Tag: Light Gun

Видеоигрите за конзоли: Бърз исторически преглед

През веко­ве­те е има­ло мно­го мал­ко изоб­ре­те­ния, кои­то са има­ли гран­ди­о­зен ефект вър­ху цяло­то чове­чес­т­во. Коле­ло­то, елек­т­ри­чес­т­во­то, круш­ка­та… Всич­ки те са оста­ви­ли своя белег вър­ху чове­ка. Но мис­ля, че можем…