Сагард Вар­ва­ри­нът /Sagard the Barbarian/, авто­ри: Гари Гигакс и Флинт Дил

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4 кни­ги: „Леде­ни­ят дра­кон” (121 епи­зо­да), „Зеле­на­та хид­ра” (102), „Пур­пур­но­то море” (97), „Огне­ни­ят демон” (97).

Еди­ни­ят съав­тор е и сът­во­рец на про­чу­та­та роле­ва игра „Под­зе­мия и дра­ко­ни”. Книж­ки­те съдър­жат твър­де мал­ко на брой епи­зо­ди (пък и послед­ни­ят опис­ва пра­ви­ла­та), но дъл­ги по бли­зо една стра­ни­ца. Игра­ем със Сагард – млад юнак полу­ди­вак, кой­то понапри­лич­ва на Конан. Наши­ят вар­ва­рин се е захва­нал да тре­пе чудо­ви­ща и зло­деи наред, за да се дока­же като воин. Епи­зо­ди­те, кои­то може би залу­жа­ват да се наре­кат гла­ви, са дъл­ги по око­ло стра­ни­ца или пове­че, а освен номе­рà, си имат и загла­вия. Това, как­то и при­лич­ни­ят стил, при­да­ват пове­че „лите­ра­тур­ност” на поре­ди­ца­та.  Избо­ри­те са мал­ко на брой, но все пак водят до някак­ва раз­кло­не­ност  – два основ­ни пътя до побед­ния епи­зод. Игра­та, с мал­ки изклю­че­ния, е едо­об­раз­на и линей­на, кое­то е свър­за­но доня­къ­де и с мал­кия врой епи­зо­ди. Във вто­ра­та кни­га се вна­ся мал­ко пове­че сво­бо­да с пла­ва­не по кар­та, а в тре­та­та има лута­не из лаби­ринт, пак по кар­та.  Пре­дим­с­т­ва­та на тази поре­ди­ца са над­граж­да­не­то на героя и въз­мож­ност­та за пре­на­ся­не на дан­ни­те му в след­ва­що­то приключение.
Бит­ки­те са горе-долу през епи­зод. При тях се реду­ват ата­ки и се изпол­з­ват два пока­за­те­ля: Точ­ки за Уда­ри (=Живот, твърд нача­лен брой) и Рав­ни­ще (от 0 до 6; опре­де­ля нана­ся­ни­те на про­тив­ни­ка щети; геро­ят започ­ва от 2 и може да стиг­не до 5). Не се изпол­з­ва зар, а чис­ла от 1 до 4, отпе­ча­та­ни на раз­лич­ни стра­ни­ци от кни­га­та. В някои бит­ки е въз­мо­жен опит за бяг­с­тво при шанс 50:50. В отдел­ни слу­чаи загу­ба­та на бит­ка не носи смър­то­но­сен завър­шек. Оръ­жия и доспе­хи могат да вли­я­ят в твоя пол­за на нана­ся­ни­те или пре­тър­пя­ва­ни­те загу­би на Точ­ки за Уда­ри. Тру­па се Опит­ност, дават се раз­ли­чен брой точ­ки спо­ред сила­та на побе­де­ния про­тив­ник; така се кач­ва Рав­ни­ще. Съби­рат се жъл­ти­ци, тро­феи и спе­ци­ал­ни пред­ме­ти, въз­ста­но­вя­ва­щи Точ­ки за Уда­ри. Чес­то почив­ка или яде­не меж­ду две бит­ки също ги въз­връ­щат. Сре­щат се някол­ко страш­но мощ­ни про­тив­ни­ци. Поня­ко­га имаш съюз­ни­ци, друг път се биеш сре­щу нeкол­ци­на, като имаш пра­во на удар само сре­щу един, има и някол­ко масо­ви бит­ки меж­ду тво­и­те хора и вра­жи сили.

Автор ВГ

Към: Част 1; Част 2; Част 3; Част5

Може да комен­ти­ра­те ТУК!

2 thoughts on “Пет англоезични поредици книги-игри, непознати у нас — част 4”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *