lonewolf

Поре­ди­ца­та „Самот­ния вълк“ ще бъде пре­из­да­де­на в Италия.

  Една от най-попу­ляр­ни­те и оби­ча­ни на Ста­рия кон­ти­нент поре­ди­ци кни­ги-игри, „Самот­ни­ят вълк“, ще види бял свят отно­во в Ита­лия. Сдел­ка­та за пре­из­да­ва­не­то й ста­на факт на про­ве­лия се меж­ду 10–12 май Фес­ти­вал на фан­тас­ти­ка­та във Фло­рен­ция (Florence Fantastic Festival). Ней­ни­ят автор, Джо Дивър, изне­се лек­ция на фес­ти­ва­ла относ­но връз­ка­та меж­ду кни­ги­те-игри и ком­пю­тър­ни­те игри. Поре­ди­ца­та ще бъде изда­де­на с твър­ди кори­ци от Vincent Books, като кни­га пър­ва „Полет над Мра­ка“ (Flight form the Dark) ще бъде изда­де­на в нова­та си раз­ши­ре­на и пре­ра­бо­те­на вер­сия. Очак­ва се тя да бъде пред­ста­ве­на на еже­год­ния Фес­ти­вал на комик­си­те и игри­те, кой­то ще се про­веж­да в гр. Лука, Ита­лия, през месец октом­в­ри.  Оста­на­ли­те кни­ги  ще бъдат пре­из­да­ва­ни през пери­од от 3–4 месеца. lone wolf-1

Поре­ди­ца­та за „Самот­ни­ят вълк“ не е осо­бе­но попу­ляр­на в Бъл­га­рия, най-веро­ят­но, защо­то са изда­де­ни един­с­т­ве­но пър­ви­те 4 кни­ги и то по вре­ме на „зале­за“ на жан­ра през 1999 г.  На Запад, оба­че, тази поре­ди­ца от бли­зо 30 кни­ги е доби­ла ста­тут на ико­на сред фено­ве­те на жан­ра. Дотол­ко­ва, че всич­ки очак­ват с нетър­пе­ние през тази годи­на изли­за­не­то на PC-игра­та по све­та на Самот­ния вълк. Под­роб­нос­ти за игра­та може да наме­ри­те тук: http://lonewolfthegame.com/ joe-deal Може да комен­ти­ра­те ТУК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *