Някол­ко­то най-про­чу­ти поре­ди­ци кни­ги-игри от анг­ло­е­зич­ния свят са изда­ва­ни в Бъл­га­рия, как­то и в реди­ца дру­ги стра­ни. На бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли са позна­ти „Избе­ри сво­е­то приклю­че­ние”, „Бит­ки Без­б­рой”, „Пътят на тигъ­ра”,  „Кър­вав меч”, „Ново Поко­ле­ние кни­ги-игри”, „Самот­ния вълк” и „Магьос­ни­чес­т­ва”. Освен тях оба­че има твър­де мно­го дру­ги бри­тан­с­ки кни­ги-игри, кои­то не са пре­веж­да­ни на бъл­гар­с­ки. Сред тях има десе­ти­на поре­ди­ци, кои­то заслу­жа­ват вни­ма­ние по раз­лич­ни при­чи­ни. Някои не са по-лоши от позна­ти­те у нас пре­вод­ни загла­вия или дори са по-доб­ри от сред­но­то. Дру­ги просто е хуба­во да се спо­ме­нат във връз­ка с исто­ри­я­та на жан­ра. Тук ще се спрем на пет анг­лийс­ки поре­ди­ци от осем­де­сет­те и девет­де­сет­те годи­ни на мина­лия век. Три от тях са от позна­ти и у нас авто­ри (Дивър, Морис и Джон­сън, Томсън).

НОМЕР №1: Воин на автос­т­ра­да­та /Freeway Warrior/, автор: Джо Дивър
4 кни­ги, 350 епи­зо­да вся­ка: „Магис­т­ра­лен холо­кост”, „Пла­нин­с­ки бяг”, „Зона­та Оме­га”, „Обрат­но броене”

Магистрален холокост

Зоната Омега

Обратно броене

Тази поре­ди­ца от авто­ра на „Самот­ния вълк” е изда­де­на в края на 80-те, пред­ла­га приклю­че­ния в след апо­ка­лип­ти­чен свят от рода на „Боец на коле­ла”. Престъп­на орга­ни­за­ция стои в осно­ва­та на тра­гич­ни­те съби­тия, поразили

чове­чес­т­во­то през 2012. (Явно мина­ла­та вече годи­на се е свър­з­ва­ла с апо­ка­лип­сис още от осем­де­сет­те годи­ни на двай­се­ти век. ) Караш по шосе­та в опус­то­ше­ни­те САЩ. Сти­лът и сюже­тът не са нищо осо­бе­но. За смет­ка на това има изоби­лие от бит­ки и кри­тич­ни ситу­а­ции. Има цели 14 стра­ни­ци въве­де­ние, 4 стра­ни­ци днев­ник и 11 стрни­ци пра­ви­ла! Бой­на­та сис­те­ма е съща­та като в „Самот­ния вълк”: шанс – таб­ли­ца с чис­ла от 0 до 9; Уме­ние за Бли­зък Бой и Издръж­ли­вост (опре­де­ле­ни с шанс). При бит­ки­те спо­ред слу­чай­но чис­ло и съот­но­ше­ни­е­то меж­ду Уме­ни­я­та за Бли­зък Бой на две­те стра­ни се опре­де­лят щети­те, като е въз­мож­но и уби­ва­не с един удар. Наши­ят човек (на име Кал Феникс) има и пет Уме­ния за Оце­ля­ва­не (Шофи­ра­не, Стрел­ба, Оце­ля­ва­не на откри­то, Про­мък­ва­не, Въз­при­е­ма­не), меж­ду кои­то се раз­пре­де­лят точ­ки по избор. Може да носи до десет пред­ме­та, като това­ре­не­то нама­ля­ва оцен­ка­та за Про­мък­ва­не, коя­то измер­ва пър­га­ви­на­та на героя. Раз­лич­ни оръ­жия доба­вят точ­ки към Уме­ни­е­то за Бли­зък Бой. Прест­рел­ки­те се пре­съз­да­ват по раз­ли­чен начин спо­ред ситу­а­ци­я­та. Има чети­ри вида огнес­т­рел­но оръ­жие с раз­лич­ни муни­ции за вся­ко, кои­то имат същес­т­ве­но зна­че­ние. В пър­ви­те две кни­ги дейс­т­ви­е­то се раз­ви­ва в Тек­сас, в тре­та­та — в Ню Мек­си­ко, а в чет­вър­та­та – в Аризона.

Ста­ти­я­та напи­са: VG

Към Част 2

Може да комен­ти­ра­те ТУК!

4 thoughts on “Пет англоезични поредици книги-игри, непознати у нас”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *