Tag: видео игра

Пет англоезични поредици книги-игри, непознати у нас — част 5

Веч­ни Пър­вен­ци /Eternal Champions/, автор: Джей­ми Томсън 2 кни­ги по 300 епи­зо­да: „Кибер вои­ни­те”, „Цита­де­ла­та на хаоса” Зна­ем, че слу­чай­ност­та и сле­пи­те избо­ри до голя­ма сте­пен опре­де­лят игра­та в анг­ло­е­зич­ни­те кни­ги-игри.…