Убийство в Белскейд (Валенсиански хроники 4)

Книгите-игри на 90-те Загла­вие: Убийс­т­во в Белскейд Автор: Робърт Блонд ИК „Пле­я­да”, 1999 год. Стра­ни­ци: 152  *** След като про­че­тох „Нощ­та на вър­ко­ла­ка” беше естес­т­ве­но дру­го­то ревю, кое­то пиша за пър­ви брой на…

Groove

Кога­то ми пред­ло­жи­ха да пиша за спи­са­ни­е­то в раз­дел музи­ка, пър­во­то нещо кое­то ми дой­де на ум беше секс и вто­ро­то, кое­то е тема­та на насто­я­ща­та ста­тия — гру­ув метал.…

Шоу на Смъртта

Загла­вие: Шоу на Смъртта Авто­ри: Ейд­ри­ън Уейн и Робърт Блонд Изда­тел­с­т­во: Плеяда Годи­на: 1993 Кори­ца и офор­м­ле­ние на поре­ди­ца­та — Димо Илюс­т­ра­ции — Ивай­ло Иванчев 112 стр., 50 еп. Ано­та­ция: – Тряб­ва да…

Видеоигрите за конзоли: Бърз исторически преглед

През веко­ве­те е има­ло мно­го мал­ко изоб­ре­те­ния, кои­то са има­ли гран­ди­о­зен ефект вър­ху цяло­то чове­чес­т­во. Коле­ло­то, елек­т­ри­чес­т­во­то, круш­ка­та… Всич­ки те са оста­ви­ли своя белег вър­ху чове­ка. Но мис­ля, че можем…

Нощта на Върколака

Кни­ги­те-игри на 90-те Загла­вие: Нощ­та на Върколака Автор: Колин Уолъм­бъ­ри (Любо­мир Николов) Изда­тел: Плеяда Жанр: Фентъзи Годи­на: 1992 Стра­ни­ци: 128 Худож­ни­ци: Дими­тър Сто­я­нов и Ивай­ло Иванчев Ано­та­ция: Послед­ни­те кър­ва­ви лъчи на заляз­ва­що­то слън­це…

The Lord of the Rings – the Living Card Game

Доб­ре дошли в Сред­на­та земя! Мяс­то на хоби­ти, елфи, джу­дже­та, въл­шеб­ни­ци и хора, кои­то насе­ля­ват земи­те от Граф­с­т­во­то до опас­ния Мра­ко­лес и пус­тош­та. Земя­та на могъ­щи­те крал­с­т­ва на Рохан и…

Патрул за ада: 2 в 1

Всич­ко започ­на с три кафета.   Уили (бор­до­ви­ят стре­лец и екс­перт по бой­ни изкус­т­ва), Бети (тех­ни­чес­ка­та под­дръж­ка) и ти сами­ят (пило­тът на кате­ра и шеф на пат­ру­ла) сед­нах­те в “Синия…