Зла­тен дра­кон /Golden Dragon/, авто­ри: Дейв Морис, Оли­вър Джонсън

Golden Dragon

6 кни­ги: „Крип­та­та на вам­пи­ра” (Морис, 290 епи­зо­да), „Хра­мът на огъня”(Морис и Джон­сън, 300), „Гос­по­да­рят на Сен­чес­та­та кула”(Джонсън, 300), „Око­то на дра­ко­на” (Морис, 310), „Про­ко­ба­та на фара­о­на” (Джон­сън, 301), „Замъ­кът на изгу­бе­ни­те души” (Морис и Айви Нюн­хам, 309)

Инте­рес­но е да се видят по-ран­ни­те твор­би на съз­да­те­ли­те на оби­ча­ния от мно­зи­на „Кър­вав меч”. Изда­де­на през 1984/85, поре­ди­ца­та „Зла­тен дра­кон” лес­но може да се наре­че подо­бие на „Бит­ки Без­б­рой” – фен­тъ­зи сюже­ти, няма пря­ка връз­ка меж­ду исто­ри­и­те в отдел­ни­те кни­ги; изпол­з­ват се три основ­ни пока­за­те­ля на героя (Здра­ви­на, т.е. Издръж­ли­вост, Пър­га­ви­на и Пси­хо), опре­де­ле­ни от заро­ве­те. Послед­ни­те две се изпит­ват с хвър­ля­не на два зара, как­то Уме­ни­е­то в „Бит­ки без­б­рой”, но при по-неб­ла­гоп­ри­ят­ни усло­вия, защо­то оцен­ка­та е от 4 до 9 (но пък Здра­ви­на­та ти е по-висо­ка от тази на кой да е враг – от 22 до 32). Игра­та се със­тои в ходе­не из под­зе­мия и бит­ки. Съби­рат се пре­де­ме­ти и жъл­ти­ци. Епи­зо­ди­те оба­че са мал­ко по-дъл­ги от тези в „Бит­ки без­б­рой”, а сти­лът е добър като за кни­га-игра. Сами­те бит­ки се извър­ш­ват по ясен, прост и бърз начин: хвър­ляш два зара и в съот­вет­ния епи­зод пише как­во се случ­ва при таки­ва и таки­ва пока­за­ния (кой и кол­ко точ­ки Здра­ви­на губи, най-чес­то щети­те са 3 точ­ки, а в някои слу­чаи има и вне­зап­на гибел). Има­те раз­лич­ни шан­со­ве за успе­шен удар в раз­лич­ни бит­ки, а тези с пове­че от един про­тивнци са зна­чи­тел­но по-труд­ни за спе­чел­ва­не. (При­мер: биеш се сре­щу два­ма стрел­ци със Здра­ви­на 9 за все­ки; при шанс 2 или 3 си улу­чен два пъти и губиш 6 точ­ки, при 4 до 7 — вед­нъж и губиш 3, при 8 до 12 – удряш еди­ния и той губи 3). Пър­га­ви­на­та се намес­ва само при опит за бяг­с­тво и опре­де­ля дали ще поне­се­те щети дока­то бяга­те. Пси­хо­то изра­зя­ва сила да се усто­я­ва на закли­на­ния и усет към свръх­се­тив­но­то, пол­з­ва се ряд­ко (изклю­че­ние е само чет­вър­та­та кни­га, в коя­то може­те да хвър­ля­те заклинания).

Ста­ти­я­та е напи­са­на от ВГ

Към Част 1; Част 3; Част 4; Част5.

Може да комен­ти­ра­те ТУК!

3 thoughts on “Пет англоезични поредици книги-игри, непознати у нас — част 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *