Tag: агресия

Groove

Кога­то ми пред­ло­жи­ха да пиша за спи­са­ни­е­то в раз­дел музи­ка, пър­во­то нещо кое­то ми дой­де на ум беше секс и вто­ро­то, кое­то е тема­та на насто­я­ща­та ста­тия — гру­ув метал.…