Category: Илюстрации

Загадка за наблюдателните

Открийте двата еднакви шпльоца! Автор: Кра­ля на гоблините Доб­ра идея е да щрак­не­те на изоб­ра­же­ни­е­то, за да го види­те по-голямо. Пър­ви­те Два­ма реши­ли загад­ка­та, ще полу­чат про­мо паро­ла за след­ва­щия…

Coblin King

Пред­ста­вя­ме един от худож­ни­ци­те на общ­ност­та Коб­лин Кинг с илюс­т­ра­ции към Пат­рул за ада, Бонан­за и др.