Category: Музика

Sofia Rocks 2012

И така, тре­ти­ят поре­ден фес­ти­вал Sofia Rocks се про­ве­де на 7‑ми и 8‑ми Юли на наци­о­нал­ния ста­ди­он и вече е зад гър­ба ни. Таз­го­диш­но­то изда­ние ще се запом­ни от мно­зи­на…

Саундтрак на Пътят на Светлината

Има­ше пери­од, в кой­то мно­го оби­чах да чета Някол­ко Думи от Авто­ра на Май­къл Майнд­крайм. Там опис­ва­ше как­ва музи­ка е слу­шал, дока­то е писал кни­ги­те-игри. Така привле­че вни­ма­ни­е­то ми вър­ху…

Groove

Кога­то ми пред­ло­жи­ха да пиша за спи­са­ни­е­то в раз­дел музи­ка, пър­во­то нещо кое­то ми дой­де на ум беше секс и вто­ро­то, кое­то е тема­та на насто­я­ща­та ста­тия — гру­ув метал.…