Веч­ни Пър­вен­ци /Eternal Champions/, автор: Джей­ми Томсън

2 кни­ги по 300 епи­зо­да: „Кибер вои­ни­те”, „Цита­де­ла­та на хаоса”

Зна­ем, че слу­чай­ност­та и сле­пи­те избо­ри до голя­ма сте­пен опре­де­лят игра­та в анг­ло­е­зич­ни­те кни­ги-игри. И все пак в някои от тях са вклю­че­ни някак­ви так­ти­чес­ки еле­мен­ти.  От неп­ре­ве­де­ни­те у нас запад­ни кни­ги-игри, кои­то са ми позна­ти, най-мно­го  так­ти­ка в бит­ки­те пред­ла­га дву­том­на­та Eternal Champions, изда­де­на през 1994. Тя е посве­те­на на бой­ни­те изкус­т­ва и е пра­ве­на по “тур­нир­на” виде­ог­ра със също­то загла­вие***. Въп­ре­ки това  не е тур­нир­на кни­га-игра; има си сюжет, макар и не осо­бе­но въл­ну­ващ, тъй като след­ва този от виде­о­иг­ра­та. Най-доб­ри­те вои­ни от човеш­ка­та исто­рия са вър­на­ти към живот. Избух­на­ла е вой­на меж­ду чове­ци и маши­ни. Веч­ни­те Пър­вен­ци (към кои­то игра­чът се при­съ­е­ди­ня­ва в нача­ло­то) тряб­ва да се борят сре­щу злия Влас­те­лин и него­ви­те пъл­чи­ща от кибор­ги. Влас­те­ли­нът се опит­ва да спре Веч­ни­те Пър­вен­ци, под­ме­няй­ки ги с тех­ни кибер­не­тич­ни кло­нин­ги. Игра­чът тряб­ва да  се пре­на­ся в раз­лич­ни вре­ме­на и мес­та, за да сра­зя­ва тези робо­ти вои­ни и да опа­зи истин­с­ки­те Веч­ни Първенци.
Бой­на­та сис­те­ма напом­ня на тази в “Пътят на тигъ­ра” от същия автор — вся­ка бит­ка е опи­са­на в мал­ки цик­ли от око­ло пет епи­зо­да, като побе­да­та зави­си как­то от шан­са, така и от избо­ра и качес­т­ва­та на героя. Във “Веч­ни шам­пи­о­ни” оба­че има пър­во­на­чал­но раз­пре­де­ле­ние на точ­ки меж­ду шест качес­т­ва (Бър­зи­на, Издръж­ли­вост, Сила, Въз­ста­но­вя­ва­не, Защи­та, Рав­но­ве­сие) и избор на боен стил от седем въз­мож­ни (муай-тай, сават, кунг-фу, кара­те, айки­до, джу­джу­цу, нин­джу­цу). Освен това се изби­ра и един от три спе­ци­ал­ни похва­та, чия­то упот­ре­ба стру­ва по еди­ни­ца Вът­реш­на сила: еди­ни­ят уве­ли­ча­ва сила­та на уда­ра, вто­ри­ят нама­ля­ва Защи­та­та на про­тив­ни­ка, а с тре­тия се въз­връ­ща тол­ко­ва Живот, кол­ко­то точ­ки за Въз­ста­но­вя­ва­не има­те. В нача­ло­то на вся­ка бит­ка науча­ва­те как­ви Сила (т.е.щети) и Живот има про­тив­ни­кът. След това си изби­ра­те так­ти­ка измеж­ду някол­ко въз­мож­ни. Чес­то нес­по­луч­лив сре­щу даде­ния про­тив­ник под­ход води до задъл­жи­тел­на загу­ба на някол­ко точ­ки Живот, дока­то за успе­шен удар от ваша стра­на оби­чай­но се иска и добър шанс, освен пра­ви­лен избор, а бой­ни­ят стил също има зна­че­ние. Стан­дар­т­на­та про­це­ду­ра изис­к­ва да хвър­ли­те с един зар (с въз­мож­на добав­ка зара­ди бой­ния стил) пове­че от Защи­та­та на про­тив­ни­ка за успе­шен удар; при успех Сила­та се изваж­да от точ­ки­те Живот на про­тив­ни­ка. Също­то е и при него­ви уда­ри. Раз­во­ят на някои ситу­а­ции се опре­де­ля с изпит­ва­не на Бър­зи­на­та и Рав­но­ве­си­е­то. След една раз­мя­на на уда­ри може да се избе­ре дру­га так­ти­ка, как­то в “Пътят на тигъ­ра”. За раз­но­об­ра­зи­е­то спо­ма­га това, че пред­ла­га­ни­те похва­ти и спо­луч­ли­вост­та им са раз­лич­ни спо­ред про­тив­ни­ка, а и все­ки избор е придру­жен от отдел­но опи­са­ние на раз­воя на битката.

*** http://www.mobygames.com/game/eternal-champions

Автор ВГ

Към: Част 1; Част 2; Част 3; Част 4

Може да комен­ти­ра­те ТУК!

2 thoughts on “Пет англоезични поредици книги-игри, непознати у нас — част 5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *