Tag: Чарли

За домашните любимци

За домашните любимци  Ал Торо   Закъс­ня­вах вече пове­че от две мину­ти. По това вре­ме на деня, ходе­не­то в цен­тъ­ра беше мно­го труд­но зара­ди задръс­т­ва­ни­я­та, а и адс­ки неп­ри­ят­но. Беше…