Еже­год­ни­ят наци­о­на­лен кон­вент на бъл­гар­с­ки­те фан­тас­ти “Бул­га­кон 2013” при­съ­ди награ­да на при­каз­ка­та-игра “Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че”. Жури­то връ­чи отли­чи­е­то зара­ди “при­каз­но­то един­с­т­во меж­ду лите­ра­ту­ра и худо­жес­т­ве­но офор­м­ле­ние”. Това е и пър­во­то офи­ци­ал­но призна­ние за качес­т­ва­та на книгата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *