Sam Landstrom

Рони: Рад­вам се, че отно­во имам въз­мож­ност да си пого­во­ря с още един от хора­та в чуж­би­на, кои­то пишат и изда­ват КИ в наши дни. Бла­го­да­ря на Сам Ланд­с­тром за това, че се съг­ла­си да даде интер­вю за мал­ка­та ни общ­ност. Сам е автор и дизай­нер на соф­ту­е­ра на серия от 6 КИ (със загла­вие Wizard’s Choice – Избо­рът на Закли­на­те­ля) във фор­ма­та на апли­ка­ции за iOs и Android. Вся­ка от тях е 45 – 55 000 думи (кол­ко­то са и Аса­си­ни­те на Пер­сия). Пър­ва част е без­п­лат­на и е сва­ле­на пове­че от 50 000 пъти, оста­на­ли­те са пла­те­ни, но цени­те са мно­го нис­ки (око­ло 3 лв. вся­ка). Съв­сем раз­би­ра­е­мо се зари­бих по тези КИ, тъй като сти­лът е неве­ро­я­тен, качес­т­во­то на избо­ри­те е мно­го висо­ко и няма заро­ве. Предиз­ви­ка­тел­с­т­во­то за чита­те­ли­те е да балан­си­ран меж­ду мана, здра­ве и морал.

Сам: Освен iOS и Android, сери­я­та може да бъде сва­ле­на за NOOK, Kindle, Windows Phone, и Windows 8.

Рони: Сам, би ли ни раз­ка­зал нещо пове­че за себе си. Напри­мер, от къде си, на кол­ко годи­ни, с как­во се занимаваш?

Сам: Аз съм 39 годи­шен соф­ту­е­рен спе­ци­а­лист и мени­джър на про­ек­ти в Майк­ро­софт, кой­то живее в Сиа­тъл, САЩ. Оби­чам да пиша (освен Избо­рът на Закли­на­те­ля съм автор и на науч­но-фан­тас­тич­на­та повест Мета­иг­ра, коя­то беше пред­ло­же­на за кине­ма­тог­ра­фи­ра­не. Оби­чам да карам сно­у­борд, да се гмур­кам и да се раз­хож­дам с жена ми и децата.

Рони: Кои са люби­ми­те ти КИ, помог­на­ли ти да ста­неш тол­ко­ва добър автор?

Сам: Кога­то бях малък, оби­чах Избе­ри Сво­е­то Приклю­че­ние, въп­ре­ки че ги смя­тах за сери­оз­но сбър­ка­ни. Мис­ля, че опи­та ми с чете­не­то им ми помог­на да пиша по-доб­ри игри, защо­то зна­ех как­во не съм харе­сал, вклю­чи­тел­но оче­вид­но слу­чай­ни след­с­твия от избо­ри и детин­с­ки сюже­ти… В сми­съл, бях дете, но не ми харес­ва­ше да ме тре­ти­рат като такова.

Рони: Как­во мис­лиш за изпол­з­ва­не­то на заро­ве в КИ? Чув­с­т­ваш ли, че отне­мат от кон­т­ро­ла на чита­те­ля над ситу­а­ци­я­та, или смя­таш, че доба­вят еле­мент на изне­на­да към играта?

Сам: Не ги харес­вам. За мен, тряб­ва да има логич­ни (но не оче­вид­ни) послед­с­твия от дейс­т­ви­я­та ти, не слу­чай­ни резултати.

Рони: Кои са целе­ви­те ти чита­те­ли? Пър­ва­та кни­га от поре­ди­ца­та изглеж­да нацел­ва сла­бо­то мяс­то на люби­те­ли­те на рей­до­ве в под­зе­мия, дока­то чет­вър­та и пета част може би са по-под­хо­дя­щи за фено­ве­те на Здрач.

Сам: До чет­вър­та и пета част се раз­ви­ва роман­тич­на линия, но все пак бих казал, че са по-ско­ро пред­наз­на­че­ни за мъже, откол­ко­то за жени. И наис­ти­на, мно­зин­с­т­во­то от фено­ве­те ми са мъже. Спо­ред ста­тис­ти­ка­та от Анд­ро­ид, само око­ло 15 % са жени.

С две думи, глав­но фено­ве на фен­тъ­зи, по кон­к­рет­но на ДнД (като мен).

Рони: Относ­но апли­ка­ци­я­та ти, нами­рам я опрос­те­на и ефи­кас­на. Мис­лил ли си да доба­виш отмет­ки или фун­к­ция за връ­ща­не на пред­хо­ден епизод?

Сам: Току-що сло­жих чек­по­ин­ти във вер­си­и­те за Windows Phone и Windows 8. Пла­ни­рам да напра­вя също­то и с тези за Анд­ро­ид. Те ти позво­ля­ват да не се връ­щаш в нача­ло­то, след като умреш. Но, освен ако не умреш точ­но след чек­по­ин­та, няма да можеш да се вър­неш на послед­ния си избор все­ки път, кога­то сбър­каш. Мис­ля, че това поста­вя баланс меж­ду удоб­с­тво и трудност.

Рони: Кол­ко важ­на е роля­та на илюс­т­ра­ци­и­те за успе­ха на кни­ги­те ти? Във вся­ка част има мал­ко на брой, но мно­го кра­си­ви картини?

Сам: Мис­ля, че доб­ри­те кар­ти­ни на “кори­ца­та” и ико­ни­те са осо­бе­но важ­ни, на пър­во мяс­то, защо­то карат чита­те­ли­те да сва­лят кни­га­та. Кар­ти­ни­те вът­ре в КИ са нещо хуба­во, но не и важ­но. Чувал съм от някол­ко чита­те­ли, че НЕ искат илюс­т­ра­ции, защо­то раз­ва­лят кар­ти­на­та, коя­то са си нари­су­ва­ли в гла­ви­те. Дори така, инвес­ти­рал съм някол­ко хиля­ди дола­ра в арт. Заслу­жа­ва си и в край­на смет­ка, худож­ни­ци­те имат нуж­да от сред­с­тва. J

Рони: Имаш талант за съз­да­ва­не на сил­ни жен­с­ки обра­зи. Кой е люби­ми­ят ти?

Сам: В кни­ги­те ми, Нари­са. Тя е доб­ра до мозъ­ка на кос­ти­те си, но без­жа­лос­т­на към лоши­те. В нея има и невин­ност бази­ра­на на вяра­та й и естес­т­ве­ния опти­ми­зъм (но не е просто­душ­на или наив­на). Също харес­вам жени­те зло­деи. Има нещо при­те­га­тел­но в обра­за на сил­на, под­ла, кора­во­сър­деч­на и кра­си­ва жена.

Рони: Тъй като си женен, не мога да те питам дали би изля­зъл на сре­ща със суку­ба. Така че, би ли посъ­вет­вал някой от чита­те­ли­те ти да го направи?

Сам: Ще изсму­чат душа­та му, така че не си заслу­жа­ва… Поч­ти, но не съв­сем. Сре­щал съм някол­ко на живо. И бих се обза­ло­жил, че има мно­го пове­че мъж­ки суку­би, откол­ко­то жен­с­ки, така че, дами, внимавайте!

 

Рони: В шес­та част, закли­на­те­лят тряб­ва да извър­ши жес­то­ки дея­ния, за да оце­лее. Очак­ваш ли кри­ти­ка за това?

Сам: Да, опре­де­ле­но, но стран­но­то е, че поч­ти не полу­чих така­ва. Мис­ля, че хора­та се рад­ват да взе­мат инте­рес­ни и труд­ни реше­ния и доба­вя­не­то на морал­на диле­ма към някой от тях ги пра­ви още по-интересни.

Рони: Мис­лиш ли, че пър­ва част е най-чете­на­та КИ от Нова­та Вълна?

Сам: Нова­та Въл­на? Това тряб­ва да го про­уча. Общо, апли­ка­ци­я­та е сва­ле­на над 800 000 пъти. Раз­би­ра се, не вся­ко инс­та­ли­ра­не зна­чи про­чи­та­не, така че чита­те­ли­те й са по-мал­ко от това чис­ло, но все пак опре­де­ле­но са мно­го. Не знам как­во срав­не­ние може да се напра­ви с дру­ги КИ от Нова­та Вълна.

Рони: Би ли спо­де­лил за про­даж­би­те на пла­те­ни­те изда­ния? Знам, че вся­ко от тях е купе­но над 1 000 пъти само на паза­ра за Анд­ро­ид, но как­во се случ­ва в дру­ги­те версии?

Сам: Реа­ли­зи­рал съм око­ло 1 200 дола­ра от iOS, въп­ре­ки че оттам полу­ча­вам само про­цент, тъй като пол­з­вам Hosted Games вмес­то мой соф­ту­ер как­то напра­вих с дру­ги­те плат­фор­ми. Спе­че­лил съм 8 000 дола­ра от Анд­ро­ид до сега. В заклю­че­ние, въп­ре­ки че пари­те все още не са мно­го на база­та на уси­ли­я­та, кои­то вла­гам, съм опти­мист, защо­то про­даж­би­те рас­тат… и раз­би­ра се, пари­те не са основ­ния сти­мул в рабо­та­та ми, тъй като не мога да очак­вам да се появя в спи­съ­ка на Forbes като пред­ла­гам КИ.

Рони: Зна­еш ли за Tin Man Games? Проб­вал ли си тех­ни­те КИ приложения?

Сам: Чувал съм за тях, но не съм ги играл. Оче­вид­но тряб­ва да го напра­вя, поне­же зная че са кла­си­чес­ки книги-игри.

Рони: В интер­вю­то ти за Nokia, спо­де­ляш че някой друг ще изпол­з­ва соф­ту­е­ра за пуб­ли­ку­ва­не на кни­ги-игри. Би ли пояс­нил пове­че за това? Как­во можем да очакваме?

Сам: Наел съм някол­ко авто­ра за да съз­да­дат кни­ги-игри през мен(моя соф­ту­ер). Тези са в про­цес на работа:

- Zombie High: Кни­га за това да бъдеш гим­на­зист по вре­ме на зом­би апокалипсис.

- Кни­га в сти­ла на H. P. Lovecraft през 30-те. Кул­тис­ти, чудо­ви­ща и още забава!

- Игра в стил Доси­е­та­та Х в коя­то преслед­ващ чудо­ви­ща в модер­ния свят.

- Дру­га D&D стил фен­тъ­зи кни­га в коя­то вмес­то магьос­ник, игра­еш крадец/тарикат.

Рони: Нещо пове­че за бъде­щи­те ти пла­но­ве? Зная, че веро­ят­но няма да пишеш отно­во фен­тъ­зи, но ще запа­зиш ли съща­та механика?

Сам: Как­то спо­ме­нах по-горе, имам някол­ко кни­ги от дру­ги авто­ри в про­цес на рабо­та и най-веро­ят­но ще раз­ши­ря спи­съ­ка с дру­ги жан­ро­ве, като Кос­ми­чес­ка опе­ра, Романс, а може би дори и Еротика.

Да, очак­вам подоб­на меха­ни­ка, поне в пър­ви­те някол­ко загла­вия. Моя­та цел е да ги запа­зя прости и забавни.

Може да комен­ти­ра­те във фору­ма ТУК.

Интер­вю­то в оригинал:

Ronnie: We are happy to continue getting in touch with the people around the world who write or publish gamebooks nowadays. Kudos to Sam Landstrom for agreeing to give an interview for our small community. Sam is the author and software designer of a series of 6 gamebooks, called Wizard’s Choice) published in the form of apps for iOs and Android. Each of them is 45- 55 k words long, which is the size of the Assasins of Persia). The 1st installment is free and has been downloaded by more than 50 000 readers, the others are paid, but the prices are very low (around 3 BGN for each). It was natural for me to get hooked to the gamebooks as they are characterized by excellent narrative, high quality choices, no use of dice. The challenge for the reader is to carefully balance between manna, health and morale.

Sam: Besides iOS and Android, it’s also on NOOK, Kindle, Windows Phone, and Windows 8 Store.

Ronnie: Sam, would you like to tell us a bit more about yourself. Like where you are from, how old you are, what your occupation is.

Sam: I’m a 39 year-old technical writer and project manager at Microsoft who lives in the Seattle area of the United States. I love to write (besides Wizard’s Choice, I’ve written a sci-fi novel titled MetaGame that was optioned for TV). I like to snowboard, SCUBA dive, and hang out with my wife and kids.

Ronnie: What are your favourite gamebooks that helped you become such a good gamebook author.

Sam: When I was a kid, I loved Choose Your Own Adventure even though I thought they were severely flawed. I think my experience reading them helped me write better games of my own because I knew what I did *not* like about CYOA’s including seemingly random outcomes for choices and rather childish storylines… I mean I was a child, but I didn’t like the book treating me like one!

Ronnie: How do you feel about the use of dices in gamebooks? Do you feel that they take away some of the power of the reader, or do you think they bring an element of surprise to the gameplay?

Sam: I don’t like them. To me, there should be logical (but not obvious) consequences to your actions, not random results.

Ronnie: Who are your target readers? WC1 seems to apply to the soft spot of dungeon crawlers, WC4 and WC5 might be more suitable for fans of Twilight.

Sam: There is some romance building up by V4 and V5, but I’d say it still is more aimed at males than females. Indeed, the majority of my fans are males and according to the statistics that I can get from Android, only about 15% are female.

I’d say it’s mostly fantasy fans, particularly Dungeons & Dragons fans (like myself).

Ronnie: About your application, I find it simple and efficient. Have you considered adding bookmarks and the function to go back to the section you came from?

Sam: I have just implemented checkpoints into my Windows Phone and Windows 8 versions. I plan to add that to Android as well. These prevent you from having to go back to the beginning after you die, but unless you die right after you reach a checkpoint, you won’t be able to go back to the last choice every time you make a mistake. I think that strikes a balance between convenience and not allowing the game to be too easy.

Ronnie: How important do you think is the role of art for the success of your books? In each volume there is a small number of very beautiful illustrations.

Sam: I think good art for your cover and icons are particularly important because it attracts readers to download the game in the first place. Art within the game is nice, but not essential. Heck, I’ve heard feedback from a handful of readers that do *not* want any illustrations because it ruins the picture they have built in their heads.  Even still, I have invested a few thousand dollars into art. It’s worth it and heaven knows the artists can use the money. 

Ronnie: You have a talent for making strong female characters. Which is your favourite?

Sam: In my books, I like Narissa. She’s good to the core, but vicious toward evil. She also has an innocence about her founded on her faith and natural optimism (versus being simple or naive).

I also like all my female villains. There’s something fascinating about a powerful, treacherous, cold-hearted, and beautiful woman. 

Ronnie: Since you are married, I can’t ask you if you would date a succubus. So, would you suggest any of your readers do so?

Sam: They will drain your soul, so no, not worth it… Almost, but not quite.

I have met a few in real life.  And I would dare to speculate that there are far more male succubi out there than females, so ladies watch out!

Ronnie: In WC6, the wizard has to do cruel things in order to survive. Do you expect criticism about that?

Sam: I did expect some criticism for that, but strangely have received almost none. I think people enjoy making interesting and difficult choices and adding a layer of moral dilemma to some of these choices makes it all the more interesting.

Ronnie: Do you think that WC1 might be the most read gamebook from the New Wave?

Sam: The New Wave? I’ll have to research that.  Overall, I’ve had about 800,000 + downloads. Of course not everyone who downloaded it read it, so my real viewers are fewer than that number, but still certainly significant. I don’t know how that compares to other gamebooks from the New Wave.

Ronnie: Could you update us about the sales of the paid versions. I know that each of them has scored more than 1 000 sales on the Android market, but what about iOs?

Sam: I’ve made about $1,200 off of iOS, although I only get a percentage because I went through Hosted Games for iOS instead of writing the software myself like I did on the other platforms. I’ve made about $8,000 off of Android so far. So in summary, although the money is not impressive yet compared to the effort I’ve put in, I’m hopeful for the future because my sales are growing… And of course money isn’t the primary driver of my work since I can’t exactly expect to pop up on Forbes List by producing gamebooks.

Ronnie: Do you know Tin Man Games? Have you tried their gamebook apps?

Sam: I’ve heard of them, but haven’t played them yet. Obviously, I need to get on that because I know they’re classic gamebooks.

Ronnie: In your interview for Nokia, you say that someone else is going to use your software to publish a gamebook. Could you elaborate a bit about that? What can we expect?

Sam: I have hired a few writers to create additional gamebooks through me. I have several in the works:

  • Zombie High: A book about being a high-school student in a zombie apocalypse.

  • A H. P. Lovecraft-style book set in the 1930’s. Cults, monsters, and other fun!

  • An X‑Files sort of game where you hunt monsters in the modern world.

  • Another D&D style fantasy book, but instead of a wizard, you’re a thief/rogue.

Ronnie: Anything more about your future plans? I know you will probably not write a fantasy again, but would you keep the mechanics?

Sam: As I mention above, I have several books in the works through other authors and will probably expand this list to other genres like space opera, romance, maybe even erotica.

Yes, I expect similar mechanics, at least for the first few titles. Keep it simple and fun, that’s my objective.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *