказ­ва да раз­ка­же как­во­то и да е.
При­ба­ви си 1 точ­ка Отно­ше­ния и мини на 61
58

Оръ­ди­я­та на “Либер­ти” дават пър­вия си залп за деня, но опре­де­ле­но има как­во още да се желае от точ­ност­та от на мера­чи­те ти – всич­ки гюле­та уцел­ват про­тив­ни­ка, но зал­път е твър­де раз­пръс­нат и не оказ­ва ефект. Дока­то хора­та ти трес­ка­во пре­за­реж­дат оръ­ди­я­та, фре­га­та­та отвръ­ща на огъ­ня, но със същия успех.
Кора­бът на Лупин вече поч­ти напъл­но е пре­ся­къл рифа, кога­то вто­ри­ят ви залп отна­ся голя­ма част от кър­ма­та му, заед­но с кормчията.
Оста­на­ла­та без управ­ле­ние фре­га­та ряз­ко се завър­та стра­нич­но и зася­да плът­но меж­ду ска­ли­те. Въз­тор­же­ни въз­гла­си огла­сят “Либер­ти”, но радост­та ви е при­бър­за­на – оръ­ди­я­та на про­тив­ни­ко­вия кораб дават послед­ния си залп за този ден.
Гюле­та­та се заби­ват в кор­пу­са и теке­ла­жа на слу­па ти, раз­къс­вай­ки ги на пар­че­та. “Либер­ти” се кил­ва на една стра­на и започ­ва да се пъл­ни с вода, дока­то глав­на­та мач­та се срут­ва вър­ху палу­ба­та. Нямаш вре­ме за уму­ва­не – кора­бът е загу­бен и е вре­ме все­ки да се спа­ся­ва пре­ди да е ста­нал хра­на за риби­те. Изкре­щя­ваш на Крис­тоф да взе­ме Мер­се­дес и бър­зо да се махат, дока­то ти се бориш с руля в опит да ви прибли­жиш до брега.
Огром­на въл­на удря кора­бът ти стра­нич­но и реша­ва съд­ба­та му. Зло­вещ звук на цепе­що се дър­во изпъл­ва въз­ду­ха, дока­то слу­път се раз­цеп­ва през сре­да­та. Опит­ваш се да се вкоп­чиш в някак­ва дъс­ка, но нещо те удря по гла­ва­та и губиш съзнание.
Мини на 3
59

Изру­га­ваш ядо­са­но, дока­то изли­заш от сен­ки­те на дър­ве­та­та. Три­ма на един е всич­ко дру­го, но не и бла­гоп­ри­ят­но съот­но­ше­ние на силите.
Ако имаш КД “Ками” – мини на 79
Ако имаш Сила 3 – мини на 80
Ако не отго­ва­ряш на нито едно от усло­ви­я­та – мини на 83
60

Про­тив­ни­кът ти със сигур­ност се е надя­вал да те във­ле­че в дуел, дока­то някой моряк от еки­па­жът му те посе­че, нои­маш дру­ги пла­но­ве – ряз­ко скъ­ся­ваш дис­тан­ци­я­та, заби­ваш коля­но в сла­би­ни­те му и го завър­таш, про­кар­вай­ки ост­ри­е­то на сабя­та си през гър­ло­то му. Той се стро­по­ля­ва в лок­ва от соб­с­тве­на­та си кръв, а ти бър­зо пре­це­ня­ваш обстановката..
Мини на 96
61

Някъ­де око­ло пет­на­де­се­тия ден от пла­ва­не­то, два­ма­та с Мер­се­дес вече­ря­те в каю­та­та ти. Вече­ря­та е спо­кой­на и при­ят­на, до момен­та, в кой­то тя оста­вя наст­ра­на вили­ца­та си и пита:
— Кога­то се срещ­нах­ме за пръв път, ти спо­ме­на, че си виж­дал май­ка ми. Кога е било това?
Насмал­ко не се зада­вяш. Бав­но преглъ­щаш залъ­ка си и отго­ва­ряш внимателно:
— На еша­фо­да в Лон­дон. Бях… — про­каш­ляш се. – Бях офи­це­рът, кой­то ръко­во­де­ше стра­жа­та око­ло ешафода.
— Раз­би­рам. – тя ким­ва бав­но. – Раз­ка­жи ми, как умря тя? Чува­ла съм вся­как­ви слу­хо­ве, но ти си бил там…
„Ха, сега….“ – каз­ваш си наум. Исти­на­та е, че това беше едно от най-гроз­ни­те и отвра­ти­тел­ни обес­ва­ния, на кои­то си при­със­т­вал: лику­ва­ща озве­ре­на тъл­па, Въл­чи­ца­та впи­ла зъби във вра­та на дър­жа­щия страж и дру­ги подоб­ни „при­ят­ни” глед­ки. Няма­ше нищо дос­то­леп­но и геро­ич­но. Но…..
Ако решиш да й опи­шеш гроз­на­та кар­тин­ка – мини на 65
Ако решиш да пораз­к­ра­сиш мал­ко исто­ри­я­та – мини на 69
62

Оръ­ди­я­та на “Либер­ти” дават пър­вия си залп за деня. Със задо­вол­с­т­во наблю­да­ваш как и чети­ри­те гюле­та потъ­ват в избра­на­та от теб цел – носо­ва­та бата­рея. Пра­вил­но си пред­по­ло­жил, че там някъ­де е раз­по­ло­жен барут­ни­ят погреб на фрегатата.
Екс­пло­зи­я­та е тол­ко­ва сил­на, че за секун­да цели­ят нос на кора­ба се превръ­ща в облак от трес­ки и огън. Кър­ма­та му момен­тал­но потъ­ва в бур­но­то море. Цели­ят еки­паж на “Либер­ти” избух­ва в радос­т­ни въз­гла­си, а ти поемаш по посо­ка на зали­ва, къде­то те очак­ва Гас­кон с “Кле­о­пат­ра”,
Мини на 94
63

Прехвър­ляш бър­зо сабя­та в лява­та ръка, а с дяс­на­та вадиш кама­та. Без да губиш вре­ме в при­цел­ва­не, я мяташ по пира­та вля­во от теб. Всич­ко сякаш засти­ва за секун­да, дока­то про­тив­ни­кът ти гле­да с изне­на­да заби­ла­та се в гър­ди­те му кама. Усмих­ваш се довол­но, дока­то връ­щаш обрат­но сабя­та в дяс­на­та си ръка. Сега е вре­ме да обър­неш подо­ба­ва­що вни­ма­ние и на самия Лупин.
Мини на 111
64

Нямаш голям избор, освен да се вкоп­чиш в дуел с него. Рис­ко­ва­но зани­ма­ние в бит­ка с бли­зо сто участника…
Ако имаш КД “Линия” – мини на 84
Ако имаш 3 или пове­че точ­ки “Отно­ше­ния” – мини на 88
Ако ли не – попа­даш на 92
65

— Виж­да­ла си обес­ва­ния. – отвръ­щаш ряз­ко. – Всич­ки си приличат.
— Въп­ре­ки това искам да ми раз­ка­жеш – насто­я­ва тя.
Въз­дъх­ваш и започваш:
— Пър­во обе­си­ха три­ма от еки­па­жа й. Офи­це­ри­те й, пред­по­ла­гам. Тъл­па­та бе озве­ря­ла и кре­ще­ше диво, а кога­то вой­ни­ци­те изве­до­ха Чер­на­та въл­чи­ца на еша­фо­да, се опи­та­ха да раз­къ­сат обръ­ча от стра­жи и да я лин­чу­ват. Два­ма души бяха необ­хо­ди­ми да удър­жат Въл­чи­ца­та – дори след сед­ми­ци­те пре­ка­ра­ни в плен, духът й бе нес­ло­мим и тя се боре­ше до послед­но. После пала­чът й надя­на прим­ка­та, а тъл­па­та започ­на да скан­ди­ра „Смърт! Смърт!“. В този миг погле­ди­те ни се срещ­на­ха. Не ме е срам да си призная, че потре­пе­рих. От погле­дът й лъха­ше само едно – чис­та омра­за. Зна­ех, че ако и се отда­де въз­мож­ност, тази жена би изго­ри­ла до осно­ви целия град, би изби­ла всич­ки мъже и би дала жени­те на еки­па­жа си.
Пра­виш крат­ка пау­за, после продължаваш:
— Не очак­вах това. Пред­по­ла­гах, че ще има някак­ва меко­та, някак­во при­ми­ре­ние… но не! Тази жена иска­ше един­с­т­ве­но да уби­ва. Дори успя да заха­пе до кръв вра­та на еди­ния от паза­чи­те си… — покла­щаш гла­ва. – След това… след това пала­чът дръп­на ръч­ка­та, Въл­чи­ца­та про­пад­на и…. след мал­ко всич­ко приключи.
Вди­гаш очи и сре­щаш погле­да на Мерседес.
— Май­ка ти… май­ка ти е една жена, коя­то се рад­вам, че не съм сре­щал в бит­ка. Не мис­ля, че сега щях да съм тук.
— Зна­чи тъл­па­та ликуваше?
— Тъл­па­та вина­ги лику­ва. – мах­ваш с ръка. – Това е в при­ро­да­та й. Тъл­па­та е лику­ва­ла еднак­во, как­то при изга­ря­не­то на свет­ци, така и на вещици.
— Бла­го­да­ря ти за раз­ка­за. – про­дум­ва тихо тя и отпи­ва от вино­то си.
Мини на 73
66

Без­жиз­не­но­то тяло на Лупин лежи в кра­ка­та ти. Всич­ко приклю­чи. Умо­ра­та те връх­ли­та вед­на­га и едва се задър­жаш на кра­ка. Въз­дъх­ваш облек­че­но, при­би­раш оръ­жи­я­та си и започ­ваш да пре­тър­с­ваш тру­по­ве­те. Тък­мо приключ­ваш, кога­то чуваш някой да кре­щи име­то ти. Обръ­щаш се по посо­ка на вика и виж­даш Мер­се­дес, Крис­тоф и част от мом­че­та­та ти да се зада­ват по пла­жа . Усмих­ваш се и тръг­ваш към тях.
Ако точ­ки­те ти за Отно­ше­ния са 3 или пове­че – мини на 70
Ако ли не – мини на 74
67

Спус­каш се като ура­ган вър­ху про­тив­ни­ци­те си. Спът­ни­кът на Лупин не успя­ва да реа­ги­ра навре­ме и сабя­та ти го про­низ­ва пра­во в гър­ло­то. Бър­зо се завър­таш и в послед­ния момент успя­ваш да пари­раш ковар­ния удар в гръб на фран­цу­зи­на. Два­ма­та отстъп­ва­те крач­ка назад и за секун­да се оглеж­да­те преценяващо.
Мини на 111
68

Вина­ги си пред­по­чи­тал стрел­ба­та пред ръко­паш­ния бой. Зато­ва и вина­ги в бит­ка носиш цял куп пис­то­ле­ти. Отно­во се убеж­да­ваш в пра­во­та­та на стра­те­ги­я­та си, дока­то с някол­ко изстре­ла си пропра­вяш път към кър­мо­ва­та над­строй­ка, къде­то се сра­жа­ва Лупин. Вед­на­га щом се пока­тер­ваш по стъл­бич­ка­та, изпраз­ваш послед­ния си пис­то­лет към него, но успя­ваш един­с­т­ве­но да го раниш в ляво­то рамо. Той изкре­щя­ва ядо­са­но и се обръ­ща към теб.
Няма как­во да си каже­те – и два­ма­та зна­е­те, че от този дву­бой само един ще изле­зе жив.
Запи­ши си КД “Рана” и мини на 76
69

— Ще помня този ден до края на живо­та си…. – започ­ваш раз­ка­за си. – Вико­ве­те на озве­ре­на­та тъл­па, порой­ни­ят дъжд, изсип­ващ се като из вед­ро от мрач­но­то лон­дон­с­ко небе, тря­съ­кът на гръ­мо­те­ви­ци­те… Май­ка ти заста­на послед­на на еша­фо­да. Пре­ди нея част от осъ­де­ни­те се моле­ха трес­ка­во, а оста­на­ли­те изглеж­да­ха сък­ру­ше­ни и при­ми­ри­ли се със съд­ба­та си, но Въл­чи­ца­та се отли­ча­ва­ше сред всич­ки. Тя запа­зи дос­тойн­с­т­во­то си до после­ден дъх. Дори под вико­ве­те на тъл­па­та, дори и след сед­ми­ци­те пре­ка­ра­ни в плен, тя плам­те­ше ярко като пламък.
— Умря­ла е дос­той­но, така ли? – пре­къс­ва те припря­но Мерседес.
— Докол­ко­то е въз­мож­но. – отвръ­щаш. – Обес­ва­не­то е гро­зен начин да умреш… Счи­та­но е за най-долен вид екзе­ку­ция, но въп­ре­ки това тя сто­е­ше там с гор­до вдиг­на­та гла­ва, сякаш е кра­ли­ца. Едно нещо се запе­ча­та в съз­на­ни­е­то ми в онзи ден – сме­лост­та и без­стра­ши­е­то на май­ка ти бяха по-сил­ни от тези на всич­ки мъже, кои­то няко­га съм срещал.
Мер­се­дес се усмих­ва на роман­тич­на­та пред­ста­ва за гор­да­та си май­ка, а ти отпи­ваш бав­но от голе­мия бокал, опит­вай­ки се да прикри­еш изра­же­ни­е­то на лице­то си. Раз­ка­зът ти не беше измис­лен, но все пак не беше и пъл­на­та истина
При­ба­ви си 1 точ­ка Отно­ше­ния и мини на 73
70

Мер­се­дес се затич­ва към теб и се мята на вра­та ти. Уст­ни­те ви се доле­пят в страс­т­на целув­ка под заляз­ва­що­то слън­це, край въл­ни­те… роман­тич­ност­та на ситу­а­ци­я­та оба­че е сери­оз­но нару­ше­на от под­свир­к­ва­ни­я­та инеп­ри­лич­ни­те под­мя­та­ния на еки­па­жа ти.
— Жив си… — про­мъл­вя тихо тя, щом уст­ни­те ви се раз­де­лят. – Кога­то се събу­дих и не те видях…
— Спо­кой­но, сега вече съм тук. – пре­къс­ваш думи­те й и я при­тис­каш в прегръд­ки­те си. – Той загу­би. Ние оцеляхме.
Мини на 78
71

Бър­зо хук­ваш по пъте­ка­та, а про­тив­ни­ци­те ти те послед­ват, сипей­ки ругат­ни и запла­хи. Усмих­ваш се – тол­ко­ва са само­у­ве­ре­ни, че дори и за миг не се усъм­ня­ват, че бяг­с­тво­то ти може да е блъф. Дости­гаш мяс­то­то на капа­на, тък­мо кога­то пър­ви­ят пират е на някол­ко мет­ра зад теб С къс замах пре­ряз­ваш въже­то, дър­жа­що клона.
Дебе­лия поч­ти цяла длан клон блъс­на пра­во в гър­ди­те пира­та зад теб. Зло­ве­що хру­ще­не огла­ся гора­та, щом наби­ти­те в дър­во­то шипо­ве раз­би­ват гръд­ния му кош. Вто­ри­ят пират успя­ва да залег­не навре­ме, избяг­вай­ки на косъм съща­та зло­ве­ща участ, а тре­ти­ят е на безо­пас­но раз­сто­я­ние от цяла­та случ­ка. Изру­га­ваш на ум и бър­зо обмис­ляш след­ва­щи­те си действия.
Ако имаш КД “Оръ­дие” и си скло­нен да рис­ку­ваш с изпол­з­ва­не­то на само­дел­но­то оръ­дие – мини на 91
Ако нямаш или не ти се рис­ку­ва, то тога­ва не ти оста­ва дру­го освен да се отпра­виш бър­зо обрат­но към пла­жа – там поне лес­но ще дър­жиш под око всич­ки­те си про­тив­ни­ци – отиди на 59
72

Спус­каш се към кър­мо­ва­та над­строй­ка, къде­то се сра­жа­ва сами­ят Лупин, дока­то със сабя­та си сееш смърт сред вра­го­ве­те. Ско­ро пет тру­па беле­жат пътя ти, а послед­ния моряк реша­ва да ско­чи във вода­та, вмес­то да се бие.
Изкач­ваш стъл­би­те, стис­нал здра­во окър­ва­ве­на­та си сабя в ръка. Видът ти е демо­ни­чен – дре­хи­те ти са изпо­къ­са­ни и оца­па­ни с кръв и саж­ди, коса­та – раз­ро­ше­на, а луди­ят бля­сък в очи­те ти би при­ну­дил и тигър да отстъ­пи. Лупин, оба­че, те очак­ва невъз­му­ти­мо и със злоб­на усмив­ка те оглеж­да от гла­ва­та до пети­те. Думи­те са излиш­ни – ясно ви е, че само един ще посрещ­не зале­за днес.
Запи­ши си КД “Лъв” и мини на 111
73

— Лупин я пре­да­де! – изтър­с­ва тя ни в клин, ни в ръкав. – Тя го отблъс­на и той я предаде!
Руме­ни­на е изби­ла по бузи­те й от алко­хо­ла, а връз­ки­те на бяла­та и памуч­на риза са щед­ро раз­тво­ре­ни, раз­кри­вай­ки глед­ка, коя­то би нака­ра­ла сър­це­то и на най-зако­ра­ве­лия мор­с­ки вълк да забие учес­те­но. Сеп­ваш се за миг и погле­дът ти се връ­ща към лице­то й. Очи­те й са насъл­зе­ни. Оста­вяш я да си излее мъката.
— Лупин иска­ше май­ка ми да прекра­ти вен­де­та­та си с Испан­с­ка­та коро­на, да се уста­но­ви някъ­де в Новия свят и да си купи тит­ла и земя. А най-мно­го от всич­ко иска­ше тя да се омъ­жи за него. Но полу­чи отказ….. – Мер­се­дес отпи­ва бав­но още една глът­ка от чаша­та си и про­дъл­жа­ва. – Май­ка ми му има­ше пъл­но дове­рие! Аз също! По дяво­ли­те, всич­ки му вяр­вах­ме! А той ни пре­да­де! Кога­то вой­ни­ци­те вля­зо­ха в сел­це­то ни, май­ка ми наре­ди на Лупин да отве­де Пака на сигур­но мяс­то, а мен пове­ри на Ернес­то. Вмес­то да изпъл­ни запо­вед­та, той просто изва­ди пис­то­ле­та си и прост­ре­ля май­ка ми. След това блъс­на гла­ва­та на сес­т­ра ми в сте­на­та и се спус­на към мен. Ернес­то успя да препре­чи пътя му и ми изкре­щя да бягам. И аз… аз побяг­нах! Изос­та­вих ги, Джеймс. Изос­та­вих май­ка си и сес­т­ра си на милост­та на вой­ни­ци­те… Просто избягах!
Ако се опи­таш да я уте­шиш – мини на 77
Ако пред­по­чи­таш да изслу­шаш исто­ри­я­та й до край – мини на 85
74

Крис­тоф раз­тър­с­ва сър­деч­но ръка­та ти.
– Капи­та­не, опа­ся­вах се от най-лошо­то, но изглеж­да е било напразно .
— Е, не е като да можеш да взе­меш кора­бa ми, след като ме няма в кар­тин­ка­та. – изсумтяваш.
— Не, но доста сил­но ми бе намек­на­то, че няма да полу­ча нито моне­та от сък­ро­ви­ще­то, ако не ви наме­рим. – той ким­ва към Мер­се­дес и ти смигва.
Усмих­ваш се и покла­щаш гла­ва. Като зна­еш тем­пе­ра­мен­та на Гас­кон и Мер­се­дес, Крис­тоф опре­де­ле­но е има­ло от как­во да се притеснява.
Мини на 78
75

Два­ма­та еднов­ре­мен­но се нахвър­лят вър­ху теб. Успя­ваш да пари­раш ата­ки­те им извес­т­но вре­ме, но уме­ни­я­та ти със сабя­та просто не са доста­тъч­ни в тази нерав­нос­той­на схват­ка. Ско­ро Лупин изби­ва с кова­рен удар оръ­жи­е­то от ръка­та ти, а сабя­та на дру­гия потъ­ва в гър­ди­те ти. Свли­чаш се на пясъ­ка, пара­ли­зи­ран от бол­ка­та. Про­тив­ни­ци­те ти си раз­ме­нят реп­ли­ки, кои­то не раз­ли­ча­ваш, тъй като сту­де­на­та прегръд­ка на смърт­та те обгръща…
КРАЙ!
76

Ост­ри­е­та­та се сблъс­к­ват със силен звън. Лупин вла­га цяла­та си сила във все­ки удар, изос­та­вил вся­как­ви опи­ти за тех­ни­ка и фин­то­ве. Усмих­ваш се лука­во – тази игра я могат двама.
Саби­те ви се сре­щат отно­во и фран­цу­зи­нът пристъп­ва ряз­ко напред, спус­кай­ки ост­ри­е­то към лице­то ти. С мъка го пари­раш и ряз­ко навеж­даш сво­е­то оръ­жие. И два­ма­та отстъп­ва­те, за да въз­ста­но­ви­те рав­но­ве­си­е­то си – ти с пли­тък про­рез на ляво­то си рамо, а той – с тън­ка рез­ка на дяс­на­та си буза. Осъз­на­ваш, че Лупин е по-доб­ри­ят саб­льор от два­ма ви. Тряб­ва бър­зо да измис­лиш начин да израв­ниш везните.
Ако пред­по­чи­таш да рис­ку­ваш с тех­ни­ка и да изос­та­виш сило­вия стил, надя­вай­ки се това да изне­на­да про­тив­ни­ка ти – мини на 115
Ако решиш, че тряб­ва да про­дъл­жиш да зала­гаш на сила­та – мини на 119
77

— Постъ­пи­ла си пра­вил­но. – пре­къс­ваш я ти и я прегръ­щаш. – Не си има­ла друг избор. Или си мис­лиш, че може да побе­диш Лупин сама?
— Той ни пре­да­де! – изръм­жа­ва тя и блъс­ка с юмрук по гър­ди­те ти. – Пре­да­де ни! Беше ми като баща! Май­ка ми го оби­ча­ше! А той ни пре­да­де! Как можа?!
Тя отпус­ка гла­ва на гър­ди­те ти и тихо зари­да­ва. Осъз­на­ваш, че не е има­ла с кого да спо­де­ли тези неща в про­дъл­же­ние на пове­че от годи­на, така че само я при­тис­каш по-сил­но до себе си и шеп­тиш успо­ко­и­тел­ни думи.
При­ба­ви си 1 точ­ка Отно­ше­ния и мини на 89
78

— Убил си го?! – Мер­се­дес се навеж­да над тру­па на Лупин с нераз­га­да­е­мо изра­же­ние на кра­си­во­то си лице.
— Нямах осо­бе­но голям избор – сви­ваш рамене.
Опит­ни­ят и доста по-праг­ма­ти­чен Крис­тоф се оглеж­да наоко­ло и подхвърля.
— Също и част от еки­па­жа му?! – той покла­ща гла­ва в иск­ре­на почу­да. – Капи­та­не, рад­вам се, че съм на ваша страна.
Под­ми­на­ваш забе­леж­ка­та му с усмив­ка. Поне що се отна­ся до репу­та­ци­я­та ти, исто­ри­я­та за дуе­ла ви край бре­га ще ком­пен­си­ра тази, как си раз­бил кора­ба си в рифа.
— Сър Ели­ът – Мер­се­дес се изпра­вя и свеж­да гла­ва. – Искам да ви бла­го­да­ря. Май­ка ми най-сет­не е отмъс­те­на. Не знам как да Ви се отблагодаря…
Може би сега е най-удач­ни­ят момент да си изпро­сиш целув­ка? – мини на 82
Или просто да поис­каш по-голям дял от сък­ро­ви­ще­то – мини на 86
79

Бър­зо вадиш кама­та от кола­на си и я мяташ по най-близ­кия про­тив­ник. Ост­ри­е­то изсвис­тя­ва във въз­ду­ха и той замръз­ва, вто­ра­чил невяр­ващ поглед в дръж­ка­та на заби­то­то в гър­ди­те му ост­рие. Дока­то той рух­ва на земя­та, ти насоч­ваш цяло­то си вни­ма­ние към Лупин и послед­ния пират.
Ако оцен­ка­та ти за Сила е поне 2 – мини на 67
Ако ли не – попа­даш на 75
80

Тих със­кащ звук съп­ро­вож­да изли­за­не­то на сабя­та от нож­ни­ца­та. Тежест­та на оръ­жи­е­то е до бол­ка позна­то на ръка­та ти. Заемаш раз­кра­че­на стой­ка и с иро­нич­на усмив­ка изчак­ваш прибли­жа­ва­не­то на про­тив­ни­ци­те. Тези не зна­ят с кого си имат работа.
В мига щом пър­ви­ят пират те напа­да, отска­чаш с котеш­ка пър­га­ви­на . Пре­ди да се запоз­на­еш с Гас­кон, беше свик­нал да раз­чи­таш на сил­на­та си физи­ка при схват­ки с мечо­ве и саби, но след напът­с­тви­я­та на фран­цу­зи­на, вече зала­гаш и на бър­зи­на и техника.
Сабя­та ти отби­ва пър­ва­та ата­ка, после ряз­ко се впи­ва в кит­ка­та на пира­та, кой­то изкре­щя­ва от бол­ка и изпус­ка оръ­жи­е­то си, а сво­бод­на­та ти ръка го хва­ща за реве­ра. Напря­гаш мус­ку­ли и го избут­ваш пра­во на пътя на ата­ка­та на Лупин. Мечът на фран­цу­зи­на про­низ­ва соб­с­тве­ния му моряк, дока­то ти уме­ло изби­ваш оръ­жи­е­то и на вто­рия пират, пре­ди да го посе­чеш през гърлото.
Спът­ни­ци­те на Лупин се свли­чат с хри­по­ве вър­ху пясъ­ка, а ти заемаш защит­на стой­ка. А дявол­с­ка­та усмив­ка не сли­за за миг от уст­ни­те ти.
Мини на 111
82

— Една ваша целув­ка ще е пове­че от доста­тъч­на, милей­ди – свеж­даш гла­ва в иро­ни­чен поклон.
Мер­се­дес се усмих­ва… и те целу­ва. Отвръ­щаш на целув­ка­та, под дюдю­ка­ни­я­та на оце­ле­ли­те от еки­па­жа, а кога­то уст­ни­те ви се раз­де­лят изпит­ваш съжа­ле­ние кол­ко кра­тък е бил този миг. Довол­на усмив­ка грей­ва на лице­то ти и с гра­ци­о­зен поклон й бла­го­да­риш. Думи­те са излишни.
При­ба­ви си 1 точ­ка Отношения.
Мини на 90
83

Три­ма­та бър­зо те наоби­ка­лят и ско­ро те засип­ват с уда­ри. Пър­во­на­чал­но успя­ваш да се защи­тиш успеш­но, но при поред­на­та раз­мя­на на уда­ри сабя­та на един от пира­ти­те сряз­ва дяс­на­та ти кит­ка и изпус­каш оръ­жи­е­то си. Лупин със зло­ве­ща усмив­ка пре­къс­ва житейс­кия ти път, заби­вай­ки меча си в гър­ди­те ти.
КРАЙ!
84

За щас­тие, Крис­тоф и хора­та му пазят гър­ба ти, дока­то започ­ваш бав­но да пече­лиш над­мо­щие в дуе­ла. Издеб­ваш една про­лу­ка в защи­та­та на боц­ма­на и сабя­та ти потъ­ва в гър­ло­то му. Вече може да се вклю­чиш спо­кой­но в мелето.
Мини на 96
85

— Лутах се в про­дъл­же­ние на някол­ко сед­ми­ци. Пари­те ми при­вър­ши­ха, а два пъти на косъм спа­ся­вах живо­та си от бан­ди­ти… Обли­чах се като мом­че — сама жена е твър­де апе­тит­на пляч­ка за вся­как­ви негод­ни­ци. Кога­то стиг­нах до най-близ­ко­то приста­ни­ще, се хва­нах като моряк на кораб, с кой­то стиг­нах до Порт Роял. Там попад­нах на теб. — тя под­смър­ча тихо и скри­ва лице­то си в шепи. – Пре­ди това цяла годи­на се лутах без­цел­но. За един ден загу­бих всич­ко – при­яте­ли­те си, семейс­т­во­то си, поло­же­ни­е­то си. Бях сама. Зна­е­те ли как­во е да си сам на този свят?
— Знам. – отго­ва­ряш тихо.
— Може­те ли да си пред­ста­ви­те стра­ха, с кой­то се събуж­дам все­ки божи ден? – про­дъл­жа­ва тя, – Да Ви се дове­ря ли? Дали няма просто да ме уби­е­те и изхвър­ли­те в море­то в мига, в кой­то откри­ем сък­ро­ви­ще­то? Ще ми даде­те ли моя­та част от него и ще ме оста­ви­те ли да си купя кораб? Как­во бъде­ще ме чака изобщо?
— Как­во­то си избе­реш. – отвръ­щаш. – Ще взе­меш пари­те и може с тях да си купиш кораб или да си купиш земя някъ­де и да усед­неш. А може и да оста­неш с нас. Живо­тът е пред теб, моми­че! На кол­ко си? Шес­т­на­де­сет? Осемнадесет?
— Девет­на­де­сет! – изсум­тя­ва тя.
— Имаш мно­го годи­ни пред себе си, така че не ги про­пи­ля­вай в тръш­ка­не по мина­ло­то, а гле­дай само напред. Това е, кое­то ме е научил живо­та. Мина­ло­то си е мина­ло и нито съл­зи, нито молит­ви могат да го про­ме­нят. Гле­даш пра­во напред и не се отказ­ваш от поста­ве­на­та цел.
Мини на 89
86

— Отчи­тай­ки мои­те загу­би – мах­ваш с ръка към пръс­на­ти­те по пла­жа остан­ки от “Либер­ти” – не бих отка­зал мал­ко по-голям дял от плячката.
Тя те поглеж­да сери­оз­но и ким­ва отсечено.
— Има­те го. Делът ви ще е доста­тъ­чен да си поръ­ча­те и лине­ен кораб, ако желаете.
Усмих­ваш се на тази мисъл и ким­ваш доволно.
Запи­ши си КД “Алчен”
Мини на 90
87

Бър­зо сви­ваш по посо­ка на дър­во­то, в чия­то осно­ва е закре­пе­но имп­ро­ви­зи­ра­но­то оръ­дие. Изваж­даш пис­то­ле­та си и бър­зо въз­пла­ме­ня­ваш иви­ца­та барут, коя­то слу­жи за фитил, вед­на­га щом про­тив­ни­ци­те ти заста­ват пред дуло­то му. Лупин отска­ча встра­ни, в опит да се спа­си, но спът­ни­кът му не реа­ги­ра навреме.
Чита­те­лю, боя се, че ефек­тът на оръ­ди­е­то зави­си изця­ло от къс­ме­та, така че избе­ри на кой от два­та епи­зо­да ще про­дъл­жиш — на 95 или на 99
88

Още след вто­ра­та раз­мя­на на уда­ри, друг пират се нахвър­ля сре­щу теб. Пре­ди да успе­еш да се защи­тиш, от гър­ди­те му щрък­ва ост­рие на рапи­ра. Той се свли­ча на палу­ба­та, а зад него виж­даш не друг, а сама­та Мер­се­дес, коя­то ти намиг­ва заго­вор­ни­чес­ки и ряз­ко ти обръ­ща гръб, за да посрещ­не поред­ния напа­да­тел. Нямаш вре­ме да осъз­на­еш как­во се е слу­чи­ло, защо­то боц­ма­нът отно­во връх­ли­та. Пари­раш уда­ра му и на свой ред се впус­каш в атака.
Бър­зо напип­ваш сла­би­те мес­та в защи­та­та му и след хит­ро залъг­ва­що дви­же­ние успя­ваш да заби­еш сабя­та си в гър­ло­то му. Зад гър­ба ти има три нови тру­па– два от тях носят харак­тер­на­та кър­ва­ва точ­ка от фатал­но про­бож­да­не с рапи­ра, а от гър­ди­те на тре­тия стър­чи дръж­ка на кин­жал. Отбе­ляз­ваш си да бла­го­да­риш на Мер­се­дес щом имаш вре­ме и се хвър­ляш отно­во в битката.
Мини на 96
89

Мер­се­дес вди­га глава.
— Ще ме пре­да­де­те ли, така как­то напра­ви Лупин? – пита тя, а съл­зи си се сти­чат по лице­то й. – Бъди чес­тен с мен, Джеймс Ели­ът! Не ме лъжи! Ще бъдеш ли там, кога­то имам нуж­да от теб?
— Аз не съм пре­да­тел! – изръм­жа­ваш. – Дока­то си на бор­да на този кораб и си част от този еки­паж, аз ще бъда до теб и ще те под­кре­пям, неза­ви­си­мо в как­ва беда изпаднеш.
Ако си съб­рал 2 или пове­че точ­ки Отно­ше­ния – мини на 93
Ако ли не – мини на 97
90

Пре­кар­ва­те оста­тъ­ка от вечер­та на бре­га, стък­мя­вай­ки малък лагер, а на сут­рин­та се отпра­вя­те към уго­во­ре­но­то за сре­ща с Гас­кон мяс­то. Отне­ма ви поч­ти цял ден, за да се добе­ре­те до зали­ва и за твоя радост “Кле­о­пат­ра” вече е там и ви чака. Оку­ра­же­ни от това се спус­ка­те към лаге­ра, кой­то Гас­кон е устроил.
Мини на 102
91

Бър­зо сви­ваш в посо­ка дър­во­то, в осно­ва­та на кое­то е закре­пе­но имп­ро­ви­зи­ра­но­то оръ­дие. Изваж­даш пис­то­ле­та си и с помощ­та на удар­ни­ка му въз­пла­ме­ня­ваш иви­ца­та барут, коя­то слу­жи за фитил, вед­на­га щом про­тив­ни­ци­те ти заста­ват пред дуло­то му. Про­тив­ни­ко­ви­ят капи­тан отска­ча встра­ни в опит да се спа­си, но спът­ни­ци­те му не реа­ги­рат навреме.
Чита­те­лю, боя се, че ефек­тът на оръ­ди­е­то зави­си изця­ло от къс­ме­та, така че избе­ри на кой от два­та епи­зо­да ще про­дъл­жиш — на 95 или на 103
92

За твой ужас, най-лоши­те ти стра­хо­ве се сбъд­ват – дока­то цяло­то ти вни­ма­ние е насо­че­но към боц­ма­на, един от под­чи­не­ни­те му се е про­мък­нал зад теб и заби­ва сабя­та си до дръж­ка­та в гър­ба ти. Свли­чаш се на палу­ба­та, прокли­най­ки къс­ме­та си, дока­то све­тът бав­но потъмнява…
КРАЙ!
93

Тя ряз­ко се изпра­вя и после сяда в теб. Дла­ни­те й обхва­щат лице­то ти и уст­ни­те й се впи­ват страс­т­но в тво­и­те. На изне­на­да­ния ти поглед, Мер­се­дес отвръ­ща с дяво­ли­та усмивка.
— Май­ка ми ме научи на нещо мно­го важ­но, Джеймс Ели­ът. Да взе­мам това, кое­то искам, кога­то го поис­кам. А сега искам теб. Не вяр­вам да възразяваш.
Усмих­ваш се и в отго­вор просто я целуваш…
Запи­ши си КД “Опо­ра” и мини на 101
94

“Либер­ти” вече е далеч от буря­та и ден по-къс­но навли­за в уго­во­ре­ния залив, къде­то “Кле­о­пат­ра” е акос­ти­ра­ла, а Гас­кон и еки­па­жът му са уст­ро­и­ли малък лагер на бре­га. Хвър­ля­те кот­ва и бър­зо се прехвър­ля­те на бре­га. Сък­ро­ви­ще­то ви очаква!
Запи­ши си КД “Гон­ка”
Мини на 106
95

Бару­тът се въз­пла­ме­ня­ва и избух­ва с тътен, раз­би­вай­ки на пар­че­та имп­ро­ви­за­ци­я­та ти. Дър­во­то се превръ­ща в мно­жес­т­во ост­ри и смър­то­нос­ни шрап­не­ли, кои­то поми­тат всич­ко на раз­сто­я­ние от някол­ко мет­ра. За жалост, ти също си в обхва­та им …
КРАЙ!
96

Ако се нами­раш на бор­да на “Либер­ти” – мини на 100
Ако се нами­раш на бор­да на фре­га­та­та – мини на 104
97

— Ста­на къс­но. – отвръ­ща ти тя и се нади­га с мъка. – Пия­на съм. Най-доб­ре е да си лягам. До утре, Джеймс Ели­ът. Дано нови­ят ден ни доне­се по-при­ят­ни теми за разговор…
Мини на 101
98

На след­ва­щия ден “Кле­о­пат­ра” и “Либер­ти” акос­ти­рат в избра­ния пред­ва­ри­тел­но малък залив. След­ва­щи­те някол­ко часа пре­ми­на­ват в изграж­да­не на лагер, раз­пре­де­ля­не на зада­чи и дру­ги подоб­ни „радос­ти“, съпът­с­тва­щи вся­ка експедиция.
Запи­ши си КД “Бит­ка”
Мини на 106
99

Бару­тът в дъне­ра се въз­пла­ме­ня­ва и избух­ва с тътен, изстрел­вай­ки шепи чакъл. Пира­тът пред дуло­то на „оръ­ди­е­то“ прак­ти­чес­ки е отне­сен над кръс­та от шрап­не­ли­те. Поглеж­даш с лек уплах кър­ва­ви­те му остан­ки – изка­ра голям къс­мет, че оръ­ди­е­то про­ра­бо­ти, как­то трябва.
Запи­ши си КД „Бум”
Мини на 107
100

Бит­ка­та не се раз­ви­ва доб­ре за вас – въп­ре­ки че еки­па­жът на “Кле­о­пат­ра” също се е вклю­чил в боя, про­тив­ни­ци­те ви все още ви пре­въз­хож­дат чис­ле­но. Тряб­ва бър­зо да решиш как­во ще предприемеш:
Ако решиш, че един­с­т­ве­ни­ят начин всич­ко да приклю­чи бър­зо е да се добе­реш до Лупин и да го уби­еш – мини на 40
Ако пък смя­таш, че е пра­вил­но пър­во да пове­деш хора­та си в щурм, като се опи­таш да се добе­реш до Гас­кон и него­вия еки­паж – мини на 108
101

След­ва­щи­те дни пре­ми­на­ват спо­кой­но – хори­зон­тът е чист, вятъ­рът е попъ­тен. Оста­ва ви по-мал­ко от ден пла­ва­не до набе­ля­за­на­та цел, кога­то наблю­да­те­лят на “Либер­ти” нада­ва вик – забе­ля­зал е прибли­жа­ващ се от юг кораб. Сле­диш вни­ма­тел­но кур­са му през дале­ког­ле­да, дока­то се убе­диш, че се е насо­чил пра­во към вас. Ско­ро успя­ваш да раз­ли­чиш фла­га на цен­т­рал­на­та мач­та – черен вълк на чер­вен фон. Изтръп­ваш. Лупин ви е настигнал!
Как­во да предприемеш?
Ако искаш да добли­жиш “Либер­ти” до “Кле­о­пат­ра”, за да обсъ­ди­те с Гас­кон как­во да пра­ви­те – мини на 109
Ако пък пред­по­че­теш пър­во да се посъ­вет­ваш с Мер­се­дес – мини на 105
102

Още щом набли­жа­ва­те лаге­ра, Гас­кон ви посре­ща със загри­жен поглед.
— Как­во по… — при­яте­лят ти виж­да изто­ще­ни­е­то по лица­та ви, раз­къ­са­ни­те дре­хи и пре­вър­за­ни­те на бър­зо рани и разум­но реша­ва да оста­ви раз­пи­та за по-късен момент. Раз­да­ва бър­зи запо­ве­ди на моря­ци­те и след час вече сте доб­ре нахра­не­ни, изми­ти и пре­ме­не­ни в чис­ти дрехи.
Раз­каз­ваш на Гас­кон пре­меж­ди­я­та ви. Ако си очак­вал съчув­с­т­вие, оста­ваш излъ­ган – при­яте­лят ти покла­ща гла­ва отча­я­но и въздъхва:
— Помог­нах ти да спе­че­лиш “Либер­ти”, а ти я загу­би няма и годи­на по-късно.
— Поне се отър­вах­ме от Лупин и хора­та му. – оправ­да­ваш се. – Една фре­га­та с над сто души еки­паж сре­щу малък слуп и десе­ти­на моря­ка. Той загу­би мно­го повече.
— Не забра­вяй и сък­ро­ви­ще­то! – намес­ва се Мер­се­дес. – След като го откри­ем, ще има­ме доста­тъч­но пари дори за цял флот! Никой тога­ва няма да тъгу­ва по загу­бе­ния слуп!
Запи­ши си КД “Кру­ше­ние”.
Мини на 106
103

Бару­тът в дъне­ра се въз­пла­ме­ня­ва и избух­ва с тътен, изстрел­вай­ки шепи чакъл. Пира­ти­те пред дуло­то на „оръ­ди­е­то“ прак­ти­чес­ки биват отне­се­ни — шрап­не­ли­те откъс­ват ръка­та и гла­ва­та на еди­ния и превръ­щат гър­ди­те на дру­гия в кър­ва­ва каша. Поглеж­даш с лек уплах ужас­на­та кар­тин­ка пред себе си – изка­ра стра­хо­тен къс­мет, че оръ­ди­е­то про­ра­бо­ти, как­то тряб­ва, ина­че и теб щеше да те спо­ле­ти същото.
Мини на 107
104

От “Кле­о­пат­ра” моря­ци­те вече мятат абор­даж­ни куки и след секун­ди ще се вклю­чат в бит­ка­та. Имаш мал­ко вре­ме да пла­ни­раш след­ва­щия си ход.
Ако се опи­таш с бой да си про­би­еш път до люка за трю­ма, къде­то пред­по­ла­гаш, че е барут­ни­ят погреб на фре­га­та­та, и да го под­па­лиш – мини на 112
Ако решиш, че това е пре­ка­ле­но рис­ко­ва­но и е по-доб­ре да потър­сиш дирек­тен дву­бой със самия Лупин, с кой­то да решиш бит­ка­та – мини на 116
105

Бър­зо се спус­каш до каю­та­та на Мер­се­дес и потроп­ваш на вра­та­та. Не полу­ча­ваш отго­вор, и зато­ва започ­ваш да блъс­каш с юмрук по нея.
— Доб­ре де, доб­ре, идвам! Няма нуж­да да раз­би­ваш вра­та­та! – чуваш измъ­че­ни­ят й глас.
След око­ло минут­ка вра­та­та се отва­ря и тя се показ­ва. Очи­те й са под­пух­на­ли и зачер­ве­ни, а по измач­ка­ни­те дре­хи съдиш, че сно­щи си е лег­на­ла напра­во с тях. Под­смих­ваш се и не про­пус­каш въз­мож­ност­та да се заядеш:
— Мах­мур­лук, а?
— Ужа­сен. – отвръ­ща тя, тръс­ва гла­ва и пита – А ти защо така упо­ри­то се опит­ваш да изкър­тиш вратата.
— Лупин е зад нас. До някол­ко часа ще ни е настиг­нал. Не мис­ля, че можем да му се изплъзнем.
— Така е. – ким­ва тя. — Кора­бът на май­ка ми е спе­ци­ал­но пост­ро­ен, за да е един от най-бър­зи­те из тези море­та. Дори слу­по­ве­те ви нямат никак­ви шан­со­ве сре­щу него.
— Някак­ви идеи? Все пак позна­ваш доб­ре и кора­ба и капи­та­на му.
— Ами, може­те да се опи­та­те да му скро­и­те номер. – отвръ­ща тя замис­ле­но. – Лупин най-веро­ят­но ме иска жива, за да ме изпол­з­ва вмес­то мише­на за ножо­ве си. Но еки­па­жът му вече не е от оне­зи кале­ни вете­ра­ни, а е сбир­щи­на от мла­ди и нео­пит­ни раз­бой­ни­ци. Може би, ако се престо­ри­те че се пре­да­ва­те, и изча­ка­те да се прибли­жи доста­тъч­но, може и да успе­е­те да го ата­ку­ва­те изне­над­ва­що на абордаж.
— Труд­на зада­ча. – въздъхваш.
— По-труд­но ще е да му се изплъз­нем. – пре­къс­ва те Мерцедес.
Про­мър­мор­ваш едно сухо “бла­го­да­ря” и се връ­щаш на палу­ба­та, дока­то раз­миш­ля­ваш вър­ху ней­ния план.
При­ба­ви си 1 точ­ка Отно­ше­ния и мини на 109
106

— Пър­во тряб­ва да се добе­рем до сък­ро­ви­ще­то, пре­ди да пра­вим пла­но­ве как да го похар­чим – въз­дъх­ва Гас­кон, след кое­то се обръ­ща към Мер­се­дес – Как­ви опас­нос­ти да очакваме?
— Ами не би тряб­ва­ло да има таки­ва. Има някол­ко зало­же­ни капа­на, но аз си спом­ням точ­но къде са, така че би тряб­ва­ло да ги обез­в­ре­дим лес­но. Ост­ро­вът е без­лю­ден и не би тряб­ва­ло да нале­тим на някой мес­тен. Просто един пре­ход през гората.
— Имай­ки пред­вид, как­во бро­ди из гори­те на тези ост­ро­ви, това може да е адс­ки опас­на раз­ход­ка –въз­ра­зя­ва при­яте­лят ти.
— Едва ли е по-опас­но от всич­ко, кое­то сме пра­ви­ли до сега – намес­ваш се. – А и вече сме свик­на­ли да бро­дим из гори­те. Утре рано сут­рин­та потег­ля­ме и ако сме доста­тъч­но бър­зи, всич­ко ще е приклю­чи­ло до края на деня…
Под­би­ра­те някол­ко от най-опит­ни­те и кале­ни моря­ци, кои­то да ви придру­жат в гора­та, а оста­на­ли­те оста­вя­те да пазят кора­би­те до завръ­ща­не­то ви.
Мини на 110
107

След като се раз­пра­ви с хора­та му, Лупин е мно­го по-пред­паз­лив в преслед­ва­не­то ти. След крат­ко над­лъг­ва­не меж­ду дър­ве­та­та, реша­ваш да изле­зеш на песъч­ли­вия бряг и там да го изча­каш. Ско­ро той се появя­ва и два­ма­та се изпра­вя­те един сре­щу друг в реша­ващ сблъсък.
Мини на 111
108

Повеж­даш мал­ци­на­та оце­ле­ли от еки­па­жа ти в отча­ян щурм сре­щу хора­та на Лупин. Този ход е доста рис­ко­ван, тъй като вра­го­ве­те все още ви пре­въз­хож­дат двой­но като брой.
Ако имаш Сила 3, всич­ко е наред и мина­ваш на 120
Ако ли не – попа­даш на 124
109

Два­та кора­ба вече са бли­зо един до друг, кога­то с помощ­та на едно кораб­но въже пра­виш безум­но акро­ба­тич­но изпъл­не­ние, с кое­то се прехвър­ляш на палу­ба­та на “Кле­о­пат­ра”. Изтуп­ваш дре­хи­те си и кога­то вди­гаш очи, сре­щаш кри­тич­ния поглед на Гаскон:
— Някой ден ще се обе­сиш на таке­ла­жа с тези твои номе­ра, така да знаеш.
— Някой ден, но не и днес. – вди­гаш раме­не. – А и не исках да губим ско­рост, за да се прехвър­лям с лодка.
— Сигур­но идваш да обсъ­дим как­во да пра­вим с фре­га­та­та на Лупин зад нас?
Кимваш:
— Виж­дам точ­но две въз­мож­нос­ти за действие.
— Слу­шам те. – Гас­кон сяда на един от чува­ли­те с пясък, а ти се наста­ня­ваш до него.
— Еди­ни­ят вари­ант е да се опи­та­ме да му се изплъз­нем. – започ­ваш. – Ако се раз­де­лим, ще уве­ли­чим зна­чи­тел­но шан­со­ве­те си. Крис­тоф смя­та, че до час ще се извие буря и с мал­ко къс­мет, тя ще ни помог­не да ни изгуби .
— Ако се извие буря, може и да изгу­бим себе си. Доста рис­ко­ван е този план
— Така е. Но и дру­ги­ят вари­ант е не по-мал­ко опа­сен. – отвръ­щаш. – Ще му уст­ро­им заса­да, като се престо­рим, че ще му пре­да­дем Мер­се­дес, след кое­то му ска­ча­ме на абор­даж и раз­чи­та­ме да го изне­на­да­ме. Ако не реши да ни гръм­не напра­во, може и да се получи.
— Той има двой­но пове­че хора от нас.
— Знам кол­ко точ­но ефек­тив­ни са в бой анг­лийс­ки­те моря­ци. – изсум­тя­ваш. – Наши­те хора са кале­ни в бит­ки, шан­сът ще е на наша страна.
— Това е така. – Гас­кон въз­дъх­ва дъл­бо­ко. – Доб­ре, как­во правим?
— Защо аз да реша­вам? Едва не си счу­пих вра­та, за да полу­ча тво­и­те запо­ве­ди, а ти си изми­ваш ръце­те! – въз­клик­ваш недоволно.
— Ти ни забър­ка в тая каша, ти ще ни измък­неш. – намиг­ва той.И така, чита­те­лю, как­во ще предприемеш?
Ако пред­по­чи­таш да се опи­та­те да избя­га­те – мини на 2
Ако пред­по­чи­таш дирек­т­ния сблъ­сък – мини на 4
110

Пре­ди залез, дока­то оби­ка­ляш посто­ве­те, мяр­ваш Мер­се­дес, сед­на­ла на един изхвър­лен от море­то дънер, впе­ри­ла поглед в заляз­ва­що­то над хори­зон­та слън­це. Отпра­вяш се към нея, но спи­раш на някол­ко мет­ра, щом чуваш тихо ридание.
Може би е доб­ре да не се натрап­ваш – мини на 123
Или е по-доб­ре да про­ве­риш как­во я е раз­стро­и­ло – мини на 113
111

След крат­ка раз­мя­на на погледи,Лупин се хвър­ля ярос­т­но в ата­ка. Уда­ри­те му са бър­зи и сил­ни, а тех­ни­ка­та е оста­ве­на на заден план. Усмих­ваш се широ­ко – тази игра я зна­ят двама.
Посре­щаш твър­до послед­ни­ят му замах и пре­ми­на­ваш в кон­т­ра­а­та­ка. Ост­ри­е­та­та ви се сблъс­к­ват отно­во и отно­во. Вър­ху ляво­то ти рамо се появя­ва пли­тък раз­рез, а буза­та на Лупин е укра­се­на със сход­на чер­ве­на рез­ка в отговор.
Можеш да сме­ниш сти­ла си с надеж­да­та да го изне­на­даш – мини на 115
Можеш и да про­дъл­жиш да зала­гаш на сила­та – мини на 119
112

Реша­ваш да се при­дър­жаш към пър­во­на­чал­но намис­ле­ния план и се насоч­ваш към дол­ни­те палу­би. Естес­т­ве­но, про­тив­ни­ци­те ти нямат наме­ре­ние да те пус­нат без бой.
Ако имаш Сила 2 или 3 – мини на 124
Ако имаш Точ­ност 2 или 3 – мини на 128
113

— Мер­се­дес… Как­во има? – обаж­даш се тихо.
Тя се обръ­ща, три­ей­ки съл­зи­те си с ръка­ва на ризата.
— Нищо, аз… нищо!
— Искаш ли да поговорим?
— Аз… — тя въз­дъх­ва. – Спом­них си за май­ка ми и за она­зи ужас­на вечер, кога­то Лупин я пре­да­де. Сякаш всич­ко мина отно­во пред очи­те ми.…
При­ся­даш на пясъ­ка до нея и промърморваш:
— Не си има­ла въз­мож­ност да я опла­чеш като хора­та, нали?
— Не. Бях твър­де заета да бягам, после твър­де заета с това пла­ва­не… после бях­ме на кораб… как може един пират да плаче?
Как ще й отговориш?
“Всич­ки сме хора” – мини на 114
“Пла­чът е сла­бост” – мини на 118
114

— Всич­ки сме хора. – сви­ваш раме­не. – Не е сла­бост да се под­да­деш на емо­ци­и­те си. Тък­мо обрат­но­то – ако ги под­тис­каш твър­де дъл­го, може да спреш да бъдеш човек. Виж­дал съм подоб­ни реак­ции сред моря­ци­те във Фло­та. Ако пока­жеш сла­бост, ще те смач­кат, така че те се затва­ря­ха все пове­че в себе си… ужа­сен цикъл, от кой­то няма измъкване.
— Лип­с­ва ли ти? – поглеж­да те тя.
— Кое?
— Фло­тът? Арми­я­та? Кра­си­ви­те уни­фор­ми? – Мер­се­дес пра­ви крат­ка пау­за — Кармен?
При­ба­ви си 1 точ­ка отно­ше­ния и избе­ри след­ва­ща­та си реплика:
“Лип­с­ват ми!” – мини на 121
“Ни най-мал­ко!” – мини на 122
115

По сре­да­та на дви­же­ни­е­то про­ме­няш стой­ка­та си и вмес­то да посрещ­неш ост­ри­е­то твър­до, се опит­ваш да го отби­еш встра­ни. Лупин се око­кор­ва изне­на­да­но и не успя­ва да се пред­па­зи от послед­ва­лия замах, а сабя­та ти го поси­ча през гър­ди­те. Уда­рът не е смър­то­но­сен, но доста­тъч­но болез­нен, за да го при­ну­ди да се при­вие и отстъпи.
Ако решиш да изпол­з­ваш момен­та и да го довър­шиш – мини на 123
Ако решиш да не избър­з­ваш – мини на 127
116

Опре­де­ле­но това е най-бър­зия начин да приклю­чиш битката.
Ако Точ­ност­та ти е 2 или 3 – мини на 68
Ако Сила­та ти е 2 или 3 – мини на 72
118

— Съл­зи­те са сла­бост, коя­то един войн не може да си позво­ли. Нямаш вре­ме за чув­с­т­ва в раз­га­ра на бит­ка­та. – отвръ­щаш твърдо.
— А след нея? – пита тя.
— Пове­че­то пира­ти се отда­ват на вино и жени и по този начин загър­б­ват скръб­та – сви­ваш раме­не. – Не можем да си позво­лим да сме сла­би в очи­те на окол­ни­те. Капи­та­ни­те не искат сла­ба­ци сред еки­па­жи­те си, а от дру­га стра­на, никой не би се под­чи­ня­вал на слаб капи­тан. Така сто­ят неща­та, как­то на пират­с­ки­те кора­би, така и на воен­ни­те.. Във Фло­та също нямаш пра­во на сълзи.
— Лип­с­ва ли ти? – поглеж­да те тя.
— Кое?
— Фло­тът? Арми­я­та? Кра­си­ви­те уни­фор­ми? – тя пра­ви пау­за.- Кармен?
“Лип­с­ват ми” – мини на 121
“Ни най-мал­ко!” – мини на 122
119

Саби­те ви се сре­щат със звън за поре­ден път, а при сблъ­съ­ка на ост­ри­е­та­та прехвър­чат леки иск­ри. Замах­ваш бър­зо в кон­т­ра­а­та­ка, но без успех. Тази бит­ка няма да е от късите…
Ако имаш Сила 3 – мини на 131
Ако не – мини на 135120.
С три­ма ви в чел­ни­те реди­ци на щур­ма, хора­та ти се бият като тиг­ри. Бър­зо успя­ва­те да стег­не­те съп­ро­ти­ва­та и да се добе­ре­те до бор­да на фре­га­та­та, къде­то обе­ди­ня­ва­те сили с еки­па­жа на “Кле­о­пат­ра”. Сега тряб­ва да решиш:
Можеш да проб­ваш да се добе­реш до барут­ния погреб на фре­га­та­та и да го запа­лиш – мини на 124
Можеш да потър­сиш пряк дву­бой с Лупин и така да решиш бит­ка­та – мини на 72
121

— Да. – отвръ­щаш. – Имах хубав живот. Имах поло­же­ние, пари, бляс­ка­во бъде­ще. После всич­ко рух­на, сякаш в един миг.
— Това ми е позна­то. – усмих­ва се тя, но тонът й е хладен.
— Свик­нах да не мис­ля за пре­ди. Тези неща са далеч назад в мина­ло­то и един­с­т­ве­но насто­я­ще­то и бъде­ще­то ме вълнуват.
— Не съм сигур­на, дали можем да избя­га­ме от мина­ло­то си.
— Е, ста­ри­те ни призра­ци опре­де­ле­но ни насти­гат, така е. – изсум­тя­ваш. – Прокле­ти­ят Колинс! Как можа точ­но сега да ми се сто­ва­ри на главата?
— Как­во мис­лиш да пра­виш с него?
— Ще го убия… най-веро­ят­но. – сви­ваш раме­не. – Ръка­та на Коро­на­та е дъл­га, но в Порт Роял сила­та, пари­те и връз­ки­те могат да те спа­сят от всичко.
Мини на 130
122

— О Боже, ни най-мал­ко! – въз­клик­ваш. – Лип­с­ва ми поня­ко­га дис­цип­ли­на­та на воен­ния кораб, но оста­на­ли­те неща — изоб­що. Беше просто един теа­тър. Кра­си­ва, скъ­по обле­че­на лъжа.
Мер­се­дес те поглеж­да изпитателно:
— Дори и Кармен?
— О, най-вече тя. – усмих­ваш се. – За нея аз бях просто поред­на­та й играч­ка за забав­ле­ние. Пред­по­ла­гам, че тряб­ва да съм й благодарен.
— Защо?!
— Ами, ако не се беше въз­пол­з­ва­ла така без­срам­но от мен, няма­ше нико­га да се озо­ва тук…
При­ба­ви си 1 точ­ка “Отно­ше­ния” и реши как да про­дъл­жиш разговора:
Да й обяс­ниш, че сега най-сет­не си сво­бо­ден – мини на 126
Или пък да й спо­де­лиш, че най-хуба­во­то в цяла­та исто­рия е това, че си я срещ­нал – мини на 129
123

Пристъп­ваш ряз­ко напред и замах­ваш да нане­сеш после­ден удар, но си при­бър­зал – Лупин се извър­та ряз­ко встра­ни от зама­ха ти и в лява­та му ръка се появя­ва сякаш от нищо­то кин­жал, с кой­то замах­ва към гър­ди­те ти.
Ако имаш Сила 2 – мини на 149
Ако ли не – мини на 153
124

Не напраз­но се сла­виш като един от най-доб­ри­те саб­льо­ри в Порт Роял. По пътя към трю­ма бук­вал­но поми­таш про­тив­ни­ци­те, кои­то се опит­ват да те спрат, оста­вяй­ки след себе си пъте­ка от тру­по­ве. Послед­ни­ят изпре­чил се на пътя ти моряк реша­ва бла­го­ра­зум­но да си наме­ри друг про­тив­ник, дока­то ти се спус­каш по тяс­на­та стъл­ба, воде­ща към оръ­дей­на­та палуба.
Мини на 132
125

Не е твоя рабо­та да човър­каш проб­ле­ми­те й, така че тихо­мъл­ком се оттег­ляш и я оста­вяш на тъга­та й. Как­ви­то и емо­ции да е отклю­чи­ла смърт­та на Лупин, се надя­ваш, че до сут­рин­та ще са отминали.
Мини на 147.
126

— Сега съм сво­бо­ден да бъда такъв, какъв­то аз искам. Само лич­ни­те ми спо­соб­нос­ти и уме­ния са важ­ни за успе­ха ми, а не кого позна­вам и с коя тан­цу­вам! – обяс­ня­ваш разпалено.
— И все пак… как­во ще пра­виш с лорд Колинс?
— Ще го убия… най-веро­ят­но! – сви­ваш раме­не. – Ръка­та на Коро­на­та е дъл­га, но в Порт Роял сила­та, пари­те и връз­ки­те могат да те спа­сят от всич­ко и всеки.
Мини на 130
127

Пристъп­ваш бав­но към Лупин и ряз­ко замах­ваш с всич­ка сила в опит да изби­еш сабя­та му. Изне­над­ва­що той вмес­то да изпус­не сабя­та, успя­ва да отбие тво­я­та и ска­ча към теб. Забе­ляз­ваш кама­та в лява­та му ръка и осъз­на­ваш, че това е бил пла­нът му от само­то нача­ло. Но за него е твър­де къс­но – отстъп­ваш крач­ка назад и кама­та мина­ва покрай буза­та ти. Сабя­та ти ряз­ко се изди­га наго­ре и потъ­ва в гър­ди­те на Лупин.
Мини на 157
128

Вина­ги си пред­по­чи­тал стрел­ба­та по про­тив­ни­ци­те си пред ръко­паш­ния бой. Зато­ва и вина­ги си затък­нал по себе си цял куп пис­то­ле­ти. Отно­во се убеж­да­ваш в пра­во­та­та на стра­те­ги­я­та си, дока­то с точ­на стрел­ба си пропра­вяш път до трю­ма. Изпраз­ваш послед­ния пис­то­лет точ­но пред вхо­да му.
Пре­ди да се спус­неш се по тяс­на­та стъл­ба към оръ­дей­на­та палу­ба, изтръг­ваш заре­де­ния пис­то­лет от без­чув­с­т­ве­ни­те пръс­ти на послед­на­та ти жертва.
Мини на 132
129

— А и… няма­ше да срещ­на теб. – под­хвър­ляш уж неб­реж­но и я поглеж­даш очаквателно.
— О… — про­мъл­вя тя…
Ако имаш КД “Опо­ра” – мини на 137
Ако имаш поне 3 точ­ки “Отно­ше­ния” – мини на 138
Ако ли не – отгър­ни на 139
130

— А дъще­ря му Кар­мен? – тонът на Мер­се­дес е доста хла­ден. Май бив­ша­та ти любов­на аван­тю­ра не е най-под­хо­дя­ща­та тема за раз­го­вор в този момент.
При­да­ваш си без­раз­ли­чен вид и изсумтяваш:
— Ами… пред­по­ла­гам, че ще я изпра­тят обрат­но в Анг­лия. Не мис­ля, че ме въл­ну­ва как­во ще се слу­чи с нея. Не изпит­вам дори омра­за към нея. Просто ще искам да е далеч от очи­те ми и толкоз.
— Защо? – поглеж­да те тя любопитно.
“Е, имам теб, нали така?” – мини на 133
“Не живея в мина­ло­то.” – мини на 134
131

Ско­ро усе­щаш как Лупин започ­ва да губи сили и уда­ри­те му ста­ват все по-сла­би и по-сла­би. Защи­та­та му вече не е така пре­циз­на и ско­ро му наня­саш още някол­ко плит­ки рани. След поред­на­та раз­мя­на на уда­ри сабя­та му отхврък­ва наст­ра­ни от ръка­та му след осо­бе­но силен удар от твоя страна.
Фран­цу­зи­нът пада задъ­хан на коле­не и със све­де­на гла­ва. Прибли­жа­ваш се бав­но със сто­ма­нен поглед – и два­ма­та сте наяс­но, че поща­да няма да има. Очи­те ви се сре­щат за послед­но и го чуваш как промърморва:
— Побе­ден от едно пале… ако няко­га съм предполагал…
— Не тряб­ва­ше да пре­си­чаш пътя ми. – отвръ­щаш. – А може би е тряб­ва­ло да помис­лиш пове­че, пре­ди да пре­да­деш Вълчицата.
— Спес­ти ми лек­ци­и­те, пале! – изръм­жа­ва той. – Не си ти този, кой­то ще ме съди!
Не успя­ваш да измис­лиш добър отго­вор, така че просто вди­гаш оръ­жи­е­то си и го заби­ваш във вра­та му.
Мини на 157
132

Оръ­дей­на­та палу­ба е ужас­на глед­ка – шрап­нел­ни­ят залп е предиз­ви­кал истин­с­ка касап­ни­ца на бор­да. Едва успя­ваш да нами­раш праз­ни мес­та, къде­то да стъп­ваш. Преска­чаш едно обър­на­то оръ­дие и се насоч­ваш към носа на кора­ба, къде­то пред­по­ла­гаш, че е раз­по­ло­жен барут­ния погреб на фрегатата.
Про­ви­раш се през нис­ка и тяс­на вра­тич­ка и със задо­вол­с­т­во откри­ваш, че тя те е отве­ла на точ­но­то мяс­то – десет­ки буре­та са стру­па­ни в този отсек от кора­ба. Граб­ваш едно полуп­раз­но буре с барут и посип­ваш съдър­жа­ни­е­то по пода. Бър­зо нами­раш насмо­ле­на фак­ла и я запал­ваш, изкач­вай­ки се по стълбите.
— Изчез­вай­те от тук – изкре­щя­ваш по посо­ка на при­яте­ли­те си и мяташ фак­ла­та в трюма.
Мини на 136
133

— Сър­це­то ми, милей­ди, ви при­над­ле­жи. – отвръ­щаш с усмивка.
— О… — про­мъл­вя­ва тя…
Ако имаш КД “Опо­ра” – мини на 137
Ако имаш поне 3 точ­ки “Отно­ше­ния” – мини на 138
Ако ли не – отгър­ни на 139
134

— Живея в насто­я­ще­то, а не в мина­ло­то. – сви­ваш раме­не. – Не тая омра­за към никого.
Ако имаш КД “Опо­ра” – мини на 141
Ако ли не – отгър­ни на 142
135

Ско­ро умо­ра­та започ­ва да те над­ви­ва. Уда­ри­те ти са все по-сла­би и по-сла­би, отслаб­ват, а защи­та­та ти вече не е така пре­циз­на. При послед­ния опит да пари­раш, закъс­ня­ваш и оръ­жи­е­то на Лупин потъ­ва дъл­бо­ко в гър­ди­те ти.
КРАЙ!
136

Оце­ле­ли­те моря­ци от “Кле­о­пат­ра” и “Либер­ти” трес­ка­во напус­кат палу­ба­та на фре­га­та­та, сечей­ки въже­та­та на абор­даж­ни­те куки след себе си. С лъв­с­ки скок успя­ваш в послед­ния момент и ти сами­ят да се прехвър­лиш на кора­ба си, къде­то вед­на­га се заемаш да съз­да­деш нуж­на­та орга­ни­за­ция сред еки­па­жа. Забе­ляз­ваш, че от дуп­ки­те в кор­пу­са на фре­га­та­та изли­зат дъл­ги огне­ни ези­ци – не ви оста­ва мно­го вре­ме, пре­ди огъ­ня да достиг­не погре­ба. Въп­ро­сът е дали ще успе­е­те да се отда­ле­чи­те навреме?
Ако оцен­ка­та ти за Море­ход­с­тво е 3 – мини на 140
Ако оба­че слу­чая не е такъв – попа­даш на 144
137

— Аз… — заек­ва сму­те­но Мер­се­дес и чер­ве­ни­на изби­ва по бузи­те й. – Чес­т­но каза­но, не зна­ех как­во да мис­ля… чудех се…
— Дали не съм просто поред­ния пре­лъс­ти­тел на кра­си­ви съз­да­ния? – усмих­ваш се ти. – Не, не съм.
— О… — тя свеж­да засра­ме­но гла­ва. – Изви­ня­вай, не исках да те засегна.
Усмих­ваш се и мах­ваш с ръка пре­неб­ре­жи­тел­но. После поемаш ини­ци­а­ти­ва­та, прегръ­щаш я и я целу­ваш. Щом уст­ни­те ви се раз­де­лят, тя те поглеж­да пала­во и подхвърля:
— Зна­еш ли, че нощи­те тук не са чак тол­ко­ва къси, кол­ко­то раз­пра­вят? Пред­по­ла­гам, че има­ме време…
Засми­ваш се от сър­це и я целу­ваш отно­во. Стру­ва си да изпус­неш някол­ко часа сън.
Мини на 143
138

— Не знам как­во да кажа… — про­мъл­вя Мерседес.
Погле­дът й про­бяг­ва нер­в­но по плажа.
— Нима за пръв път някой мъж ви призна­ва чув­с­т­ва­та си? – засми­ваш се.
— Ами… зави­си… “ела тука да те напра­вя жена” май не го броя за тако­ва призна­ние, така че явно ми е за пър­ви път…
— Кой глу­пак ти е казал това? – вди­гаш веж­ди учудено.
— Все пак израс­нах сред пира­ти, не забра­вяй. – засми­ва се тя. – Май­ка ми тога­ва така го сри­та, че онзи куца­ше с дни. Не че не съм… …
Обгръ­щаш я с ръце и я при­дър­п­ваш към себе си. Дока­то уст­ни­те ви се докос­ват, забра­вяш всич­ки тре­во­ги и грижи.
— Пред­по­ла­гам, че можем да си позво­лим да загу­бим мал­ко сън. – про­шеп­ва тя в ухо­то ти.
Ще е мно­го глу­па­во от твоя стра­на да не се съгласиш..
Мини на 143
139

— Не знам как­во да кажа… — про­мъл­вя Мерседес.
— Нима за пръв път някой мъж спо­де­ля чув­с­т­ва­та си към вас, милейди?
— Не… просто за пръв път не знам как­во да отго­во­ря — обик­но­ве­но отхвър­лям пред­ло­же­ния с доб­ре пре­ме­рен ритник.
Про­мър­мор­ваш едно тихо “О!” и свеж­даш поглед.
— Съжа­ля­вам, може би след вре­ме. – про­мъл­вя тя.
— Да, може би след вре­ме… — про­мър­мор­ваш в отго­вор. – Ста­на вече къс­но, а утре ни пред­стои тежък пре­ход. Нека да се връ­ща­ме вече в лагера…
Тя ким­ва енер­гич­но и заед­но се отпра­вя­те обрат­но към заслоните…
Мини на 145
140

Сил­ни­ят вятър изду­ва плат­на­та на „Либер­ти“ и кора­бът ви бър­зо се отде­ля от фре­га­та­та.. Някой по-нео­пи­тен би се опи­тал да завие и така да се отда­ле­чи от обре­че­ния кораб, но ти просто оста­вяш вятъ­ра да си свър­ши рабо­та­та. След секун­ди чуваш лек тътен и виж­даш сла­ба екс­пло­зия на носа на фре­га­та­та – явно едно от буре­та­та с барут е избух­на­ло. Въп­рос на секун­ди е да се взри­вят оста­на­ли­те. Отпра­вяш една бър­за молит­ва в очак­ва­не на неиз­беж­ния взрив.
Ако човек не е пре­жи­вя­вал взрив на бару­тен погреб, не би могъл да си пред­ста­ви чудо­вищ­ния му мащаб. Въп­ре­ки, че вече сте се отда­ле­чи­ли доста, удар­на­та въл­на раз­тър­с­ва целия ви кораб и го обсип­ва с пар­че­та дър­во. Поглеж­даш към фре­га­та­та и със задо­вол­с­т­во забе­ляз­ваш, че носът й вече го няма. Няма да мине мно­го вре­ме, пре­ди да потъ­не, кон­с­та­ти­раш довол­но и насоч­ваш “Либер­ти” към сре­ща­та с “Кле­о­пат­ра” – вре­ме е да се вър­не­те към пър­во­на­чал­ния си план.
Мини на 98
141

— А… а аз… част от кое съм? – пита пла­хо тя.
— Пла­хост­та не ти отива. – изсумтяваш.
— И все пак? – насто­я­ва тя, този път по-уверено.
— Е, сега съм до теб, нали? – сви­ваш рамене.
— Сега – да. А утре? А след сед­ми­ца? След месец?
— След месец… след месец може и да съм обе­сен на доко­ве­те на Порт Роял. – изсум­тя­ваш отно­во. – Не пра­вя пла­но­ве за бъде­ще­то, но и не пре­неб­рег­вам сла­дос­ти­те на насто­я­ще­то, ако това ме питаш.
— Е, една пират­с­ка щер­ка може да се надя­ва поне на това, нали? – усмив­ка­та не успя­ва да прикрие иро­ни­я­та в думи­те й.
— Може да се надя­ва на всич­ко. – отвръ­щаш. – Всич­ко по реда си, мила моя. Пър­во сък­ро­ви­ще­то, после Порт Роял, а след това, ако сме все още сме живи, ще бъдем доста­тъч­но бога­ти, за да пра­вим как­во­то си решим.
Мер­се­дес избух­ва в иск­рен смях и се обля­га на рамо­то ти. Оку­ра­жен от това, ти се навеж­даш и я целу­ваш страс­т­но. Как­во пък тол­ко­ва, ако загу­би­те някол­ко часа сън?
Мини на 143
142

— Ста­ва къс­но, а утре ни чака тежък пре­ход. Нека да се връ­ща­ме в лагера…
Тя ким­ва енер­гич­но и заед­но се отпра­вя­те обрат­но към заслоните…
Мини на 145
143

Събуж­да те шум от стъп­ки по пясъ­ка. Сграб­чваш лежа­ща­та до теб сабя и се изпра­вяш бър­зо на кра­ка. Пред теб се е изпра­вил Гас­кон, а ухи­ле­на­та му физи­о­но­мия ясно показ­ва кол­ко му е забав­но да ви хва­не в така­ва ситу­а­ция. Той вди­га ръце успокоително:
— Хей, дой­дох само да ви събу­дя. Обе­ща­вам да не каз­вам на нико­го не ме уби­вай! Край­но вре­ме е да тръг­ва­ме… освен ако не иска­те, раз­би­ра се, да пре­ка­ра­те още една така­ва нощ на тоя пясък. – той се усмих­ва наг­ло на изпе­пе­ля­ва­щия поглед, кой­то му мяташ, и про­дъл­жа­ва. – Чес­т­но, защо не отидох­те на “Кле­о­пат­ра”… лег­ло­то там със сигур­ност е по-меко… а и не боде толкова.
Изръм­жа­ваш нещо по адрес на род­ни­ни­те му и поглеж­даш към Мер­се­дес, коя­то се е покри­ла до шия­та с по-голя­ма част от дре­хи­те ви. Реша­ваш, че как­во­то и да отго­во­риш на май­та­пи­те на Гас­кон, само ще му даде повод за още по-соле­ни шеги, така че само издър­п­ваш реши­тел­но риза­та си от ръце­те й и му подхвърляш:
— Мал­ко лич­но прост­ран­с­т­во, моля! Идва­ме след малко.
Той ким­ва, после се отпра­вя обрат­но към лаге­ра, под­хвър­ляй­ки през рамо:
– Меж­ду дру­го­то сно­щи ми спе­че­лих­те три реа­ла. Ако зна­ех, че има­те тол­ко­ва енер­гия в изли­шък, щях да ви пра­тя да свър­ши­те пове­че работа.
Сме­хът му се чува дори и след като вече се е скрил зад дюните.
Запи­ши си КД “Пясък” и мини на 146
144

За съжа­ле­ние при­го­тов­ле­ни­я­та ти не са на нуж­но­то ниво – ”Либер­ти” наби­ра ско­рост твър­де бав­но. Отча­я­но завър­таш руля с надеж­да­та да натру­паш доста­тъч­но раз­сто­я­ние меж­ду вас и фре­га­та­та, но е твър­де късно.
Пър­во се чува сла­ба екс­пло­зия – явно от избух­ва­не­то на едно буре с барут. Секун­ди по-къс­но барут­ни­ят погреб на фре­га­та­та избух­ва в могъщ взрив. Удар­на­та въл­на отна­ся глав­на­та мач­та на “Либер­ти”, а нещо теж­ко блъс­ва кора­ба ти точ­но под ватер­ли­ни­я­та. Естес­т­ве­но, това не е основ­ни­ят ти проблем.
Основ­ни­ят ти проб­лем е, че нещо те удря по гла­ва­та и губиш съзнание.
Мини на 3
145

На след­ва­ща­та сут­рин ста­ваш рано и се включ­ваш в под­го­тов­ка­та за похо­да. Всич­ки сте в добро наст­ро­е­ние, въпреки,че пре­хо­дът през гора­та ще е тежък. Все пак, всич­ки усе­ща­те, че сък­ро­ви­ще­то е все по-бли­зо и сте нетър­пе­ли­ви да го приберете.
Мини на 146
146

Оста­вяш боц­ма­на на “Кле­о­пат­ра” заед­но с някол­ко мом­че­та от еки­па­жа да пазят лаге­ра, а с оста­на­ли­те навли­за­те в гора­та. С Гас­кон и Мер­се­дес вър­ви­те наче­ло на коло­на­та, про­ви­рай­ки си път през гъс­та­та рас­ти­тел­ност. На все­ки два часа пра­ви­те почив­ка, но въп­ре­ки това напред­ва­те срав­ни­тел­но бър­зо, като до момен­та не се натък­ва­те на никак­ви опас­нос­ти . По вре­ме на послед­на­та ви почив­ка сте нася­да­ли на една мал­ка гор­с­ка поля­на, а Мер­се­дес ви обяс­ня­ва как след око­ло час път на север ще изле­зе­те от гора­та и след това, непос­ред­с­тве­но до бре­га на едно вът­реш­но езе­ро, е раз­по­ло­же­на пеще­ра­та със съкровището.
Вне­зап­но изтре­щя­ва пис­то­ле­тен изстрел и един от ваши­те моря­ци се стро­по­ля­ва прост­ре­лян в гър­ди­те. Изкре­щя­ваш на оста­на­ли­те от отря­да бър­зо да наме­рят прикри­тие зад окол­ни­те дър­ве­та, а ти, Гас­кон и Мер­се­дес заля­га­те зад дъне­ра на едно пова­ле­но дър­во. Про­ех­тя­ва още един изстрел и друг моряк пада на земя­та, като този път кур­шу­мът е попад­нал в бед­ро­то му.
Ако решиш да запо­вя­даш залп в посо­ка мяс­то­то на изстре­ли­те – мини на 147
Ако пък пред­по­чи­таш да ата­ку­ва­те дирек­т­но – мини на 151
147

Даваш запо­вед за стрел­ба и всич­ки изпраз­ва­те пис­то­ле­ти­те и мус­ке­ти­те си в посо­ка­та, от къде­то са дошли два­та изстре­ла. За миг ти се стру­ва, че чуваш болез­нен вик, но в отго­вор про­ех­тя­ват още два изстре­ла, кои­то пора­зя­ват още два­ма от моря­ци­те ти.
— Няма да ста­не така! – изкре­щя­ва Крис­тоф. – Тук сме им пре­ка­ле­но удоб­на мишена!
Прав е. Не ви оста­ва дру­го освен да щур­му­ва­те противника.
Запи­ши си КД „Прест­рел­ка”
Мини на 151
148

Лупин лежи мър­тъв в кра­ка­та ти, но въп­ре­ки смърт­та на капи­та­на им хора­та му все още отказ­ват да се пре­да­дат. Напро­тив, дори се нахвър­лят вър­ху хора­та ви с още по-голя­ма настър­ве­ност. Извед­нъж някой изкре­щя­ва “Пожар” и всич­ки погле­ди се насоч­ват към носа на фре­га­та­та, къде­то пла­мъ­ци се плъз­гат по дър­во­то и въже­тат и не след дъл­го ще под­пла­ят и кораб­ни­те плат­на. Про­тив­ни­ци­те ви вку­пом изос­та­вят бит­ка­та и започ­ват да ска­чат през бор­да. В пър­вия момент си учу­ден на стран­на­та им реак­ция, но извед­нъж едно те осня­ва ужас­на мисъл – някъ­де око­ло носа на фре­га­та­та тряб­ва да е барут­ни­ят погреб. Започ­ваш да кре­щиш пани­чес­ки на хора­та си:
— Бър­зо напус­кай­те кора­ба! Все­ки момент ще избух­не! Оттег­ля­ме се!
Заед­но с тво­и­те моря­ци свет­ка­вич­но се прехвър­ля­те по абор­даж­ни­те въже­та обрат­но на “Либер­ти” и вед­нъж озо­ва­ли се там, ги поси­ча­те, за да осво­бо­ди­те кора­ба. Меж­дув­ре­мен­но Гас­кон и хора­та му пра­вят същото.
Запи­ши си КД “Вълк”.
Мини на 140
149

Със сет­ни уси­лия успя­ваш да се изви­еш стра­нич­но и да уда­риш ръка­та му с лява­та си длан, с кое­то дви­же­ние спа­ся­ваш живо­та си. В пър­вия момент не раз­би­раш защо Лупин засти­ва на мяс­то, но после осъз­на­ваш, че по инер­ция си вдиг­нал сабя­та си, на коя­то той сам се е нанизал.
Мини на 157
151

— Раз­пръс­не­те се! – кре­щиш с пъл­но гър­ло. – Ата­ку­ва­ме на широк фронт по мой знак!
Изчак­ваш, дока­то всич­ки при­гот­вят саби­те си и даваш знак за атака.
Моря­ци­те ти не са така при­вик­на­ли на този начин на бой, така как­то напри­мер под­чи­не­ни­те ти от крал­с­ка­та мор­с­ка пехо­та, но опре­де­ле­но сери­оз­ния им боен опит пома­га и тук. Ата­ка­та ви не е осо­бе­но орга­ни­зи­ра­на и под­ре­де­на, Всъщ­ност, по-ско­ро при­ли­ча на прокрад­ва­не на конек­рад­ци, но пък по този начин жер­т­ви­те, кои­то дава­те, са мал­ко. Про­тив­ни­ци­те ви се опит­ват да се раз­пръс­нат напо­со­ки в гора­та, с кое­то да затруд­нят преслед­ва­не­то, но опит­ни­те Гас­кон и Крис­тоф, коман­д­ва­щи флан­го­ве­те ви, бър­зо ги отказ­ват от тези им наме­ре­ния. Ско­ро стя­га­те обръ­ча и ги приклещ­ва­те на една широ­ка поляна.
Оказ­ва се, че пър­во­на­чал­но­то ти пред­по­ло­же­ние е вяр­но – напад­на­ла ви е мал­ка гру­па оце­ле­ли от еки­па­жа на Лупин. Набро­я­ват едва десе­ти­на души, пред­вож­да­ни от няка­къв тип с широ­ко­по­ла шап­ка, чер­ве­на офи­цер­с­ка курт­ка и тес­ни бри­чо­ве, а в ръце­те си здра­во е стис­нал лека сабя, коя­то ти е стран­но позната.
Мер­се­дес засти­ва до теб и изкре­щя­ва изненадано:
— Пака?!
Оглеж­даш по-вни­ма­тел­но лице­то на офи­це­ра. Да, това наис­ти­на е жена, макар и дебе­ла­та курт­ка да прикри­ва по-голя­ма част от фор­ми­те й. Но нещо не е наред…
— Чакай мал­ко, Пака не беше ли име­то на сес­т­ра ти? – обръ­щаш се към Мер­се­дес, но тя вече не е до теб, а е изляз­ла от прикри­ти­е­то на дър­ве­та­та, кра­чей­ки към Пака. Изру­га­ваш ядо­са­но и я послед­ваш с насо­чен към вра­го­ве­те пис­то­лет и изва­де­на сабя. Оста­на­ли­те се при­съ­е­ди­ня­ват и ско­ро се изпра­вя­те очи в очи с вра­жес­ка­та група.
— Жива си… — про­мъл­вя при­ятел­ка­та ти. – Мис­лех те за мър­т­ва, мис­лех, че съм те загу­би­ла зави­на­ги… Защо ни напад­на? Не ме ли позна?
Пака й мята зло­бен поглед, въз­дъх­ва и сва­ля надо­лу сабя­та си.
— Кол­ко си наив­на, Мер­се­дес? Нима още не можеш да разбереш?
Гроб­на тиши­на ляга вър­ху поля­на­та. Извед­нъж, дока­то оглеж­даш чер­ти­те на Пака, те осе­ня­ва прозрение :
— В име­то на Дева­та, вие не сте истин­с­ки сес­т­ри! – посоч­ваш Пака със сабя­та си. – Тя е дъще­ря на Лупин.
— Гос­по­ди, сес­т­ро, нима този човек успя да се досе­ти за един миг, а ти цял живот не го разбра?!
Мер­се­дес зяп­ва учу­де­но и закри­ва с ръка уста­та си, нес­по­соб­на да каже нищо. Явно тряб­ва да поемеш неща­та в свои ръце.
Ако под­ка­ниш Пака да се пре­да­де – мини на 152
Ако пър­во искаш да раз­бе­реш дали тя сама­та е зна­е­ла за пла­на на Лупин да пре­да­де Въл­чи­ца­та – мини на 154
152

— Пре­дай­те се, мадам. – въз­дъх­ваш. – Сва­ле­те оръ­жи­е­то и живо­тът ви ще бъде поща­ден. Не е необ­хо­ди­мо да се про­ли­ва още кръв. Обкръ­же­ни сте отвся­къ­де, а и ви пре­въз­хож­да­ме поч­ти двой­но. Пре­дай­те се и може би ще полу­чи­те милост, а аз от моя стра­на ви гаран­ти­рам, че ще ви вър­на живи и здра­ви в Порт Роял.
Запи­ши си КД “Обе­ща­ние”.
Ако имаш КД “Вълк” или КД “Кру­ше­ние” – мини на 155
Ако нямаш нито една от две­те – мини на 156
153

Кин­жа­лът се заби­ва в гър­ди­те ти. Виж­даш маз­на­та лику­ва­ща усмив­ка на Лупин, но тя изчез­ва в мига, в кой­то му оста­вяш своя про­ща­лен пода­рък. С всич­ка­та ти оста­на­ла сила замах­ваш с дяс­на­та си ръка, заби­вай­ки сабя­та си в него­ви­те гърди.
И два­ма­та засти­ва­те за миг, пре­ди да се стро­по­ли­те на коле­не. Секун­ди по-къс­но смърт­та ви при­ема в прегръд­ки­те си, но все пак успя­ваш да про­шеп­неш в ухо­то му:
— Аз пече­ля, куче…
После настъп­ва само мрак
КРАЙ!
154

— Хм, инте­рес­но! Вина­ги съм си мис­лел, че дъще­ри­те по-чес­то са на стра­на­та на май­ки­те си при семей­ни­те сва­ди. – под­хвър­ляш ти шеговито.
Пака се връз­ва на про­во­ка­ци­я­та ти и изкре­щя­ва злоб­но насре­ща ти:
— Май­ка ми беше просто една глу­пач­ка! Дори, и, кога­то анг­ли­ча­ни­те ни бяха по пети­те, тя мис­ле­ше един­с­т­ве­но за сво­я­та вен­де­та! Има­ше доста­тъч­но да си купи земя и да има щас­т­лив и спо­ко­ен живот с баща ми! Но не го напра­ви! Безум­но­то жела­ни за мъст зара­ди смърт­та на няка­къв мъж, екзе­ку­ти­ран по запо­вед на вече мър­тъв крал бе по-важ­но от всич­ко за нея! Как­во ми пука­ше на мен за ней­но­то отмъ­ще­ние! Та аз дори не съм била роде­на тогава!
Пака, за раз­ли­ка от Мер­се­дес, е доста неу­рав­но­ве­се­на така че реша­ваш да я раз­драз­ниш още малко…
— И зато­ва ли реши да се пови­шиш от обик­но­ве­на пират­с­ка дъще­ря в пират­с­ки офи­цер на служ­ба при баща си? Опре­де­ле­но сте израс­на­ла в кари­е­ра­та, милей­ди. Въз­хи­ща­вам Ви се!.
Ако имаш КД “Вълк” или КД “Кру­ше­ние” – мини на 155
Ако нямаш нито една от две­те – мини на 158
155

Ако до пре­ди мал­ко си пред­по­ла­гал, че й хло­па дъс­ка­та сега вече си сигурен:
— Млък­ни куче! – изкре­щя­ва тя – Мис­лиш си, че можеш да ми гово­риш така! Ти уби баща ми и сега ще си платиш!
С тези думи, тя вди­га сабя­та си и се нахвър­ля вър­ху теб, но с леко­та пари­раш сла­ба­та й ата­ка. В този момент Мер­се­дес пристъп­ва напред с вдиг­на­та шпа­га, гото­ва да бло­ки­ра след­ва­щия удар, а Пака пре­на­соч­ва яда и ата­ки­те си към нея.
Мини на 159
156

— Да се пре­дам в лапи­те на кака си, кол­ко поетич­но. – изръм­жа­ва Пака. – По-ско­ро ще умра тук и сега, със сабя в ръка. И ако има поне мал­ко сме­лост, тя ще се изпра­ви сама сре­щу мен! Хай­де како, ела да видиш, как­во научих през послед­на­та година!
Мер­се­дес вди­га поглед, покла­ща тъж­но гла­ва и заема пози­ция с думите:
— Отка­жи се, дока­то можеш, сес­т­ри­це. Няма нуж­да от това.
— Зара­ди теб баща ми е мър­тъв, куч­ко! – изре­ва­ва Пака. – Нико­га няма да се пре­дам в мръс­ни­те ви ръце!
С тези думи по-мал­ка­та сес­т­ра се хвър­ля с вик вър­ху Мерседес
Мини на 159
157

Ако имаш някоя от кодо­ви­те думи “Рана” или “Лъв” – мини на 148
Ако ли не – мини на 66
158

— Оси­гу­рих си бъде­ще! Заме­них мизер­ния живот на пират­с­ка дъще­ря, с този на жена от бла­го­род­но потек­ло! Само този живот може­ше да ми позво­ли да се омъ­жа за под­хо­дящ съп­руг и да заема пола­га­що­то ми се място!
Каниш се да отго­во­риш, но Мер­се­дес мина­ва пред теб и про­мъл­вя­ва тихо:
— Сес­т­рич­ке, май­ка ни те оби­ча­ше с цяло­то си сър­це! Как можа да й при­чи­ниш това?
— Как бих мог­ла ли?! Прокле­та­та куч­ка пре­неб­рег­ва­ше насто­я­ва­ни­я­та на баща ми, пре­неб­рег­ва­ше мои­те меч­ти! Как­во дру­го можех да направя?
— Май­ка… — започ­ва спът­ни­ца­та ти, но Пака я прекъсва.
— Сти­га при­каз­ки, како! Или вдиг­ни тази сабя, или, къл­на се, ще те раз­по­ря на секун­да­та, без да ми миг­не окото!
Мер­се­дес изсум­тя­ва и вди­га оръ­жи­е­то си.
— Явно, че ще тряб­ва да те нашля­пам за урок, как­то кога­то кра­де­ше бижу­та­та ми.
— Ще ти се! – извик­ва Пака и се спус­ка в атака.
Ост­ри­е­та­та се сре­щат със звън и сес­т­ри­те започ­ват дву­боя си.
Мини на 159
159

Със сви­то сър­це гле­даш, как про­ти­ча бит­ка­та меж­ду две­те. Иска ти се да се наме­сиш, за да не пост­ра­да Мер­се­дес, но никой здра­во­мис­лещ моряк не се намес­ва при дуел. Има суе­ве­рие, че това ще доне­се лош къс­мет за целия еки­паж. А дори това, че ти самия не си суе­ве­рен, няма да поп­ре­чи на соб­с­тве­ни­те ти дру­га­ри по-къс­но да те изхвър­лят зад борд. Запла­ха­та от лош къс­мет се при­ема мно­го сери­оз­но сред пиратите.
Мер­се­дес опре­де­ле­но пре­въз­хож­да сес­т­ра си като уме­ния, но забе­ляз­ваш, че тя се е със­ре­до­то­чи­ла в бло­ки­ра­не на без­раз­съд­ни­те ата­ки на Пака. Точ­но, кога­то започ­ваш да се при­тес­ня­ваш наис­ти­на за изхо­да от дву­боя, спът­ни­ца­та ти пре­ми­на­ва в атака.
С годи­ни ще помниш този дуел и края му. Мер­се­дес се оказ­ва тол­ко­ва добър фех­тов­чик, че без проб­ле­ми би се опря­ла дори и на самия Гас­кон. Сабя­та й спо­кой­но посре­ща поред­ния замах на сес­т­ра й и извед­нъж се завър­та свет­ка­вич­но. От апа­тич­ния стил вече няма и сле­да. Един удар… вто­ри… тре­ти… Пака отстъп­ва все по-отча­я­но, като се опит­ва да избяг­ва вся­чес­ки ата­ки­те на сес­т­ра си, но сили­те й вече са на при­вър­ш­ва­не. И ето, че раз­връз­ка­та на дву­боя най-сет­не настъп­ва. Мер­се­дес замах­ва и щом ост­ри­е­та­та се сре­щат, завър­та сабя­та си око­ло оръ­жи­е­то на про­тив­нич­ка­та си и го изби­ва далеч от ръце­те й. После с два бър­зи и рез­ки зама­ха оста­вя две плит­ки рани по кра­ка­та на Пака. Сет­не се обръ­ща към теб:
— Капи­тан Ели­ът, бих­те ли ми услу­жи­ли с кола­на си? Сес­т­ра ми има нуж­да от дис­цип­ли­ни­ра­не. – каз­ва тя, а в очи­те й игра­ят весе­ли пламъчета.
Прибли­жа­ваш се с усмив­ка и й прошепваш:
— Не го мис­лиш сери­оз­но, нали?
— Е, със сигур­ност няма да е сега.- смиг­ва ти тя.
Въз­дъх­ваш отег­че­но, кога­то Пака се изпра­вя с послед­ни сили на кра­ка и изваж­да кин­жал. Избут­ваш Мер­се­дес наст­ра­ни и заявяваш:
— Сти­га глу­пос­ти, мал­ка­та! – след кое­то й с пре­ме­рен десен прав в чене­то, я изпра­щащ в све­та на съни­ща­та. Поглеж­даш невин­но Мерседес.
– Съжа­ля­вам, но ми пис­на от кря­съ­ци­те й. Не оби­чам да удрям жени, но поня­ко­га нямам друг избор.
Мини на Епи­лог.
Епи­лог

Три сед­ми­ци по-къс­но, в покрай­ни­ни­те на Сан­тя­го.- Това е лудост! – за поре­ден път въз­ра­зя­ва Гаскон.
— Не те карам да идваш с мен. – изсум­тя­ваш в отговор.
Вече тре­ти ден седи­те на кот­ва в едно от мно­жес­т­во­то залив­че­та в север­на­та част на Ямай­ка и не виж­даш сми­съл да про­дъл­жа­ва­те. Отпи­ваш спо­кой­но от вино­то си и продължаваш:
— Решил съм го, Гас­кон. Можеш да ме послед­ваш или да опи­таш да се добе­реш до Кюра­сао с „Кле­о­пат­ра”. Но не се и опит­вай да ме спреш.
— Ще про­пи­ле­еш живо­та си за едно­то отмъ­ще­ние! – Гас­кон ста­ва ряз­ко от сто­ла си и поглеж­да през про­зо­ре­ца. – Имаш доста­тъч­но пари, за да купиш някой малък ост­ров! Отка­жи се и нека се оттег­лим. Ще си купим земя и роби, ще си вдиг­нем от оне­зи кра­си­ви къщи с голе­ми­на на лине­ен кораб и ще живе­ем като кра­ле до края на дни­те си.
— Може. След като убия Колинс. Мис­ля да ста­на след­ва­щия губер­на­тор на Ямайка.
Пре­ди Гас­кон да успее да под­но­ви тира­да­та си, в бара­ка­та вли­за Мер­се­дес. Очи­те й се спи­рат за секун­да на зачер­ве­но­то лице на при­яте­ля и поч­ти момен­тал­но се вди­гат към тава­на. Звън­ки­ят й глас изпъл­ва стаята.
— Крис­тоф се вър­на. Може­те да забра­ви­те за бяг­с­тво към нидер­ланд­с­ки­те коло­нии – вой­на­та е приключила.
Наста­ва крат­ко мъл­ча­ние, след кое­то Гас­кон въз­дъх­ва дъл­бо­ко, сяда обрат­но на сто­ла си и си нали­ва още вино. Погле­ди­те ви се сре­щат за секун­да, пре­ди той да вдиг­не чаша и да заяви:
— Тога­ва нека пием за бъде­щия губер­на­тор на Ямай­ка!Комен­ти­рай­те в ТАЗИ тема то форума

Оцен­ка на Играта.

Някои чита­те­ли пред­по­чи­тат просто да пре­ми­нат успеш­но през исто­ри­я­та. Дру­ги искат да зна­ят, до кол­ко доб­ре са се спра­ви­ли, спо­ред авто­ра. Този част е за тях.

Част от Кодо­ви­те Думи носят точ­ки, как­то следва:

Поло­жи­тел­ни точки:

Линия + 2т

Ками +1т

Опо­ра +1т

Гон­ка +3т

Бит­ка +3т

Вълк +2т

Мус­кет +1т

Капан +1т

Алчен +1т

Пясък +3т

Прест­рел­ка +1т

Отри­ца­тел­ни точки:

Уби­ец ‑2т

Бум ‑1т

Кру­ше­ние ‑2т

Сега виж край­ния резул­тат и как­во озна­ча­ва той:

10 или пове­че – Отлич­на Игра! Не съм успял да те затруд­ня ни най-мал­ко, читателю.

7–10 – Доб­ра Игра! Джеймс Ели­ът опре­де­ле­но ще завър­ши в исто­ри­я­та на Кари­би­те, като един от най-извес­т­ни­те пирати!

4–7 – Сред­на Игра! Призна­вам, че е може­ло да се спра­виш и по-доб­ре, чита­те­лю. Може би си стру­ва да започ­неш от нача­ло и да се опи­таш да подоб­риш резул­та­та си?

Под 4 точ­ки – Сла­ба Игра! По прин­цип фак­та че си стиг­нал до края успеш­но зна­чи, че си играл доб­ре. Но ако се стре­миш да извле­чеш мак­си­му­ма от исто­ри­я­та и играта…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *