Tag: Никола Райков

Приказка-игра с награда!

Еже­год­ни­ят наци­о­на­лен кон­вент на бъл­гар­с­ки­те фан­тас­ти “Бул­га­кон 2013” при­съ­ди награ­да на при­каз­ка­та-игра “Голя­мо­то приклю­че­ние на мал­ко­то тала­съм­че”. Жури­то връ­чи отли­чи­е­то зара­ди “при­каз­но­то един­с­т­во меж­ду лите­ра­ту­ра и худо­жес­т­ве­но офор­м­ле­ние”. Това е…

Голямото приключение!

Кое оби­чат деца­та пове­че – игра­та или при­каз­ки­те? В тази един­с­т­ве­на по рода си дет­с­ка кни­га игра­та и при­каз­ка­та си пода­ват лапич­ки и отиват заед­но на едно голя­мо приклю­че­ние! Раз­вий­те…