Untitled

Стийв Джак­сън е един от най-голе­ми­те ино­ва­то­ри и гейм­ди­зай­не­ри дал ни просло­ву­ти­те Мънч­ки­ни и доста инте­рес­ни книги-игри.

Поред­но­то му отро­че се каз­ва Zombie Dice и кол­ко­то и да не изглеж­да нова­тор­с­ко, то поне заба­ва­та е на пъл­ни обо­ро­ти. За това пома­гат лес­ни­те пра­ви­ла, проста­та меха­ни­ка за игра и неог­ра­ни­че­ни­ят брой учас­т­ни­ци в над­пре­ва­ра­та… за изяж­да­не­то на мозъци.
Да, пра­вил­но раз­брах­те. Ние игра­чи­те сме зом­би­та, кои­то гоним хора­та, за да се нахра­ним с тех­ни­те мозъ­ци и ни тряб­ват 13 на брой, за да спе­че­лим това със­те­за­ние по надяж­да­не. Но това не е лес­но, тъй като чич­ко­то или лел­ка­та с пуш­ка­та ни деб­нат в заса­да. И ако успе­ят да ни гръм­нат, се про­ща­ва­ме с изяде­но­то до момента.

Видо­ве­те заро­ве: Untitled

Заро­ве­те са три­на­де­сет на брой, кол­ко­то са и точ­ки­те, кои­то тряб­ва да се достиг­не в игра­та. Досе­га не съм видял играч да ги напра­ви, но пък някой ден може и това да се случи.

Заро­ве­те са три вида:

- Чер­ве­ни­те заро­ве са най-опас­ни­те и могат да спрат наше­то безсмъртие.

- Жъл­ти­те са балан­си­ра­ни­те заро­ве в тази игра.

- Зеле­ни­те най-лес­но могат да доне­сат мозъ­ци за хрускане.

Меха­ни­ка­та на игра­та е елементарна.

1. Изваж­даш три зара;
2. Хвър­ляш заровете;
3. Сор­ти­раш заро­ве­те по вид;
4. Ако не са те гръм­на­ли можеш да пре­къс­неш с мята­не­то на заро­ве или ако жела­еш да про­дъл­жиш се връ­щаш от пър­ва точка.

Това е! Дру­го няма! Ако иска­те по-слож­ни пра­ви­ла или игра, тога­ва се насо­че­те към Last Night on Earth, ако иска­те прости пра­ви­ла, зна­чи това е играта!

За заклю­че­ние мога да кажа, че това е една стра­хот­на неан­га­жи­ра­ща игра, коя­то може да се изпол­з­ва за завър­ше­ка на един дълъг ден с бор­до­ви игри. Дори няма как да я оце­ня доб­ре, тъй като игра­та е за 5 мину­ти, а пре­иг­ра­ва­не­то е неиз­беж­но, тъй като има хора, кои­то не могат да повяр­ват, че някой, кой­то не може да мята заро­ве ги е победил.

Untitled

Про­из­во­ди­тел – Steve Jackson Games (http://www.sjgames.com)
Игра­чи – от 2 до безкрайност
Вре­мет­ра­е­не – кол­ко­то пове­че игра­чи, тол­ко­ва по-дъл­га ста­ва игра­та. При 4 игра­ча е 5 минути.
Оцен­ка за пре­иг­ра­ва­е­мост ‑10
Оцен­ка на игра­та – 7
Ста­ти­я­та е взе­та от: http://satanicslayer.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *