Как­то обе­щах в пре­диш­на­та ста­тия („Кни­ги­те-игри във Фран­ция – част I“), тук ще ви запоз­ная с въз­раж­да­не­то на жан­ра във Фран­ция и как­во се изда­ва в момен­та на ези­ка на Молиер.

Но нека пре­ди това да поглед­нем как точ­но е про­те­къл „зале­зът“ при тях:

1-quasar_2Залезът на книгите игри във Франция –  1990–2000 г.

В нача­ло­то на 90-те кни­ги­те-игри започ­ват бав­но да заляз­ват във Фран­ция. Про­мя­на­та се усе­ща най-вече по това, че те все по-ряд­ко биват сла­га­ни на цен­т­рал­но мяс­то в кни­жар­ни­ци­те, кои­то започ­ват да избяг­ват подоб­ни загла­вия. Въп­ре­ки това, най-голя­мо­то френ­с­ко изда­тел­с­т­во „Galimard” про­дъл­жа­ва да пре­веж­да и изда­ва нови кни­ги, как­то и, раз­би­ра се, да акту­а­ли­зи­ра цени­те им. Подоб­но на слу­чи­ло­то се в Бъл­га­рия, и там изда­те­ли­те започ­ват да тър­сят лес­на­та печал­ба, въз­пол­з­вай­ки се от любов­та на фено­ве­те към жан­ра, и в пери­о­да 1996–1997 г. пре­из­да­ват най-харес­ва­ни­те кни­ги-игри дори със същи­те кори­ци, но пък релеф­ни и мал­ко по-лук­соз­ни. Въп­ре­ки, че това е прокла­ми­ра­но като опит за съжи­вя­ва­не на жан­ра, всъщ­ност се оказ­ва един вид „само­у­бийс­т­во“. Зара­ди пре­из­да­ва­не­то на ста­ри кни­ги, мно­го дру­ги поре­ди­ци не биват довър­ше­ни или пък бива пре­неб­рег­на­то изда­ва­не­то на нови такива.

През 1997 г. (по вре­ме­то, кога­то в Бъл­га­рия Джордж М. Джордж съз­да­ва новия „стра­те­ги­чес­ки жанр“) във Фран­ция изда­тел­с­т­во Hachette също се опит­ва да нало­жи нов жанр наре­чен “Quasar”. Основ­на­та раз­ли­ка със стан­дар­т­ни­те кни­ги-игри е, че тези кни­ги пред­став­ля­ват поре­ди­ца от илюс­т­ра­ции, част от кои­то цвет­ни, и подоб­но на ком­пю­тър­на игра, четя­щи­ят се придви­жа по циф­ри­те раз­по­ло­же­ния на опре­де­ле­ни час­ти от вся­ка илюс­т­ра­ция. Съз­да­де­ни от автор­с­ки колек­тив (Migou) тези „кни­ги-игри“ дават въз­мож­ност да се играе как­то самос­то­я­тел­но, така и колек­тив­но. Нова­та сис­те­ма, въп­ре­ки сво­я­та ори­ги­нал­ност, не пече­ли сим­па­ти­и­те на фено­ве­те, и при все мно­жес­т­во­то кни­ги, кои­то са изда­де­ни в този фор­мат, има слаб успех. Основ­на при­чи­на за това е, че чес­то пра­ви­ла­та са обър­к­ва­щи, а сами­те кни­ги – доста крат­ки. Мал­ко или мно­го този хиб­рид също отблъс­к­ва фено­ве­те от жанра.

2 - vampire_1

Меж­дув­ре­мен­но, Gallimard про­дъл­жа­ва да пре­веж­да послед­но изда­де­ни­те анг­ло­е­зич­ни загла­вия. Въп­ре­ки голе­мия успех на Return to Firetop Moutain (Fighting Fantasy #50), поре­ди­ца­та Fighting Fantasy е вре­мен­но пре­ус­та­но­ве­на през 1995 г. Съща­та съд­ба спо­хож­да през 1998 г. и дру­га­та голя­ма поре­ди­ца – „Самот­ни­ят вълк“, кога­то авто­рът ѝ Джо Дивър не успя­ва да се спо­ра­зу­мее с Red Fox за изда­ва­не­то на послед­ни­те чети­ри кни­ги от нея.

Послед­на­та нова серия пуб­ли­ку­ва­на на френ­с­ки от Gallimard  в пери­о­да 1997–2000 г. е на J.H. Brennan -„Adventure Gamebooks”, коя­то е насо­че­на глав­но към по-мал­ки­те чита­те­ли.  През 1997 г. са изда­де­ни на френ­с­ки и „Revenge of the Vampire“ (Fighting Fantasy #57) на Keith Martin и #24 от поре­ди­ца­та за Самот­ния вълк – „Rune War“. Общо взе­то с това приключ­ва изда­ва­не­то на нови кни­ги-игри във Франция.

Ново начало за жанра (2000 г. – 2010 г.)?

Въп­ре­ки обя­ве­ния край на жан­ра в пери­о­да от 2000 г. до 2005 г. Gallimard про­дъл­жа­ва да пре­из­да­ва мно­го от ста­ри­те си кни­ги (голя­ма част от поре­ди­ца­та Fighting Fantasy,  поре­ди­ца­та Sorcery!, пър­ви­те два­де­сет  кни­ги за Самот­ния вълк, как­то и Grail Quest).

3 - quelrevoetesvous

Зала­гай­ки на ори­ги­нал­ност­та, през 2003 г. френ­с­ко­то изда­тел­с­т­во Ellipses изда­ва пър­ви­те две кни­ги от поре­ди­ца­та „Обра­зо­ва­ни­е­то, в кое­то геро­ят си ТИ“: „Какъв рево­лю­ци­о­нер си ТИ?“ и „Какъв ево­лю­ци­о­нист си ТИ?“. Пър­ва­та поста­вя чита­те­ля в роля­та на диси­дент по вре­ме на Френ­с­ка­та рево­лю­ция, кой­то тряб­ва да напра­ви избор дали да защи­та­ва монар­хи­я­та или пък да е на стра­на­та на по-либе­рал­но­то дър­жав­но уст­ройс­т­во. Вто­ра­та без съм­не­ние е един­с­т­ве­на­та кни­га-игра, коя­то попу­ля­ри­зи­ра науч­ни­те изслед­ва­ния, и по-кон­к­рет­но тези в област­та на био­ло­ги­я­та. Поре­ди­ца­та има голям успех и е пре­из­да­де­на през 2011 г., като една от най-успеш­ни­те кни­ги в нея се каз­ва „Какъв ико­но­мист си ТИ? и кара чита­те­ля да раз­пли­та поли­ти­чес­ки и ико­но­ми­чес­ки проб­ле­ми, в кои­то авто­рът го поста­вя. Тези кни­ги доказ­ват, че инте­рак­тив­ни­ят жанр може да бъде изпол­з­ван мно­го успеш­но с обра­зо­ва­тел­на цел. При гре­шен избор или край на приклю­че­ни­е­то на чита­те­ля се обяс­ня­ва къде е сгре­шил и защо.

4 - emma

През 2006 г. изда­тел­с­т­во „Michael Lafon” изда­ва кни­га­та „Емма: ваши­ят живот е свър­зан с него­вия“ с авто­ри Angelina Iacovone и Damien Maric. Тази кни­га след­ва моде­ла на тра­ди­ци­он­ни­те кни­ги-игри с взе­ма­не на реше­ния, но без никак­ви пра­ви­ла и сис­те­ма, и с епи­зо­ди доста по-дъл­ги от оби­чай­ни­те за жан­ра. Дейс­т­ви­е­то се раз­ви­ва в насто­я­ще­то, а глав­на­та геро­и­ня е обик­но­ве­но мла­до моми­че. Тази кни­га е насо­че­на глав­но към по-въз­рас­т­на­та жен­с­ка ауди­то­рия и бива при­ета доста доб­ре, в резул­тат на кое­то са реа­ли­зи­ра­ни две ней­ни про­дъл­же­ния, напи­са­ни от Jérôme Attal.

5 - pirate_3

През 2007 г. Gallimard  пус­ка на френ­с­ки език, отпе­ча­та­на­та през 2005 г. отта­тък Ламан­ша Eye of the Dragon,  напи­са­на от един от съз­да­те­ли­те на поре­ди­ца­та Fighting Fantasy – Иън Ливинг­с­тън. Това е пър­ва­та нова кни­га-игра изда­де­на във Фран­ция след 2000 г. Визу­ал­но сти­лът на поре­ди­ца­та “Kни­ги, в кои­то геро­ят си ТИ” тър­пи про­мя­на: голе­ми свет­ли бук­ви, как­то и по-голям и по-лук­со­зен формат.
Дока­то в Анг­лия започ­ват да изли­зат нови и нови загла­вия след 2007 г., Gallimard про­дъл­жа­ва да се ослуш­ват и едва през юни 2012 г. пре­веж­да и изда­ват на френ­с­ки Bloodbones  на Джо­на­тан Грийн, коя­то изли­за под загла­ви­е­то Le Pirate de l’au-delà  (Пира­ти­те от отвъд­но­то). Кни­га­та изли­за като мно­го лук­соз­но изда­ние в голям фор­мат и напъл­но про­ме­не­на визия. Ето ТУК може да раз­гле­да­те в сай­та на Gallimard как­во дру­го е изда­де­но от него.
Явно инте­ре­сът на фено­ве­те е бил огро­мен, тъй като само месец-два пре­ди в Бъл­га­рия да се появи сбор­ни­ка с кни­ги-игри „Призва­ние: герой” във Фран­ция също е пре­ве­де­на и изда­де­на Night of The Necromancer на Джо­на­тан Грийн.
Изда­тел­с­т­во­то Le Grimoire (http://www.legrimoire.net/adhesion.htm)  купу­ва пра­ва­та  на поре­ди­ца­та за Самот­ния вълк и започ­ва да пре­из­да­ва кни­ги­те от нея, как­то и тези, кои­то не са били изда­де­ни във Фран­ция по вре­ме на Ста­ра­та въл­на. Така напри­мер през юни 2013 г. се очак­ва да бъде изда­де­на  Lone Wolf 23 — Mydnight’s Hero, коя­то се появя­ва в Анг­лия още през 1995 г..  Изда­де­ни са също и роле­ви кни­ги по тази все­ле­на. През 2010 г. на еже­год­ния Салон на кни­га­та в Париж Le Grimoire уреж­да при­със­т­ви­е­то на  Joe Dever и Russ Nicholoson.  Поре­ди­ца­та за Самот­ни­ят вълк е може би най-оби­ча­на­та във Фран­ция, така че за фено­ве­те е истин­с­ко удо­вол­с­т­вие да видят нажи­во люби­мия си автор.

6 - Paris - Jackson-Livingston

7 - a vous the jouer 2

Gallimard пък през март тази годи­на уре­ди при­със­т­ви­е­то на Стийв Джак­сън и Иън Ливинг­с­тън във Фран­ция за сре­ща с фено­ве­те, на коя­то при­със­т­ва голя­ма част от форум­на­та им общ­ност от „Тавер­на­та на приклю­чен­ци­те”, за коя­то ви раз­ка­зах в пред­на­та част. Опре­де­ле­но еуфо­ри­я­та във фору­ма им беше огром­на. Все пак всич­ки те са се зари­би­ли по жан­ра като деца имен­но с кни­ги­те на тези два­ма авто­ри, така как­то бъл­гар­с­ки­те фено­ве с тези на Колин, Май­къл и Джордж.  Сре­ща­та се е про­ве­ла в един огро­мен клуб за игри, къде­то фено­ве­те дори са раз­цъ­ка­ли и настол­ни игри със Стив и Иън.

Ако вече се пита­те: „Абе тези фран­цу­зи само анг­ло­е­зич­ни кни­ги-игри ли пре­веж­дат?!”…  ами, не!  По-ско­ро френ­с­ки­те авто­ри се ори­ен­ти­рат към по-мла­ди­те чита­те­ли. Изда­тел­с­т­во Ada от 2008 г. до 2011 г. изда­ва поре­ди­ца­та “A vous de jouer”, съз­да­де­на от Stéphan Bilodeau и Martin Charbonneau, коя­то е ори­ен­ти­ра­на основ­но към дет­с­ка­та ауди­то­рия  и се със­тои от 9 книж­ки (http://www.livresavousdejouer.com/). Поре­ди­ца­та има стра­хо­тен  успех и през 2010 г. стар­ти­ра ней­но­то про­дъл­же­ние “A vous de jouer 2” (http://www.avdj2.com/), от коя­то до момен­та са излез­ли три книжки.

През юни 2012 г. изда­тел­с­т­во Makaka пус­ка френ­с­ки лук­со­зен комикс–игра: „Chevaliers — Journal d’un héros  — 1” (Рица­ри­те — днев­ни­кът на един герой.) Илюс­т­ра­ци­и­те са номе­ри­ра­ни, а дви­же­ни­е­то меж­ду тях ста­ва на прин­ци­па на тра­ди­ци­он­на­та кни­га-игра. Изда­ни­е­то от 176 стра­ни­ци е лук­соз­но с полут­вър­ди кори­ци, цвет­ни илюс­т­ра­ци и лич­но на мен мно­го ми допад­на сти­лът на рисун­ки­те. Ето част от тях:

8 - chevaliers

8 - 2 - quete-Chevaliers8 - 1 - chevalier-journal-d-un-hero_case2 8 - 3 - Chevaliers

Комикс-игра­та явно има огро­мен успех, тъй като изда­тел­с­т­во­то пла­ни­ра нови 4 поре­ди­ци комикс-игри, а през този месец (юни 2013 г.) се очак­ва да изле­зе и про­дъл­же­ни­е­то „Chevaliers — Journal d’un héros  — 2”.

И така… вид­но вър­вят доб­ре неща­та във френ­с­ка­та форум­на общ­ност на кни­ги­те-игри. Хора­та си пишат, четат, изда­ват.… В момен­та тече годиш­ния им кон­курс за люби­тел­с­ки раз­ка­зи-игри YAZTROMO 2013.  Имат си онлайн спи­са­ние за кни­ги-игри „Draco venturus”, кое­то изли­за вед­нъж в годи­на­та, но пък е огром­но и стра­хот­но офор­ме­но. Сай­тът за люби­тел­с­ки про­из­ве­де­ния  http://www.litteraction.fr//  е мно­го под­ре­ден и съдър­жа огром­но коли­чес­т­во игри.

Надя­вам се, че ви е било инте­рес­на сре­ща­та с френ­с­ки­те кни­ги-игри. Може ско­ро да про­ве­рим как­во се случ­ва и по дру­ги­те дър­жа­ви в Европа.

Игри­те с вас!

9 - fin

Може до комен­ти­ра­те във фору­ма на книги-игри.нет.

Ста­ти­я­та дости­га до вас бла­го­да­ре­ние на Никсата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *