Tag: тигъра

Пътят на Тигъра” – нинджа не се става, или си нинджа…

С огром­но удо­вол­с­т­вие се връ­щам отно­во и отно­во към тази люби­ма серия и една от най-извес­т­ни­те и успеш­ни поре­ди­ци сред кни­ги-игри в Бъл­га­рия. „Пътят на Тигъ­ра” на анг­лийс­ки­те авто­ри Марк…