Category: Представяме

Пътят на Предопределението

Про­дъл­же­ние на Пътят на Свет­ли­на­та, пре­по­ръч­ва се да про­че­те­те пър­во дру­го­то произведение. 1Две­те луни се усмих­ва­ха зло­ве­що една на дру­га. Лице­то на по-голя­ма­та бе скри­то на поло­ви­на, а по-мал­ка­та све­те­ше…

Хуаранг и кумихо

от Лейдрин Суийвър Побе­ди­тел в Кон­курс №2 на отдел Дигитализация Чита­те­лю, исто­ри­я­та, коя­то пред­стои да про­че­теш, се раз­ви­ва в све­та на Древ­на Корея и по – точ­но в древ­но­то крал­с­т­во…

Загадка за наблюдателните

Открийте двата еднакви шпльоца! Автор: Кра­ля на гоблините Доб­ра идея е да щрак­не­те на изоб­ра­же­ни­е­то, за да го види­те по-голямо. Пър­ви­те Два­ма реши­ли загад­ка­та, ще полу­чат про­мо паро­ла за след­ва­щия…

Люлката

    Автор: Thorn  Не се пре­по­ръч­ва за лица под 18 години  Пролог    Огне­ни­ят диск на слън­це­то бав­но потъ­ва­ше зад назъ­бе­ни­те силу­е­ти на къщи­те. Тъл­па­та бе изпъл­ни­ла Пло­ща­да на…

Coblin King

Пред­ста­вя­ме един от худож­ни­ци­те на общ­ност­та Коб­лин Кинг с илюс­т­ра­ции към Пат­рул за ада, Бонан­за и др.

За домашните любимци

За домашните любимци  Ал Торо   Закъс­ня­вах вече пове­че от две мину­ти. По това вре­ме на деня, ходе­не­то в цен­тъ­ра беше мно­го труд­но зара­ди задръс­т­ва­ни­я­та, а и адс­ки неп­ри­ят­но. Беше…