Category: От кухнята

Островът на Белязания Чък (кратък откъс от Абаносовия Дракон)

Сиви­те зъбе­ри на ост­ро­ва се изди­га­ха поч­ти вер­ти­кал­но от глад­ка­та повър­х­ност на оке­а­на и нару­ша­ва­ха пра­вил­ния овал на хори­зон­та, с кой­то бях тол­ко­ва при­вик­нал послед­ни­те месе­ци. Въл­ни­те се раз­би­ва­ха в…

Котаракът и Абаносовия Дракон” — откъс от морска битка

Дра­ги чита­те­лю, пре­ди да про­че­теш този откъс избе­ри едно от избро­е­ни­те по долу уме­ния кое­то да вла­де­еш на основ­но ниво и едно на майсторско: - Акро­ба­ти­ка, Бди­тел­ност, Заблу­да, Ножо­ве, Прикри­ва­не…

Въведение в Абаносовия Дракон

Някол­ко думи от авторa Здра­вей­те при­яте­ли и доб­ре дошли отно­во в кожа­та на Кота­ра­ка. В този откъс може­те да напра­ви­те една крат­ка раз­ход­ка по бор­да на „Аба­но­со­вия дра­кон” (всъщ­ност това…

Патрул за ада: 2 в 1

Всич­ко започ­на с три кафета.   Уили (бор­до­ви­ят стре­лец и екс­перт по бой­ни изкус­т­ва), Бети (тех­ни­чес­ка­та под­дръж­ка) и ти сами­ят (пило­тът на кате­ра и шеф на пат­ру­ла) сед­нах­те в “Синия…