корицата на: Голямото приключение на малкото таласъмче

Кое оби­чат деца­та пове­че – игра­та или при­каз­ки­те? В тази един­с­т­ве­на по рода си дет­с­ка кни­га игра­та и при­каз­ка­та си пода­ват лапич­ки и отиват заед­но на едно голя­мо приклю­че­ние! Раз­вий­те фан­та­зи­я­та на сво­е­то дете с бли­зо 100-те начи­на да про­че­те­те тази при­каз­ка-игра! Помог­не­те му, с 20 въз­мож­ни края, да раз­бе­ре как него­ви­те избо­ри про­ме­нят него­ва­та реалност!

А реал­ност­та лес­но може да бъде при­каз­ка в този уни­ка­лен екс­пе­ри­мент на Нико­ла Рай­ков, изда­ван и награж­да­ван за науч­но­фан­тас­тич­ни­те си раз­ка­зи, фен­тъ­зи с бъл­гар­с­ки фол­к­лор­ни моти­ви, анти­уто­пия и фил­мов сце­на­рий. Това е него­ви­ят дебют с дет­с­ка при­каз­ка-игра, напи­са­на за 3‑годишния му син.

Лук­соз­но­то изда­ние с илюс­т­ра­ции на худож­ни­ци от цял свят ще помог­не на ваше­то мал­ко тала­съм­че да пре­от­кри­ва ежед­нев­но све­та на въоб­ра­же­ни­е­то. Ако оби­ча­те Мечо Пух, Приклю­че­ни­я­та на Лис­ко и Али­са, лес­но ще се влю­би­те в тази книжка!

Кни­га­та е уни­кал­на по две причини.

1. Това е пър­ва­та лук­соз­на кни­га-игра изда­де­на в България.

- твър­да глан­ци­ра­на корица

- шита подвързия

- голям фор­мат (26 см х 28 см)

- лук­соз­на плът­на хартия

- изця­ло цвет­на, вклю­чи­тел­но 24 илюстрации

2. Това е пър­ва­та кни­га-игра за най-мал­ки­те, зара­ди кое­то и новия под­жанр е наре­чен “при­каз­ка-игра”. (Под най-мал­ки­те имам пред­вид деца от 3 до 8 годи­ни, макар че спо­ред мен удо­вол­с­т­ви­е­то е гаран­ти­ра­но и за „голе­ми­те”, като нас.) Реал­но това е пър­ва­та автор­с­ка кни­га-игра за най-мал­ки­те в све­та. Спо­ред gamebooks.org, кои­то под­дър­жат най-пъл­на­та база дан­ни за кни­ги-игри един­с­т­ве­ни­те кни­ги-игри изда­ва­ни за мал­ки­те са 4 книж­ки бази­ра­ни на кла­си­чес­ки при­каз­ки изда­де­ни през далеч­на­та 1984 годи­на, така че „Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че” поне спо­ред налич­на­та инфор­ма­ция е пър­ва по рода си не само в Бъл­га­рия, но и в света.

Тема за въпроси

Ревю­та:

Ал Торо

Дими­тър Сте­фа­нов (Cliff)

Гри­гор Гачев (Грет Гатлинг)

Сайт

Facebook

Twitter

Goodreads

One thought on “Голямото приключение!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *