Category: Новата вълна

Приказка-игра с награда!

Еже­год­ни­ят наци­о­на­лен кон­вент на бъл­гар­с­ки­те фан­тас­ти “Бул­га­кон 2013” при­съ­ди награ­да на при­каз­ка­та-игра “Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че”. Жури­то връ­чи отли­чи­е­то зара­ди “при­каз­но­то един­с­т­во меж­ду лите­ра­ту­ра и худо­жес­т­ве­но офор­м­ле­ние”. Това е…

Голямото приключение!

Кое оби­чат деца­та пове­че – игра­та или при­каз­ки­те? В тази един­с­т­ве­на по рода си дет­с­ка кни­га игра­та и при­каз­ка­та си пода­ват лапич­ки и отиват заед­но на едно голя­мо приклю­че­ние! Раз­вий­те…

Голямото приключение на малкото таласъмче

Може би мно­зи­на от вас ще го опре­де­лят като суе­ве­рие, но изглеж­да, че по праз­ни­ци­те наис­ти­на ста­ват чуде­са. Как­то обик­но­ве­но, също и този път най-обла­го­де­тел­с­т­ва­ни са най-мал­ки­те, а имен­но защо­то…

Глава шеста: Опознай родината

Калоян Глава шеста: Опознай родината 431. След като въл­не­ни­я­та око­ло боля­ри­те поза­тих­на­ха, дой­де вре­ме да раз­бе­ра как­во е поло­же­ни­е­то на обик­но­ве­ни­те селя­ци. Тези, що с пот на чело и без­к­рай­ни…

Карибски вълни 2: Съкровището на вълчицата

Кариб­с­ки Въл­ни II Сък­ро­ви­ще­то на Вълчицата Пра­ви­ла на играта. Здра­вей чита­те­лю и доб­ре дошъл отно­во в кариб­с­кия басейн. В след­ва­щи­те някол­ко стра­ни­ци пак ще поемеш кон­т­ро­ла над сър Джеймс Ели­ът —…

Островът на Белязания Чък (кратък откъс от Абаносовия Дракон)

Сиви­те зъбе­ри на ост­ро­ва се изди­га­ха поч­ти вер­ти­кал­но от глад­ка­та повър­х­ност на оке­а­на и нару­ша­ва­ха пра­вил­ния овал на хори­зон­та, с кой­то бях тол­ко­ва при­вик­нал послед­ни­те месе­ци. Въл­ни­те се раз­би­ва­ха в…

Здравей, читателю!

Точ­но ти, кой­то в този момент раз­гръ­щаш елек­т­рон­ни­те стра­ни­ци на пър­во­то по рода си спи­са­ние за инте­рак­тив­ни фор­ми и фан­тас­ти­ка. Това обръ­ще­ние има за цел да те запоз­нае с нас…

Наистина кратки новини

Нова ини­ци­а­ти­ва за изда­ва­не на бъл­гар­с­ка кни­га-игра наби­ра ско­рост. Този път авто­рът е Геор­ги Кара­джов, а тема­та, геро­и­те и сти­лът на кни­га­та са ясни отсе­га: чита­те­лят ще може сам да…

Няколко думи от Редактора

Ето ни отно­во след колед­ния пър­ви брой на Спи­са­ни­е­то. Този път, в резул­тат на Кон­кур­са на сай­та, има­ме цели 5 раз­ка­за-игри от чети­ри­ма авто­ра, а откъ­сът от “Кота­ра­кът и Аба­но­со­ви­ят…