Имаме удоволствието да Ви поканим за участие и да Ви представим първия ежегоден

КОНКУРС ЗА КНИГА – ИГРА

ТАЛАСЪМИЯ” 2014г.”

Иде­я­та на кон­кур­са е вся­ка годи­на да има­ме изда­де­на на хар­тия побе­ди­ла­та книга–игра, напи­са­на от почи­та­те­ли на жанра!Абсолютно все­ки е сво­бо­ден да учас­т­ва с пове­че от едно произведение.

Под­роб­на инфор­ма­ция за кон­кур­са може да наме­ри­те на след­ния адрес в нашия форум.

Кирил Ива­нов и Любо­мир Лисичков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *