Category: Редакционно

Здравей, читателю!

Точ­но ти, кой­то в този момент раз­гръ­щаш елек­т­рон­ни­те стра­ни­ци на пър­во­то по рода си спи­са­ние за инте­рак­тив­ни фор­ми и фан­тас­ти­ка. Това обръ­ще­ние има за цел да те запоз­нае с нас…

Няколко думи от Редактора

Ето ни отно­во след колед­ния пър­ви брой на Спи­са­ни­е­то. Този път, в резул­тат на Кон­кур­са на сай­та, има­ме цели 5 раз­ка­за-игри от чети­ри­ма авто­ра, а откъ­сът от “Кота­ра­кът и Аба­но­со­ви­ят…