Вълчан войвода

корица
кори­ца­та на кни­га­та-игра Сък­ро­ви­ще­то на Въл­чан войвода

Пър­ва­та Бъл­гар­с­ка кни­га-игра на исто­ри­чес­ка тема­ти­ка. Просле­дя­ва живо­та на голе­мия вой­во­да от дет­с­ки­те му годи­ни в род­но­то село до откри­ва­не­то на про­чу­то­то му сък­ро­ви­ще. Про­из­ве­де­ни­е­то обе­ди­ня­ва исто­ри­чес­ки дан­ни, леген­ди и въоб­ра­же­ни­е­то на авто­ра. Пре­ми­на­вай­ки през епи­зо­ди­те пред чита­те­ля се раз­кри­ва съд­ба­та на Бъл­гар­с­кия народ по вре­ме на осман­с­ко­то роб­с­тво. Авто­рът ни води на раз­лич­ни мес­та в импе­ри­я­та и ни показ­ва тего­би­те на Бъл­гар­с­кия народ. Раз­кри­ва ни и бор­ба­та на хай­ду­ти­те да облек­чат тези стра­да­ния. В сама­та игра няма мно­го избо­ри, но за смет­ка на това те са фун­да­мен­тал­ни, защо­то про­ме­нят съд­ба­та на героя. Чита­те­ля не бива да поглеж­да с насмеш­ка на избо­ра за чере­ши ли да отиде или за чер­ни­ци, защо­то той може да го хвър­ли в корен­но про­ти­во­по­лож­ни кра­и­ща на империята.Тази кни­га няма да ви нака­ра да раз­га­да­ва­те слож­ни загад­ки, нито ще ви пре­дос­та­ви въз­мож­ност да хвър­ля­те заро­ве или да води­те бит­ки с чудо­ви­ща. Тя ще ви пре­не­се назад в мина­ло­то на нашия народ и може би ще научи­те неща, за кои­то не сте и пред­по­ла­га­ли, че съществуват…

psicho_lg

One thought on “Вълчан войвода”
  1. Това изоб­що не е пър­ва­та бъл­гар­с­ка кни­га-игра на исто­ри­чес­ка тематика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *